Visfatin Nedir

Visfatin Nedir

Yağ dokusunun, yalnızca yağ depolayan bir organ olmadığı, aynı zamanda salgıladığı sitokinler ile endokrin, metabolik ve inflamatuar bütünleşmeyi sağla­dığı bilinir. Bu sekretuar protein ailesi “adipositokinler” ola­rak adlandırılmış­tır. Leptin, TNF-a, adiponektin, rezistin, visfatin (pre-B cell colony-enhancing factor/pre-B hücre koloni-genişletici faktör) (20) bunlar­dan bazılarıdır. Visfatin, esas olarak viseral beyaz yağ dokusu tarafın­dan sentezlenen bir adipostokin/adipokindir. Yapılan klinik çalışmalar­da, visfatinin obezite, insülin direnci ve inflamasyonda rol oynadı­ğı görülmüştür.

Sponsorlu Bağlantılar

Dolaşımdaki visfatin düzeyinin viseral yağ kitlesi ile korele oldu­ğu tespit edilmiştir. Fukuhara v­e ark., abdominal yağ dokusundan visfatin salınım oldu­ğunu göstermişlerdir. Ya­ni, visfatin salınımı abdominal beyaz yağ dokusundan yapılır. Visfatin mRNA, bu dokuda artmıştır. Ay­rıca, morbid obezitede ağırlık kaybı sonrası, yağ dokusu kitlesinda azalma ile birlikte plazma visfatin düzeyinin de azaldığı gös­terilmiştir.

Visfatin, insülin reseptörüne bağlanıp, insülinomimetik et­kiler göstermektedir. Bu etki, kültüre edilmiş hücreler ve hayvan denekler üzerinde kanıtlanmıştır (20). Eksojen visfatin uygulanmasının, hayvanlarda kan glukozunu düşürdüğü görül­müştür (20). Çeşitli yayınların ortak sonucu; obezite ve Tip 2 DM hastalarında visfatin ekspresyonu ve salınımı artmış, ve plazma konsantrasyonları sağlıklı kişilerden da­ha yüksek bulunmuştur.

Obezite iliş­kili insülin direnci deneysel modelinde, serum visfatin düzeylerinin obezitenin gelişimi boyunca yükseldiği görülmüştür. Başka bir çalışmada (137) ise, glukozun adipositlerde visfatin salınımı etkilediği tespit edilmiştir. Bu etkide, süre ve yoğunluk önemli gi­bi gözükmektedir. Obezite ge­lişiminde visfatinin artması, insülin direnciyle iliş­kili görün­mektedir.

Tümör nekrozis faktör-a’nın, adipoz dokunun farklılaşması ve insülin direnci oluşumunda rol aldığı bilinmektedir, ve obezitede düzeyi yüksek seviyede bulun­muştur. Xing ve ark. (138), 3T3-L1 adipositlerinde yaptıkları çalışmada, TNF-a’nın visfatin ekspresyonunun azalmasına yol açtığını ispatlamışlardır. TNF-a’nın sebep olduğu visfatin ekspresyonundaki azal­ma, insülin direnci gelişimine katkıda bulunmaktadır

Visfatin, ilk olarak Samal ve ark. (139) tarafından B lenfosit öncülleri i­çin bir büyüme faktörü olarak tanımlan­mıştır. Bu çalışmada (139), visfatinin, IL-7 ve kök hücre faktörünün B hücreleri üzerine olan etkilerini artırdığı belirlenmiş ve bu neden­le de, ‘‘pre-B hücre koloni artırıcı faktör’’ olarak isim­lendirilmiştir.

Visfatinin sadece beyaz adipoz doku tarafından değil, ay­rıca endotoksinle uyarılan nötrofiller tarafın­dan da üretildiği gösterilmiştir (140). Akut akciğer hasarı (140), v­e deneysel inflamasyon ve klinik sepsis (23) modellerinde visfatin düzeylerinin artmış olduğu belirlenmiştir. Akut akciğer hasarlı hayvan modellerinin bronkoalveoler lavajında, v­e septik hastaların nötrofillerinde visfatin düzey­leri yüksek bulunmuştur (23,140). Yine, inflamatuar barsak hastalığında serum visfatin, ve intestinal epitelde visfatin mRNA düzeylerinin artmış ol­duğu raporlanmıştır (24). in vitro CD14+ monositlerde (24), visfatinin kemotaksisi ve IL-1(3, TNF-a, IL-6 üretimini uyardığı ve lenfositlerin çoğalma ve farklılaşma cevabını artırdığı gös­terilmiştir. Aynı çalışmada (24), p38 MAPK’nın, SB203580 ile inhibe edildiğinde, visfatinin bu proinflamatuar etkilerinin ortaya çıkmadığı gözlenmiştir. Ek olarak, RA’li hastalarda kan visfatin düzeyinin, sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığın­da, daha yüksek ol­duğu saptanmıştır (141). Ayrıca, visfatinin, fare deneylerinde (24), immün cevabın baş­latılması ve düzenlen­mesinde önemli rolü olan NF-kB aktivasyonunda rol aldığı bil­dirilmiştir. Bu sonuçlar, visfatinin inflamatuar sürece katılıyor olduğunu gösterir.

Konuyla ilgili aramalar: Visfatin nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver