support türkçesi nedir, türkçe anlamı ne demek, ingilizce türkçe sözlük ve çeviri

support Dinle! {sə’pɔ:rt}

  • {N} destek, arka, yardım, altlık, takviye, dayanak, payanda, doğrulama, arka çıkma, yardımcı oyuncu, yardımcı oyuncular
  • {V} desteklemek, para yardımı yapmak, dayamak, destek olmak, güç vermek, para sağlamak, taraftarı olmak, kuvvetlendirmek, özendirmek, yardım etmek, cesaret vermek, tutmak, geçindirmek, bakmak, sürdürmek, takviye etmek, ısrar etmek, doğrulamak, kanıtlamak, üstlenmek, yardımcı rolde oynamak
support f.
1. desteklemek, arka olmak: He doesn´t support that party. O partiyi desteklemiyor. They supported him throughout that period. O müddet boyunca ona destek oldular.
2. (birini) geçindirmek.
3. taşımak; payandalamak; (-in ağırlığını) kaldırmak: The arches support the bridge. Kemerler köprüyü taşıyor.
4. pekiştirmek: Does the evidence support his claim? Deliller iddiasını pekiştiriyor mu?
5. beslemek; ayakta tutmak: Can these pastures support five hundred sheep? Bu meralar beş yüz baş koyunu besleyebilir mi? What supports this town? Bu şehri ayakta tutan ne?
6. (birini) (manen) ayakta tutmak.
7. (bir şeyin) masraflarını çekmek/karşılamak.
8. tahammül etmek, çekmek.

Sponsorlu Bağlantılar

i.
1. destekleme, destek: She needs your support. Senin desteğine muhtaç. He gave it his full support. Ona tüm desteğini verdi. He wrote an article in support of the proposal. Teklifi destekleyen bir makale yazdı.
2. ask. destek.
3. destek, dayanak, yapıda destek unsuru.
4. (maddi/manevi) destek: He was a great support to her. Ona büyük bir destekti.

support f.

i. desteklemek; tahammül etmek, götürmek, dayanmak, tutmak, kaldırmak, çekmek; kuvvet vermek, cesaret telkin etmek; beslemek, geçindirmek; masrafını vermek; devam ettirmek; ispat etmek, teyit etmek; savunmak, müdafaa etmek; yardım etmek, tutmak, iltizam etmek; tutmak, düşürmemek; sabretmek, katlanmak; (tiyatro) yardımcı rolde oynamak;

i. destekleme, tutma, düşmesine engel olma; destek olan kimse veya şey; destek, dayanak, mesnet, yatak; geçim.

support dayanak
support destek
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver