Sümerlerin Özellikleri Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

 • Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur UrukLagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu.
 • Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi.
 • Mezopotamya’da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır.
 • NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır
 • Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500)
 • Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.
 • NOT: Lagaş Kralı URUKAGİNE tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar “fidye ve bedel” sistemine dayanıyordu.
 • Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi’dir.
 • Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atnışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar dairenin alanını hesaplamışlar çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.)
 • Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar bir ayı 30 bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır.
 • NOT: Dünyada ilk kez AY YILI hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır.
 • Son araştırmalara göre örf adetgeleneklerine ve dil yapılarına kullandıkları aletlere bakılarak Sümerlerin Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin edilmektedir.
 • Akkadlar tarafından yıkılmışlardır.

sümerlerin özellikleri maddeler halinde, sümerlerin özellikleri nelerdir, sümerlerin genel özellikleri

Sümerlerin Özellikleri
1) Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Orta Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur.
2) Güney Mezopotamya’ya yerleşen Sümerler su­lama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı ta­rıma elverişli hale getirmişlerdir.
3) Tarihdeki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır.
4) Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir.
5) Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır. Başlıca buluşları şunlardır; Yazı, tekerlek, 60 tabanlı sayı sistemi, çemberin 360° oluşu, tarihdeki ilk güneş ve ay takvimleri, yıldızların burçlara ayrılması. Ta­rihin ilk yazılı destanları olan Gılgamış ve Yaradılış des­tanlarını yazmışlar, damga ve silindir şeklindeki mühürleri ve çömlekçi çarkını icat etmişlerdir.
6) Urgakina, rahiplerin sömürü­süne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun son­rasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanun­larda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.
7) Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul, depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.
8) Ekonomik yaşam tarıma dayanmıştır. İhtiyaç duy­dukları madenleri almak içinde dış ticaret yönelmiş­lerdir.
9) Öldükten sonra yaşamın devmına inanmadıkla­rından mezarlara eşya koymamışlardır.
10) Bir süre Akadların egemenliğinde yaşadılar.turkeyarena.net Egemenliklerini yeniden kazandıkları bu dönemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.
11) Dünyanın ilk yazılı kanunu MÖ 2375 yılında başa geçen Sümer Lağaş Kralı Urukagina tarafından yapılmıştır. Bu kanunlar ile özel mülkiyet ve aile hukuku düzenlenmiş, kimsesizler ve güçsüzler korunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Sümerlerin Özellikleri

♦ Astronominin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.

♦ Matematikte ileri gittiler. Bölme, çarpma işlemleri ile uğraştılar, dairenin iç açıları toplamının 360° olduğunu buldular.

♦ İlk tekerlekli taşıtları kullandılar.

♦ Çömlekçi tekerleğini (çarkı) kullandılar.

♦ Tıp alanında da çalışmalar yapmışlardır.

♦ Ay ve Güneş tutulmalarının belirli periyotlarla meydana geldiğini tespit etmişlerdir.

♦ Ay yılı esasıyla örtüşen ilk takvimi geliştirmişlerdir.

♦ Tarih yazımıyla ilgili ilk örnekleri oluşturmuşlardır.

♦ Edebî eserleri arasında en önemlileri Gılgamış ve Tufan destanlarıdır.

 • z SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur Uruk Lagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu.
 • Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi.
 • Mezopotamya’da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır.
 • NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır
 • Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500)
 • Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.
 • NOT: Lagaş Kralı URUKAGİNE tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar “fidye ve bedel” sistemine dayanıyordu.
 • Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi’dir.
 • Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atnışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar dairenin alanını hesaplamışlarçarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.)
 • Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar bir ayı 30 bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır.
 • NOT: Dünyada ilk kez AY YILI hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır.
 • Son araştırmalara göre örf adetgeleneklerine ve dil yapılarına kullandıkları aletlere bakılarak Sümerlerin Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin edilmektedir.
 • Akkadlar tarafından yıkılmışlardır.

Sümerler’in özellikleri nelerdir?

Mezepotamya uygarlıkları arasında en önemli uygarlıklardan birisidir.

Sümerlerin en önemli özelliği ise Yazıyı bulan uygarlık olmasıdır.

Sümerlerin kökeni Orta Asya’ya dayanmaktadır.
Ama Mezepotamya tarihleri günümüzden 6000 yıl önceye dayanmaktadır.

Sümerler yazıyı bulan ilk millet demiştik yazı türü ise Çivi yazısıdır.
Sümerler yazıyı bulmakla tarihi devirleri başlatan uygarlıktır.

Gelgelelim Sümerlerin Yaşantılarına;

Hem bazı yazılı kaynaklar hemde arkeolojik bulgalara göre Sümerlerin çok tanrılı bir dine inandıkları görülmüştür.

Sümerlerin tapınaklarına Ziggurat denilmiş ve bu tapınaklar çokkatlı şekilde yapılmışlardır.

Devlet Başkanı aynı zamanda dini başkan olarakta görülmüştür. Rahip Kral sistemi
Şehit Devletleri kurmuşlardır. Ve Bu şehir devletlerine Ur, Uruk, Kiş, Lagaş gibi isimler vermişlerdir.

Tarihteki ilk kanunları yapan medeniyet Sümer medeniyetidir Ve Tarihteki ilk kanunlar URGAKİNA kanunlarıdır. Bu kanunlardan dolayıki Dünyadaki ilk hukuk devleti Sümerlerdir.

Sümerlerin yaşadıkları yerde fazla taş bulunmadığından günümüze kadar kalan mimari bir eserde bulunmamıştır.

Sümerler Astronomi alanında ilerlemişlerdir.

Konu etiketleri: sümerlerin özellikleri, sümerlere ait özellikler, sümerlerin en önemli 5 özelliği, sümerlerin özellikleri nelerdir, sümerler özellikleri, sümerlerin önemli özellikleri, sümerlerin genel özellikleri nelerdir, sümerlerin en önemli özellikleri, sümerlerin genel özellikleri, sümerler özellikleri nelerdir, sümerlerin en önemli 5 özelliği nedir, sümerlerin en önemli 5 özelliğini yazınız, sumerlerin ozellikleri, sümerlerin önemli 5 özelliği, sümerler en önemli özellikleri,

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum

Cevap Ver