Sbs 8. Sınıf 1923-1930 Yılları Arası Türk Dış Politikası Dersi İzle Videolu Konu Anlatımı

  • Osmanlı devletinde azınlık okulları yanında kapütülasyonlara dayanarak yabancılar tarafından okullar açılmıştır. Bu okullar gerçek manada denetlenmemiştir. Lozan Antlaşmasına göre yabancı okullar , türk okullarına bağlı bulundukları yönetmeliklere uyacaklardı. dersimizin devamını hocamızdan dinleyelim. Dersizlesene.com

8, sınıf sosyal bilgiler dersini ele alalım bugun sosyal bilgiler dersinde arkadaşlar profesyonel olarak ele alacağımız konulardan bazıları bunlardır bu konular kuhteşem şekilde anlatıldı sizde dilerken not alarak ve ders çalışarak soru çözerek çalışabilirsiiniz
Osmanlı devletinde azınlık okulları yanında kapütülasyonlara dayanarak yabancılar tarafından okullar açılmıştır. Bu okullar gerçek manada denetlenmemiştir. Lozan Antlaşmasına göre yabancı okullar , türk okullarına bağlı bulundukları yönetmeliklere uyacaklardı. Dersimizin devamını hocamızdan dinleyelim. Dersizlesene.com

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1923-1930 Dönemi 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları

Türkiye’nin dış politikası, Lozan’dan geriye kalan sorunların çözülmesine ve Lozan’da alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur.
1923-1930 döneminde; Musul sorunu, dış borçlar, yabancı okullar ve nüfus mübadelesi konuları Türkiye’nin dış politikasında belirleyici olmuştur.

 

  IRAK SINIRI VE MUSUL MESELESİ
Ø  Lozan Barış Antlaşması’yla Musul sorunu çö­züme kavuşturulamamıştır. Türk Hükümeti, Musul halkının çoğunun Türk olmasından dolayı Musul’un kendisine bırakılmasını istiyordu.
Ø  İngiltere ise bölgenin zengin petrol yataklarına I sahip olması ve ekonomik çıkarları dolayısıyla Musul« topraklarını bırakmak istemiyordu.
Ø  Lozan’da Musul sorununun iki taraf arasında yapılacak karşılıklı görüşmelerle halledilmesine karar verilmişti.
Ø  İkili görüşmeler sırasında bir çözüm sağlana­mamış ve durum Milletler Cemiyetine götürülmüştü.
Ø  İngiltere’nin uzlaşmaz tutumu üzerine Türkiye, bölgeye müdahale kararı almış, fakat bu sırada Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması, müdahalenin gerçekleşmesini engellemişti.
Ø  Sonuç olarak 5 Haziran 1926’da iki ülke arasın­da Ankara Antlaşması imzalanmış ve Musul sorunu çözülmüştür.Türkiye, Şeyh Said isyanıyla uğraştığı için gerekli askeri mü­dahalede bulunamadı.
Ankara Antlaşması (1926)
Ø  Türkiye ile İngiltere arasında yapıldı.
Ø  Musul, İngiliz mandasındaki Irak’a verildi.
Ø  Musul’un petrol gelirlerinin % 10’u yirmi beş yıllığına Türki­ye’ye verildi.
Ø  Türkiye beş yüz bin İngiliz sterlini karşılığı bu hakkından vaz­geçti.
Önemi
v  Türk—İngiliz anlaşmazlığı sona erdi.
v  Musul’un kaybıyla Misak-ı Milli’den taviz verildi.
v  Musul’daki Türkleri koruyucu kararlar alınmadı. 
D BORÇLAR SORUNU
ü  Fransa ile aramızda sorun oldu.
ü  Türkiye’den alacağı en fazla devlet olan Fransa, borçların al­tın olarak ödenmesini istedi.
ü  Türkiye ise borçların kağıt para olarak ve Fransız frangı şek­linde ödenmesini kabul ettirdi.
ü  Türkiye borçların ana parasını 1954’e, faizlerini ise 1984’e kadar ödedi.
ü  1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımı Türkiye’nin borçlarını geç ödemesinde etkili oldu.
YABANCI OKULLAR SORUNU
ü  Avrupalı devletler kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı Devleti’nde pek çok farklı okullar açmışlar ve çeşitli haklara sahip olmuşlardır.
ü  Bu okullar, zamanla Osmanlı Devleti’ne karşı bazı zararlı faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.
ü  Lozan Barış Antlaşması’yla; bu okullarla ilgili tek yetkili kurumun TBMM olmasına karar verilmiş ve bu okulların eğitim sistemini düzenleme yetkisi TBMM’ye verilmiştir.
ü  3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi-Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî Eğitim Bakan­lığına bağlanmıştır.
ü  Lozan’da yabancı okulların Türk milli eğitim sistemine bağ­lanması kararlaştırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de bu durum pekiştirilmiştir.
ü  Fransa ile papalık yabancı okullarda Türk öğretmenlerin gö­rev yapmasına ve bazı derslerin Türkçe okutulmasına karşı çıktılar.
ü  Türkiye, bu sorunun kendi iç meselesi olduğunu bildirdi. Bu okullarda tarih, coğrafya,Türkçe derslerinin Türk öğretmen­lerce okutulması, Türk müfettişlerince denetim yapılması ka­rarlaştırıldı.
NÜFUS MÜBADELESİ (NÜFUS DEĞİŞİMİSORUNU
ü  Nüfus mübadelesi Yunanistan’la aramızda sorun olmuştur. Lozan Antlaşması’na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı.
ü  Yunanistan, özellikle İstanbul’da daha çok Rum bulundurmak istiyordu.
ü  Sorun, Milletler Cemiyeti ve Lahey Adalet Divanı’nda da çö­zümlenemedi
ü  Türk-Yunan ilişkilerini bu durum gerginleştirdi.
ü  Türkiye ile Yunanistan 10 Haziran 1930’da antlaşma yaptı.
ü  İstanbul Rumlarının ve Batı Trakya Türklerinin yerleşme tarihlerine bakılmaksızın           yerlerinde kalmaları kabul edildi.
ü  Atatürk’ün sağlığında Türkiye ile Yunanistan  arasında yakınlaşma doğdu.
ü  Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye’yi ziyaret etti.
ü  Türk – Yunan ilişkileri 1954 yılına kadar sürecek iyi ilişkiler dönemine girdi.
ü  1954 yılında ortaya çıkan Kıbrıs sorunu, Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden bozulmasına neden olmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver