Rüyada Cennet Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Cennet Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Cennet Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Cennet Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve onun rahmetinin bir eseridir.
■ Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her şeye nail olacağına delâlet eder.
■ Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç işaretidir.
■ Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir olunur: a) Cami, b) Zikir meclisi, c) Çarşı, d) Hac ibadeti, e) Allah yolunda cihad, f) İlim ve salih amel.
■ Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve makbul ameller işlemeye delâlet eder.
■ Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet eder.
■ Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar rızıklanacağına işarettir.
■ Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve hidayete delâlet eder.
■ Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.
■ Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder.
■ Yine cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.
■ Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından birinin vefat edeceğine işarettir.
■ Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır.
■ Yine cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.
■ Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı olduğunun işaretidir.
■ Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve ona gideceği yer gösterilmiştir.
■ Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi satmaya delâlet eder.
■ Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir.
■ Yeşili elden çıkarmak böyle netice verir.
■ Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip gelmeğe ve kuvvete delâlet eder.
■ Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek, güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.
■ Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder.
■ Yine Reyyan kapısından cennete girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur.
■ Şöyle ki: Rüyada su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.” Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki: “- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son derece sürür ve sevince ve nimete erer.
■ Yine rüyada yüksek bir mekânda bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana, yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet eder.
■ Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid üzere ölmeye alâmettir.” Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl olacağına delâlet eder.
■ Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.
■ zenginlik ile tâbir olunur.
■ Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder.
■ Rüyada cennet ağaçlarına mâlik olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.
■ Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye alâmettir.
■ Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem (a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.
■ Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder.
■ Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.
■ Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete işarettir.
■ Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder.
■ Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle cennete nâiliyete delâlet eder.
■ Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
■ Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete nail olmaya delâlet eder.
■ Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye işarettir.
■ Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye, kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

Rüyada cenneti görmek dünyada muratlarının gerçekleşmesine, mutluluğa, huzura, geniş rızka, hayırlı yolculuğa işaret eder.
■ Rüyada cennete girdiğini gören kimse dünya ve ahrette saadetle yaşar, mutlu olur.
■ Cennetten kovulduğunu görmek üzüntülere, gurbete, kederlenmeye; cennet meyvalarından yediğini görmek de ilim öğreneceğine yorumlanır.
■ Rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, hayırlı ve hikmetli bir ilme sahip olmaya işaret eder.
■ Rüyada cennet nehirlerinden birisini gören kimse Kur’an-ı Kerim’i çokça okur.
■ Rüyada cennet köşklerinden birini gören düşmanlarına galip gelir, içinde bulunduğu topluluğa önder olur.
■ Rüyada cennet kapılarının anahtarını elinde gören son nefesini verirken tövbe etme fırsatı bulur.
■ Rüyada cennette yaşadığını gören kimse hayatı boyunca maddi ve manevi hiçbir sıkıntı çekmez.
■ Rüyada cennetten kovulduğunu gören kimse zengin ise fakir düşer, sıkıntıya ve dertlere duçar olur.
■ Cennetteki kevser suyundan içtiğini gören kimse hayırlı ilimlere mahzar olur.
■ Rüyada cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimsenin rüyası onun için hayır ameliyle müjdedir.
■ Bu rüya insaf sahibi ve zalim olmayan kimseye mahsustur.
■ Bazıları, “cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye nail olur ve ondan üzüntü ve keder gider” demişlerdir.
■ Cennete girmek isteyip fakat bundan men edildiğini gören kimse, niyet ve kasd ettiği hac ve cihaddan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan men edilir.
■ Cennet kapılarından birisinin üzerine kapandığını gören kimsenin ana ve babasından birisi vefat eder.
■ Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığım gören kimse, ana ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına delalet eder.
■ İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin ana ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına delalet eder.
■ Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir.
■ Cennete girdiğini gören kimsenin ecele ve ölümü yakın olur.
■ Onu cennete sokan kimsenin elinde tövbe ederek günahlardan temizlenmek nasip olur.
■ Cennete girdiğini gören kimse mihnet ve taatla çevrilmiş ve gizlenmiştir, şeklinde tabir edenler de vardır.
■ Bazı tabirciler ise bu rüyanın sahibi kavmin büyükleri, şerefiyle arkadaş olur ve insanlarla güzel geçinir.
■ Allah’ın farz ettiği şeyleri tamamıyla yerine getirir.
■ Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören, hikmete, ilme ve zenginliğe nail olur.
■ Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş.
■ Olduğuna delalet eder.
■ Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete nail olur.
■ Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye işaret eder.
■ Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye işaret eder.
■ Cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu görse, maksadına nail olur.
■ Cennetin sütünden, içki ve şarabından yahut sularından içtiğini görse, hikmete, ilme ve nimete, güzel itikada ve sünnet-i seniyeyi işlemeye muvaffak olur.
■ Rüyayı gören kâfir ise müslüman olur, asi ise günahından tövbe eder ve istiğfar eder.
■ Cennete girmek, bazen de üzüntü ve kederin gitmesine işaret eder.
■ Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, senenin bolluk ve ucuzluğuna, hükümdar tarafından adalete, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete işaret eder.
■ Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir.
■ Harp aletleri olduğu halde cennete giren şehit olarak ölür.
■ Kitapla beraber cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele işaret eder.
■ Cennete mal ve yürüyen hayvanla girdiğini gören kimse, malının zekatını vermek sayesinde cennete girer.
■ Hanımıyla beraber cennete girdiğini görmek, dünyada hanımıyla iyi geçinmeye işaret eder.

Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir.
■ Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.
■ Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir.
■ Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Cenneti görmenin dokuz tabiri vardır:
■ 1-İlim
■ 2-Züht
■ 3-Minnet
■ 4-Mutluluk
■ 5-Müjde
■ 6-Güvenlik
■ 7-Hayır ve bereket
■ 8-Nimet
■ 9-Saadet.
■ Cennette olduğunuzu görmek; hayır ehli olacağınıza ve hem dünyada, hem de ahirette saadete ereceğinize, salih biriyseniz, hastalığa veya farklı bir belaya müptela olacağınıza, bu bela veya hastalık sayesinde cennet ehlinin sevabını alacağınıza, ilminizin artacağına ve insanların ilminizden faydalanacağına işarettir
■ *Allame Meclisi: Cennete girdiğinizi görmek; arzu ettiğiniz bütün şeylerin gerçekleşeceğine, üzüntüden kurtulacağınıza ve rızkınızın bollaşacağına…
■ Cennette yemek yediğinizi görmek; helal bir mirasa konacağınıza ve ilim ehli olacağınıza…
■ Cennet köşklerinden bir köşkte olduğunuzu görmek; riyaset bulup büyüklük elde edeceğinize…
■ Cennetten kovulduğunuzu veya kendi isteğinizle dışarı çıktığınızı görmek; bahtınızın kapanacağına ve varlığınızı kaybedeceğinize işarettir
■ *İbn-i Sirin: Cennet, mutluluk ve ilahi müjde demektir.
■ «Oraya emniyet ve selametle girin.»[81]
■ Cennet meyvelerinden aldığınızı veya birinin size cennet meyvesi verdiğini ve bunları yediğinizi görmek; yediğiniz meyve miktarınca ilim öğreneceğinize, bunu yaşam tarzı haline getireceğinize, ancak faydasının olmayacağına…
■ Cennet hurileriyle birlikte olduğunuzu görmek; ölüm anında kolay can vereceğinize…
■ Cennete yerleştiğinizi ama daha sonra buradan çıkarıldığınızı görmek; fesat ve isyankarlığa yöneleceğinize…
■ Cennet kapısının yüzünüze kapandığını görmek; anne ve babanızın sizden hoşnut olmadıklarına…
■ Cennete yaklaştığınızı, ancak oradan geri döndüğünüzü görmek; ölüm döşeğine düşecek kadar ağır bir hastalığa yakalanacağınıza, ama bu hastalıktan kurtulacağınıza…
■ Meleklerin elinizden tutup cennete götürdüklerini ve daha sonra Tuba ağacının altına geçip oturduğunuzu görmek; her iki cihanda da murada ereceğinize… [«İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu!”[82]]
■ Cennet şarabından veya sütünden men edildiğinizi görmek; dini inancınızın yok olacağına… [«…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar…»[83]]
■ Birinin size cennet meyvesi ver-diğini görmek; o kimsenin ilminden faydalanacağınıza…
■ Cennete ateş attığınızı görmek; başkasının bahçesinden haram meyve yiyeceğinize…
■ Kevser Havuzu’ndan su içtiğinizi görmek; düşmana galip geleceğinize…
■ Size cennet köşklerinden bir köşk verildiğini görmek; huzur bahşeden bir kadınla evleneceğinize işarettir
■ *Cabir Mağribi: Cennetle yüz yüze geldiğinizi ve mutlu olduğunuzu görmek; biri aracılığıyla hoşnut olacağınıza ve nimet elde edeceğinize… [“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz.
■ Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler.”[84]]
■ Cenneti anımsatan yüksek ve güzel bir yerde olduğunu görmek ve buranın cennet olduğunu sanmak; adil bir yönetici, zengin bir şahıs ya da büyük bir alimle ülfet kuracağınıza…
■ Cennete doğru gittiğinizi görmek; hak yolu bulduğunuza işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Cenneti görmek; tam istediğiniz gibi bir fırsat yakalayacağınıza…
■ Cennette olduğunuzu görmek; yersiz gururlanmalardan kaçınmanız gerektiğine…
■ Cennet elmaları görmek; hoş olmayan birtakım olaylarla karşılaşacağınıza işarettir.

cennet görmek camiye, zikir meclisine, hacca, cihada, salih amellere, gerçek ilme ve çarşı-pazara; Cennete girdiğini görmek sevincç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nimet ve güzel rızka nail olmaya, Cennette olduğunu ve oranın meyvelerinden yediğini,, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde oturduğunu görmek salih amellerin güzel sonuçlarını almaya, mutlu evliliğe ve hayırlı evladlara nail olmaya; Cennette gezindiğini görmek hayırlı ve sürekli rızka, şeref ve itbar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya, Cennete girdiği halde oranın nimetlerinden yiyip, sularından içemediığini görmek, alim olduğu, imkanı bulunduğu halde bu ilim ve olanaktan hayırlı yönde istifade etmemeye, Cennetten kovulduğunu görmek fakirlik ve zillete düşmeye, imtihanlara tabi tutulmaya; Cennetin haznedarını görmek sürekli sevince; onun iltifat ve ihsanına nail olmak Allah Teala’nın rızasını kazanmaya, bu meleğin kendile iltifat etmediğini görmek, Cenneti hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine delalet eder.Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir.
■ Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.
■ Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir.
■ Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.
■ Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir.
■ Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.
■ Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir.
■ Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.
■ Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.Rüyasında cennet gören kişi, umduğuna kavuşur, düşlediğinden, umduğundan kat kat üstün duruma gelir.Rüyada cennete girdigini görmek, ferah ve sevince ve Allah (C.C) tarafindan hayra ve selamete ulastirilacagina delalet eder.
■ Cennet meyvelerinden yedigini veya kendisine biri tarafindan verilip, onlari yedigini görmek, hayra, menfaate ve bol-luga isarettir.
■ Eliyle cennet meyvesini toplayip yedigini gören ilim ögrenir, ama ondan kimse faydalanamaz.
■ Cennet hurileri ile bir-likte oldugunu görmek, son nefesine kadar nimet içinde bulunmaya delalet eder.
■ Cennete girmek istedigini, fakat girmekten yasaklandigini görmek, dünyada fesat ve isyana meyil etmege delalet eder.
■ Yüzüne cennet kapisinin kapandigini gören, anne ve babasina isyan eder.
■ Cennete yaklastigini ve sonra yoldan geri döndügünü gören hasta olur ve bu hastaliktan ölür.
■ Bir melegin kendisini elinden tutarak cennete götürdügünü gören, Allahu Teala (C.C.) huzurunda tövbe eder ve yakinda vefat eder.
■ “Cennete gir”denildigi halde girmekten çekindigini gören, din yolunda yürümekten kaçinir.
■ “Cennete girer misin?” diye kendisinden soruldugunu gören miras yer.
■ Kilicini çekerek cennete girdigini gören tövbekar olup, yeni-den ibadete baslar.
■ Tuba agacinin altinda oturdugunu gören kimsenin, dünya ve ahirete ait muradi hasil olur.
■ Cennette serbet veya süt içtigini gö-ren alim ve zengin olur.
■ Cennet nimetlerini görüp de yemek iste-medigini gören, dine karsi ilgisiz olur.
■ Cennette oldugu halde ates-te yakildigini gören, bir baskasinin haram malindan yer.
■ Cennette kendisine büyük bir kösk verildigini gören, büyük bir ise girer ve-ya çok iyi bir evlilik yapar.
■ Cabir’ül-Magribi’ye göre; rüyasinda cenneti gören, son de-rece feraha ve bolluga kavusur.
■ Yüksek bir yerde bulundugunu ve orasinin cennet oldugunu sanan kisi, bir bilgine veya zengin birine arkadaslik eder.
■ Elinde cennet kapisinin anahtarlari bulundugu-nu görmek, iman ile vefat edecegine isarettir.
■ Cennette olup, kendisinin oraya layik olmayan bir is isledigini gören, günah isle-mis olur.
■ Bir hastanin cennete girdigini görmesi, onun ölecegine delalet eder.
■ Abdulgani Nablusi’ye göre: rüyada cenneti görmek, daima hayirla yorumlanir.
■ Cennete girdigini, fakat içeriye giremedigini görmek, bu rüyayi gören için bir müjdedir.
■ Cenneti rüyasinda açikça gören, dünyada her seye, her muradina erisir, bükün sikintisi geçer.
■ îbni Kesir’e göre: rüyasinda kendisine “cennete gireceksin” denildigini gören kimse, dünyada bilgi ve ilim sahibi olur.
■ Cennete gülerek girdigini görmek, Allah’i (C.C.) çok ,çok anmaya delalet der.
■ Kendisini cennet bahçelerinde dolasiyor görmek, ferahlik ve sevince; cennet meyvelerini agaçlarindan kopararak yedigini görmek, halk içinde sevilen bir kisi olduguna; cennetin suyundan, serbetlerinden avuçlan ile alip içtigini görmek, dünyanin her türlü nimetinden faydalanacagina isarettir.
■ Cennette meleklerin yanina gelip, onu selamladiklarini görmek, dünyada iken cennete girecek kadar iyi bir sevap isledigine;cennet hurmasini yedigini görmek, dünyada rahat bir ömür sürecegine delalet eder.
■ Bütün dünya insanlarinin cennete girdiklerini görmek, ucuzluga, hükümetin adaletine, ekin ve yiyeceklerinin bolluguna, bereketine isarettir.
■ Cennetten kovuldugunu görmek fakirlige düsmege delildir.
■ Bir baska rivayete görede: Cenneti görüp fakat oraya girmedigini gören kimsenin rüyasi, onun için hayir ameliyle müjdedir.
■ Bazilan, Cenneti açikça gören kimse, arzu ve istedigi seye isarettir ve ondan üzüntü ve keder gider demislerdir.
■ Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildigini gören kimse niyet ve kasd ettigi hacc ve cihaddan yahut üzerinde israr ettigi günah ve kusurdan tevbeyi murat ettigi halde, bunlardan menedilir.
■ Cennet kapilarindan birisinin, üzerine kapandigini gören kimsenin anne ve babasindan birisi vefat eder.
■ Cennetin bütün kapilarinin üzerine kapanip açilmadigini gören kimse, anne ve babasina asi olduguna ve ondan razi olmadiklarina isarettir.
■ istedigi kapidan cennete girdigini gören kimsenin anne ve babasinin kendi sinden razi ve hosnut olduklarina isarettir.
■ Cennete girdigini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erisir.
■ Cennete girdigini gören kimsenin eceli ve ölümü yakin olur.
■ Cennet meyvelerinden yedigini gören kimse, yedigi meyve kadar ilimle n ziklanir.
■ Cennetin su, sarap ve sülünden içtigini gören, ilim ve zenginlige isarettir.
■ Cennetin sergilerine yaslandigini görenin rüyasi, haniminin iffetli, namuslu ve halinin hos olduguna delildir.
■ Cennete ne zaman girdigim bilmeyen dünyada bulundugu müddetçe izzet ve nimete isarettir.
■ Cennetin meyvelerinden birini yerden alip baskasina verdigini gören kimse, amel etmedigi ilmini amel edecek birisine ögretmeye isarettir.
■ Kevser suyundan içtigini gören kimse bir makarna nail olup, düsmanlanni yener.
■ Kendisini cennet kösklerinden birinde görse, güzel bir kadinla evlenir.
■ Cennetin kapicisini görmek sevinç ve nimete, yasadigi müddetçe temiz yasayisa ve belalardan emin olmaya isarettir.
■ Meleklerin onun yanina girip kendisine cennete selam verdigini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel islemis olmasina ve iyi bir sonla ölecegine isarettir.
■ Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel islemeye delildir.
■ Cennete girmek bazan güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtulusa isarettir.
■ Hasta bir kimse cennete girdigim görse hastaligindan iyislesir.
■ Bazi kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah’tan korkmaya isarettir.
■ Cennete girmek, bag ve bahçeye sahip olmaya faideli ve menfaatli seylerin eline geçmesine ve rizka isarettir.
■ Rüyada insanlarin hepsinin cennete girdiklerim görmek, senenin bolluk ve ucuzluguna, meyve hububat ve ziraata gelecek berekete delildir.
■ Cennete girmek, sehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir.
■ Savas aletleri ile cennete giren sehit olarak ölür.
■ Kitapla beraber cennete girdigini görmek ilim ve güzel amele isarettir.
■ Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdigini gören kimse, malinin zekatim vermek sayesinde cennete girer.
■ Hanimiyla beraber cennete girdigini görmek, dünyada hanimiyla iyi geçinmeye isarettir.
■ Rüyada cenneti görmek, camiiye, zikir medisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele isarettir.
■ Rüyada cennet nehirlerinden içtigini, meyvelerinden yedigini veya agaçlann gölgesinde gölgelendigini yahut cennetin hurilerinden bir sey gördügünü görse, ilim, hidayet, rizik, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut sehit olarak ölmesine isarettir.
■ Cennet nehirlerinden içilen sey tabirce muteber tutulur.
■ Söyle ki, su nehri rizka süt nehri fitrata sarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sarhosluga ve Allah’in haram kildigi seylere bugzetmeye, bal nehri ise ilim ve Kur’ana isarettir.
■ Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, ese ve hayirli evlada isarettir.
■ Tuba agacinin gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durdugunu gören kimsenin gidecegi yerin hos ve güzel olmasina isarettir.
■ Bazen de agacin altinda oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadas dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlanmaya isarettir.
■ Cennetin kösklerine girdigini görmek, yüksek rütbe elde etmeye, iftihar edilecek ise girmeye, genislik ve zenginlige ve güzel akibete isarettir.
■ Cennetin haznedan Ridvan (R.A.)’i görmek, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçlarin görülmesine ve duanin kabul edilmesine isarettir.
■ Cennete girip onun meyvesinden yemedigini, nehirlerinden içmedigini gören kimsenin, sahip oldugu ilimden faide gönnemesine isarettir.
■ Cennetten kovuldugunu görmek, Adem (A.S.)’in hikayesinden ötürü fakirlige giriftar olmasina isarettir.
■ Korku halinde olan kimsenin cennete girdigini görmesi korkudan emin olmasina, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasina, eger bekar ise evlenmesine isarettir.Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.
■ Eğer hasta veya zor durumdaysanız, yakında hayatınızın yoluna gireceği anlamındadır.Rüyada cenneti görmek; miras kalınacağına, cennete girmek istediği halde engellenirse; hacca gidilemeyeceğine, cennet kapılarından birinin kapandığını görmek; akrabalardan birinin vefat edeceğine, cennete girmek; rahat bir yaşam sürmeye, cennetten kovulmak; hastalığa işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver