RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

1- “Ġnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleĢmesine
sebep olabilecek kaynak, durum veya iĢlem.”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay
b) Risk
c) Tehlike
d) Kaza
2- “Bir iĢ faaliyetinin veya iĢle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleĢtirdiği
belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum .”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay
b) Risk
c) Tehlike
d) Sağlığın bozulması
3- “Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluĢum”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay
b) Risk
c) Tehlike
d) Ramak kala
4- “Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren
istenmeyen olay”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ramak kala
b) Risk
c) Tehlike
d) Kaza
5- “Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleĢen
olay”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ramak kala
b) Risk
c) Tehlike
d) Kaza
6- “Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileĢimi”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay
b) Risk
c) Tehlike
d) Ramak kala
7- “Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine
karar vermek”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay değerlendirme
b) Risk değerlendirme
c) Tehlike değerlendirme
d) Ramak kala değerlendirme
8- “KuruluĢun yasal zorunluluklarla ve kendi ĠSG politikasına göre, tahammül
edebileceği düzeye indirilmiĢ risk”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Maksimum risk
b) Minimum risk
c) Katlanılabilir risk
d) Ramak kala risk
9- “ĠĢin yapılması ve yürütümü sırasında oluĢan risk yada risklerin, tanımlanmıĢ bir
zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzeyde kalması”
Yukarıdaki Tanım aĢağıdakilerden hangisine aittir?
a) Risksiz ortam
b) Riskin kabullenilmesi
c) Katlanılabilir risk
d) Güvenlik
10- AĢağıdakilerden hangisi risk algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Korkutuculuk düzeyi
b) Riskin kabullenilmesi
c) AnlaĢılabilirlik düzeyi
d) Etkilenecek kiĢi sayısı
11- KuruluĢta ĠSG Yönetim Sistemi oluĢturmak ve Risk Değerlendirme
uygulanmasına geçmek için ilk stratejik karar nerede alınır?
a) Üst Yönetim
b) ĠSG Müdürlüğü
c) Planlama Müdürlüğü
d) Kalite Müdürlüğü
12- AĢağıdakilerden hanisi bir kuruluĢta risk değerlendirmesi yapılmasının
nedenlerinden biri değildir?
a) Ahlaki nedenler
b) Kanuni nedenler
c) Ekonomik nedenler
d) Sosyolojik nedenler
13- AĢağıdakilerden hanisi bir kuruluĢta risk değerlendirmesi yapılması gereken
koĢullardan biri değildir?
a) ĠĢe baĢlarken veya daha önce hiç yapılmamıĢsa
b) ĠĢ kazası, meslek hastalıkları veya bir olaydan sonra
c) ĠĢte önemli bir değiĢiklik halinde
d) Hergün mesai baĢlamadan önce
14- AĢağıdakilerden hanisi “Risk değerlendirmesini birey yapar” yaklaĢımının
avantajlarından biridir?
a) Teknik uzmanlık gerektirmesi
b) Maliyetinin düĢük olması
c) Tek boyutlu olması
d) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilmesi
15- AĢağıdakilerden hanisi “Risk değerlendirmesini takım yapar” yaklaĢımının
avantajlarından biridir?
a) Katılanlara aidiyet ve iĢbirliği ruhu kazandırması
b) Maliyetinin düĢük olması
c) Tek boyutlu olması
d) Takım içi etkileĢimin sonucu etkilemesi
16- AĢağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike
tiplerinden değildir?
a) Ön belirti göstermeyenler,
b) Sıklıkla karĢılaĢılan tehlikeler,
c) Sürekliliği olmayan durum ve davranıĢlar,
d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler
17- AĢağıdakilerden hangisi risk değerlendirme basamaklarından biri değildir?
a) Tehlikelerin belirlenmesi
b) Riskin belirlenmesi
c) Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
d) ĠĢçilerin eğitilmesi
18- AĢağıdakilerden hangisi risk değerlendirme basamaklarından biri değildir?
e) Tehlikelerin belirlenmesi
f) Riskin belirlenmesi
g) Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
h) ĠĢçilerin eğitilmesi
19- AĢağıdakilerden hangisi Tehlikeleri tanımlamada kullanılan bir yöntem değildir?
a) GeçmiĢ Kayıların incelenmesi
b) Mevzuatın incelenmesi
c) Anket yapılması
d) Mevcut durumun incelenmesi
20- AĢağıdakilerden hangisi Risk değerlendirmesinde geçmiĢ kayıtların incelenmesi
kapsamında yararlanılan bir kaynak değildir?
a) Ortam ölçüm raporları
b) ĠĢ kazası ve hadise (olay) raporları
c) ĠSĠG Kurulu yıllık faaliyet raporları
d) MüĢteri Ģikayet raporları

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver