RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ 2

21- AĢağıdakilerden hangisi Risk değerlendirmesinde mevcut durumun incelenmesi
kapsamında yararlanılan bir kaynak değildir?
a) ĠSĠG Kurulu yıllık faaliyet raporları
b) Kimyevi, fiziki ve biyolojik etkenlerin listesi
c) ÇalıĢma çevresinin incelenmesi
d) Ergonomik Ģartların incelenmesi
22- AĢağıdakilerden hangisi tehlikelerin gruplanmasında kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
a) Proses bazlı gruplama
b) Yönetim bazlı gruplama
c) YerleĢim bazlı gruplama
d) Mevzuat bazlı gruplama
I-Tehlikelerin ortadan kaldırılması (Riskleri kaynağında yok etmeye çalıĢmak)
II-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiĢtirmek, (Ġkame)
III-Mühendislik önlemlerini uygulamak (Otomasyon, Tecrit,(ayırma), UzaklaĢtırma,
Havalandırma)
IV-Ġdari önlemler/ĠĢaretler/uyarılar (ÇalıĢma süreleri, ĠĢyeri düzeni, Eğitim ve Öğretim,
Planlı bakım-onarım)
V-KiĢisel koruyucu donanımlar
23- Bir iĢletme uygulanacak, yukarıda verilen risk kontrol önlemlerinin doğru
sıralaması aĢağıdaki Ģıklardan hangisinde verilmiĢtir?
a) I-II-III-IV-V
b) II-I-V-IV-III
c) V-IV-III-II-I
d) III-II-I-IV-V
24- AĢağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan mühendislik önlemlerinden biri
değildir?
a) KiĢisel koruyucu donanımlar
b) Tecrit,(ayırma)
c) UzaklaĢtırma,
d) Havalandırma,
25- AĢağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan idari önlemlerinden biri
değildir?
a) Eğitim ve Öğretim
b) Vardiya organizasyonu
c) Havalandırma
d) Ġç denetlemeler
26- AĢağıdakilerden hangisi 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği
yönünden getirilen yeni anlayıĢ değildir?
a) Tespit Bazlı Reaktif
b) ÇalıĢanların Katılımı
c) Koruma Önleme AnlayıĢı
d) Uzman Katkısı Sağlanması
27- AĢağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?
a) Kaybetme ihtimali
b) Muhtemel kaybın miktarı
c) Belirli bir tehlike karĢısında kiĢinin Ģahsi varlıklarından bir kısmını veya
tamamını kaybetme ihtimali
d) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme
derecesinin bileĢkesi
28- Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü ĠĢ Kanunu kapsamına giren hangi
iĢyerinde yapılmalıdır?
a) Tüm iĢyerleri
b) 50 ve daha fazla iĢçi çalıĢtırma iĢyerleri
c) Tehlikeli iĢ yerleri
d) Büyük iĢ yerleri
29- 10. Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği
temel mevzuatın adı ve numarası aĢağıdakilerden hangisidir?
a) 89/ 655 EEC ĠĢ Ekipmanları Direktifi
b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi
c) 89/392 EEC Ana direktif
d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif
30- AĢağıdaki “tehlike-risk” örneklerinden hangisi doğrudur?
a) Göze çapak kaçması-Çapak sıçraması
b) Elektrik-Elektrik çarpması
c) Uzuv kaptırma-Makinenin hareketli aksamı
d) Denge kaybı sonucu düĢme-Yüksekte çalıĢma
31- “Risk=Ġhtimalxġiddet” formülü hangi risk değerlendirme metodunda
kullanılmaktadır?
a) Matris
b) Hata ağacı analizi
c) Fine-Kinney
d) FMEA
32- “Risk=ĠhtimalxFrekansxġiddet” formülü hangi risk değerlendirme metodunda
kullanılmaktadır?
a) Matris
b) Hata ağacı analizi
c) Fine-Kinney
d) FMEA
33- “Risk=ĠhtimalxTespit edilebilirlikxġiddet” formülü hangi risk değerlendirme
metodunda kullanılmaktadır?
a) Matris
b) Hata ağacı analizi
c) Fine-Kinney
d) FMEA
34- Anahtar kelimeler ve klavuz kelimeler kullanarak risk değerlendirmesi yapan
method aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Matris
b) HAZOP
c) Fine-Kinney
d) FMEA
35- AĢağıdakilerden hangisi “Olası hata türleri ve etki analizi” risk değerlendirme
metodunu ifade eden kısaltmadır?
a) Matris
b) HAZOP
c) Fine-Kinney
d) FMEA
36- AĢağıdakilerden hangisi “Hata ağacı analizi” risk değerlendirme metodunu ifade
eden kısaltmadır?
a) Matris
b) HAZOP
c) Fine-Kinney
d) FTA
37- AĢağıdakilerden hangisi “Tehlike ve çalıĢabilirlik analizi” risk değerlendirme
metodunu ifade eden kısaltmadır?
a) Matris
b) HAZOP
c) Fine-Kinney
d) FTA
38- AĢağıdakilerden hangisi “Kaza sonuç analizi” risk değerlendirme metodunu ifade
eden kısaltmadır?
e) Matris
f) HAZOP
g) Fine-Kinney
h) ETA
39- Listeler halinde hazırlanmıĢ özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri
saptanması Ģeklinde yapılan risk değerlendirmesine ne ad verilir.
a) Matris
b) HAZOP
c) Check-list
d) ETA
40- AĢağıdakilerden hangisi bir FMEA çeĢidi değildir.
a) Sistem
b) Tasarım
c) Proses
d) Bakım
I. Riskin gerçekleĢme olasılığı
II. Riskin gerçekleĢmesi durumunda Ģiddetinin derecesi
III. Mevcut kontrol mekanizmaları
IV. Etkilenecek kiĢi sayısı
41- Yukarıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada dikkate alınmaz?
a. I , II
b. I, II, III
c. I, II, IV
d. I,II,III,IV

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver