Radyoloji Görüntüleme Doktor Yaklaşımları

○ Fetal pole, yolk sac veya kardiak aktivite olmadığında intrauterin gebelik kesesi hangi yapı ile karıştırılabilir? 
Ektopik gebeliğin pseudosac’ı. (ektopiklerin %10-20 sinde görülür)
○ IV kontrast maddelere karşı alerjik reaksiyon insidensi nedir?
Fatal reaksiyonlar yaklaşık 1/40,000 vakada görülürken, şiddetli alerjik reaksiyonlar yaklaşık 1/14,000 hastada oluşur.
○ İyonik ve noniyonik kontrast maddelere karşı oluşan advers reaksiyonların prevalansı nedir?
İyonik: % 12.7.  Noniyonik: % 3.1.   Non iyonik kontrast maddeler hipotansiyon, bronkospazm, aritmi, anjionörotik ödem, ürtiker, flushing, bulantı ve kusmaya iyonik kontrast maddelerden daha az sıklıkta yol açarlar.  Noniyonik maddelerin daha az nefrotoksik olup olmadıkları ise halen tartışmalıdır.
○ D/Y: Sınırda renal fonksiyonu olan hastalarda oral kontrast maddeden kaçınılmalıdır.
Yanlış. Oral kontrast uygulanmasıyla az miktarda nefrotoksik iodine emilir. Baryum kullanıldığında ise, baryum inert olduğundan emilmez.
○ Oral iodine veya baryumlu kontrast madde uygulamasının kontrendikasyomları nelerdir?
Komplet kolon obstrüksiyonu olduğunda veya intestinal perforasyon şüphesi olduğunda baryum verilemez. Oral iodine içeren preparatların tek kontrendikasyonu iodine’e şiddetli alerjidir.
○ D/Y: IV kontrast madde kronik renal yetmezlikte kontrendikedir.
Yanlış. Kontrast madde dialize olabilir. ve böbrek zaten büyük ölçüde bozulmuştur.
○ MRI da manyetik alanlar hastalara ne ile zarar verebilir?
Vücutlarında bulunan demir metal ve güçlü manyetik alanlarla fonksiyonları bozulabilecek elektrikli cihazlarla. Örnekler içinde kalp pilleri, gözdeki metal yabancı cisimler (kaynakçı, madeni levha işçileri, metalle çalışan sanatkarlar), ferromanyetik serebral anevrizma klipsleri (manyetik olmayan çelikten yapılmamışsa), ve kohlear implantlar bulunmaktadır. MRI için relatif kontrendikasyonlar: belirli prostetik kalp kapakları, implante edilebilen defibrilatörler, kemik gelişimi ve nörostimülatörler. Klostrofobisi olan hastalar da bu gruba dahil edilebilir.
○ Safra kesesinin Technetium 99m ile işaretli incelemeleri 1 saat için her 10 dakikada bir değerlendirilir. Eğer safra kesesi 1 saatte vizualize olmazsa, bu neyi ifade eder?
Sistik kanalın ya inflamasyon ve taşlara (akut kolesistit) bağlı oluşan komplet obstrüksiyonunu, ya da düşük dolum hızı ile parsiyel obstrüksiyonunu (skarlaşmaya bağlı). İkinci ihtimali (kronik kolesistit) ekarte etmek için 4 saate kadar gecikmiş görüntü alınır.
○ Her nekadar kemik sintigrafisi röntgende gözden kaçan ince kırıkların saptanmasında faydalı olsa da, yeni oluşmuş kırıkların hızlı değerlendirilmelerinde neden her zaman faydalı değildir?
İskelet tarafından tutulum kan akımına ve osteoblastik aktiviteye bağlıdır; bu yüzden kemik taraması travmadan saatler veya günler sonrasına kadar artmış kemik turnoverını saptayamayabilir. Pozitif bir tarama asimetrik iskelet tutulumunu gösterir.
○ Hangi iki çalışma testis torsiyonunu saptayabilir ve bunu epididimit, orşit veya apendiks testisin torsiyonundan ayırt edebilir?
Technetium 99m nükleer çalışmaları ve dubleks ultrason.
○ Dirsekteki ossifikasyon merkezlerinin sıralaması nasıldır?
CRITOE akronimini hatırlayın. Capitellum, Radius başı, İnternal (medial) epikondil, Trochlea, Olekranon, Eksternal (lateral) epikondil. Bu merkezler aynı sırayla 3-5-7-9-11-13 yaşlarında ossifiye olur.Yaş aralıklarında büyük değişiklikler olabilir, ancak ossifikasyon sırası genellikle sabittir.
○ Göğüs röntgeni çekiminde ne kadar radyasyona maruz kalınır?
5-10 rad.
○ Her yıl çevreden ne kadar radyasyon alırız ( rad cinsinden)?
Tipik olarak 300-360 rad/yıl.
○ Nekrotizan enterokolitin (NEC) radyografik ipuçları nelerdir?
Abdominal distansiyon, pnömatozis intestinalis ve hepatik portal vende gaz. Son ikisinin bu antite için patognomonik olduğu düşünülmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver