Prozodi kurallarına 10 olumlu 10 olumsuz örnek yazar mısınız? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

Genel anlamda şiir hecesinin müzik hecesine(notasına)uymasıdır.Yani siz bir şiiri bestelerken ya da besteledikten sonra ezginin şiiri anlamsızbir yerde bölmemesi için bestenizi buna uygun hale getirmelisiniz.Prozodi hatası olan bir bestenin sözü size aitse ne ala sadece kendi şiirinizi katletmiş olursunuz.Ama başka bir şairin/söz yazarınınsa başınız ağrıyabilir.
Benim burada asıl bahsetmek istediğim bunun ötesinde aslında.Başta Zülfü Livaveli Nazım Hikmet’in Karlı Kayın Ormanı şiirini bestelerken prozodi hatası yapmıştır.Bunun gibi Grup Yorum da yine Nazım Hikmet’in Hoşçakalın Dostlarım şiirinin bestesinde çok bariz bir prozodi hatası yapmışlardır.Örnekler çok.
Burada önemli olan şu rozodi hatasıbestede asıl amaç olan şiiri ve müziği birleştirerek mesajın güçlendirilmesi olgusunu zayıflatır hatta ortadan kaldırır.
Bir başka problem de ses tonudur.Şarkıyı/türküyü söylerken tonlama ve söz kadar önemli olan ve gözardı edilen bir şey daha var o da vurgudur.Sesinizin tonu her şarkı ya da türküyü söyleyemez.Kimileri duygusalkimileri militandır çünkü.
Yaşadığı bir acıyı ya da isyanı veya sevgilisine duyduğu aşkı şiiriylebestesiyle dile getiren bir insanın emeğiniduygusunu hiçe sayıp o şarkı ya da türküyü dilinde katledenler benim için cinayet işleyen birer katildir.Etrafınıza bir bakın çok örneği var.
prozodi hem söz üzerine beste vede düzenleme yapanların hemde vokalistlerin kesinlikle bilmesi hatta eğitim almaları gereken bir konudur…

Bazı prozodi hataları ses beste düzenleme mükemmel olsa bile o projeyi yok edebilir.bu hataları daha çok bayanlar anlar vede önemser.çünkü bayanlar için sözler ön plandadır.o nedenle ilk olarak vokale dikkat ederler.o nedenle ben her projemin sonunda şarkıyı anneme dinletirim.prof bir müzisyen olmasa bile bir çok görmediğim hatayı ortaya çıkarır
Prozodi veya müzik prozodisi müziğin sözlere sözlerin nağmelere çeşitli vasıtalarla uygulanmasına ve her ikisinin de beste diksiyonu mânâ ve âhenk bakımından başarılı bir şekilde kaynaşmasıdır.
En çok bilinen prozodi hatası İstiklal Marşı’ndadır. “korkma sönmez bu şafak-larda yüzen alsancak” şeklinde sözün besteye uymadığı bir durum söz konusudur.
2. Zülfü Livaneli de Nazım Hikmet’in Karlı Kayın Ormanı şiirini bestelerken prozodi hatası edebiyatta kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi. tonlamaya hecelerin vuruşuna kelimelerin uzunluk ve kısalıklarına dikkat edilerek söylenir.

Sponsorlu Bağlantılar

3. ikiye ayrılabilir. edebî prozodi musikî prozodi ilki konuşmada diğeri bi bestede uyumsuzluğu ifade ederikincisi daha çok bilinir. trt tekel iken şarkılar bu denetimden geçermiş. şimdi ise pek çok örneklerini görebiliyoruz pop müziğimizde. 
ilk aklıma gelenler: “yeni aşk hayatın- da mutluluk dilerim”

“gideni bosver 
gelene hosgel-
din de baska caresi yok” prozodi hatası yapmıştır.

 

Prozodi dediğin nedir ki?

Etimolojisi itibariyle Eski Yunanca’ ya kadar ki döneme dayanan ve Fransızcası Prosodie olan terim lügatlerde ; “ Müziğin sözlere veya sözlerin müziğe uygulanması “ olarak tarif edilir.
Eski Yunan müziğinde prozodi, biri enstrümanlara eşlik, diğeri ise konuşma esnasında seslerin taşıdığı özel vurgulamalar, konuşma sesinin perdelerindeki değişik tonlamaları olarak, iki farklı anlamda kullanılırdı. Bu gün bizim müziğimizde, bunun ikinci anlamını kullanmaktayız. Yani prozodi denilince, “ şiir hecesi ile müzik hecesinin (nota) ile uyumu “aklımıza geliyor.
Edebiyatın da kendi içinde zaten özel bir prozodisi vardır. Düz Yazı, Manzum Eser, Hitabet gibi türlerin yazım ve okunuşlarında, edebiyatın genel kuralları çerçevesinde oldukça önem taşıyan prozodi vardır ki, bu da “ Edebî Prozodi ” olarak tanımlanmaktadır.

Söz ve müziğin, ikisinin de, beste diksiyonu, anlam ve âhenk bakımından hatasız bir şekilde sentezi müzikolojide “Mûsikî Prozodisi” olarak adlandırılmıştır.

Dilin en hızlı bir şekilde müzik yoluyla yozlaştığı, ilk önce 18. y.y. Fransa’ sında farkedilmiştir. Bunu önlemek için de, bilimsel anlamda, ilk olarak bu ülkede, daha sonra da İtalya’da prozodi kuralları belirlenerek, bir statüye bağlanmıştır.

Ülkemize ise prozodiye el atan ilk müzikolog, Hüseyin Sadeddin Arel(1880-1955) dir. 1940’ lı yıllarda “Aruz-u Musiki” başlığıyla kaleme aldığı notları, uzun yıllar sonra Murat Bardakçı tarafından “ Prozodi Dersleri” adı altında yayımlanır.

Günümüzde ise, uzun yıllar bu konu üzerinde kafa yoran sayın Türkolog Saadet Güldaş, ders notlarından yola çıkarak, 2003 yılında yayımladığı kitabında, konuyu akademik olarak inceler ve önemli tesbitlerde bulunur.

Kitabını tanıttığı bir röportajında Gültaş Hoca, prozodi konusunda özetle şunları söyler :

“Bestede eğer güfte varsa, kısaca dilin malzemesi varsa, besteci, gönlünün istediğince hür hareket edemez.” dedim. Nağme, müzik öyle gerektiriyor diyerek, kelimeleri ezip büzemez, onları keyfince uzatıp kısaltamaz, kelimeleri melodinin emrinde kullanarak, heceleri birbirinden ayırarak, onları sağa sola yerleştiremez; kendine sınırsız hürriyet tanıyan bestekârın hem beste diksiyonu, hem de mânâ güzelliği yok olur. Şarkısı bir azınlık diline benzer dedim. Sonunda da “Sözlü eser yapan bestecilerin, hem edebî, hem de mûsikî prozodisini çok iyi bilmesi şarttır…

… Bir sözlü eserde, şiiri ilgilendiren her mesele, bestekârı da ilgilendirir. Temaları, vezinleri, durgu ve durakları, kafiye ve nakaratları, çeşitli edebi sanatları, noktalama işaretlerinin hemen hepsi, imlâ titizliği, kompozisyon bütünlüğü, nazım şekilleri, çeşitli duygu ve düşünceleriyle bestekâr, nağmeden ayrı olarak bütün bunları da bilmek zorundadır. Eserlerindeki prozodik mükemmellikleri ancak bu bilgilerle yakalayabilir. Prozodi ilmi, bu iki sanat dalının müştereken ilgilendikleri bir mihenk taşıdır…”

Sayın Güldaş’ ın : “Prozodi, Türkçe’yi sevenlerin mükemmellik ölçüsüdür” derken, kasdettiği de zaten şiir ile musıkî de uyumun sağlanmasıdır.

Bu ön bilgilerden yola çıkarak, günümüz Türkiyesi’ nin müzik dünyasında, bu kurallara ne kadar uyulduğunu gözlemlediğimizde durumun ne kadar vahim bir hal arzettiğini kolaylıkla görürüz.

Güfte ve beste arasındaki uyumu sağlamak için, bestekârların, besteleyecekleri şiirin hece kalıpları ile, o bestede kullandıkları usul kalıplarının örtüşmesine dikkat etmelidir. Bu sadece bestekârların dikkat edecekleri bir kural olmayıp, mükemmel bir prozodiye sahip bir eseri seslendiren yorumcuların da uymaları gerekecek bir ilkedir.

Yani açık heceleri küçük, kapalı heceleri büyük müzik notlarıyla besteler ya da icra ederseniz ortaya prozodik özürlü bir müzik eseri çıkar. Ayrıca, kuvvetli ve vurgulu heceler, bestelenen eserde kullanılan usulün kuvvetli darblarına, güftenin sessiz ve kısa heceleri ise usulün zayıf darblarına denk düşmelidir.

Müzik cümlelerindeki “es “ ler, bunların ölçü ve zamanları rasgele kullanılmamalı,bir anlam ifade edecek şekilde belirlenmelidir.

Yani özet olarak, bir eserin söz ve müziğinde, hecelerin uzunluğu, kısalığı, kelime ve notların vurgu yerleri ile, cümlelerin vurgu ve durgu yerlerindeki uyum, prozodisi hakkında olumsuz bir eleştiriye fırsat vermeyecektir.

Aksi halde, ortaya, hiç de hoş olmayan ,anlamsız ses garabetleri çıkacaktır. Bu hem dinleyenleri rahatsız edecek, hem de müzik eleştirmenlerinin acımasız eleştirilerine hedef olacaktır.

Bunların dışında, her müzik türünün kendine özgü bir diksiyon ve üslûbunun olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunu örneklersek, Halk Musikimizin bilinen özelliği, bölgesel oluşuna, yani her türkünün doğduğu ve geliştiği coğrafyanın ağzı ile söylenmesine bağlı olmasıdır. Oysa geleneksel musikimizde durum hiç de böyle değildir. Bu müzik sisteminde, beste yapan ve besteyi yorumlayan kişilerin yaşadıkları bölge neresi olursa olsun, mutlak anlamda besteyi “ İstanbul Ağzı “ denilen bir üslûpta ortaya koymaları gerekir. Yoksa Ağrılı, Urfalı, Kayserili, Edirneli’ nin ağız, vurgu ve tonlamalarıyla yapılacak beste ve icralar komik olmaktan öteye bir anlam taşımayacaklardır. Zaten Türk Edebiyatının müşterek özelliği de bazı istisnalar dışında “ İstanbul Türkçesi” eksenli oluşudur.

Bizim müziğimizde, prozodik anlamda en büyük gaflar, maalesef İstiklâl Marşımızın bestesinde ortaya çıkmış, bu da başlangıcından günümüze kadar acımasızca alay ve eleştiri konusu olmuştur.

Marş söylenirken, müziğinden dolayı, sözleri sanki Türkçe dışında bir dili çağrıştırmaktadır ki, bu da mevcut bir müziğin üstüne, sipariş kabilinden güfte monte edilmesinden kaynaklandığını apaçık ortaya çıkarmaktadır.

“ Kooork – maaa- sööön- meez- buuu- şa- faaak- ES – laaar –daaa- yüüü- zen al sancak –
Sön-me-den yuuur- du-mu- nüs- tün-de tü- ten- en sooo- no- caak – o- bee- ES- nim-mil-le-ti-min…”

şeklinde devam edip giden bir cümle bozukluğunu farketmek için de, ne edebiyatçı, ne de müzikolog olmamıza ihtiyaç vardır.

Bunun dışında gerek arabesk ve gerekse pop müziğin şarkıları, içlerinde çok az bir istisna dışında, karakteristikleri itibariyle zaten prozodi bozukluklarıyla mâlul olarak üretilmekte ve söylenmektedir.

Bizim için en acı gerçek ise geleneksel musıkimizde görülen beste ve özellikle de bu bestelerin icraları sırasında yapılan prozodi hatalarıdır.

TRT’ nin kuruluşundan bu yana, denetiminden geçen ve repertuvarına giren eserlerinde teorik olarak dikkate değer büyük bir prozodi hatasına rastlayamayız. Bunun yanında , TRT sanatçılarımızın büyük bir çoğunluğu da, icralarında bu notalara azami olarak dikkat etmektelerse de, ne var ki içlerinde çok az da olsa bir grup sanatçı maalesef, eseri sanki yeniden bestelercesine icra etmektedir.

Sözüm ona kibarlaşmak adına, Osmanlı döneminde bestelenmiş eserlerin sözlerindeki “tehammül” ler “tahammül” , “hevâ” lar “ hava”, “feryâd” lar “feryat”,“câânım” lar “ canımm”, “aceb” ler, “acep”, “vücûd” lar “vücut”, v.b. bir çok kelime hem manâ, hem de şekil açısından rahatlıkla ters yüz edilmektedir.

Bırakalım Osmanlı döneminde bestelenenleri, meselâ Alaeddin Yavaşca Hocamızın hicaz eseri “ Kimseyi böyle perişân etme Allah’ım yeter “ in son nakaratındaki “ dönderdi” kelimesi bile, bazılarınca âdeta, bir yanlışlık düzetilirmişcesine ve cüretkâr şekilde “ döndürdü” ye rahatlıkla çevrilmektedir.

Pop sanatçılarımız, en seçkin klâsiklerimizi bir Amerikalı veya Fransız şarkıcısının diksiyonuyla icra etmekte, bu da başta “TRT” miz olmak üzere, bir çok yayın kuruluşunda, oldukça tantanalı bir şekilde müzik severlerin “ beğeni” lerine sunulmaktadır.

Konunun en vahim tarafı da, özellikle son üç-beş yıldır başlayan ve gittikçe artan bir deformasyon furyasıdır. Yine TRT dahil, yayın kuruluşlarında, Türk Musıkisi icra eden bazı” allâme” solistler, İbrahim Tatlıses’ in arabesk türkülerinin finalinde yaptığı varyasyonları, aynen musıkimize uygulamakta her hangi bir sakınca görmemektedirler.
Yani, bir bakıyorsunuz “Dönülmez akşamın ufku” nu okuyan solistimiz, şarkının son nakaratında cümle, kelime, es, mes ne varsa bir Amerikan sakızı çiğnercesine, eziyor, büzüyor, sündürüyor velhasıl posasını çıkardıktan sonra, dinleyiciden marifetlerinin karşılığı olarak çok “ büyük” bir alkış istiyor.

Bu durumda biz de kalkmış “ prozodi”- “ mrozodi” gibi anlamsız meşguliyetler içine giriyoruz.

Maksat “ konser” olsun ve “ gülelim- eğlenelim” değil mi ????…

K A Y N A K Ç A :
1 Hüseyin Sadettin AREL, Prozodi Dersleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1997
2 Saadet GÜLDAŞ, “ Türk Dilinin Diksiyonu – Prozodisi Vurgu ve Vurgulamaları İle Türk Musiksinde Prozodi “ Kendi yayını, İstanbul, 2003
3 Mehmet Nuri YARDIM, “ Saadet Güldaş’ la Sohbet www.mehmetnuriyardim.com

http://ferahnak.wordpress.com/2010/02/07/prozodi-dedigin-nedir-ki-maksat-sarki-soylemek-olsun%e2%80%a6/

——————————————————

Prozodi nedir?

Prozodi nedir?
Genel anlamda şiir hecesinin müzik hecesine(notasına)uymasıdır.Yani siz bir şiiri bestelerken ya da besteledikten sonra ezginin ,şiiri anlamsız bir yerde bölmemesi için bestenizi buna uygun hale getirmelisiniz.Prozodi hatası olan bir bestenin sözü size aitse ne ala sadece kendi şiirinizi katletmiş olursunuz.Ama başka bir şairin/söz yazarınınsa başınız ağrıyabilir.
Benim burada asıl bahsetmek istediğim bunun ötesinde aslında. Başta Zülfü Livaveli Nazım Hikmet’in Karlı Kayın Ormanı şiirini bestelerken prozodi hatası yapmıştır. Bunun gibi Grup Yorum da yine Nazım Hikmet’in Hoşçakalın Dostlarım şiirinin bestesinde çok bariz bir prozodi hatası yapmışlardır. Örnekler çok.
Burada önemli olan şu prozodi hatası, bestede asıl amaç olan şiiri ve müziği birleştirerek mesajın güçlendirilmesi olgusunu zayıflatır hatta ortadan kaldırır.
Bir başka problem de ses tonudur. Şarkıyı/türküyü söylerken tonlama ve söz kadar önemli olan ve göz ardı edilen bir şey daha var o da vurgudur. Sesinizin tonu her şarkı ya da türküyü söyleyemez. Kimileri duygusal, kimileri militandır çünkü.
Yaşadığı bir acıyı ya da isyanı veya sevgilisine duyduğu aşkı şiiriyle, bestesiyle dile getiren bir insanın emeğini, duygusunu hiçe sayıp o şarkı ya da türküyü dilinde katledenler benim için cinayet işleyen birer katildir. Etrafınıza bir bakın çok örneği var.
prozodi hem söz üzerine beste ve de düzenleme yapanların hem de vokalistlerin kesinlikle bilmesi hatta eğitim almaları gereken bir konudur…

Bazı prozodi hataları, ses beste düzenleme mükemmel olsa bile o projeyi yok edebilir. Bu hataları daha çok bayanlar anlar ve de önemser. çünkü bayanlar için sözler ön plandadır. o nedenle ilk olarak vokale dikkat ederler. o nedenle ben her projemin sonunda şarkıyı anneme dinletirim. prof bir müzisyen olmasa bile birçok görmediğim hatayı ortaya çıkarır
Prozodi veya müzik prozodisi, müziğin sözlere, sözlerin nağmelere, çeşitli vasıtalarla uygulanmasına ve her ikisinin de beste diksiyonu, mana ve ahenk bakımından başarılı bir şekilde kaynaşmasıdır.
En çok bilinen prozodi hatası İstiklal Marşı’ndadır. “korkma sönmez bu şafak-larda yüzen alsancak” şeklinde sözün besteye uymadığı bir durum söz konusudur.
2. Zülfü Livaneli de Nazım Hikmet’in Karlı Kayın Ormanı şiirini bestelerken prozodi hatası edebiyatta kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi. tonlamaya, hecelerin vuruşuna, kelimelerin uzunluk ve kısalıklarına dikkat edilerek söylenir.

3. ikiye ayrılabilir. edebî prozodi musiki prozodi ilki konuşmada diğeri bi bestede uyumsuzluğu ifade eder ikincisi daha çok bilinir. trt tekel iken şarkılar bu denetimden geçermiş. şimdi ise pek çok örneklerini görebiliyoruz pop müziğimizde.
ilk aklıma gelenler: “yeni aşk hayatın- da mutluluk dilerim”

“gideni boşver
gelene hoşgel-
din de baska caresi yok” prozodi hatası yapmıştır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver