Poliomyelit, poliyomiyelit

POLİYOMİYELİT
Entrerovirüs, Picarnovirüs ailesinden tek sarmallı RNA virüsü

ENTEROVİRÜSLER
1) Poliovirüs (Tip 1, 2 ve 3)
2) Nonpoliovirüsler
Coxsackie A
Coxsackie B
Echovirüsler
Enterovirüsler

Sponsorlu Bağlantılar

EPİDEMİYOLOJİ
– İnsandan insana fekal-oral yolla bulaşırlar
– Tüm dünyada yaygındır
– Tropikal bölgelerde yıl boyu, ılıman ülkelerde ise yaz aylarında görülür

PATOLOJİ
– Spinal kordda (ön boynuzun gri cevherinde)
– Medulla
– Serebellum
– Mezensephalon
– Pallidum
– Serbral korteks

POLİOVİRÜS ENFEKSİYONLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ
I- Sessiz enfeksiyon (%90-95)
II- Abortif poliomiyelit (Minör hastalık)
III- Nonparalitik poliomiyelit
IV- Paralitik poliomiyelit

ABORTİF POLİOMİYELİT
– Hafif seyirli ve kısa süreli
– Yorgunluk, bulantı, kusma, başağrısı, boğaz ağrısı, kabızlık, karın ağrısı
– Hafif ateş
– Çoklukla farkına varılmaz, hekime başvurulmaz

NONPARALİTİK POLİOMİYELİT
– Abortif dönem bulgularına ek olarak adalelerde ağrı ve sertlik ,
– Çocukların 2/3’ünde minör hastalıkla majör hastalık arasında (1. ve 2. viremi dönemi arasında) semptomsuz bir dönem var
– Ense-spinal belişrtileri: Sehba belirtisi
Diz öpme belirtisi
Ense sertliği
Kernig
Brubzinski
Fontanel gerginliği
Head drop belirtisi

PARALİTİK POLİOMİYELİT
Kaslarda (kranial veya periferik) kuvvet kaybı
Paralizi (morning paralizi)

PARALİZİLER
1) Spinal form
(boyun, gövde, karın, solunuım kasları, diaghragma, ve ekstremite kasları
II) Bulber form
(Vital merkezler tutulsun veya tutulmasın bir veya birkaç kraniyel sinir tutulur)
III) Bulbospinal form
IV) Ensefalit formu
(irritabilte, oryantasyon bozukluğu, uyuklama, kaba tremorlar ± periferik ve
kraniyel sinir felçleri) (solunum felçleri)

POLİO FELÇLERİ
Flask paralizi (DTR ve yüzeyel refleksler)
Ascendandır
His kusuru yok
Sekel bırakır

AYIRICI TANI
Travmalar
Toksik sinovit
Akut osteomiyelit
Akut romatizmal ateş
Skorbüt
Konjenital sifilitik osteomiyelit
Guillian Barre Sendromu

TEDAVİ
Ağrı azaltılır (analjezikler, sıcak pansuman)
Ağır vakalarda yatak istirahati
Paralitik formda deformiteleri önlemek amacıyla uygun pozisyon verilir
Bulber paralizide solunum ve yutma problemleri (mekanikj solunum aletleri)
Fizik tedavi

KORUNMA
1) İnaktive polio aşısı (trivalen,parenteral)
2) Canlı polio aşısı (trivalen, oral)

Canlı polio aşısının en büyük handikapı 1/100 Milyon’da olsa aşıya bağlı felçlerin görülmesidir
Üstünlüğü ise fekal yolla çevreye yayılıp toplumun immün (mukozal immünite) hale gelmesinisağlamasıdır

PROGNOZ
Mortalite %5-7
SİTEMAGOLOVİRÜS (CMV) ENFEKSİYONLARI

ETYOLOJİ
Herpesvirüs ailesinden bir RNA virüsü

EPİDEMİYOLOJİ
– Tüm dünyada yaygın
– Konjenital enfeksiyon insidansı % 1-10
– Doğurganlık çağındaki kadınların %20-70’i enfeksiyonu daha önce geçirmiş
– Hamile kadınların % 4-5’inin idrarında
% 10’unun serviksinde
% 5-15’inin anne sütünde virüs saptanmıştır
ENFEKSİYON KAYNAĞI
– Tükrük, Üst solunum yolları, sperm, lökositler, anne sütü, idrar ve feçes

BULAŞMA YOLU
– Yakın temas
– Seksüel yol
– Kan transfüzyonları
– Enfekte organ transplantasyonu
– Transplasental
– Anne sütü

PATOLOJİ
– Mikroskobide nükleuslar içindeki “dev inklüzyon cisimcikleri” patognomoniktir
– Virüs karaciğer ve beyinde fokal nekroz; beyinde kalsifikasyonlar ve granülamatöz iltihap yapar
– Akciğer, karaciğer, böbrekler ve tükrük bezleri en sık tutulan organlardır. Diğer iç organlarda tutulur

PATOGENEZ
1) PRİMER ENFEKSİYON
2) REENFEKSİYON: REAKTİVASYON

PRİMER ENFEKSİYON
Prenatal (transplesantal, maternal viremi)
Perinatal (Enfekte servikal sekresyon)
Postnatal (CMV’li olduğu b,ilinen sekresyona yakın temas, anne sütü, kan
transfüzyonu, enfekte organ nakli)

KLİNİK MANİFESTASYONLAR
Spektrumu çok geniş, (asemptomatikden dissemine hastalığa kadar)
Çoğunlukla asemptomatik

KONJENİTAL ENFEKSİYON
İnfekte doğan bebeklerin % 90’ı asemtomatik
Hepatomegali, splenomegali,mikrosefali, mental retardasyon, sarılık, peteşi,
koriyoretinit, serbral kalsifikasyon, prematürite)
Laboratuar: anemi, trombositopeni, BOS’da pleositoz ve protein artışı, kafa
grafilerinde serebral kalsifikasyon, idrar sediminde inklüzyon cisimcikleri
PERİNATAL ENFEKSİYON
Perinatal enfeksiyon sık olmasına rağmen %2-5 bebek enfekte olur
Asemptomatikdirler

POSTNATAL ENFEKSİYON
– Genellikle asemptomatikdir
– Semptomatik olduğunda
– çocuklarda intersistiyel pnömoni, hepatit, ishal, peteşi,
Daha büyük çocuklar ve erişkinler: İnfeksiyoz mononükleoz benzeri sendrom; İmmünsüprese hastalar (AİDS, organ nakli olanlarda): intersistiyel pnömoni, retinit, gastrointestinal hastalık

TANI: Şu durumlarda CMV enfeksiyonu düşünülmelidir
1) Maligm tümör, lösemi gibi kronik hastalığı olanlarda ve immün süprese hastalarda pnömoni geliştiğinde
2) Nedeni açıklanamayan karaciğer hastalığı
3) Enfeksiyöz Mononükleoz düşünülen ancak heterofil antikorları negatif olan hastalar
4) AİDS’li hastalar
5) Organ nakli uygulananlar

TANI KRİTERLERİ
1. Taze idrarda, sedimde, hücrelerde tipik inklüzyon cisimciklerini göstermek
2. KC biyopsisinde histololojik olarak tipik inklüzyon cisimciklerini göstermek
3. Doku kültürlerinde, idrarda ve biyopsi materyalinde virüsü izole etmek
4. CMV antikorlarını göstermek (CF, HI, ELİSA)
5. PCR

AYIRICI TANI
A) Konjenital Enfeksiyon
1. TORCH-Sy
2. Bakteriyal sepsis
3. Neonatal hepatit
4. Galaktozemi
5. Tirozinemi
6. İmmün trombositopeni
7. Konjenital lösemi

B) Edinsel Enfeksiyon
1. Enfeksiyöz mononükleoz
2. Hepatit

Konuyla ilgili aramalar: Poliomyelit , poliyomiyelit

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver