Patoloji Nedir? Patolojinin Nitelikleri? Patoloji Hakkında Bilgi

PATOLOJİ NEDİR
Pathology; hastalık (pathos) çalışması veya bi­limi (logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş eski yunanca bir sözcüktür. Bir bilim olarak ise Patoloji; hasar verici bir uyarının hücre hü­cre veya dokulardaki anormal stimulus ile ilgilenir. Sistemik patoloji ise tanım­lanmış stimulusların spesifik organ ve dokular üzerindeki spesifik cevaplarını araştırır.

Hastalıkların 4 yüzü patoloji­nin özünü oluşturur;

Sponsorlu Bağlantılar

1- Sebep (etyoloji)
2- Hastalık gelişim mekanizması (pathogenesis)
3- Hücre ve dokularda oluşan yapı­sal değişiklikler (morfolojik değişiklikler)
4- Morfolojik değişik­liklerin fonksiyonel yansıması (klinik önem).

Neticede tüm doku hasarları hücrede yapı­sal veya moleküler bir değişiklikle başlar.
(Robbins Patholojic basis of disease’den)
Cerrahi patoloji Paris fakültesinde Vel­peau’nın meme üzerine yaptığı çalışmaları yayınlaması ile başlamıştır. 1870 yılında Berlin üniversitesinden Carl Ruge ve Johann Veitcerrahi patolojiyi teşhis yön­temi olarak ortaya koymuşlardır. 1889’da Kiel üniversitesinde Friedrich von Esmarch Alman cer­rahi kongesinde tümörlerin operasyon öncesinde şüpheli vakalarda mikroskopik teşhislerinin gerek­liliğini ortaya koymuştur.

SİTOPATOLOJİ NEDİR?
Sitoloji “cyto” ve ” logos” sözcüklerinin birle­şimi ile oluşmuştur ve “Hücre Bilimi” anlamındadır. Sitoloji hücrelerin normal görünüşlerindeki sapmaları yorumlayan bir tıp dalıdır. Histopatolo­ji ile organik bağı nedeniyle sitoloji terimi yerine 1980’li yıllardan sonra sitopatoloji kulla­nılmaktadır.
19.yy’ın ikinci yarısında hastalık ve sağlıkta insan hücreleri arasın­daki farklılıklar incelenmeye başlamış ve modern patolojinin kurucusu kabul edilen Alman patologu Prof. Rudolf Wirchow “cellula omni e cellula her şey­in temeli hücredir” özdeyişiyle hücresel (sellüler) patoloji kavramını orta­ya atmıştır…
Otopsi Nedir Nasıl yapılır?
Otopsi yalnız organların alınması demek değildir çıka­rılıp incelenen organlardan gerekli parçalar alı­nıp organlar yerine konulmaktadır.
Otopsi olay yerinde başlayan ve tüm laboratuar inceleme sonuç­ları adli tıp uzmanının eline ulaşıp teşhis konulana kadar geçen tüm aşamaları kapsayan bir işlem­dir.
Ölenin olay yerinde bulu­nuş şekli
Üzerindeki elbiselerin özellikleri ve hem olay yerin­den hem de ölenden toplanacak deliller
Ölenin dış muayenesi
Baş
Organ ağırlıkları
Gerekli yerlerden ve olayın özel­liğine göre alınan örneklerin mikroskop ile ve diğer laboratuar yöntemleri ile incelenmesi ve tüm bu incelemeler sonucunda elde edilen verilerin yorum­lanarak teşhisin konması bir bütün olarak otopsi işleminin aşamalarını oluşturmak­tadır.
Adli tıp uzmanı uygun yerden uygun koşullarda örnek almamış ise ve ne aran­ması gerektiğini belirtmezse laboratuar sonucu gelmeden de adli tıp uzmanı kesin teşhisini koy­makta zorlanır.
Otopsi son derece organik bir işlemd­ir ve ekibin her elemanının uyum içinde çalışmasını gerektirir. Bir insan bedenindeki organlar gibi.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver