Miladi takvimin başlangıç noktasını belirleyen olay nedir? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

Miladi takvim; Hz. İsa’nın doğumunu tarih başlangıcı ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı yıl olarak kabul eden takvimdir.

Miladi takvimin başlangıç noktasını belirleyen olay Hz. İsa’nın doğum tarihidir…

Sponsorlu Bağlantılar

Günümüzde uluslararası takvim olarak kullanılan Miladi Takvim’in aslı Roma Takvimi’ne dayanmaktadır. Bu takvim sistemi de günümüze gelinceye kadar iyileştirilerek birkaç dönemden geçmiştir.
* Başlangıçta bir yılda; 4’ü 31 gün ve 6’sı da 30 gün olmak üzere 10 ay ve 304 günü olan bir takvim kullanılmaya başlanmıştır.
* M.Ö.VII. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda Numa Pompilius zamanında ayın dünyanın etrafında dolanımını esas alan ve yeni ayın doğuşu ile beraber başlayan 12 aylık ve 354 günlük ay takvimine geçilmiştir. Bu takvim sistemi ile mevsimler arasındaki uyumsuzluğu gidermek için iki yılda bir 22 şubat ile 23 şubatın arasına, 22 (artık yıllarda 23) günlük mercedonius adıyla 13. yeni bir ay eklemişlerdir. Bir yıl ortalama 365, artık yıllarda ise 366 gün oluyordu.
Mevsimler arasında uyum sağlamak için de 33 ve 34 günlük iki ay, kasım ve aralık aylarının arasına eklenmiştir. Daha önce şubatın 22 sinden sonra eklenen 22 (23) günlük mercedonius ayıyla beraber bir yıl 455 (artık yıllarda 456) güne çıkarılmış, Bu nedenle M.Ö. 46 yılına “karışık yıl” denilmiştir. Bu karışık yıldan sonra ilk baharın başlangıcı 25 mart olarak tespit edildi ve yılın başlangıcı da 1 marttan 1 ocak gününe alınmıştır.
* Roma Kralı Julius Sezar; İskenderiyeli astronom Sosigenes’in tavsiyelerine uyarak M.Ö.45 yılında; dünyanın güneş etrafında dolanımını esas alan 365.25 günlük takvim sistemini uygun görmüş ve 4’e bölünebilen artık yıllar 366, diğerleri ise 365 günden oluşan normal yıl, ocak ayı da yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Yıl 12 ay olacak, ay süreleri ocaktan başlayarak 31, 28 (29),31,30,31,30,31,31,30,31,3 0 ve 31 gün alınacaktır. Julius Sezar adına ithafen de Jülyen Takvimi denilmiştir.
Julius Sezar’ın öldürülmesinden sonra, takvimde yaptığı ıslahat sekteye uğramış, bu düzenlemeleri yapan Pontifeksler 4 yılda bir artık yıl yerine, 3 yılda bir artık yıl uygulamaya başlamışlardır. Böylelikle 36 yılda 9 yerine 12 artık yıl eklenmiş oluyordu. M.Ö. VIII. yılda Augustus bu kaymayı düzeltmek için 12 yıl süreyle artık yılın uygulamasını durdurmuş, M.S. 5. yıldan itibaren Jülyen Takvim Reformu düzenli olarak uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten önceki 50 yıla da “yanlış Jülyen yılları” denilmiştir.

Miladi Takvimin Başlangıç Noktasını Belirleyen Olay

Miladi Takvimde baslangıç Hz İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

1926′ dan itibaren kullandığımız takvimdir. Günes yılını esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batıya aktarılmıstır. Romalılar Sezar zamanında JULYEN takvimi olarak düzenlemis ve kullanmıslardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle GREGORYAN TAKVİMİ olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsanın doğusunu (sıfır) kronolojinin baslangıcı olarak kabul eder.Öncesine MÖ (Milattan önce) sonrasına da MS (Milattan sonra) denilmiştir.

1 Ocak 1926 dan itibaren Türkiyede tamamen yürürlüğe girmiştir. (Ülkemizde 1 Mart 1926′da milâdî takvim kabul edilmiştir. Rumî takvim ise bütçe ayarlamalarında kullanılmıştır. 1983 yılında malî yılbaşının Ocak ayının birinci gününe alınmasıyla da tamamen kullanımdan kaldırılmıştır. 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan bir yasayla diğer bütün takvimler yürürlükten kaldırılarak yerine bugün kullandığımız milâdî takvim kabul edilmiştir.).

Böylece Türkiye ekonomik sosyal kültürel ve siyasal alanlarda Avrupa devletleri ile ilişkilerini geliştirmeye ve çağdaşlaşmaya yönelik önemli bir adım atmıştır.
Günümüzde dünya devletlerinin birçoğu bu takvimi benimsemiştir.

Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:

Hicri Takvim AY yılını Miladi Takvim GÜNES yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
Baslangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde baslangıç tarihi Hazreti Muhammedin Mekkeden Medineye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise baslangıç Hz. İsanın doğum tarihi 0 yılıdır

Hicri takvimin başlangıcını belirleyen olay nedir

Hicri takvimin başlangıç noktası belirleyen olay nedir.
H.Z. Muhammed’in Mekke’den, Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır.

Hicri takvim nedir
Hicri takvimin başlangıç senesi; Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (asm) ve müminlerin Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri senedir Başlangıç ayı ise; Cenab-ı Hakk’ın hicreti emrettiği, hem de Arabistan’da daha önce de ilk ay olarak kabul edilen “Muharrem” ayıdır. hicri takvimin başlabgıç noktası 622 dir.

Hicri takvim ne zaman kullanılmaya başlandı?
Medine’de İslam Devleti’nin kurulmasından HzÖmer devrine kadar Müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler (Ficar Savaşı, Veda Haccı gibi)
HzÖmer’in (ra) halifeliği zamanında peş peşe fetihlerin yapılması sonucu İslam Devleti’nin sınırları genişledi Genişleyen sınırlar içerisinde birkaç resmi belgede tarihe bağlı iletişim sorununun yaşanması üzerine zaten uzun zamandır var olan bu ihtiyaç gündeme geldi.
Böylece hicretin 17 senesinde toplanan bir heyetle, Hicri takvim İslam takvimi olarak kabul edildi

Hicri takvimde başlangıç olarak neden “Hicret” kabul edildi?
Her toplum kendi takvimini oluştururken, kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır.

Takvim, kültürle ve dolayısıyla DİN ile alakalı bir konudur İbadetlerin vakitle oldukça alakalı olması, din sahiplerinin takvim konusundaki hassasiyetlerine sebep olmuştur İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve diğer coğrafyalardaki insanların da takvimle münasebetinin din kaynaklı olduğu görülür.

Romalılar, Roma’nın kuruluşunu, Hristiyanlar, Hz İsa’nın (as) doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir Romalılar, Sezar zamanında, “Jülyen Takvimi” olarak düzenlemiş ve kullanmıştır Yeniçağda Papa XII Gregor tarafından düzenlenerek “Gregoryen Takvimi” olarak anılmıştır.

Her toplum kendisi için önemli olan kültürel veya dini hadiseyi bir başlangıç olarak kabul ettiklerine göre İslam Devleti de elbette İslam için en mühim gördükleri hadiseyi kabul edeceklerdi Bunun için birkaç seçenek sunuldu:
Hz Peygamber’in (asm)doğumu,
Hz Peygamber’in (asm) peygamberliği,
Hz Peygamber’in (asm) hicreti,
Hz Peygamber’in (asm) vefatı
Resûlullah’ın doğumu ve peygamberlik vaktini, kesin olarak tayin edemedikleri için; Hz Peygamber’in (asm)vefat zamanını ise verdiği hüzünden dolayı, yani insan psikolojisi açısından uygun görmediler Sonuçta ashâb, Hicreti İslâm tarihinin başlangıcı olarak kabul etti Mü’minlere Mekke döneminde çekilen sancılı bir dönem sonrasında büyük bir doğumu muştulayan ve asırlar boyunca Mü’minlere bir mücadele, fedakârlık ve zafer dersi olacak “HİCRET” başlangıç kabul edildi.

Hicret, İslâm inkilâbının bir dönüm noktası olmuştur Hicret basit bir göç hadisesi değil, İslâmı kurtarma taktiği ve onu daha geniş kitlelere yayma idealinden kaynaklanmaktadır Gerçekten Hicretle, yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde yeni taraftarlarla kısa zamanda kuvvetlenme imkânına kavuşmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver