Medical reminders – A

Abdominal pain(‘’red flags’’ for medical attention) Abdominal ağrı(Medikal yönden önemli uyarılar)
Fever persistent İnatçı ateş
Loss of weight Kilo kaybı
Anal diseases (perianal findings) Anal hastalıklar (perianal bulgular)
Away from midline Orta hat
Growth retardation Büyüme geriliği
Stool Guiac positive Gaitada Guiac pozitifliği
Achrondroplasia Akrondroplazi
Autosomal dominant Otozomal baskınlık
Cervical spine stenosis Servikal omurga stenozu
Hydrocephalus Hidrosefali
Orthopedic (tibial bowing) Ortopedik (tibial eğilme)
Nasal bridge (low/flat) Nasal köprü
Developmental delay (hypotonia) Gelişme  geriliği (hipotoni)
Respiratory distress (b/c small chest or airway obstruction due to bony anomaly) Solunum güçlüğü (kemik anomalisine bağlı küçük göğüs veya hava yolu tıkanıklığına bağlı)
Old paternal age usually are related to it Genellikle ileri baba yaşı ile ilişkili
Acne (causes or irritants) Sivilce (nedenler ya da irritanlar)
Androgen Androjen
Bacteria Bakteri
Cosmetics Kozmetikler
Drugs İlaçlar
Emotional stress Duygusal stres
Free fatty acid (in the skin) Serbest yağ asidi (ciltte)
Acne (topical treatment) Akne (bölgesel tedavisi)
A-retin Retinoik asit –A vit-
Benzoyl peroxide Benzoil peroksit
Clindamycin/eryhromycin Klindamisin/eritromisin
Acute glomerulonephritis(clinical features) Akut  glomerülonefrit(klinik özellikleri)
Normal (Ig A) or low C3 Normal (IgA) veya düşük C3 düzeyi
Edema Ödem
Proteinuria Proteinüri
Hypertension Hipertansiyon
RBC or RBC cast Eritrosit veya eritrosit kümesi (hematüri)
Oliguria (renal insufficiency) Oligüri (böbrek yetmezliği)
Acute lymphoblastic leukemia(poor prognostic factors) Akut lenfoblastik lösemi(kötü prognostik etmenler)
Lymphoblast high Lenfoblast fazlalığı
Younger than one year old Bir yaştan küçük olma
Male Erkek
Philadelphia marker Filedelfiya belirteci
Hb>10 Hb > 10
Older than ten On yaşından büyük
Blood cells>50,000 Kan hücreleri > 50,000
Lymph node enlarged Lenfatik nodül  büyümesi
Anterior mediastinum masses Anterior mediastende kitleler
T-cells T- hücreleri
Induction>4 weeks Endüksiyon > 4 hafta
Chromosome < 46 Kromozom < 46
Addison’s disease (clinical features) Addison hastalığı (klinik özellikleri)
Anorexia Anoreksia
Diarrhea İshal
Dehydration Su kaybı
Increased K+  K+ yüksekliği
Skin pigmentation Deri pigmentasyonu
Orthostatic hypotension Ortostatik hipotansiyo
Na level is abnormal Anormal Sodyum düzeyi
ADHD (causes or associations) ADHD (nedenler ya da ilişkiler)
Diet (malnutrition) Diyet (beslenme bozukluğu)
Exposed to toxin (lead poisoning) Toksine maruz kalma (kurşun zehirlenmesi)
Fetal alcohol syndrome Fetal alkol sendromu
Iron deficiency Demir eksikliği
Congenital (genetics or metabolic) Doğuştan (genetik ya da metabolik)
Infection (brain or ears) Enfeksiyon (beyin ya da kulaklar)
Traumatic brain injuries Travmatik beyin hasarları
Adolescent anticipatory guidance Ergene erken rehberlik
Avoid abusing drugs/alcohol Uyuşturu ve alkol kullanımından uzak durma
Belt (seat belts) Emniyet kemeri
Condoms Kondom
Don’t drive drunk Alkollü araç sürmeme
Exercise Spor yapmak
Fruit; not fat Meyve yeme; yağlı yememe
Gangs/guns; conflict resolution Çeteler/silahlar; çelişkili kararlar
Help each other Birbirine yardım etmek

Aicardi syndrome Aicardi sendromu
Agenesis of corpus callosum Korpus kallozum agenezisi
Infantile spasms Infantil kasılmalar
Chorioretinal lacunae Koriyoretinal boşluklar
Abnormal vertebrates Anormal omurgalar
Rib anomaly Kaburga bozukluğu
Dandy-Walker malformation Dandy-Walker malformasyonu
IQ impaired Düşük IQ
AIDS (maternal HIV)(management of infant) AIDS (anneden geçen HIV)(bebeğin yönetimi)
AZT (antiviral therapy) AZT (AZT: 3-’azido-3’-deoksitimidin) (antiviral tedavi)
Bottle-feeding Biberonla besleme
C-section Sezaryen doğum
Diagnosis on baby (PCR) Bebeğe tanı koyma (PCR)
Albinism (key features) Albinizm (önemli özellikleri)
Physical health is normal Fiziksel olarak sağlıklı
Interaction (social life) is fair Etkileşimi (sosyal yaşam) güzel
Growth is fine Büyüme iyi
Mental health is normal Zihinsel sağlık normal
Eyes are involved Gözler tutulmuş
Night trouble Gece rahatsızlık çekme
Tumor potential (but melanoma is very rare) Potansiyel tümor (ama melanom çok ender)
Skin vulnerable to sunburn Deri güneş yanığına hassas
Alcohol Withdrawal(clinical features) Alkol çekilme(klinik özellikler)
Epileptic activity Epileptik aktivite
Tremors Titreme
Hallucination Hayal görme
Anxiety/anorexia Endişe/iştahsızlık
Nausea/vomiting Mide bulantısı/kusma
Organic brain changes (delirium) Organik beyin değişimleri (sayıklama)
Loss of memory/orientation Hafıza kaybı/oryantasyon
Allergic child (allergens) Allerjik çocuk (duyarganlar)
Animals Hayvanlar
Basement Bodrum kat
Cigarette Sigara
Dust Toz
Encased Bedding Üstü tamamen örtülü uyuma
Floors carpeting Zemini halı döşeme
Allergic Rhinitis (complications) Allerjik Rinit (komplikasyonlar)
Adenoidal hypertrophy Adenoidal hipertroifi
Loss of hearing İşitme kaybı
Loss of smell sensation Koklama duyusu kaybı
Ear infection Kulak enfeksiyonu
Red eyes Kızarık gözler
Gum/teeth anomaly Dişeti/diş anormalliği
Itching Kaşınma
Chronic sinusitis Kronik sinüzit
Speech delay Konuşmada gecikme
Allergy to milk protein (clinical features) Süt proteini allerjisi (klinik özellikler)
Albumin is low Düşük Albumin
Blood loss (bloody stool) Kan kaybı (dışkıda kan)
Chronic diarrhea Kronik ishal
Distended abdomen Şiş karın
Emesis Kusma
Failure to thrive Büyüme geriliği
Alpoecia (hair loss-etiologies) Kellik (saç dökülmesi-etiyoloji)
Alopecia Areata Alopesia Areata
Lesion/Trauma Lezyon/Travma
Oral Contraceptive Pills Oral gebelik önleyici haplar
Poisons/Drugs Zehirler/Uyuşturucular
Endocrine/Metabolic Endokrin/Metabolik
Congenital Doğuştan
Infections Enfeksiyonlar
Anorexia Nervosa Anoreksiya Nervoza
Anemia (important historical data) Kansızlık (önemli öykü)
Age/sex Yaş/seks
Nutrition/Pica/Picky Beslenme/Pika/Huysuzluk
Ethnicity Etnik köken
Medication (rifampin, antimalarials) Tıbbi tedavi (rifampim, sıtmaya karşılar)
Infection Enfeksiyon
Congenital/Family HX Kalıtsal/Ailesel öykü
Stools (Occult bleeding, also Urine/Jaundice) Gaita (Gizli kanama, İdrarda da/Sarılık)
Angelman syndrome Angelman sedromu
Abnormal EEG Anormal EEG
Neural-seizure d/o Sinirsel-nöbet d/o
Gait anomaly (puppet-like) Yürüyüş bozukluğu (kukla gibi)
Epidermal hypopigmentation Epidermal hipopigmentasyon
Laughter Kahkaha
MR Zeka geriliği (MR:Mental Retardation)
Absent speech Konuşamanın olmayışı
Nystagmus Göz titremesi
Sleep disorder Uyku bozukluğu
Anorexia nervosa (poor prognostic factors) Anoreksiya nervoza(zayıf prognostik etmenler)
Non-responsive to intervention Tedaviye yanıtsızlık
Education poor Yetersiz eğitim
Relative’s similar condition Akrabalarda benzer durum
Vomiting Kusma
Obesity Şişmanlık
Social dysfunction Sosyal işlevsizlik
Aged (old at onset) Yaş (başlangıçtaki yaş)
Aortic aneurysms (risc factors)It present with pulsatile abdominal mass (remember this mass) Aortik anevrizmalar (risk etmenleri)(Karında pulstil kitle şeklinde ortaya çıkar)(Kitleyi düşün)
Marfan syndrome Marfan sendromu
Atherosclerosis Ateroskleroz
Syphilis Frengi
Smoking Sigara kullanma
Injury/infection Yara/enfeksiyon
Vasculer disease Vasküler hastalık
Elevated blood pressure Kan basıncında yükseklik
Apert syndrome Apert sendromu
Apnea (choanal stenosis) Apne (koanal daralma)
Premature closure of cranial sutures(chraniosynostosis) Kranial sütürlerin erken kapanması (kraniyosinostoz)
Extremity (syndactiliy, thumb anomalies) Ekstremite (baş parmak anormalliği)
Retarded Zeka geriliği
Tall forehead Uzun alın
Asthma (etiologies/triggers) Astım (etiyoloji/tetikleyiciler)
Allergens Allergenler
Stres Stres
Tobacco smoke Tütün içilmesi
Hereditary Kalıtsal
Medications İlaçlar
Animals Hayvanlar
Thyroid dysfunction Tiroid işlevsizliği
Infection Enfeksiyon
Cold air Soğuk hava
Asthma (factors in asthma scores) Astım (astım skorlamsındaki unsurlar)
Sound (breath sounds) Ses (solunum sesleri)
CNS function/mental status SSS fonksiyonu/mental durum
O2 requirement/cynanosis O2 gereksinimi
Retraction Retraksiyon
Expiratory wheeze Hışıltılı soluma
Atherosclerosis (risc factors) Ateroskleroz (risk etmenleri)
Smoking Sigara kullanma
Cholesterol Kolesterol
Low HDL Düşük HDL
Elevated blood pressure Yüksek tansiyon
Relatives (positive family history) Akrabalar (aile öyküsünün olması)
Obesity Şişmanlık
Stres/sex (male>female) Stres/seks (erkek>kadın)
Inactivity Eylemsizlik
Sugar (diabetes) Şeker (diyabet)
Autism (evaluation) Otizm (değerlendirme)
Audiology Odiyoloji
UA and CBC İdrar ve tam kan
Thyroids Tiroidler
Infection (TORCH) Enfeksiyon (TORCH)
Seizure (CT/MRI/EEG) Nöbet (BBT/MRG/EEG)
Toxin (lead) Toksin (kurşun)
Inborn errors Doğuştan hatalar
Chromosome and fragile X Kromozom ve kırılgan X
Speech Konuşma
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver