KPSS Program Geliştirme Hedefler Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Bilişsel alan hedefleri, KPSS Hedefler Konu Anlatımı, KPSS Program Geliştirme Hedefler Konu Anlatımı, Psikomotor alan hedefleri

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada KPSS Program Geliştirme Hedefler Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Hedef: Belli bir alanda eğitilecek bireylere eğitim yoluyla kazandırılması istenen özelliklerin tümüdür. Bir dersin hedefi öğrenciye yeni davranışlar kazandırmak ya da var olan davranışta değişim oluşturmaktadır. Öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlar bilgi, beceri, alışkanlık, tutum ve yetenekle ilgili olabilir. Eğitimde yer alan hedefleri bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alan diye sayabiliriz. Eğitimde hedef kişide: bilgi, beceri, değer yargıları, ilgi, tutum, kişilik ve alışkanlıklar kazandırmak olabilir.

İstendik davranışların belirleyicileri aşağıdakileri göz önüne almalıdır:

a. Toplumsal gerçek:Hedef davranışlar, kültürel davranışlar, toplumsal gerçeklerle uyuşmalıdır. Toplumsal değerlerinize uymayan, ters düşen hedef davranışlar programa alınmamalıdır. Toplumsal gerçeklik, toplumsal, ekonomik ve siyasal sistem olarak ele alınmalıdır. Bu durumda eğitim sistemi toplumsal sorunlara ve çözüm yollarına dayalı hedef ve davranışlar, içerik, öğretim yöntemleri, eğitim durumları ve sınama durumları saptanmalıdır.

b. Konu alanı: Bir diğer belirleyici de öğrencilere kazandırılacak içeriktir. Burada hedef davranışlar bilim, sanat ve düşünce alanlarındaki gelişmelere ve değişmelere uygun olmalıdır. Hedef davranışlar konu alanlarına göre seçilmelidir.

c. Birey: Hedef davranışlar belirlenirken bireyin ilgi ve gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. Her insan birbirinden farklı yeteneklere sahiptir. Bu yetenekler doğrultusunda bireyler eğitilmelidir.

ç. Doğa: Hedef davranışların son belirleyicisidir. İnsan doğal bir ortamda doğar ve bu ortamda büyüyerek yaşamını sürdürür.
İnsan içinde bulunduğu doğal ortamı koruyarak ondan en iyi şekilde yararlanmalıdır. Ak si hâlde insan yaşadığı ortamı yok edebilir. Bu nedenle doğayı koruyacak ve onunla denge kuracak bireyler yetiştirilmelidir.
Aday hedefler bu dört belirleyiciyle uyumlu olmak zorundadır. Bunlardan birine uyumsuz olan hedef olay. hedef listesinden elenir.

Eğitim süzgeçleri: Programa konulması düşünülen aday hedefler, programa konulmadan önce eğitim süzgeçlerinden geçirilirler. İlgili uzmanlar tarafından değerlendirilirler. Eğitim süzgeçlerini, şöyle sıralayabiliriz:

1. Eğitim felsefesi süzgeci: Aday hedefler eğitim felsefesiyle tutarlılık göstermelidir. Temele alınan felsefeye göre saptanan hedefler felsefenin mantığına uygunluk göstermelidir. Eğitimde hedef davranışlar saptanırken, davranışın içeriğinin ve sınanmasının eğitim felsefesine uygunluğu üzerinde durulur. Eğitim felsefesine ters düşen aday hedef programdan çıkarılır.

2. Eğitim sosyolojisi süzgeci: Eğitimde istendik davranışların belirleyicilerinden biri de toplumdur. Aday hedefler, toplumun genel özelliklerine, değer yargılarına, toplumsal normlar uygun ve onlara ters düşmeyecek şekilde saptanmalıdır. Ülkenin toplumsal gerçeklerine göre saptanan aday hedeflerin, bireyin yaşadığı yerlere ve oraların özelliklerine göre saptanmasına dikkat edilmezse, etkili bir eğitimden bahsedilemez.

3. Eğitim psikolojisi süzgeci: Eğitimde öğrenme kişilerde oluşan davranış değişikliğidir. Değişimlere bakılarak kişilerin öğrenip öğrenmediğine karar verilir. Eğitimle psikoloji arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Psikoloji davranışların nasıl ve hangi yollarla kazandırılacağını araştıran ve sorunlara çözüm üreten uygulamalı bir bilim dalıdır. Aday hedefler eğitim psikolojisiyle öğrencilere kazandırabilir. Ölçütlere uymayan bireylerin öğrenmesini zorlaştıran hedefler listeden çıkarılmalıdır.

4. Eğitim ekonomisi süzgeci: Bu süzgeçte aday hedeflerin ekonomik olması önemsenir. Ekonomik olmayan ve aşırı ekonomik yük getiren hedefler daha baştan programdan çıkarılmalıdır. Elimizdeki tüm kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmalıyız. Bu nedenle seçtiğimiz hedef davranışlar hem en kısa zamanda kazandırılmalı hem de ekonomik olmalıdır. Kişi tutarlı ve ekonomik bir tüketici olmalıdır. Tüm bu hedefler aday belirlemede önemlidir.

Okulun Genel İşlevi
• Okul, içinde bulunduğu toplumun kültür özelliklerini aksettirir.
• Bir ülkenin millî eğitiminin amaçları, o ülkede yapılacak bir toplum analizine dayanmalıdır.
• Okul öğrencileri, toplumun kültürünü tanımak kadar geliştirme yönünde de geliştirme sorumluluk taşımalıdır.
• Eğitimin, birey ve toplum refahı arasında denge kurulmalıdır. Çünkü eğitimin ortaya çıkan problemlerin çözümünde büyük sorumluluğu vardır.

Ekonomik kalkınmanın ve demokratik hayatın gerçekleşmesi, bireylerin kaliteli anlamda eğitimi ile mümkündür.
Ülkemizde okuryazar oranı aranırken diğer yandan okuryazarlığın kazandıra cağı davranışların niteliği ile ilgili çalışmalara gereksinim vardır.
Okul, eğitimin eğitici fonksiyonunun yanında koordine edici bir sosyal ortam hizmetini görür.
Organize eğitim kurumu olan okul, öğrenciler ve veliler, eğitimde üç temel öğeyi oluştururlar. Program geliştirme bu üç öğe arasındaki değerler korelâsyonu saptamak ve izlemek zorundadır. Bu incelemeler, deneysel çalışmaların temelini olduğu kadar yönünü de gösterecektir.

Günümüzde bireyin büyüme ve gelişmesi yalnızca biyolojik bir olay değil, aynı zamanda kültürel bir olgu olarak görülmektedir.
Bu kültürel fenomenin ayrıntıları ile analizi, program geliştirme faaliyetlerinin teorik ve uygulamalı temellerinin kurulmasına yardım edecektir.

Bilişsel alan hedefleri şunlardır:
1. Anımsama
2. Kavrama
3. Uygulama
4. Analiz
5. Sentez
6. Değerlendirme

Psikomotor alan hedefleri şunlardır:
1. Algılama
2. Kurulma
3. Kılavuzla yapma
4. Bütünleştirme
5. Karmaşık etkinlik
6. Duruma uyma
7. Yaratma

Duyusal alan hedefleri şunlardır:
1. Alma
2. Karşılıkta bulma
3. Değer verme
4. Bütünleştirme
5. Nitelenme

TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN HEDEFLERİ ŞUNLARDIR:

a. Uzak hedefler:Politik felsefemizi yansıtır. Fonksiyonu yön göstermek, eğitim hizmetlerinin amaçlarını belirlemektir. Amaç politik felsefemizin dönük olduğu ideale uyum sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Bu tür hedefler çok zor değiştirilir. Ülkede siyasal

b. Genel hedefler: Belli bir eğitim kuru iktidarlar değişse bile bu hedefler çok zor değişir. Genel hedefler eğitim ürünü olarak yetişmesi istenen ideal insanın niteliklerinden oluşur. Bir ulusal eğitim sisteminin genel he deflerini belirleme işi ülkenin geleceği açısından çok önemlidir. Genel hedefleri iki aşamada düşünebiliriz:
1. Eğitimin genel hedefi
2. Okulun genel hedefi

c. özel hedefler: Bir ders, bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış hedeflerdir. Doğrudan öğrencide davranışsal olarak görülmek istenen hedeflerdir. Belli bir alanda öğrencilerin yetiştirilmesi için çalışmaların kararlaştırılması o işteki özel hedeflerdir.

Hedeflerin genel özellikleri: Hedefler, öğrenci davranışlarına çevrilebilir olmalıdır. Hedef öğrencide gerçekleştirmek istenen davranış değişikliğidir.
• Hedefler süreç sonunda öğrencinin hangi niteliklere sahip olacağını göstermelidir.
• Hedef ifadeleri açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır.
• Hedeflerin hangi konu içeriğiyle ilgili olarak gerçekleştirilecekleri belirtilmelidir

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: KPSS Program Geliştirme Hedefler
Dosya Boyutu/Türü: 24.6 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver