Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 9. Bölüm

○ İntravenöz ilaç bağımlılarında sağ tarafa yerleşimli endokardite en sık neden olan bakteri hangisidir?
Staphylococcus aureus. İntravenöz ilaç bağımlılarındaki sola yerleşimli endokardit genellikle E.coli, streptokok, Klebsiella, Pseudomonas veya Candida’ya bağlıdır .
○ Bir eroin bağımlısı akciğer ödemi ile prezante oluyor. En iyi tedavi nedir?
Nalokson, oksijen ve solunum desteği. Diüretikleri kullanarak canınızı sıkmayın.
○ Intravenöz ilaç kötüye kullanımının en sık görülen nörolojik komplikasyonu nedir?
Nontravmatik mononörit (enjeksiyondan 2-3 saat sonra ağrısız güçsüzlük).
○ Salisilat düzeyleri ideal olarak alımından ne kadar sonra kontrol edilmelidir?
6 saat sonra.
○ Salisilatların minimum toksik dozu nedir?
150 mg/kg.
○ Alımdan 6 saat sonra ölçülen hangi salisilat düzeyi toksisite ile ilişkilidir?
45 mg/dl.
○ Alımdan 4 saat sonra ölçülen hangi asetaminofen düzeyi toksisite ile ilişkilidir?
150 µg/ml.
○ Salisilat zehirlenmesinin bulguları nelerdir?
Hiperventilasyon, hipertermi, mental durum değişikliği, bulantı, kusma, karın ağrısı, dehidratasyon, terleme, ketonüri, metabolik asidoz ve solunumsal alkaloz.
○ Bir çocuk letarji, nöbet ve hipoglisemi ile prezante oluyor. Birkaç gündür viral sendrom semptomları mevcutmuş. Akla gelmesi gereken iki durumu belirtiniz.
Reye sendromu ve salisilat zehirlenmesi.
○ Santral siyanozu belirlemede en güvenilir yer neresidir?
Dil.
○ Panküronyom’un sık görülen bir komplikasyonu nedir?
Vagolitik etkisinden kaynaklanan taşikardi.
○ Böbrek yetmezliği olan bir hastada hipermagnezeminin en sık sebebi nedir?
Hastaların antasitler gibi magnezyum içeriği yüksek bileşikleri kullanmaları. Bu, nöromüsküler paralizi ile sonuçlanabilir. İntravenöz kalsiyum düşünün. Salin ve furosemid yardımlı diürez böbrek yetmezliği olan bir hastada çözüm olmayabilir; bu yüzden diyalizi de düşünün.
○ Geniş kompleksli taşikardisi olan anstabil bir infantın kardiyoversiyonunda ne kadar enerji kullanılmalıdır?
0.5-1.0 J/kg.
○ Anstabil VF’li bir infantın kardiyoversiyonunda ne kadar enerji kullanılmalıdır?
2 J/kg.
○ Aortik stenozun en sık görülen 3 prezentasyon bulgusu nedir?
Senkop, anjina ve kalp yetmezliği.
○ Mycoplasma pneumonia’nın nadir görülmekle birlikte potansiyel komplikasyonları nelerdir?
Non-pulmoner: Hemolitik anemi, aseptik menenjit, ensefalit, Guillain-Barré sendromu, perikardit ve miyokardit.
Pulmoner: ARDS, atelektazi, medaistinal adenopati, pnömotoraks, plevral effüzyon ve abse.
○ Stafilokoksal pnömoni hangi şartlar altında olası bir tanı olarak düşünülmelidir?
Her ne kadar bakteryel pnömonilerin sadece %1’inden sorumlu olsa da, ani titreme, hektik ateş, plörezi ve özellikle kızamık veya influenza gibi viral bir hastalığı takibeden öksürüğü olan hastalarda düşünülmelidir.
○ Bilgisayarlı tomografide görülen halka lezyonun ayırıcı tanısı:
Toksoplazmozis, lenfoma, fungal enfeksiyon, Tbc, CMV, Kaposi sarkomu ve hemoraji.
○ Erythema multiforme kaşıntılı mıdır?
Genellikle değildir. Hassas olabilir.
○ Bir hasta granuloma inguinale ile prezante oluyor. Nasıl bir görünümü vardır?
Papüler, nodüler veya veziküler ağrısız lezyonlar. Bunlar lokal dokuların yaygın yıkımına neden olabilirler. Etkeni Calymmatobacterium granulomatis’tir.
○ Şankroide ne sebep olur?
Hemophilus ducreyi.
○ Klamidya ile ilişkili lezyonları tanımlayınız.
Ağrısız, yüzeyel ülserasyonlar, papüler veya nodüler lezyonlar ve büyüyüp küçülen herpetiform veziküller.
○ Akinetik mutizm ile ilişkili eyalet hangisidir?
Kuzey Dakota kırsal bir eyalettir. Akinetik mutizm, istemli hareket veya karar verme yeteneğinin azaldığı, koma vijil (uyanık koma) gibi bir durumdur. Hastalar uyanık gözükür ve gözleri açık olabilir. Sorulara çok yavaş cevap verirler. Nedeni tipik olarak baskılanmış frontal lob fonksiyonuna bağlıdır.
○ Yenidoğanda normal kan basıncı nedir?
60 mmHg.
○ Pediatrik hastadaki SVT’ nin tedavisinde seçilecek ilk ilaç hangisidir?
Adenozin 0.1 mg/kg seçilecek ilaçtır. Digoksin 0.02mg/kg ile konversiyon 4 saat alabilir.  2 yaş üstündeki çocuklarda Verapamil kullanılabilir; bununla birlikte 2 yaş altındaki çocuklarda birçok ölüme neden olmuştur. Senkronize kardiyoversiyon 0.5-1.0 J/kg şiddetinde.
○ Yaşamın ilk ayından sonra, çocuklardaki menenjit ve pnömoninin 1 numaralı etkenleri nelerdir?
Menenjit: H.influenzae, bu durum Hib aşısının yaygın kullanımıyla birlikte değişmelidir.Pnömoni: S.pneumoniae. H.influenzae en sık ikinci etken.
○ İnfantil spazmı tartışınız.
3.-9. aylarda başlar. Tipik olarak saniyeler sürer, tek epizotlar halinde veya patlamalar tarzında görülebilir. EEG genellikle anormaldir. Bu hastaların %85’ i mental olarak sorunlu olacaktır.
○ Erythema multiforme hangi antikonvülzan ilaçlarla ilişkili olabilir?
Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin.
○ Hepatik yetmezlik sıklıkla hangi antikonvülzan ilaçla ilişkilidir?
Valproik asit.
○ Hangi ilaçlar, aktiviteler ve yemek pişirme alışkanlıkları teofilinin artmış atılımı ile ilişkilidir (tefilin seviyesini düşürür)?
Fenitoin, fenobarbital, sigara içimi ve kömür barbekü.
○ Anafilaksi hangi tip böbrek yetmezliğinin sık bir nedenidir?
Prerenal.
○ Lyme hastalığında ECM ne zaman artış gösterir?
Evre I: ısırıktan 3-32 gün sonra.
○ Tek rigorlu bir pnömoni hangi patojeni düşündürür?
Pneumococcus.
○ Çilek serviks hangi patojeni düşündürür?
Trichomonas.
○ Lyme hastalığının vektörü ve etken organizması nedir?
Vektörü Ixodes dammini, etken organizması ise Borrelia burgdorferi’ dir. En sık bulaşan kene taşıyıcılı hastalıktır.
○ Q ateşinin etkeni nedir?
Coxiella burnetii. Ricketsia burnetii olarak da bilinir. Dermacentor andersoni kenesinde bulunur.
○ Hordeolum nedir?
Meibomian bezi enfeksiyonudur, sıklıkla üst gözkapağında görülür.
○ Ludwig anjinin patolojisi nasıldır?
Hemolitik streptokoklar, stafilokok, karışık aerop ve anaeroplar.
○ Malign melanomun en sık görüldüğü 3 bölge nereleridir?
Deri, gözler ve anal kanal.
○ Çocuklara verilen kanın başlangıç dozu nedir?
Paketlenmiş RBC’ den 10 ml/kg.
○ Akalazya nedir?
Özofageal motilitenin bozukluğu ve alt özofagusun yetersiz gevşemesi.
○ Besin zehirlenmesine yol açabilen enterotoksin üreten organizmalardan 4 tanesini sayınız.
Clostridium, S.aureus, V.cholerae ve E.coli.
○ Hangi enfeksiyöz ishalde antibiyotik kullanımından sakınılmalıdır?
Salmonella. İstisnai durumlar, çok küçük veya bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülen ciddi ishal vakaları veya enterik ateşin eşlik ettiği (enfekte eden suşun S.typhi olduğu veya kanda gösterildiği) durumları kapsar.
–> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver