Kardiyovasküler Doktor Yaklaşımları

KARDİYOVASKÜLER  ○         Aort anevrizması erkeklerde mi kadınlarda mı daha sık görülür?
Erkeklerde 10 kat daha sıktır. Diğer risk faktörleri arasında hipertansiyon, ateroskleroz, diyabet, hiperlipidemi, sigara kullanımı, sifiliz, Marfan sendromu ve Ehler-Danlos hastalığı yer alır.  ○         Aortik regürjitasyonun çocuklardaki en sık nedeni nadir?
Konjenital ventriküler septal defekle ilişkili olan aortik kapak prolapsusudur.
○         Atrial flatter nasıl tedavi edilir?
İvedi konversiyon için direk akım kardiyoversiyon gereklidir. Hastaya digoksin başlanıp (AV nodda yolu ile olan iletimi uzatarak  ventrikül cevabını yavaşlatır) sonrasında da kinidin veya prokainamid gibi bir ajan verilebilir (aritmiyi baskılamak için).
○         Çocuklardaki atriyal fibrilasyonun en sık nedeni nadir?
Bu durum sıklıkla atriyal miyokardın kronik olarak gerilmesinin bir sonucudur. Atriyal fibrilasyon en sık olarak büyük çocuklarda romatizmal mitral kalp kapak hastalığında gelişir.
○         SVTlere en sık olarak neden olan mekanizma nedir?
AV node re-entry çocuklarda daha sık iken, infantlardaki re-entrant taşikardiler aksesuar bir yol kullanır.
○         Digital toksisitesi veya WPW sendromunun neden olmadığı stabil SVT’nin tedavisi nadir?
Vagal stimülasyon (yüzün içine buz konulmuş saline batırılması veya yüzün üstüne buz torbası konulması); vagotonik manevralar (valsalva, gerilme, nefes tutma); adenozinin hızlıca intravenöz puşe edilmesi; kinidin, prokainamid veya propranolol; veya verapamil.
○         Mobitz I (Wenckebach) 20 AV bloktaki anahtar özellik nadir?
Atriyal ileti ventriküle iletilmeyinceye kadar PR intervalinde progressif uzama. Eğer semptomatik ise, atropin ve transkütanöz/transvenöz pace takılması gerekir.
○         Mobitz II 20 AV blok nedir, nasıl tedavi eilir?
PR intervalinde değişim olmadan bir veya daha fazla iletinin ventriküle iletilemediği blok tipi. Atropin ve transkütanöz/transvenöz pace ile tedavi et.
 ○        Bir hasta mekanik prostetik kapak takılmasından 1 ay sonra ateş, titreme ve lökositoz ile hastaneye başvuruyor. Endokarditten şüpheleniliyor. Hangi bakteri tipi en sık nedendir?
Stafilokok aureus veya Stafilokok epidermitis (koagülaz negative).
○         ß -blokerlerin en sık yan etkisi nadir?
Erken dönemde yorgunluk; geç dönemde depresyon.
○         Geç adolesan döneminde doğru hipertansiyon tanısı için 1 haftalık aralarla ölçülen 3 ayrı kan basıncı ortalamasının sistolik 140 mm Hg, diyastolik 90 mm Hg olduğunun dökümante edilmiş olması gerekir. Ek bir incelemeye gereksinim olmadan tek bir ölçümle hipertansiyon tanısı koyabilmek için yeterli olduğu kabül edilen kan basıncı ölçüm değeri nadir?
Hastanın tek bir ölçümle elde edilen diyastolik kan basıncı değeri 110 mmHg üzerinde ise hipertansiyon tanısı konulabilir.  Hipertansiyon tanısının diğer bir kesin belirteci de daha düşük ölçüm değerlerine rağmen uç organ hasarının gelişmiş olmasıdır. 
○         Tiyazid diüretiklerin yan etkileri nelerdir?
Hiperglisemi, hiperlipidemi, hiperürisemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve hiponatremi.
○         Bir bayan hasta epizodik kan basncı yüksekliği öyküsü ile baş vuruyor.  Başağrısı, ishal ve ciltte flaşing şikayeti mevcut. Tanı nadir?
Feokromasitoma.
○         Tüm hipertansif acillerde kullanılabilecek ilaç hangisidir?
Sodyum nitroprusside (eklampside tercih edilmez).  Sodyum nitroprusside cGMP üzerinden düz kaslarda relaksasyona neden olur. Sonuç olarak, preload ve afterload’da azalma, oksijen gereksiniminde azalma, ve miyokardiyal kan akımı, kalp debisi ve renal kan akımında değişiklik olmadan kalp hızında hafif bir artma görülür.Etki süresi 1-2 dakikadır. Rebound taşikardiyi tedavi etmek için bazen bir beta-bloker ilavesi gerekebilir. 
○         Nitroprusside’in en sık komplikasyonu nadir?
Hipotansiyon. Görme bulanıklığı, kulak çınlaması, mental durum değişikliği, kas güçsüzlüğü ve nöbet gelişiminin görüldüğü tiyosiyanat toksisitesi böbrek yetmezliği olan ve uzun süreli infüzyon yapılan olgularda daha fazla görülür.  Siyanid toksisitesi nadirdir. Bununla birlikte, bu tipte toksisite, karaciğer yetmezliği, uzun süreli infüzyonlar ve dakikada 10 mg/kg üzerindeki infüzyon yapılması halinde gelişebilir.
○         Geç adolesan dönemindeki bir hipertansif acili tanımlayınız.
Uç organ disfonksiyonu veya hasarının eşlik ettiği 115 mm Hg üzerindeki diyastolik kan basıncı yüksekliği.
○         Hipertansif acillerde kan basıncı hangi hızla düşürülmelidir?
Kan basıncı 2-3 saat üzerinde bir sürede sistolik kan basıncı 140-160 mm Hg ve diyastolik kan basıncı 90-110 mm Hg olacak şekilde düşürülmelidir. Serebral hipoperfüzyonu önlemek amacıyla, kan basıncı ortalama arteryel basıncın % 25’inden daha fazla düşürülmemelidir.
○         Komplike olmamış hipertansiyonu tanımlayınız.
Uç organ hasarı semptomlarının eşlik etmediği diyastolik kan basıncının 115 mm Hg’dan daha düşük olması durumu. Komplike olmamış hipertansiyon akut tedavi gerektirmez. 
○         Hipertensif ensefalopatinin belirti ve bulguları nelerdir?
Bulantı, kusma, baş ağrısı, letarji, koma, körlük, sinir felçleri, hemiparezi, afazi, retinal hemoraji, ”cotton-wool spotlar”, eksudalar, psödospazm (sausage linking) ve papil ödemi.
 ○        Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuklarda en sık miyokardit nedeni nedir?
Virüsler ( özellikle adenovirüz ve coxsackie virüs grup B). Diğer nedenler arasında bakteriler ( difteri, meningokok ve tüberküloz), mantarlar, protozoalar (Şagas hastalığı), spiroketler (Lyme hastalığı) ve Kawasaki hastalığı yer almaktadır.
○         Mitral stenozun en sık nedeni nedir?
Romatizmal kalp hastalığı.
○         Mitral kapak prolapsusu erkeklerd mi kadınlarda mı daha sıktır?
Kadınların bu hastalık için daha kuvvetli bir genetik yatkınlığı söz konusudur. Populasyonun %2-5’inde MVP mevcuttur.
○         Mitral kapak prolapsusunun en önemli belirtisi nedir?
Bazı zamanlar geç sistolik üfürümün eşlik ettiği midsistolik klik. MVP çoğunlukla bir klinik tanıdır. Prolapsusun derecesini belirlemek için EKG yapılır. Diğer klinik bulgular arasında laterale yerdeğiştirmiş diffüz apikal vuru, S1 şiddetinde azalma, S2’de çiftleşme ve aksillaya yayılan holosistolik bir üfürüm yer alır. 
○         Genelde akut perikarditin işareti olan fizik muayene bulgusu nedir?
Perikardiyal sürtünme sesi. Sürtünme sesi en iyi olarak öne doğru eğilerek oturmuş bir hastada sol sternal sınırda veya apexte duyulur. Diğer bulgular arasında ateş ve taşikardi yer alır.
○         Akut piyojenik perikardit en sıklıkla hangi mikroorganizmalar tarafından oluşturulur?

Stafilokok aureus, Neisseria meninjitis ve Hemofilus influenza tip B.
○         Perikardiyal effüzyon tanısında ekokardiyografi veya x-ray ile tanı konulabilmesi için perikard boşluğunda en az ne kadar sıvı toplanmış olmalıdır?
Ekokardiyografi için en az 15 ml. X-ray için en az 250 ml.
○         Perikardiyal effüzyon varlığında x-rayde nasıl bir görüntü ortaya çıkar?
Su şişesi silüeti.
○         Perikardiyal effüzyon hangi düzeyde olunca perikard içi basıncı etkiler?
80-200 ml. Bununla birlikte, sıvının toplanma hızı miktarından çok daha önemlidir. Sıvıtoplanma hızının yavaş olması halinde perikard 2000 ml’ye kadar olan sıvıyı tolere edebilir.
○         Effüzyonun eşlik etmediği perikarditin tedavisi nedir? 
Effüzyon olmadığı durumlarda bir kontrendikasyon da yok ise 2 haftalık günde 4 saatte bir aspirin tedavisi önerilir. İbuprofen, indometazin veya kolçisin diğer alternatif ilaçlardır. Doz azaltımı durumunda tekrarlayan perikardit sık görüldüğünden, kortikosteroid kullanımı tartışmalıdır. 
○         Pulmoner embolinin en sık belirti ve bulguları nelerdir?
Takipne (%92), CP (% 88), dispne (%84), anksiyete (%59), taşikardi (%44), ateş (%43), DVT (%32), hipotansiyon (%25), senkop (% 13).
○         PE’nin en sık CXR bulgusu bulgusu nedir?
Bir hemidiafram kubbesinde elevasyon. Bu bulgu olguların %50’sinde görülür ve azalmış akciğer volümüne bağlıdır. Diğer sık bulgular arasında tıkalı arterin kanlandırdığı bölgede bronkovasküler dallanmada azalma, plevral effüzyon, atelektazi ve pulmoner infiltrasyon yer alır.
○         Derin ven trombozu (DVT) ve puloner emboli tanısında altın standart olarak kabul edilen tanı testleri hangileridir?
DVT tanısı için venografi, PE tanısı için pulmoner anjiyografi altın standart testlerdir.
○         Romatizmal kalp kalp hastalığı hangi 3 kalp kapak hastalığının en sık nedenidir?
Mitral, aort (konjenital biküspit kapak ile birlikte) ve triküspit.
○         Çocuklarda hangisinin patolojik olma olasılığı daha yüksektir: S3 mü S4 mü?
S4.
○         Pulsus paradoksus ölçümünde, sistolik kan basıncındaki ne kadarlık düşüş  normal olarak kabul edilir (inspirasyon sırasında ölçülen ile ekspirasyon sırasında ölçülen arasındaki fark)?
8-10 mm Hg’ya kadar..
○         İnfantlarda yaşamın 1. gününde kendini siyanoz ile gösteren konjenital kalp hastalıkları hangileridir?
Bu şekilde kendini gösteren hastalıklar arasında T. Fallot tetralojisi, büyük damarların transpozisyonu, total pulmoner dolaşım anomalisi, trunkus arteriyozus ve triküspit kapak atrezisi (triküspit kapağın ebstein malformasyonu) yer alır.
○         Çocuklarda ventriküler septal defektin sık görülen prezentasyon şekl nasıldır?
Yaşamın ilk günlerinde herhangi bir semptomun eşlik etmediği sistolik üfürüm. Genellikle spontan olarak düzelirler.            
○         Atrial septal defektin çocuklardaki genelde görülen prezentasyon şekli nasıldır?
Çocukların çoğu tamamen asemptomatiktir ve çocuk okul çağına gelene kadar gnelde tanı konulamaz.
○         Kısa PR mesafesi ve delta dalgası hangi kardiyek anomali için karakteristiktir?
Wolff-Parkinson White (WPW) sendromu. Bu durum Kent demeti (Bundle of Kent) boyunca oluşan reentrant fenomenine bağlıdır.
○         Subakut endokarditten korunmada mitral kapak prolapsusu (MVP) olan hangi hastalara antibiyotik proflaksisi yapılmalıdır? MVP’si olup beraberinde üfürümü olan hastalar.
○         Hangi büyüklükteki VSD infektif endokardit riski ile ilişkilidir?
İnfektif endokardit riski VSD büyüklüğünden bağımsızdır.
○         Doğru/Yanlış (D/Y): İki negatif kan kültürü varsa infektif endokarditi ekarte edebilirsiniz?
Yanlış. Alınan iki kan kültürünün negatif olma olasılığı %10-20’dir. Bu sebepten dolayı 3 kan kültürü alınması önerilmektedir.
○         Subakut bakteriyel endokarditli çocuklarda kutanöz manifestasyonların sıklığı nasıldır?
Çok sık görülmez. Bu türde manifestasyonlar hastalığın geç evrelerinde görülür, dolayısıyla uygun tedavi edilen olgularda sık olarak izlenmezler.
○         On altı yaşında bir erkek fizik sporları yapabilmesi açısından değerlendirilmek açısından muayenehanenize geldi. Muayenenizde saptayacağınız hangi 3 bulgu bu çocukta ani kardiyak ölüm riski olduğunu ortaya koymanıza yardımcı olur?
Disritmi, patolojik üfürüm ve marfanoid özelliklerin varlığı.
○         “Düşme” öyküsü olan bir çocukta senkop nedeni olarak vazovagal regülatuvar senkopu tanımlamada kullanılabilecek test hangisidir?
Tilt-(eğik masa) testi.

Sponsorlu Bağlantılar

 ○        Siyanozu bulunan bir yeidoğanda konjenital kalp hastalığını pulmoner parankim hastalığından ayırmada kullanılabilecek test hangisidir?
Hiperoksi testi. Siyanotik kalp hastalığında oda havasını soluma ile %100 oksijen soluma arasında arteriyel oksijen içeriğinde çok az değişiklik olabileceği gibi hiç değişiklik de olmayabilir.
○         Bir çocuğun göğüs radyogramındaki hangi kemik anormalliği aort koarktasyonundan şüphelenmenize neden olur?
Bilateral kosta çentiklenmesi.
○         Down sendromlu çocukların göğüs radyogramlarında görülen kemik anormallikleri hangileridir?
11 kosta görebilirsiniz.
○         Juvenil romatoid artritin sık görülen kardiyak komplikasyonları nelerdir?
Perikardit ve miyokardit (nadir).
○         Marfan sendromunun sık görülen kardiyak komplikasyonları hangileridir?
Aort ve mitral yetmezliği, mitral kapak prolapsusu (MVP) ve disekan aort anevrizması. 
○         Orak hücre anemisinin sık görülen kardiyak komplikasyonları hangileridir?
Yüksek debili kalp yetmezliği, kardiyomiyopati ve kor pulmonale.
○         Konjenital kalp hastalıklarından hangileri bronkovasküler dallanma artışı ile kendini gösterir?
Büyük damarların transpozisyonu, total pulmoner venöz dönüş anomalisi (ve trunkus arteriyozus).
○         ” Yumurta Biçiminde” kalp hangi konjenital kalp malformasyonunun karakteristik x-ray bulgusudur?
 Büyük damarların transpozisyonu.
○         S2’de geniş çiftleşme ayırıcı tanısında neler mevcuttur?
ASD, Fallot tetralojisi, pulmoner darlık, sağ dal bloğu, total pulmoner venöz dönüş anomalisi.
○         Kalpteki üfürümleri şiddetlerine göre sınıflarken III. ve IV. derece üfürümler arasındaki fark nedir?
III. derece üfürümde yokken IV. Derece üfürümde ise tril bulunması.
○         ASD’deki oskültasyon bulguları nelerdir?
Birinci kalp sesi şiddetinde artış, bazen pulmoner ejeksiyok kliki, ikinci kalp sesinde geniş çiftleşme ve bunun solunumla değişmemesi, sistolik ejeksiyon üfürümü ( en iyi olarak sol orta ve üst sternal sınırda duyulan). Sol alt sternal sınırda kısa süreli gurultu şeklinde mid-diyastolik bir üfürüm de duyulabilir.
○         En sık görülen “masum üfürümü” tanımlayınız?
Yayılımı olmayan, en iyi olarak sol alt sternal sınırda duyulan, orta perdeden, “müzikal” veya titreşim şeklinde sistolik ejeksiyon üfürümü.
○         “Masum üfürüm” ne sıklıkta görülür?
Çok sıktır. Pik yaptığı yaşlar 3-7 arası olup, çocukların %30 kadarında en az bir defa duyulur.
○         13 derivasyonlu bir EKG’de 13. derivasyon hangisidir?
V3R veya V4R. Bunlar sağ prekordiyal derivasyonlar olup sağ ventriküler hipertrofinin yaygınlığını değerlendirmede kullanılırlar.
○         Endokarditli bir çocukta vejetasyon olup olmadığını değerlendirmede kullanılabilecek en önemli test hangisidir?
Transözefageal ekokardiyografi.
○         Bir EKG’de şu bulgular tespit ediliyor: V3R ve V1’de RSR, uzamış P-R mesafesi, uzun P dalgası, QRS aksı 60 derece ve sağ ventrikül hipertrofisi bulguları. Tanın nedir, doktor?
AV kanal defekti (başka bir tanımlama ile AV septal defekt, endokardiyal yastık defekti).
○         En sık görülen kardiyak malformasyon nedir?
VSD. Tüm kalp hastalıklarının yaklaşık olarak %25’ini oluşturur. Prognoz çoğunlukla defektin büyüklüğüne bağlıdır- defekt küçükse spontan kapanabilir ( genelde 4 yaşından önce).
○         VSD öyküsü olan 10 yaşında bir çocuğa diş çekimi yapılması düşünülüyor. Endokardit gelişimini önlemek için hangi antibiyotik proflaktik olarak verilmelidir?
İşlemden 1 saat önce 50 mg/kg ve ilk dozdan 6 saat sonra 25 mg/kg amoksisilin. Hastada penisilin allerjisi varsa, işlemden 1 saat önce 20 mg/kg ve ilk dozdan 6 saat sonra 10 mg/kg klindamisin kullan.
○         Patent duktus arteriyozusta (PDA) tercih edilecek tedavi hangisidir?
Hastanın yaşına bakmadan cerrahi olarak bağlama ve kesme.  
○         Hangi bileşik doğumdan hemen sonra ductus arteriozusun konstriksiyonuna neden olur?
Bir vazokonstriktör olan oksijen. (Elbette ki siz bunu biliyorsunuz).
○         Patent duktus arteriyozusu olan yeni doğanlarda ne zaman uygulanması halinde indometazin en çok etkili olmaktadır?
Yaşamın ilk 24-48 saati içerisinde, 2. ve 3. dozların ilk dozu takiben 12 ve 36. saatlerde yapılması halinde.

○         İndometazin tedavisi ile başlangıçta kapanan patent duktus arteriyozusların tekrardan açılma yüzdesi ne kadardır?
%25. Eğer tedaviye yaşamın birinci haftasından sonra başlanırsa tekrardan açılma olasılığı daha fazla olmaktadır.

○         İleri derecede aort stenozu olan bir çocukta tercih edilecek tedavi hangisidir?
Sol ventrikül ve aorta arasındaki pik sistolik gradient 60 mm Hg’nın üzerinde ise balon valvuloplasti.
○         Fallot tetralojisine sekonder hipoksi gelişmiş bir çocukta çömelmenin sağladığı yarar nedir?
Sistemik vasküler rezistanslarını arttırır.
○         Sizin nöbet tuttuğunuz bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ileri derecede aort koarktasyonu olan bir yenidoğan ani olarak kötüleşiyor ve asidotik hale geliyor. Başlanıç müdahalesi olarak ne yaparsınız?
Prostaglandin E1 infüzyonu ve oksijen tedavisi.   
○         Klinik olarak PDA’dan şüphelenilen bir durumda tanıyı hangisi doğrular?
2-D ekokardiyografi %90 kadarını tespit edebilir.
○         Neonatal pulmoner hipertansiyon tanısını doğrulamakta kullanılabilecek en güvenilir yol hangisidir?
Sağ kalp kateterizasyonu.
○         Yenidoğandaki normal QRS aksı nedir?
+135 ile +180 derece. Bu durum sağ ventriküler baskınlığın bir göstergesidir.
○         Üç yaşında bir çocuk prematür atrial kontraksiyon ile geliyor (PAC). Endişelenmeyi gerektirecek bir durum var mıdır?
Çocuk bir yaşın küçük değilse ve dijital tedavisi almıyorsa bu durumlar genelde benign seyirlidir.  
○         Hızlıca söyleyin, Fallot tetrolojisinde bulunan anomalilerin adları.
Pulmoner darlık, VSD, aortanın ata biner tarzda dekstrapozisyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi.
○         Fallot tetrolojisindeki siyanozun tedavisinde günümüzde uygulanan şant işlemi hangisidir?
Modifiye Blalock-Taussing şantı. Bu aortopulmoner şant subklaviyan ve pulmoner arterler (homolateral dal) arasında anastamozun yapıldığı bir Gore-Tex bağlantısıdır.
○         Kawasaki sendromlu çocuklardaki koroner anormalliklerin insidansını azaltmak için uygulanabilecek tedavi nedir?
IV immün globulin.
○         Kawasaki sendromundaki akut atak ile birlikte olan ateş ve rahatsızlığı azalttığı gösterilen tedavi hangisidir?
Yüksek doz aspirin tedavisi.
○         Kawasaki sendromunu kızamıktan atıymada yardımcı olan laboratuvar bulgusu hangisidir?
Kawasaki sendromlu çocukların beyaz küre yüksekliği, artmış ESR, karaciğer enzimlerinde yükselme ve piyüri gelişime yatkınlıkları vardır.
○         Down sendromlu çocuklarda sıklıkla görülen konjenital kalp defektleri hangileridir?
Endokardiyal yastık defekti, ASD, VSD.
○         Fetal alkol sendromlu infantlarda sıklıkla görülen konjenital kalp defektleri hangileridir?
ASD, VSD.
○         Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı bulunan sıklıkla görülen konjenital kalp defektleri hangileridir?
Mitral kapak prolapsusu.
○         Büyük damar transpozisyonunda tercih edilecek tedavi işlemi hangisidir?Janet (veya Switch) operasyonu.
○         Komplet kalp transplantasyonu yapılan infantlardaki 5 yıllık sağ kalım oranı ne kadardır?
İmmünsüpressif tedavi ile % 70-85.
○         Süt çocuğu (infancy) ve çocuklukdaki (childhood) konjestif kalp yetmezliğinin temel nedeni nedir?
Konjenital kalp hastalığı.
○         Konjenital kalp hastalığı için digoksin ve lasix alan bir çocuk konjestif kalp yetmezliği ile geliyor; olası nedenler hangileridir?
1. Tedavi edilmemiş veya tanı konmamış infeksiyonwzzaz2. Anemi3. Aritmiler4. Yetersiz veya aşırı dijital dozu5. Hipokalemi6. Travmatik injüri
○         Pulsus paradoksusun 20 mm Hg dan daha fazla olduğu hastalık hangisidir?
Kardiyak tamponat, astma, konjestif kalp yetmezliği.
○         Yüksek pulsus paradoksus neyin göstergesidir?
Dolaşım bozukluğu.
○         Perikarditi olan çocuklardaki klasik klinik özellikler hangileridir?
Pozisyonel keskin vasıflı substernal göğüs ağrısı, karın ağrısı, taşikardi, takipne, dispne, ateş, sürtünme sesi.
○         Perikarditin potansiyel komplikasyonları nelerdir?
Miyokardit, perikardiyal effüzyon,  perikardiyal tamponat.
○         Myokarditteki mortalite oranı nedir?

%35
○         Miyokarditteki EKG bulguları nelerdir?
1. Yaygın non-spesifik ST-T dalga değişiklikleri2. AV bloklar3. Ventriküler ektopi4. Uzamış QT intervali
○         Miyokarditlerdeki ani ölümün nedeni nedir?
Disritmiler. Ventriküler artimileri lidokain, supraventriküler taşiaritmileri digoksin, komplet atriyoventriküler bloku geçici pacemaker ile tedavi et.
○         Akut miyokarditin yönetimi nasıldır?
Konjestif kalp yetmezliğini tedavi et, sıvı kısıtlaması, diürez, oksijen, kesin yatak istirahati ve gerekli ise inotropik destek.
            ○         Belirgin perikardiyal effüzyonu olan hastadaki EKG bulguları nelerdir?
1. Düşük voltaj2. Elektriksel alternans.
○         Akut konjestif kalp yetmezliği olan bir infanttaki bulgular nelerdir?
1. İrritabilite                                                   6. Takipne       2. Kötü beslenme                                           7. Prekordiyal hiperaktivite3. Letarji                                                        8. Gallop ritmi4. Gelişme geriliği                                          9. Raller          5. Taşikardi                                                    10. Hepatomegali
Periferl ödem ve boyun ven dolgunluğu sadece büyük çocuklarda izlenmektedir.
○         Pürülan perikardiyal effüzyonda en sık gürülen bakteriler hangileridir?
1. Stafilokokus aureus2. Streptokokkus pnömonia3. Hemofilus influenza
○         Çocuklardaki infektif endokardit ile en sık olarak birliktelik gösteren durum hangisidir?
Konjenital kalp hastalığı (olguların %40’ında).
○         Bir hasta infektif endokardit tanısı alıyor. Öncesinden geçirilmiş bir diş operasyonu öyküsü mevcut. En olası mikroorganizma hangisidir?
Viridans streptokok.  Viridans streptokoklar Streptokokkus mutans, Streptokokkus salivarius gibi mikropları içeren bir grup mikroorganizmadır.
○         Konjenital kalp hastalığı olan bir çocukta infektif endokardit gelişiyor, en olası mikroorganizma hangisidir?
Stafilokok türleri.
○         Konjenital kalp hastalığı olmayan önceden tamamen sağlıklı bir çocukta en olası infektif endokardit nedeni nedir?
Stafilokokkus aureus.
○         Bakteriyel endokarditli olgularda kan kültürü pozitifliği yüzdesi ne kadardır?
% 90.
○         Mikroorganizma izole edilmeden antibiyotik tedavisi vermek gerekirse hangi ajanlar kullanılmalıdır?
Aminoglikozid (gentamisin 5-7.5 mg/kg/gün) + penisilinaz dirençli penisilin oksasilin/nafsilin.
○         Göğüs ağrısı olan bir çocukta yeni bir üfürüm gelişiyor. Hangi kardiyak durumlardan şüphelenilmelidir?
Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati ve aort stenozu.
○         Romatizmal ateş tanısındaki 5 majör Jones kriteri hangileridir?
Kardit, migratuvar poliartrit, korea, eritema marjinatum ve subkütan nodüller.
○         En sık görülen majör kriter hangisidir?
Poliartrit.
○         Romatizmal ateşte gelişen döküntüyü tarfleyiniz.
Kaşıntısız, ince ve merkezinde soluk ve serpiginöz görünümün olduğu dantel şeklinde lezyonlar. 
○         Romatizmal kalp hastalığı olan çocuk ve adolesanlardaki en sık görülen kardiyak defekt hangisidir?
Mitral yetmezlik.○         Kawasaki hastalığının kardiyak komplikasyonları nelerdir?
Miyokardit ve koroner arter anevrizması.
○         Koroner arter anevrizması tedavi edilmemiş Kawasaki hastalıklı olguların yüzde kaçında gelişir?
%15-%20. Koroner arter hasarı akut semptomların düzelmesinden sonra tromboz ve ani ölüme neden olabilir.
○         Akkiz 3. derece AV blokun en sık nedenleri hangileridir?
Miyokardit, endokardit, romatizmal ateş, kalp kası hastalığı, kardiyak tümörler ve postoperatif kardiyak cerrahi.
○         Pediatrik yaş grubunda en sık görülen disritmi hangisidir?
Supraventriküler taşikardi (SVT).     
○         Bir çocukta kardiyoversiyon yaparken kullanılan doz nedir?
0.5-1 Joules/kg, bu 2 Joules/kg’a kadar arttırılabilir. 
○         İnfantlardaki SVT’nin en sık nedeni nedir?
Konjenital kalp hastalıkları (%30). Diğer nedenler arasında ateş, infeksiyon, ilaçlar (%20) ve bilinmeyen nedenler (%50) yer almaktadır.
○         SVT’lerin %25’i hangi sendrom ile birliktedir?
Wolf-Parkinson-White.
○         WPW sendromlu hastalarda SVT tedavisinde digoksin kullanımı ile gelişebilecek problem nedir?
Digoksin refrakter periyodu kısaltarak aksesuar yoldaki iletiyi arttırır, ventriküler cevap artışına ve ventriküler fibrilasyona neden olabilir.
○         Atriyal fibrilasyon ve flatterin en sık nedenleri hangileridir?
Konjenital kalp hastalıkları, romatizmal ateş, dilate kardiyomiyopati, hipertirpidi.
○         Atriyal fibrilasyon ve flatterı olan unstabil bir hastada tercih edilecek tedavi hangisidir?
0.5 J/kg ile acil kardiyoversiyon.
○         Stabil atriyal fibrilasyondaki tedavi nedir?
Dijitalizasyon.
○         Konjenital kalp hastalığı olan bir hastada atriyal flatter neden tedavi edilmelidir?
Normal bireylere kıyasla ani ölüm riski 4 kat daha fazla olduğundan.
○         Tedavi edilmemiş konjenital uzamış QT sendromundaki mortalite ne kadardır?
%80.
○         Hangi yaşlarda çocukların EKG’si yetişkinlerinkine benzer hale gelmelidir?
3 yaşından sonra.
○         Ventriküler taşikardi için olası etyolojiler hangileridir?
Elektrolit dengesizliği, metabolik bozukluklar, kardiyak tümörler, ilaçlar, kardiyak kataterizasyon veya cerrahi, konjenital kalp hastalığı, kardiyomiyopatiler, uzamış QT sendromu ve idiyopatik.
○         Normal QTc değeri nedir?
İnfantlarda 0.45, çocuklarda 0.44 adolesanlarda 0.43.
○         Prematür atriyal kontraksiyonların (PAC) tedavisi nedir?
Asemptomatik hastalarda tedavi gerekmez ancak sık tekrarlayan PAC’ların varlığında miyokardit olasılığı dışlayabilmek için gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır.
○         Prematür ventriküler kontraksiyonlar (PVC) ne zaman tedavi edilmelidir?
Hemodinamik bozukluğa neden olması veya neden olabilme ihtimali olması halinde tedavi ediniz.
○         Semptomatik 2. ve 3. derec AV blokların başlangıç tedavisi nedir?
Atropin 0.01-0.03 mg/kg. Çocuklarda atropine bağlı gelişebilecek paradoksik bradikardiden sakınmak için minimum doz olan 0.1 mg kullanılmalıdır.
○         Ventriküler fibrilasyonun (VF) tedavisi nedir?
 1-2 Joule/kg/doz ile defibrilasyon.
○         Ventriküler fibrilasyon ve asistolde epinefrinin dozu ne kadardır?
3-5 dakikada bir 0.1 mg/kg/doz (1:10 000).
○         “Tet spell” nedir?
Daha uzun sürebilmekle birlikte genellikle 15-30 dakika devam eden ve kendi kendine düzelen paroksismal hipoksi epizotlarıdır. Bu speller günün herahngi bir saatinde gelişebilmekle birlikte çoğunlukla sabah saatlerinde izlenir ve aktivite, ani korkma veya injüri ile presipite olabileceği gibi presipite eden herhangi bir neden olmayabilir. Taşikardi ve siyanoz sağdan sola şantta artış ve buna bağlı olarak pulmoner dolaşımın azalmasına bağlıdır. Ancak oluş mekanizması tam olarak bilinmemektedir.   
○         “Tet spell”’in tedavisi nedir?
Alt ekstremitelerde periferik direnci arttırmak ve de pulmoner dolaşımda artma sağlamak için hasta diz-göğüs pozisyonunda oturtulur. Hastaya oksijen ve 0.1 mg/kg morfin sülfat verilir. Düzelme sağlanamazsa maksimum total doz 0.1 mg/kg olacak şekilde propranolol verilir.                
○         Pre-term bir infantta en sık konjestif kalp yetmezliği nedeni nedir?
Persistan patent duktus arteriozus.
○         İnfant ve çocuklarda en sık kardiyak göğüs ağrısı nedeni nedir?
Koroner arterin pulmoner orijin anomalisi.
○         En sık görülen atriyal septal defek hangisidir ve hangi bölgelerin katılımı söz konusudur?
En sık fossa ovalisin tutulumu söz konusudur, midseptaldir ve ostium sekundum tiptedir.
○         Atriyal septal defeki olan çocuklarda en dikkate değer oskültasyon bulguları hangileridir?
Normal veya çift birinci ses, triküspit kapak kapanma sesinde belirginleşme, midsistolik pulmoner ejeksiyon üfürümü ve 2. kalp sesinde geniş, sabit çiftleşme.
○         Atriyal septal defektte tipik göğüs radyogram bulguları nelerdir?
Sağ atriyum ve ventrikülde büyüme, dilate pulmoner arter ve dalları, pulmoner damarlanmada belirginleşme.
○         Atriyal septal defekt varlığını doğrulamada tercih edilecek test hangisidir?
Renkli doppler akım ekokardiyografi ve kontrast ekokardiyografi.
○         Atriyal septal defektte cerrahi onarım ne zaman düşünülmelidir ve bunun optimal zamanlaması ne zamandır?
Soldan sağa şanta ait bulguların olduğu ve kardiyak kataterizasyonda pulmoner-sistemik akım oranı 1.5:1.0’a eşit veya büyük olması halinde atriyal septal defektli tüm hastalarda cerrahi onarım yapılmalıdır. İdeal olarak bu işlem 2-4 yaşları arasında uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi defektin küçük olduğu ve önemsiz düzeydeki soldan sağa şant varlığında veya önemli derecede soldan sağa şantın olmadığı pulmoner hipertansiyon varlığında uygulanmamalıdır.  

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver