İSLÂMİYET'İN DOĞUŞU ve YAYILMASI (6. SINIF DERS NOTU) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: İSLÂMİYET'İN DOĞUŞU ve YAYILMASI (6. SINIF DERS NOTU) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, İSLÂMİYET'İN DOĞUŞU ve YAYILMASI (6. SINIF DERS NOTU) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

İSLÂMİYET’İN DOĞUŞU ve YAYILMASI  1. İslâmiyet’ten Önce Araplar:  İslamiyet’ten önce Arapların büyük çoğunluğu puta tapardı. Putlarını Kâbe’ye koyarlar, her yıl hac mevsiminde ziyaret ederlerdi. Musevilik, Hıristiyanlık ve Hanif dini de vardı. Araplar kabileler halinde yaşarlardı. Kabileler arasında sürekli kan davaları vardı .Erkek birden fazla kadınla evlenebilirdi. Kız çocukları aşağılanır, bazen öldürülürdü miras da verilmezdi. Kölelerin de hiçbir hakkı yoktu. 2. İslâmiyet’in Doğuşu: Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine Hatun’dur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden önce dedesinin sonra da amcası Ebu Talib’in yanında yetişti. Çobanlık ve ticaretle uğraştı. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Bütün kötülüklerden uzak durması, doğruluğu ve zekasından dolayı “el emin” dendi. Kırk yaşlarına geldiğinde sık sık gittiği Hira dağındaki bir mağarada ilk vahyin gelmesiyle peygamber oldu.(610)  Hicret ve Hz. Muhammed’in Seferleri: Hz. Muhammet İslam dinini önce gizlice yakınlarına anlattı. Daha sonra açıktan yaydı. Bu durum çıkarlarının elden gitmesinden korkan Mekke ileri gelenlerinin tepkisine yol açtı. Mekkeliler Müslümanlara baskı yapmaya başladılar. Bunun üzerine Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret (göç) ettiler (622). Böylece İslam Devleti’nin temelleri atıldı. Hz. Muhammed din ve devlet başkanı oldu. Mekkeliler Müslümanların peşini bırakmadılar. Müslümanların Mekke’de kalan mallarını yağmaladılar. Bu durum Bedir Savaşı’na yol açtı. 624’te yapılan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. Bu durum Müslümanların kendilerine güvenini artırırken İslam’ın yayılışını da hızlandırdı. 625’te Mekkeliler Bedir’in intikamını almak istediler. Yapılan Uhud Savaşı’nda Müslümanlar yenildi. İki yıl sonra Mekkeliler Müslümanları kesin olarak yok etmek için Medine’yi kuşattılar. Ancak kazılan hendekleri geçemediler.(Hendek Savaşı) Mekkelilerin başarısızlığı Arapların Müslümanlara olan ilgisini artırdı.628’de yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Mekkeliler Müslümanların varlığını tanımış oldu. 630’da Hz. Muhammed Mekke’yi ele geçirdi. Mekkelilerin tamamına yakını Müslüman oldu. İslamiyet Arabistan’daki en büyük güç oldu. 632’de Veda Haccı’nı yapan Hz. Muhammed aynı yıl vefat etti.  3. İslâmiyet’in Yayılışı:Hz. Muhammed’den sonra yerine Hz. Ebubekir halife seçildi. Onun zamanında yalancı peygamberler ve zekat vermeyen kabileler itaat altına alındı. Kuranı Kerim kitap haline getirildi. Yerine geçen Hz. Ömer zamanında Irak, İran, Suriye ve Mısır fethedildi.Hz Osman zamanında Türklerle savaşlar başladı. İlk İslam donanması kuruldu ve Kıbrıs alındı. Hz. Osman’ın son zamanında başlayan karışıklıklar Hz. Ali zamanında artarak devam etti. Bu durum İslam toplumunun bölünmesine ve fetihlerin durmasına neden oldu. İslam fetih hareketleri Emeviler zamanında (661-750) yeniden hızlandı. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı, İspanya fethedildi. Horasan ve Maveraünnehir bölgesi ele geçirildi. İstanbul kuşatıldı. Abbasiler döneminde fetihler durmuştur. Abbasiler fetihlerden çok İslam dininin yayılması için çalışmışlar; bilim, sanat ve edebiyatla uğraşmışlardır. Türkler ve İranlılar gibi Arap olmayan uluslara devlet ve ordu yönetiminde görevler vermişlerdir.4. İslâm Kültür ve Uygarlığı   Devlet ve Memleket Yönetimi: Hz. Muhammed, din ve devlet başkanı olarak toplumun tüm sorunlarıyla ilgilenmiştir. Hz Ömer zamanında ülke illere ayrılmış, başına vali ve kadılar tayin edilmiştir. Emeviler de halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Emeviler, posta, maliye ve emniyet teşkilatının temellerini attı. Abbasiler zamanında vezirlik makamı kuruldu.İslam Devleti’nin sınırları genişledikçe İslam dini de yayıldı. Özellikle Abbasilerin hoşgörülü ve adaletli tutumları sayesinde İslamiyet Türkler ve İranlılar arasında yayıldı.Sosyal ve Ekonomik Yaşam: İslam dininde bütün Müslümanlar eşitti. Ancak Emeviler Arap olmayan Müslümanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmışlardır. Abbasiler Arap olmayan Müslümanlara da eşit davranmıştır. İslamiyet köleliği kaldırmamış, ancak haklarını genişletmiştir. Sınırların genişlemesi tarım ve ticareti de geliştirmiştir. Emeviler zamanında Arapça resmi dil oldu. Bilim dilinin Arapça olması Arapça’nın yaygınlaşmasını sağladı.İslam dini bilim ve sanatın gelişmesini teşvik etti. Abbasiler zamanında medreseler kuruldu. Eski Yunan eserleri Arapçaya tercüme edildi. Dini ilimlerin yanında matematik, tıp, astronomi, felsefe gibi bilimler de gelişti.Emeviler zamanında sanat hızla gelişti. Özellikle mimaride Avrupa geçildi. Resim ve heykel yasak olduğundan gelişmedi. Bunun yerine hat, oymacılık, nakkaşlık, arabesk gibi sanat dalları gelişti.  HZ.MUHAMMED’İN ÖRNEK ALINACAK ÖZELLİKLERİDaima düşünceliydi.
Susması konuşmasından uzun sürerdi.
            Lüzumsuz yere konuşmaz;
            konuştuğunda ne fazla,
            ne eksik söz kullanırdı.

Dünya işleri için kızmazdı.
Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı.
Kötü söz söylemezdi.
Affediciliği tabii idi.
İntikam almazdı.
Düşmanlarını sadece affetmekle kalmaz,
onlara şeref ve değer de verirdi.

Kendisini üç şeyden alıkoymuştu:
            Kimseyle çekişmezdi.
            Çok konuşmazdı.
            Boş şeylerle uğraşmazdı.

Umanı umutsuzluğa düşürmezdi.
Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı.
Hiç kimseyi ne yüzüne karşı,
            ne de arkasından kınar ve ayıplardı.
Kimsenin kusurunu araştırmazdı.
Kimseye hakkında hayırlı olmayan sözü söylemezdi.       Yanında en son konuşanı                                                           ilk önce konuşan gibi dikkatle dinlerdi.
Bir toplulukta bulunduğu zaman
            bir şeye gülerlerse, o da güler;
            bir şeye hayret ederlerse,
            o da onlara uyarak hayret ederdi.                       Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi.
Her zaman ağırbaşlıydı.
Konuşurken çevresindekileri adeta kuşatırdı.
Kelimeleri parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı.
Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü;
            ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmaz,
            adımlarını geniş atar,
            yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilir,
 Kapısına yardim için gelen kimseyi geri çevirmezdi.
Her zaman hüzünlü ve mütebbessim bir haletle dururdu.
Adet üzere sarf edilen hiçbir kötü sözü ağzına almamıştı.
Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz, bağırmazdı.
Fakirlerle birlikte yerdi; öyle ki onlardan ayart edilemezdi.

Sponsorlu Bağlantılar


Önüne ne konulursa yerdi.
Sade kıyafetler giyer, gösterişten hoşlanmazdı.
Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez,
            bulunduğu mecliste ayrıcalıklı bir yere oturmazdı. Sabahları evinden çıkarken söyle söylerdi:
‘İlahî doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan, kanmaktan ve kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım.

Sıradan değildi;
ama sıradan insanlar gibi yaşardı.
…..
O, Hz. Peygamberdi (s.a.v).

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver