İngilizcede Düzensiz Fiiller ve Anlamları Okunuşları (Irregular Verbs)

İngilizce düzensiz fiiller, -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte kullanılır.

Bazı düzensiz fiillerin 1., 2, ve 2. hallerinin yazılışları aynıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

bid – bid – bid

Bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı kalır.

built – build – build

Bazılarının da 3 hali de değişik yazılır.

do – did – done

İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi grublayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.

Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.

1. Hali
Base Form
2. Hali
Past Simple
3. Hali
Past Participle
Türkçe
Anlamı
awake awoke awoken uyanmak
be was, were been olmak
beat beat beaten vurmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bend bent bent bükmek
bet bet bet bahse girmek
bid bid bid emretmek
bite bit bitten ısırmak
blow blew blown esmek
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
broadcast broadcast broadcast yayımlamak
build built built inşa etmek
burst burst burst patlamak
burn burned/burnt burned/burnt yakmak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost değer biçmek
creep crept crept emeklemek
cut cut cut kesmek
deal dealt dealt anlaşmak
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
draw drew drawn çekmek
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
drive drove driven sürmek
drink drank drunk içmek
eat ate eaten yemek yemek
fall fell fallen düşmek
feed fed fed beslemek
feel felt felt hissetmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
flee fled fled firar etmek
fly flew flown uçmak
forbid forbade forbidden yasaklamak
forget forgot forgotten unutmak
forgive forgave forgiven affetmek
freeze froze frozen donmak
get got gotten elde etmek
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
hang hung hung asmak
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
hurt hurt hurt yaralanmak
keep kept kept saklamak
know knew known bilmek
lay laid laid yaymak
lead led led rehberlik etmek
learn learned/learnt learned/learnt öğretmek
leave left left ayrılmak
lend lent lent ödünç vermek
let let let izin vermek
lie lay lain yalan söylemek
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek
ring rang rung çalmak
rise rose risen yükselmek
run ran run koşmak
say said said söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
show showed showed/shown göstermek
shut shut shut kapamak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent harcamak
stand stood stood ayakta durmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tear tore torn yırtmak
tell told told anlatmak
think thought thought düşünmek
throw threw thrown fırlatmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

 

İngilizce Düzensiz Fiillerin Türkçe Okunuşu

İngilizce’de bazı fiiller, past ve perfect tense kalıplarında kullanılırlarken, kullanıldıkları zamanların düzenli eklerini almazlar ve değişim gösterirler. Bu tür fiillere İngilizce’de Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) adı verilir.Aşağıda tabloda gördüğünüz üç tablodaki birinci sütun, fiilin mastar halini yani yalın halini gösterir. İkinci sütun fiilin past tense (geçmiş zaman) halini, üçüncü sütun ise perfect tense halini gösterir. Bu sütunlara fiilin birinci hali, ikinci hali ve üçüncü hali anlamına gelen V1, V2, Volarak da rastlayabilirsiniz (V = verb yani fiil) . Bu durum aklınızı karıştırmasın. Not: İngilizce’de bir fiilin veya kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Aşağıda parantez içinde fiillerin yanında verilen anlamlar, fiillerin tek anlamları değildir, sözlüğe bakıldığında farklı anlamlara da geldiği görülecektir. Burada verilme amacı, sizlere ek bilgi vermek ve kelime dağarcığınızı geliştirmektir.

Infinitive (V1)                                       Past Tense (V2)            Perfect Tense (V3)

arise 
(ortaya çıkmak)                            arose                           arisen
be 
(olmak)
                                           was/were                    been
bear 
(dayanmak,doğurmak)
                   bore                            borne
begin 
(başlamak)
                                 began                         begun
bite 
(ısırmak)
                                       bit                               bitten/bit
blow 
(esmek,üflemek)   
                        blew                            blown
break 
(kırmak)  
                                    broke                          broken
bring 
(getirmek)
                                   brought                       brought
buy 
(satın almak)
                                 bought                         bought
catch 
(yakalamak)        
                        caught                         caught
choose 
(seçmek) 
                                chose                          chosen
come 
(gelmek) 
                                    came                           come
creep 
(sürünmek)
                                 crept                           crept
dive 
(*suya* dalmak)
                            dived/dove                  dived
do
 (yapmak)     
                                   did                              done
drag
 (sürüklemek)
                                dragged                      dragged
draw 
(çizmek)  
                                    drew                           drawn
dream 
(düş kurmak)
                             dreamed/dreamt         dreamt
drink 
(içmek)    
                                   drank                          drunk
drive 
(*araç* sürmek
)                            drove                          driven
drown 
(*suda* boğulmak)          
            drowned                     drowned
eat 
(*yemek* yemek)    
                        ate                              eaten
fall 
(düşmek)    
                                   fell                              fallen
fight 
(dövüşmek)
                                  fought                         fought
fly 
(uçmak)       
                                   flew                             flown
forget 
(unutmak)
                                  forgot                          forgotten
forgive 
(affetmek)
                                 forgave                       forgiven
freeze 
(donmak)
                                  froze                           frozen
get 
(almak,ele geçirmek vb.)
                  got                              got/gotten
give 
(vermek)
                                       gave                            given
go 
(gitmek)
                                          went                            gone
grow 
(büyümek)
                                   grew                           grown
hang 
(asmak)   
                                   hung                           hung
hide 
(saklamak,gizlemek)
                     hid                              hidden
know 
(bilmek)              
                        knew                           known
lay 
(yaymak,sermek)    
                        laid                             laid
lead 
(yönetmek, yönlendirmek)
              led                              led
lie 
(yalan söylemek, uzanmak)  
            lay                               lain
light 
(aydınlatmak)        
                        lit                                lit
lose 
(kaybetmek)
                                 lost                              lost
prove 
(kanıtlamak)
                               proved                         proved/proven
ride 
(*ata/araca* binmek)
                      rode                            ridden
ring 
(*zil,telefon vb* çalmak)
                  rang                            rung
rise 
(çıkmak, yükselmek)
                      rose                             risen
run 
(koşmak)    
                                   ran                              run
see 
(görmek)    
                                   saw                             seen
seek 
(araştırmak)
                                 sought                         sought
set 
(kurmak, hazırlamak)
                       set                               set
shake 
(çalkalamak)
                              shook                          shaken
sing 
(şarkı söylemek)
                            sang                            sung
sink
 (batmak)
                                       sank                            sunk
sit 
(oturmak)
                                         sat                               sat
speak 
(konuşmak)
                                spoke                          spoken
spring 
(sıçramak, fırlamak)
                    sprang                         sprung
steal 
(çalmak,aşırmak)  
                        stole                            stolen
sting 
(sokmak, batırmak)
                      stung                           stung
strike 
(vurmak, çarpmak)
                       struck                          struck
swear 
(yemin etmek,küfretmek) 
            swore                          sworn
swim 
(*suda* yüzmek)  
                        swam                          swum
swing 
(sallanmak, sallamak)
                 swung                         swung
take 
(almak, götürmek)
                         took                             taken
tear 
(yırtmak)    
                                    tore                             torn
tell 
(söylemek)  
                                    told                             told
throw 
(atmak, fırlatmak)
                        threw                          thrown
use 
(kullanmak)
                                    used                            used
wake 
(uyanmak, uyandırmak)    
            woke/waked               woke/woken/waked
wear
 (giymek)  
                                    wore                           worn
write 
(yazmak)                                     wrote                          written

 

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver