Hasta Kabul Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 154 – Hasta kabul memuru; en az lise ve dengi okul mez­unu olup hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu bölümde çalışanların birinci derecede amiridir.a)       Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disipl­inini sağlar.b)       Kuruma yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik ederek künyelerini eksiksiz bir şekilde saptar ve hasta kabul defterine yazar. (Ek: 43 Form 102)Herhangi bir nedenle istenen bilg­ileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaların kimlikle­rinin saptanması için baştabibe ve nöbetçi tabibe bilgi verir ve tabelalarını çık­artarak hasta kabul defterine kayıt ettiği künyelerini aynen bunlara geçirir ve giriş evra­kını da ayrıca saklar.c)       Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikler­iyle beraber giriş tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıl­dıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve sonuçlarını (şifa, salah haliyle, vefat)tabel­adan naklen kayıt ve işaret eder. Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını kurumca nereye gömüldüklerini ailesine teslim edilenleri ayrıca yazar.Hasta kabul defterinde her yıl prot­okol numarası birden başlayarak yeniden verilir. Defter bitmem­işse bir sahife ara ile defter kullanılmaya devam edilir.d)       Kurumda doğum olduğunda, doğan çocuğun doğ­um günü ve saati, ana ve babasının adı ve soyadı ile tabiiyet ve dinleri, çocuğun cin­siyeti günü gününe servis protokol defterine kaydolunmakla beraber çıkışında bunlar kabul defter­ine işlenir.Yeni doğan çocuklara ayr­ıca bir tabela çıkarılması ve gerek anaya ve gerekse çocuğa ait numaraların karşılıklı her iki tabe­laya yazılması ve kurumdan çıktıklarında bu tabelaların birbirine bağlı olarak saklan­ması gerekir.Hasta kabul memuru, kur­umda doğan çocukların doğumlarını, ilgili cetvellere kaydederek bir ay içinde baştabiplik yoluyla nüfus idarele­rine bildirmek zorundadır.(Ek: 50 Form 109)e)       Ölen hastaların tabelasındaki ve hasta kabul defterindeki açıkl­amalara göre ve basılı örneklerindeki yazılı bölümleri bütün ayrınt­ılarıyla ve okunaklı olarak doldurup(hastanelere mahsus ölüm haber ihbar vara­kası) düzenler. Her iki tabela ile birlikte baştabibe götürüp imza ettiri­ldikten sonra ihbar varakası nüfus dairesine gönderilmek üzere idareye verilir. Gömme izni de uygun şek­ilde onaylatılır ve mezarcıya verilmek üzere imama teslim edilir.f)        Her gün kuruma kaç hasta girip çıktığını ve kaç ölüm old­uğunu bir cetvel halinde düzenleyip ertesi gün sabahleyin ve sonunda da gün­lük cetvellerin toplamını yaparak sağlık istatistikçisine, yoksa hastane müdürüne verir.g)       Hasta emanet eşya deposunda ayrıca bir görevli bulun­madığı takdirde, yatan ve çıkan hastaların elbise para ve değerli eşyaları hak­kında, bu yönetmeliğin “hastaların kabulü” kısmında yazılı hükümlere göre işlemleri yapar.h)       Devlet daire ve kurumlarına mensup bir kims­enin kurumda ölümü halinde, mensup olduğu daire ve kuruma ölümün vukuu ve teşhisinin resmi bir yazı ile en kısa za­manda bildirilmesi için gereken işlemleri yapar.i)        Yatan hastaların ziyaretçiler tarafından kolayca bulun­ması için kurulacak sistemin işlemesi bakımından sosyal hizmet, sosyal servis, halkla ilişkiler veya mürac­aata, yatan ve çıkan hastaları muntazam ve anında bildirir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver