GSS’li Kişi Yurtdışına Taşınırsa Ne Olur?

Yurtdışına giden GSS primi öder mi? Nasıl Ödeyecek, Nereye Ödemesi Gerekir?

Yeşim hanım soruyor: “Yaklaşık iki yıl için çalışmak üzere yurtdışına taşınacağım. Halen Türkiye’de gelir testi sonucuma göre GSS primi ödüyorum. Yurtdışında bu primi nasıl ödeyebileceğim? Açıklar mısınız?”

Sponsorlu Bağlantılar

 

Sayın okurumuz, bilindiği üzere zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasına 01.01.2012 tarihi itibariyle geçildi. Herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan istisnalar hariç tüm vatandaşlar ve yurtiçinde yerleşikler gelir testine girerek gelir durumlarına göre ya primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle yahut da kendileri tarafından prim ödenmek suretiyle kapsama alındılar.

 

Yeşil Kart Gitti, Devlet Primi Geldi

Genel Sağlık Sigortası primi sigortalının aile içerisindeki kişi başına düşen gelirinin % 12’si tutarındadır.

GSS’de aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genel sağlık sigortalılarının primi devlet tarafından sigortalı adına ödenmektedir. Gelir testi sonucuna göre aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar 37,62 TL, aylık geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar 112,86 TL, geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise 225,72 TL prim ödemektedirler. Bu tutarlar asgari ücrete endeksli olduğundan her yıl başında ve 1 Temmuz’da artmaktadır.

Bu prim karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan sağlık hizmetlerinden SGK Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre faydalanmak mümkündür. GSS yalnız vatandaşları değil bazı şartlarla Türkiye’de mukim yabancıları, vatansız ve sığınmacıları da kapsar.

 

GSS’li Kişi Yurtdışına Taşınırsa Ne Olur?

Burada genel sağlık sigortalısı olarak prim ödeyen kişinin yurtdışına çıkması, geçici bir süre yurtdışında bulunması veya yurtdışına taşınması durumunda ne olacağı sorusu gündeme gelmektedir.

Geçici olarak yurtdışına gidenlerin (iş, tatil vesaire nedenlerle) GSS sigortalılığı devam eder. Geçici süreyle gitmenin belirli bir sürede olması önemli değildir, ikamet adresiniz Türkiye’de olduğu sürece durumunuz değişmez.

Ancak sürekli olarak yurtdışına taşınan, başka bir deyişle yurtdışında ikamet etmeye başlayan kişilerin durumları farklıdır. Burada temel belirleyen adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı bulunan ikamet adresinizdir.

 

GSS Yurtiçinde İkamet Edenleri Kapsar

GSS’nin temel şartlarından biri Türkiye’de ikamet etmektir. Görevli olarak giden ve ücret almaya devam eden sigortalılar hariç kişi ikametgahını Türkiye’den taşıdığı tarihten itibaren zorunlu genel sağlık sigortası kapsamından çıkacaktır.

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının durumu da buna benzerdir. İşte bu vatandaşlar adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde görünen resmi ikamet adresleri Türkiye içerisindeki bir adres ise SGK tarafından otomatik olarak GSS sigortalısı kapsamına alınmakta ve prim ödeme yükümlüsü haline gelmektedirler. Yıllar sonra ülkeye dönen bir vatandaşın bir sürü GSS primi borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte karşı karşıya kalmaması için ikametin nerede olduğuna dikkat etmek gerekir.

 

İkamet Yurtdışına Nasıl Taşınır?

Yurtdışında ikamet eden yahut ikametini yurtıdşına taşıyan vatandaşların prim ödeme yükümlülüğünden kurtulmalarının yolu basittir. İkamet adreslerini Nüfus Müdürlüklerine verecekleri form ile yurtdışına taşıdıkları tarih itibariyle zorunlu genel sağlık sigortası kapsamından çıkacaklar ve prim ödemek zorunda kalmayacaklardır.

Bu işlem Nüfus Müdürlüklerine bizzat başvurarak olabileceği gibi vatandaşların internetten kolayca bulabilecekleri “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu” ile posta yoluyla da yapılabilir. Postanın adi posta olması halinde Nüfus idaresinin kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü ve APS ile gönderilmesi halinde ise posta gönderisinin mühür tarihi adres değişikliğini bildirim tarihi hüviyetindedir.

 

Bildirim Yapmak Zorunludur

Belirtmek gerekir ki 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre ikameti değişen bir kişinin bu değişikliğin meydana gelmesinden itibaren yirmi gün içerisinde bunu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. Kanuna göre adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değişikliğine ilişkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna işlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Belirtelim ki adrese dayalı nüfus kayıt sistemine adres değişikliğinizi bildirmemenin yada geç bildirim yapmanın 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca idari para cezası bulunmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver