Girişimsel Radyolojik İşlemler Hasta Bilgilendirme ve Rıza (Onam) Formu

Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK  İŞLEMLER HASTA BİLGiLENDİRME VE RIZA FORMU
       A.         Orta Derece Sedasyon1.         İlaç reaksiyonu2.         Mide içeriğinin aspirasyonu3.         Merkezi sinir sistemi baskılanması4.         Entübasyon5.         Boğulma6.         Beyin hasarı7.         Hipotansiyon8.         Ölüm                                                                                  ————-Hasta imzası
B.        Anjiografi ve olası anjioplasti, stent yerleştirilmesi ve tromboliz1.         Atardamar zedelenmesi2.         Atardamar giriş yerinde şişlik, ağrı, hassasiyet veya kanama3.         Atardamar tarafından beslenen vücut bölgelerinde fonksiyon bozukluğu yada amputasyona gidebilecek hasar4.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı5.         Asıl sorunun ağırlaşması6.         Enjekte edilen kontrast madde veya diğer ilaçlara allerjik reaksiyon7.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)8.         Akciğer embolisi9.         Serebrovasküler olay (inme)10.      Enfeksiyon11.      Kanama                                                                              ————-Hasta imzası
C.        Tünelli Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi1.         Enfeksiyon2.         Kanama3.         Acil cerrahi müdahele gerektirebilecek damar yada kalp hasarı4.         Hava embolisi5.         Akciğer kollapsı                                                  6.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)————-Hasta imzası
D.        Santral Yol1.         Enfeksiyon2.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı3.         Hava embolisi4.         Akciğer kollapsı5.         Pıhtı oluşumu ve damar tıkanması6.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)7.         Kanama                                                                              ————-Hasta imzası
E.        Fistülografi1.         Enfeksiyon2.         Kanama3.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı4.         Hava embolisi5.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)6.         Enjekte edilen kontrast maddeye allerjik reaksiyon7.         Serebrovasküler olay (inme)                                       ————-Hasta imzası
F.         İnfüzyon Portu Yerleştirilmesi1.         Enfeksiyon2.         Kanama3.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı4.         Hava embolisi5.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)6.         Enjekte edilen kontrast maddeye allerjik reaksiyon7.         Akciğer kollapsı (sönmesi)8.         Pıhtılaşma                                                                         ————-Hasta imzası
G.        Kemoembolizasyon1.         Atardamar zedelenmesi2.         Atardamar giriş yerinde şişlik, ağrı, hassasiyet veya kanama3.         Atardamar tarafından beslenen vücut bölgelerinde fonksiyon bozukluğu yada amputasyona gidebilecek hasar4.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı5.         Asıl sorunun devam etmesi yada tekrarı6.         Enjekte edilen kontrast maddeye allerjik reaksiyon7.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)8.         Akciğer embolisi9.         Serebrovasküler olay (inme)10.      Enfeksiyon11.      Ağrı12.      Kanama13.      İstem dışı organ veya damar tıkanması                    ————-Hasta imzası

H.        Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant (TIPS)1.         Damar zedelenmesi2.         Ven giriş yerinde şişlik, ağrı, hassasiyet veya kanama3.         Acil cerrahi girişim gerektirebilecek damar hasarı4.         Asıl sorunun devam etmesi yada tekrarı5.         Enjekte edilen kontrast maddeye allerjik reaksiyon6.         Kardiak aritmiler (kalp atım düzensizlikleri)7.         Akciğer embolisi8.         Serebrovasküler olay (inme)9.         Enfeksiyon10.      Bilinç bulanıklığı / yorgunluk (ensefalopati)11.      Karaciğer fonksiyonlarının daha kötüleşmesi          ————-Hasta imzası
İ.          Perkütan Biopsi—Akciğer1.         İğne giriş yolunda kanama2.         Enfeksiyon3.         Akciğer kollapsı (sönmesi)– drenaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren4.         Hemotoraks – dreanaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren5.         Damar hasarı – cerrahi onarım gerektiren
————-Hasta imzası
J.         Perkütan Biopsi — Peritoneal veya retroperitoneal1.         İğne giriş yolunda kanama2.         Enfeksiyon3.         Biopsi yapılan organ hasarı- cerrahi onarım gerektiren
————-Hasta imzası
K.        İnternal yada Eksternal Kateterli Perkütan Nefrostomi1.         Kateter  giriş yolunda kanama2.         Enfeksiyon3.         Böbrek hasar yada kaybı4.         Kateter pozisyonunun kaybı – cerrahi çıkartma gerektiren
————-                                                                                                                                             Hasta imzası
L.        İnternal yada Eksternal Kateterli Perkütan Biliyer Sistem Drenajı, Stent Yerleştirilmesi1.         Kateter giriş yolunda kanama2.         Enfeksiyon3.         Kateter pozisyonunun kaybı – cerrahi çıkartma gerektiren4.         Damar hasarı – cerrahi onarım gerektiren5.         Asıl sorunun devam etmesi yada tekrarı                 ————-Hasta imzası
M.       Parasentez1.         Kanama2.         Enfeksiyon3.         Damar veya çevre organ hasarı                                    ————-Hasta imzası
N.        Torasentez1.         Kanama2.         Enfeksiyon3.         Damar veya çevre organ hasarı4.         Akciğer kollapsı (sönmesi)5.         Hemotoraks6.         İleri işlem gereksinimi                                                  ————Hasta imzası
O.        Faset Blokajı1.         Kanama2.         Enfeksiyon3.         Ağrı4.         Kontrast maddeye karşı allerjir reaksiyon5.         Sinir hasarı6.         Asıl sorunun tekrarı yada daha kötüleşmesi          ————Hasta imzası
P.         Radyofrekans Ablasyo1.         Kanama2.         Enfeksiyon3.         Damar veya çevre organ hasarı4.         İleri işlem gereksinimi5.         Cilt yanıkları                                                                   ————Hasta imzası

Sponsorlu Bağlantılar

Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, tedaviyi yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş insizyonlar yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır.
Girişimsel radyologlar, kateterleri (birkaç milimetre kalınlığındaki plastik tüpler) damarlardan veya perkütan olarak (ciltten girilerek), görüntüleme kılavuzluğunda yönlendirirler.
Girişimsel radyolojik işlemler:
Anjiografi: Atardamar veya toplardamarın X-ışını ile incelenmesi. Damara girilmesini takiben kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi.
Balon anjioplasti ve stent: Tıkalı veya daralmış damarların, damar içine balon kateter veya stent ilerletilmesiyle açılması. Bu durum safra yolları, üreterler, bağırsak yolları içinde geçerlidir.
Biliyer drenaj ve stent: Stent kullanılarak tıkalı safra yollarını açarak bağırsağa safra akışının sağlanması.
Embolizasyon: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon veya kanama odağının tıkanması.
Kemoembolizasyon: Kanser hücrelerine damar yolu ile direkt ilaç verilmesi.
Santral venöz kateter/port: İntravenöz besleme, diyaliz veya ilaç verilmesi amacı ile damara plastik kateter takılması.
Biyopsi: Organlardan teşhis amaçlı perkütan yolla örnek alınması.
Radyofrekans ablasyon: Kanser hücrelerinin öldürme amaçlı radyofrekans enerjisinin kullanımı.
Tromboliz/trombektomi: Tıkanan damarın, pıhtı eritici ilaç verilerek veya mekanik olarak açılması.
Transjügüler intrahepatik porta-sistemik shunt: Ciddi karaciğer yetmezliğinde portal hipertansiyon ve zararlı etkilerin azaltılması için yapılan bir işlemdir.Epidural/intraforaminal/faset blok: Bilgisayarlı tomografi/floroskopi eşliğinde belirtilen bölgelere tanı veya tedaviye yönelik ilaç enjeksiyonu.Parasentez/torasentez/abse drenajı: Tanı veya tedaviye yönelik sıvı örneği alınması veya plastik kateter ile drenajı.Nefrostomi/üreteral stent: Böbrek toplayıcı sistemi drenajı için perkütan plastik kateter veya stent yerleştirilmesi.

Hasta adı soyadı :
Hastanın yaşı
Protokol no  :

Durum ve İşlemHastalık(lar) : ( Tanı / ön Tanı)(Hastaya veya yakınına ifade edildiği şekli ile yazınız):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Seçilen / Uygulanacak İşlem : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doktorumun tüm açıklamalarını dinledim. İşlemin amacı, özellikleri, işlem ile ilgili riskler, işlemi kabul etmemem halinde ortaya çıkabilecek riskler ve diğer  tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirildim. Sonuçlara ilişkin hiçbir garanti verilemeyeceği tarafıma anlatıldı. İzni geri çekme hakkım bulunduğu ancak yasal açıdan geri çekme hakkımın “tıbbi yönden sakınca bulunmaması” şartına bağlı olduğu açıklandı. Doktorlarımın planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum. İşlem süresince ve sonrasında beklenmeyen ve öngörülemeyen bir sorunun oluşması halinde işlemin genişletilebileceği veya yukarıda belirtilmemiş başka işlem ve tedavilerin  uygulanmasının gerekebileceği  anlatıldı. Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabilineceği, diğer hallerde tekrar rıza alınacağı bana anlatıldı. Hastalık ve tedavisi ile  ilgili sorulara  tatmin edici cevaplar aldım. Karar vermem için yeterli süre tanındı.

Ben  ( Hasta / yakını tarafından elyazısı ile doldurulacaktır)  ……………………………………………………………….. ,   bana  ( hastama ) yapılacak ameliyatı, taşıdığı riskleri ve olabilecek istenmeyen durumlarla( komplikasyonlarla) ilgili yukarıda belirtilen açıklamaları dinledim, okudum, anladım. Bu bilgiler ışığı altında; ……………………………………………………………………………………………………………………………….                   isimli girişim ve bunun komplikasyonlarına bağlı doktorların gerekli göreceği  girişim  ve diğer tedavilerin, Bana ( hastam …………….. ……………………………………………………………ya) uygulanmasını, hiç bir baskı altında kalmadan, kendi irademle (hastam adına)  kabul ettiğimi  ve rıza gösterdiğimi beyan ederim.  Gerekli tüm boşluklar imzalanmadan önce doldurulmuştur.

Adı-Soyadı Tarih-Saat İmza
Hasta veya Hasta yakını/vasisi/velisi
Tanık
Adı-Soyadı    /    Görevi Tarih-Saat İmza
Doktor

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver