Gazneliler Nedir Nerede Kurulmuştur Ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri Hakkında Bilgi

Gazneliler Nedir Nerede Kurulmuştur Ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri

Gazneliler Nedir Nerede Kurulmuştur ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri

Gazneliler anlamı bilgi bankası

Sponsorlu Bağlantılar

anlamı nedir, ne anlama gelir

Gazneliler Nedir, Gazneliler Ne Anlama Gelir, Gazneliler Ne Demektir, Gazneliler Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Gazneliler ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Gazneliler Anlamı

Merkezi Afganistan’da Gazne kenti olan devlet ve bu devlete egemen olan hanedan (963 – 1187). Devletin ve hanedanın kurucuları Samanoğulları Devleti’nin ordusundaki Türk köle askerleri ve bu askerlerin komutanlarıdır. Bu bakımdan Gazneliler Devleti, milliyet özelliğinden uzak, ücretli ve köle askerlere dayalı bir politik oluşumdur. Güçlü kişilikler elinde büyük bir devlet olmuş; ancak, bu güçlü kişilerin etkisi ve iç karışıklıklar sonucunda ortadan kalkmıştır. Orta Çağ Türk-İslâm devletleri arasında önemli bir yer tutan Gazne Devleti’nin kurucusu, Samanoğulları Devleti’nin hizmetinde bulunan Türk komutanı Alp Tigin’dir. Sonra devletin başına yine Samanoğulları ordusunda ücretli Türk komutanlarından olan Bilge Tigin, ardından da Sebük Tigin geçti. Sebük Tigin’in oğlu Mahmut zamanında devlet, en parlak ve güçlü devrini yaşadı. Mahmut’un oğlu Mesut zamanında Gazneliler, Oğuzlar karşısında ağır yenilgilere uğrayarak İran ve Horasan’ı Selçuklulara bırakmak zorunda kaldılar; Afganistan ve Hindistan’a çekildiler. Sultan Sencer zamanında Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na bağlandılar. Daha sonra Afganistan’ın yerlileri Gurlular tarafından ortadan kaldırıldılar.

Gaznelilerin kurucusu sayılan Alp Tegin, Samanîlerin ordu komutanlarındandı. Ancak, hanedanlığın tam anlamıyla kuruluşu, onun damadı Sebük Tigin döneminde gerçekleşmiştir. Sebük Tigin, Gazne şehrini başkent yaparak, Samanî sultanlarının egemenliğinden kurtulmuştur.[11][7] Sebük Tegin’in oğlu Sultan Mahmut döneminde imparatorluğun sınırları Ceyhun’dan İndus Nehri’ne, oradan da Hint Okyanusu’na kadar uzandı ve Rey ve Hamedan’ı da kapsadı. I. Mesut döneminde Gaznelilere ait, köklü ve büyük toprakların bir kısmı kaybedilmiştir. Batı bölgelerinin neredeyse tamamı, Dandanakan Savaşı sonrasında Selçuklu Devleti’ne kaptırılmıştır ve elde Afganistan, Belucistan ve Pencap bölgeleri kalmıştı. Selçukluların 1157′de dağılması, Gaznelilere pek yarar sağlamadı. Bu karışık ortamdan güçlenerek çıkan Gurlular, 1151′de Behramşah’ı yenilgiye uğratarak Gazne’yi ele geçirdiler. Bundan sonra hükümdarlıklarını Lahor’a çekilerek devam ettiren ve İslam dinini Hindistan’ın içlerine kadar yaymış olan Gaznelilerin[7] son hükümdarı Hüsrev Melik’in Gurlular tarafından 1186′da esir alınmasından sonra, Gazneliler kesin olarak sona erdi.

Gazneliler Yıkılışı:

Gazneli Muhammet, ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen başkent Gazne’ye dönmemiş ve kışı Peşaver’de geçirmişti. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkış haberlerini alan Gazneli Mevdud, Gazne’ye geldi ve hükümdarlığını ilan etti. Bahar geldiği zaman da, amcası Gazneli Muhammet’in üzerine yürüdü. 8 Nisan 1041′de Celalabat’ta yapılan çarpışmayı Mevdud kazandı ve Gazneli Muhammet’le taraftarları öldürüldü.[74][76]

Gazneli Mevdud, Gazne Devleti’nde tam olarak hâkimiyet kuramamıştı, çünkü kardeşi Mecdud, Hindistan ordusuyla tahtı ele geçirmek için Gazne’ye yürümekteydi. Ancak Mecdud, 11 Ağustos 1041′de Lahor’daki çadırında ölü bulundu. Bu sayede hâkimiyetini tamamen ilah eden Mevdud, Sistan’da hâkimiyeti ele geçirmeye çalıştı. Ne var ki, tam anlamıyla başarılı olamadı. 1043-1044 yıllarında Hint racalar bir araya gelip isyan etse de bu isyan bastırıldı ve racalarla devletin arasının düzeltilmesi yönünde somut adımlar atıldı.[77]

Gaznelilerin Selçuklular karşısında kaybettikleri toprakları geri almak isteyen Mevdud, Çağrı Bey’in kızıyla evli olmasına rağmen, Çağrı Bey’in hastalanmasını fırsat bilerek Horasan’a bir ordu yolladı. Bunun üzerine Çağrı Bey’in görevlendirdiği Alp Arslan, Ağustos-Eylül 1043′te Gazne ordusuna saldırdı ve birçok ganimetle babası Çağrı Bey’in yanına döndü. Selçukluları tek başına yenemeyeceğini anlayan Gazneli Mevdud, bir takım ittifak arayışlarına girdiyse de, hastalığı buna izin vermedi ve 18 Aralık 1049′da hayatını kaybetti.[78]

Gazneli Mevdud’un ölümünden sonra yerine geçen Gazneli II. Mesut, Mevdud’un Çağrı Bey’in kızıyla olan evliliğinden doğmuştu. Onun küçük yaşından dolayı, kısa saltanatındaki devlet işleriyle annesi ilgilenmişti. Devletin ileri gelenleri II. Mesut’u 29 Aralık 1049′da tahttan indirerek yerine Sultan Ali’yi geçirdiler. Ali, tahta geçtikten sonra, amcası Abdürreşit’i hapsettirmiş ve vezirinin komuta ettiği bir orduyu orduyu Sistan’a göndermişti. Vezir ise, hanedanın en yaşlı üyesi olan Abdürreşit bin Mahmut’u hapisten çıkarıp onu sultan ilan etti. Ordunun amcasının elinde olduğunu gören Sultan Ali kaçmaya çalıştı ama yakalanarak hapsedildi.[79] 24 Ocak 1050′de Gazne tahtına oturan Abdürreşit, Gaznelilerin Hindistan’daki durumunu sağlamlaştırmaya çalıştı. Abdürreşit, başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan’a Selçukluları durdurma görevi vermişti. Tuğrul Bozan, 1051′de Selçukluları mağlup etti ve Sistan’ı ele geçirdi. Sonra Gazne’ye yürüyen Tuğrul Bozan, Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu katliamdan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi.[80] Gazneli Sultan Mesut’un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan’ı hançerleyince, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad’ı seçtiler. Bir soruşturma açılarak, Sultan Abdürreşit’in öldürülmesinde rol oynayan kişiler bulundu ve öldürüldü.[81]

1071′de Selçuklu-Gazneli sınırı

Sultan Ferruhzad, saltanat değişikliğini öğrenen ve Gazne’ye yürüyen Selçukluları bozguna uğrattı; Çağrı Bey, Horasan’a çekildi. Büyük bir Gazneli ordusunun Selçuklu ordusunu Toharistan’da mağlup etmesi üzerine Gaznelilere saldırmak için babasından izin alan Alp Arslan, 1053′te Gaznelileri yenilgiye uğrattı. Sultan Ferruhzad’ın 4 Nisan 1059′da ölünce yerine kardeşi İbrahim bin Mesut geçti.[82]

İbrahim’in sultan olmasıyla uzun bir süre devam eden Gazneli-Selçuklu mücadelesine, 1059′da yapılan bir barış antlaşmasıyla son verildi. İki taraf arasındaki sınır, Afganistan’ın kuzeyindeki Hindukuş Dağları olarak belirlendi. İbrahim, bu sakin devreden yararlanıp ülkeyi düzene sokmaya çalıştı. Ancak, 24 Kasım 1072′de Alp Arslan’ın ölümünden sonra, yerine Melikşah geçince ilişkiler yeniden bozuldu. Sultan İbrahim de ataları gibi Hindistan’a seferler düzenledi. 1079-1080 yılları arasında bazı kaleleri alan İbrahim bin Mesut, Gurlular ile de mücadele ederek, onlar karşısında üstünlük sağladı. İbrahim, Eylül-Ekim 1099′da öldü[83] ve yerine oğullarından Gazneli III. Mesut geçti. III. Mesut, Sultan Melikşah’ın kızıyla evliydi. Hindistan’da birtakım başarılar elde eden III. Mesut, Şubat-Mart 1115′te 54 yaşında öldü ve yerine oğlu Şirzad geçti. Kısa bir süre tahtta kalan Şirzad, kardeşi Arslanşah tarafından tahttan uzaklaştırıldı ve öldürüldü.[84] Bu taht mücadelesinde Arslanşah’ın Şirzad dışındaki kardeşlerinden de bazıları öldürüldü, bazıları da tutuklandı. Bunlardan sadece Behramşah kurtulabilmişti.

1100 yılında Avrasya ve Gaznelilerin çöküşü.

Behramşah, Selçuk Sultanı Melik Sencer’le iyi ilişkiler kurarak onu, Arslanşah’a karşı savaşmaya ikna etti. Melik Sencer, 25 Şubat 1117′de Gazne’ye girdi ve Behramşah’ı tahta geçirdi. Daha sonra Melik Sencer’le Behramşah bir antlaşmaya vardılar. Buna göre, Behramşah hutbeyi sırasıyla önce Abbasi halifesi, Selçuklu sultanı Muhammet Tapar ve Melik Sencer adına, sonra da kendi ismine okutmayı, ayrıca Sencer’e yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Arslanşah, Melik Sencer’in Gazne’den ayrılmasını fırsat bilerek saldırsa da, Melik Sencer’den yardım alan Behramşah’ı yenemedi ve Eylül-Ekim 1118′de öldürüldü.[85] Hindistan valisinin 1119′da isyan etmesi üzerine harekete geçen Behramşah, onu ve 17 oğlunu öldürerek Hindistan’da egemenliğini sağlamlaştırdı. Behramşah, Sultan Sencer’in itaatinden çıkınca, 1135′te Sultan Ahmet Sencer Gazne’ye geldi. Behramşah Hindistan’a kaçtı, Ahmet Sencer de, devlet hazinesine el koydu. Behramşah ancak ona tekrar itaatini bildirerek tekrar tahta oturabildi.[86]

Gurlularda yaşanan bir taht mücadelesi sonrası, Gazne’ye sığınan Gurlu bir hükümdarın şaibeli bir şekilde ölmesi üzerine Gurlular, Gazneliler ile ilişkilerini bozdular ve Eylül-Ekim 1148′de Gazne’yi ele geçirdiler. Gazne halkının şehirden uzaklaşan Behramşah’a gizli mektuplar gönderip Gazne’yi alması yönünde isteklerde bulununca harekete geçen Behramşah, tekrar yenilgiye uğradı ve Hindistan’a kaçtı. 1151′de ise Gurlular, Gazne’de büyük bir tahribat yaptılar. 24 Haziran 1152′de Sultan Sencer tarafından yenilgiye uğratılan Gurluların Gazne’den çekilince Behramşah şehre geri geldi. Behramşah 1157 yılı başlarında Gazne’de öldü.[86] Yerine oğlu Hüsrevşah geçti. Sultan Sencer, Oğuzlar tarafından esir edilince, Gurlular harekete geçtiler ve 1157′de bazı Gazne şehirlerini ele geçirdiler. Bundan sonra başkentlerini Lahor’da yaşatabilen Gaznelilerin son hükümdarı olan Hüsrevşah’ın oğlu Hüsrev Melik, Pencap çevresinde hüküm sürdü. Gurlular, 1186′da Hüsrev Melik’i ve oğullarını esir alarak, Gazne Devleti’ne son verdi.

Kaynak :Wikipedia

Konu ile ilgili aramalar: Gazneliler Nedir Gazneliler ödev ara Gazneliler kelime anlamı Gazneliler sözlükte ara Gazneliler ansiklopedi bilgi bankası ara Gazneliler ne demek Gazneliler neye denir

Gazneliler ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver