Fizik Uygulamaları Fizik’in Tarihi

Fizik Nedir

Fizik anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Fizik Nedir, Fizik Ne Anlama Gelir, Fizik Ne Demektir, Fizik Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Fizik ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Fizik Anlamı

Maddenin ve enerjinin özelliklerini ele alan bilim dalı. Fizik, evrenin işleyişini belirleyen temel yasaları bulmaya çalışır. 18. yüzyılın sonuna kadar fizik ve kimya, öteki bilimlerle birlikte felsefenin bir parçasını oluşturuyordu. Günümüzde ise mekanik, ısı, ışık, manyetizma ve elektrik gibi başlıca dalları vardır.

Çağımızda çekirdek fiziği özel bir önem kazanmıştır. 18. yüzyıldan sonra fizik, klasik ve modern fizik olmak üzere iki dönemden geçti. Klasik fiziğe, dinamiğin prensiplerini formüle ederek İsaac Newton damgasını vurdu. Newton’un yasaları atom ve moleküllerin anlaşılmasıyla birlikte kinetik teorinin doğmasını, böylece ısının gizinin çözülmesini de sağladı. Işığı da inceleyen Newton, kendisinden önceki bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgileri olağanüstü bir senteze kavuşturmakla kendisinden sonraki bilimsel incelemeye de hız kazandırdı.

19. yüzyılın başında Faraday, elektrik ve manyetizmayı birbirine bağlı olarak oluşturmayı başardı. Maxwell, Faraday’ın gözlemlerini matematiksel ifadelerle kuramsallaştırdı ve 1860′ta elektromanyetik ışık kuramını ortaya koydu. Bu kuram Hertz’in radyo dalgalarını bulmasına yol açtı (1887). Roentgen, kısa süre sonra gözle görülmeyen başka bir ışınımı, yani x ışınlarını keşfetti (1895). Bunu J.J. Thomson’un ilk kez atomdan küçük bir parçacığı, elektronu bulması izledi. Böylece atomun yapısının sanıldığından çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Fotoelektrik olayın keşfi, maddenin yapısına ilişkin bulanıklığı daha da artırdı. Bu bulanıklık, kuvantum teorisinin doğuşuyla ortadan kalktı. Planck’ın 1900′de ışık enerjisinin sürekli dalgalar olarak değil, kuvanta adı verilen bir tür parçacıklar şeklinde yayıldığını ortaya koyması ve 1905′te Einstein’in bu fikri kullanarak fotoelektrik olayı açıklaması, modern fiziğin başlangıcı oldu. Einstein 1905′te görelilik kuramının birinci bölümünü yayımlamakla 20. yüzyıl fizikçilerine, tıpkı 19. yüzyıl fizikçilerine Newton’un açtığı yol benzeri geniş bir alan açtı.

Becquerel’in radyoaktifliği bulmasından (1896) kısa bir süre sonra, Rutherford, alfa parçacıklarıyla bombardımana tâbi tuttuğu azot atomlarından oksijen ve protonlar elde ederek atomu parçalamayı başardı (1919). Böylece nükleer fiziğin (çekirdek fiziği) yolu açılmış oldu. Fermi ve arkadaşları 1942′de ilk nükleer zincirleme tepkimeyi gerçekleştirdiler. Einstein’ın kütle ile enerjinin eşdeğerliği formülasyonu, atom bombasının patlaması sırasında açığa çıkan enerjiyle kanıtlandı. II. Dünya Savaşı sonrasında maddeyi oluşturan temel parçacıkların bulunması ve tanımlanması, fizikçilerin maddenin bilinmeyen yönlerini açıklamalarını giderek kolaylaştırmaktadır.

Fizik

Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa”) maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir, astronomiyi kapsadığı için ilki de denebilir. 16. yüzyıldan bu yana kendi sınırlarını çizmiş modern bir bilim olmasına karşın, Bilimsel Devrim’den önce iki bin sene boyunca felsefe, kimya, matematik ve biyolojinin belli branşları ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Buna karşın, matematiksel fizik ve kuantum kimyası gibi alanlardan dolayı fiziğin sınırlarını net olarak belirlemek güçtür.

Fizik, diğer disiplinleri etkilemesi bakımından da önemlidir. Bunun nedeni kısmi olarak ondaki gelişmelerin genellikle teknolojiye uygulanmasıyken, fizikteki yeni fikirlerin matematik ve felsefe gibi diğer disiplinleri etkilemesinin katkısı da büyüktür. Örneğin, elektromanyetik ve nükleer fizikteki yenilikler günümüz toplumunun evrilmesinde önemli yer tutan televizyon, bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, nükleer silahlar gibi ürünlerin, termodinamikteki yenilikler motorlu taşımanın, mekanikteki yenilikler kalkülüsün gelişmesine neden olmuştur

Fizik’in Amaçları

Fizik kuarklar, nötrinolar ve elektronlar gibi temel parçacıklardan galaksi süperkümelerine kadar çok geniş bir yelpazede birçok fenomeni inceler. Diğer her şeyin kendilerinden oluştuğu bu fenomenleri incelemesi itibarıyla fizik zaman zaman “temel bilim” olarak da anılır. Fizik doğadaki çeşit çeşit fenomeni daha basit fenomenlerle açıklamaya çalışır. Böylece fizik hem gözlemlenebilir şeyleri temel nedenlere ingirgemeye hem de bu temel nedenleri birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışır.

Örnek olarak, Antik Çin’de insanlar mıknatıs taşlarının birbirini görünmez bir kuvvet ile çektiğini gözlemledi. Bu etki sonradan manyetizma olarak isimlendirildi ve esaslı olarak ilk kez 17. yüzyılda incelendi. Çinlilerden kısa bir zaman önce Yunanlılar da aynı görünmez kuvvetin amber gibi bazı cisimlerin hayvan postuna sürtüldüğünde ortaya çıktığını keşfettiler. Bu ise ilk kez gene 17. yüzyılda araştırıldı ve elektrik olarak isimlendirildi. Böylece fizik doğadaki gözlemleri iki temel nedene indirgemiş oldu. Bunun üzerine, 19. yüzyılda bu iki kuvvetin aslında tek bir kuvvetin, elektromanyetik kuvvetin, iki farklı görünümü olduğu keşfedildi. Bu “birleştirme” süreci günümüzde de devam etmektedir; bugün eleltromanyetizma ve zayıf nükleer çekimin, bunlardan daha temel olan elektrozayıf etkileşimin iki farklı görünümü olduğu düşünülmektedir. Fizik doğanın neden bu şekilde olduğuna dair nihai bir neden (Her Şeyin Teorisi) bulma yoluna devam ediyor.

Fizik’in Tarihi

Antik çağlardan bu yana insanlar doğanın nasıl davrandığını anlamaya çalıştılar. En büyük gizemlerden biri Güneş ve Ay gibi gök cisimlerinin hareketiydi. Çoğunluğunun yanlışlığı kanıtlanan teoriler ortaya atıldı.

Her olayın doğanın içinde bir nedeni olduğunu savunan filozof Tales (yaklaşık MÖ 624-546) doğal olayları açıklamak için kullanılan doğaüstü, mitolojik ve dinsel açıklamaları reddeden ilk kişi oldu. İlk fiziksel teoriler felsefi terminolojiyle anlatılıyordu ve bu yüzden sistematik deneysel test uygulamak mümkün değildi. Ptolemy ve Aristo’nun birçok çalışması gündelik gözlemlerle de örtüşüyor değildir.

Buna rağmen birçok antik filozof ve astronomun yaptığı öngörüler doğrudur. Leucippus (MÖ 5. yüzyılın ilk yarısı) atomizmi kurdu ve Arşimed mekanik, statik ve hidrostatik alanlarında suyun kaldırma kuvvetini de içeren birçok sayısal betimlemede bulundu. Orta Çağ, Müslüman fizikçilerle (en tanınmışı Alhazen’dir) birlikte deneysel fiziğin doğuşuna tanıklık etti; bunu erken dönem modern Avrupa fizikçilerinin (en tanınmışı Galileo Galilei ve Johannes Kepler’in çalışmalarının üzerinde klasik mekaniği inşa eden Isaac Newton’dur) modern fiziği şekillendirmeleri takip etti. 20. yüzyılda Albert Einstein’ın çalışmaları fiziğe günümüze değin süren biçimini kazandırmıştır.

Fizik Uygulamaları

Uygulamalı fizik, genel olarak, fiziğin özel bir kullanım sahasında geliştirilmesidir. Bir uygulamalı fizik programı genellikle jeoloji ve elektrik mühendisliği gibi birkaç uygulama disiplininden dersler içerir. Mühendislikten temel farklı uygulamalı fizikçinin özel bir düzenek tasarlamaması, bunun yerine, yeni teknolojilerin gelişimi ya da belli bir problemin çözümü için fiziği kullanmasıdır.

Yaklaşım uygulamalı matematiğin yaklaşımının benzeridir. Uygulamalı fizikçiler aynı zamanda fiziğin bilimsel araştırmada kullanımıyla da ilgilenebilirler. Örneğin akseleratör fiziğiyle ilgilenen fizikçiler daha iyi parçacık dedektörlerinin yapımı için çalışabilirler.

Fiziğin mühendislikte geniş bir uygulama sahası vardır. Örneğin mekaniğin bir alt kolu olan statik köprü ve benzeri yapıların inşasında kullanılır. Akustiğin daha iyi anlaşılması daha efektif konser salonlarının yapılması için, benzer şekilde optiğin daha iyi anlaşılması optiksel araçların daha iyi ve kullanışlı üretilmesi için teorik zemin sağlar. Fiziğin anlaşılması daha gerçekçi uçuş simülasyonları, bilgisayar oyunları ve filmlerin üretilmesine yardım eder.

Standart kabule göre fizik yasaları evrenseldir ve zamanla değişmez; bu nedenle, kesinsizlik içinde kalınan bazı sorunların çözümü için de fizik kullanılır. Örneğin, Dünya’nın merkezinin araştırılması ancak Dünya’nın kütlesi, sıcaklığı ve dönüş oranının bilinmesiyle mümkündür. Aynı zamanda fizik mühendislikte simülasyon üretilmesini sağlayarak yeni teknolojilerin gelişmesinde çok büyük bir rol oynar.

Fizikte interdisipliner (disiplinler arası) yöntemlerin yeri önemlidir ve diğer birçok alan fizik tarafından etkilenmektedir, örnek olarak ekonofizik ve sosyofizik verilebilir.

Kaynak :Wikipedia

Konu ile ilgili aramalar: Fizik Nedir Fizik ödev ara Fizik kelime anlamı Fizik sözlükte ara Fizik ansiklopedi bilgi bankası ara Fizik ne demek Fizik neye denir

Fizik ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver