Felsefe Akımları Nelerdir? Felsefenin Amaçları Nelerdir? Felsefenin Konuları Nelerdir?

Felsefe Nedir

Felsefe anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Felsefe Nedir, Felsefe Ne Anlama Gelir, Felsefe Ne Demektir, Felsefe Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Felsefe ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Felsefe Anlamı

Sevgi anlamına gelen, Yunanca “philia” sözcüğü ile bilgi anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve “bilgi sevgisi” anlamına gelir. Felsefe; varlık, bilgi ve değerler hakkında yürütülen zihinsel bir faaliyettir. Felsefe, bilimlerden farklı olarak, olması gerekene yönelir. Varlığı bir bütün olarak ele alır ve konularına uygun yöntemleri kullanır. Felsefe, bilimden farklı olarak, ulaştığı sonuçları kanıtlamak için belirli ve kesin işlem ya da yöntemler kullanmaz. Felsefe çabası içerisinde sorulan sorular, verilen yanıtlardan daha önemlidir. Felsefe bir düşünce faaliyetidir. İnsanın soru sorabilme yeteneğine dayanır. Felsefeyi diğer bilim ve disiplinlerden ayıran en önemli özelliği; sorular üzerinde düşünürken akıl yürütme yöntemi uygulamasıdır.

Filozoflar, mantıksal akıl yürütmeleri ya kendileri yaparlar ya da başkaları tarafından yapılan akıl yürütmeleri eleştirirler; insan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütebilirler. Bilim ve felsefe, kullandıkları yöntem açısından birbirinden ayrılır. Bilim, deney yöntemini kullanarak kesin sonuçlara varırken felsefe yalnızca soru sormakla yetinir. Yaşadığımız yüzyılda, bilim dalları özelleşerek felsefeden ayrılmıştır. Ancak felsefe, sorduğu sorularla her zaman bilimsel gelişmenin önünü açmıştır.

Felsefenin Konuları Nelerdir?

Filozoflar genellikle varoluş veya varlık, ahlak veya iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konularıyla ilgilenmişlerdir. Felsefe tarihine göre birçok filozof dini inançlara veya bilime de eğilmiştir. Filozoflar genellikle bilimin dışında kalan bu kavramlarla ilgili kritik sorular sorarlar. Felsefe nedir sorusunun cevabının aranması da bir felsefi uğraştır. Filozoflar genellikle şu soruların cevaplarını ararlar:
Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız? Nasıl karar veririz?
Bilgi mümkün müdür? Bildiğimizi nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve sınırları?
Ahlaken doğru veya yanlış hareketler (veya değerler, veya kurumlar) arasında bir fark var mıdır? Hangi hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, izafi midir? Yani nasıl yaşamak gerekir? Ahlakın kaynağı nedir?
Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin doğası nedir? * Bazı şeyler algımızdan bağımsız olarak var olabilir mi? Zaman ve mekânın doğası nedir? Düşünme ve düşüncenin doğası nedir? Birey olmak ne demektir?
Güzel nedir? Güzel şeylerin farkı nedir? Sanat nedir? (“L.N. Tolstoy – Sanat Nedir?” adlı kitap)
Estetik izafi midir? Belirli sınırları var mıdır?
Din kavramının kökeni nedir? Tanrı insanların korkularından kaynaklanan bir varsayım mıdır? Tanrı var mıdır?
Varlık, zaman ve mekân arasında ne tür bir bağ vardır? Esasen bu kavramlar arasında herhangi bir bağ var mıdır?

Antik Yunan felsefesinde, yukarıdaki sorulardan ilk beşi sırasıyla, analitik veya mantıksal, epistemoloji, etik, metafizik ve estetik olarak adlandırılırdı. Bunların dışında da konular vardı ve bu tanımlamaları ilk kez kullanan Aristoteles aynı zamanda politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astronomi’yi de felsefenin konuları arasına almıştır. Galileo’ya göre ise bilimler ve sanatların genel adı felsefedir. Yunanlar Sokrates’in etkisiyle bir Analiz geleneği geliştirmişler ve konuyu daha iyi anlamak için parçalarına ayırmışlardır. Bu yöntem günümüzde bilimde ve sanatta kullanılmaktadır.

Diğer gelenekler bu tip tanımlar kullanmamış veya aynı temaları ön plana çıkartmamıştır. Hint felsefesi Batı felsefesi ile benzerlikler taşısa da, binlerce yıldır felsefe ile ilgilenmiş olsalarda Japonca, Korece ve Çince’de felsefe kelimesi 19. yüzyıl’a kadar var olmamıştır. Özellikle Çinli filozofların Yunanlara göre farklı bir sınıflandırması vardı. Tanımlamaları da genel özelliklere değil çoğunlukla metaforikti ve aynı anda birkaç konuya ilintiliydi [1]. Ancak batı felsefesinde de konular arasında kesin sınırlar yoktur ve 19. yüzyıl’a kadar batı filozoflarının çalışamalarında konusal bir ayrım yapılmamıştır. Örnek olarak, Aristoteles’in çalışmalarının kendi başına bir anlamı yoktu. Peripatetikçilerin yaptığı da, Aristoteles’in çalışmaları ve konuları arasında bağlantılar kurup, genel yargılara ulaşmaktı. Gerçek felsefe Rönesans sonrası Alman İdealizmi sonrasında doruk noktasına ulaşmıştır.

Felsefenin Amaçları Nelerdir?

Felsefi düşünce insanın evreni içinde kendi varlığını merak etmesiyle ve bu konuda sorular sormasıyla başlar. Felsefe için merak etmek ve soru sormak yeterli değildir. Sorulara sistemli bir açıklama getirmek de önemlidir. Aynı zamanda getirilecek olan açıklamanın sistemli veya sistemsiz olması gerektiği de felsefenin bir sorusudur. Felsefi düşünüş sıradan düşünüşten tamamen farklıdır. Onun ayırt edici özelliği kavramsal ve/veya soyut olma çabasıdır. Felsefi düşüncenin yöntemleri insana hemen her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri sağlar. Felsefe eleştirel bir düşünüş biçimidir. Felsefi düşünce önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir düşüncedir. Temel yöntemdir. Bunun üzerine sorgulama açıklama inşa edilir.

Felsefe diğer disiplenlerden sorgulama yöntemiyle ayrılır. Filozoflar, ilginç, harika veya şaşırtıcı buldukları bir konudaki şüpheleriyle ilgili anlaşılır örnekler verebilmek için, genellikle sorularını problemler veya bilmeceler olarak çerçevelendirirler. Bu sorular genellikle bir inanca ait varsayımlarla veya insanların karar vermek için kullandıkları yöntemlerle ilgilidir.

Filozoflar problemleri mantıksal bir şekilde ortaya koyarlar. Tarihsel olarak geleneksel mantığın kıyaslarını, Frege ve Russell’dan itibaren de sembolik mantık kullanır ve daha sonra kritik okuma ve fikir yürütmelerle bir sonuca doğru ilerlerler. Sokrat gibi, tartışmayla veya diğerlerinin ileri sürdükleri fikirlere cevap vererek ya da dikkatli kişisel düşünmeyle cevap ararlar. Filozoflar bu yöntemlerin birbirine göre üstünlükleirini tartışa gelmişler, örneğin felsefi “çözümlerin” nesnel, kesin yani gerçeklik hakkında bilgi veren mi; yoksa konuştuğumuz dilin mantığına açıklık kazandıran veya hatta kişisel terapi mi olduğunu sorgulamışlardır.

Dil filozofun en önemli aracıdır. Analitik felsefede felsefi yöntemle ilgili tartışmalar felsefe ve dille ilgiliydi. Kıta felsefesinde de benzer kaygılar vardır. Meta-felsefe, yani felsefenin felsefesi, felsefi problemlerin, felsefi çözümlerin ve problemden çözüme gidişteki yöntemlerin doğasını araştırır. Bu tartışmalar aynı zamanda dil ve yorum üzerine yapılan tartışmalarla da ilgilidir. Yani felsefe düşünce ve mantık bilimi olup her şey hakkında birçok şey bilme sanatıdır.

Felsefe Akımları nelerdir?

Agnostisizm (Bilinemezcilik)
Ateizm (Tanrıtanımazlık)
Agnostik ateizm
Panteizm (Tümtanrıcılık)
Panenteizm (Kamusaltanrıcılık)
Deizm (Yaradancılık)
Nihilizm (Hiççilik)
Septisizm (Kuşkuculuk)
Diyalektik (Eytişimselcilik)
Pragmatizm (Faydacılık, Yararcılık)
Hedonizm (Hazcılık)
Hümanizm (İnsancıl yaklaşım)
Sekülerizm
Seküler hümanizm
Platonizm
Stoisizm
Kinizm
Mistisizm
Gnostisizm
Ezoterizm
Hermenötik
İdealizm
Realizm (Gerçekçilik)
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
Rasyonalizm (Akılcılık)
Materyalizm (Maddecilik)
Determinizm (Belirlenircilik)
Oluşturmacılık
Modernizm
Postmodernizm
Pozitivizm (Olguculuk)
Fenomenoloji (Görüngübilim)
Varoluşçuluk (Egzistensiyalizm)
Yapısalcılık (Mertyslism)
İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)
Yaratılışçılık
Yeni yaradılışçılık

Konu ile ilgili aramalar: Felsefe Nedir Felsefe ödev ara Felsefe kelime anlamı Felsefe sözlükte ara Felsefe ansiklopedi bilgi bankası ara Felsefe ne demek Felsefe neye denir

Felsefe ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver