Facebook Şekilleri Yüz İfadeleri – Karışık Sayfa 3

Son Arananlar:facebookda kullanılan tum şekiller, sacebook sekilleri, face şekilleri yüz ifadeleri, facebook, facebook kullanılan yüz ifadeleri, facebook şekilleri, facebook yüz ifadeleri, şekiller, yüz ifadeleri

Sponsorlu Bağlantılar

Facebook Şekilleri yüz ifadeleri

——————————————————————

´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ~*

tweety

————————————————————–

◢ ▇ ◣ ┈ ┈ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇
◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤
┈ ┈◥ ▇ ▇ ◤
┈ ┈┈ ◥ ◤

——————————————————————

________________________¶¶
_______________________¶__¶
_______________________¶___¶
_______________________¶____¶
_________¶¶¶¶¶_________¶____¶
_________¶__¶¶¶¶¶¶_____¶____¶
_________¶____¶¶__¶¶___¶____¶___¶¶
__________¶_____¶¶__¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶
___________¶______¶¶__¶_¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶_________¶¶______¶__¶¶__________¶¶
¶__¶__________¶¶¶____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶___¶__________¶¶¶¶_______________¶
¶__¶_____________¶________¶_¶¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_______¶_¶_¶¶___¶
_¶¶______________¶_________¶_¶¶___¶
_¶_¶_____________¶_________¶¶¶_____¶¶¶
_¶_¶_____________¶__¶__________¶¶____¶
_¶_¶______________¶___¶________¶_¶¶__¶
_¶__¶_____________¶____¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶_________¶¶¶¶¶¶________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
__¶________________________¶
___¶________¶_________¶¶___¶
____¶_______¶___¶______¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶_______¶____¶______¶¶¶_____¶
_¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶
__¶___¶¶__¶__¶_¶¶¶___¶______¶__¶
___¶__¶____¶__¶__¶__¶____¶¶¶__¶
____¶__¶____¶__¶ ¶__¶___¶¶__¶¶
____¶__¶_____¶¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶
____¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶
____¶¶¶¶__________¶__¶
___________________¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶

eşek

——————————————————————

________¶¶¶_______1¶______________________________
________1¶_1_____§_¶______________________________
_________¶__¶111¶__¶______________________________
__________¶_¶___¶__¶______________________________
_________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________
________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________
_______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________
______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________
_____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________
____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________
____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________
___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________
___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________
___¶§¶11111111§1¶_________________________________
_____¶§§1111111§11¶_______________________________
_____¶111111111111§1§¶¶___________________________
_____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________
_____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______
______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____
______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___
_______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___
________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__
_________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__
_________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___
_________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___
________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___
_______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___
_______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___
_______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___
______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___
_____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__
____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__
___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___
__¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____
______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______

at

——————————————————————

_____________________________________¶¶___________
________________________________¶1¶1111111¶_______
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
___________________________11¶____________________

kırık kalp

——————————————————————

__________,-~-. _.–._.-~-,
_________/ .- ,’_______`-. \
_________\ /`__________\’/
_________ /___’a___a`___\
_________|____,’(_)`.____ |
_________\___( ._|_. )___ /
__________\___ .__,’___ /
__________.-`._______,’-.__
________,’__,’___`-’___`.__`.
_______/___/____V_____\___\_
_____,’____/_____o______\___`.__
___,’_____|______o_______|_____`.
__|_____,’|______o_______|`._____|
___`.__,’_.-\_____o______/-._`.__,’
_________/_`.___o____,’__\_
__.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””._
_/_,-._`_______)___(________’_,-.__\
(_(___`._____,’_____`.______,’___)_)
_\_\____\__,’________`.____/.___/_/

sevimli ayı

——————————————————————

_______ad88888888888888888888888a,
________a88888″8888888888888888888888,
______,8888″__”P88888888888888888888b,
______d88_________`””P88888888888888888,
_____,8888b_______________””88888888888888,
_____d8P”’__,aa,______________””888888888b
_____888bbdd888888ba,__,I_________”88888888,
_____8888888888888888ba8″_________,88888888b
____,888888888888888888b,________,8888888888
____(88888888888888888888,______,88888888888,
____d888888888888888888888,____,8___”8888888b
____88888888888888888888888__.;8′”””__(888888
____8888888888888I”8888888P_,8″_,aaa,__888888
____888888888888I:8888888″_,8″__`b8d’__(88888
____(8888888888I’888888P’_,8)__________88888
_____88888888I”__8888P’__,8″)__________88888
_____8888888I’___888″___,8″_(._.)_______88888
_____(8888I”_____”88,__,8″_____________,8888P
______888I’_______”P8_,8″_____________,88888)
_____(88I’__________”,8″__M””””””M___,888888′
____,8I”____________,8(____”aaaa”___,8888888
___,8I’____________,888a___________,8888888)
__,8I’____________,888888,_______,888888888
_,8I’____________,8888888′`-===-’888888888′
,8I’____________,8888888″________88888888″
8I’____________,8″____88_________”888888P
8I____________,8′_____88__________`P888″
8I___________,8I______88____________”8ba,.
(8,_________,8P’______88______________88″”8bma,.
_8I________,8P’_______88,______________”8b___””P8ma,
_(8,______,8d”________`88,_______________”8b_____`”8a
__8I_____,8dP_________,8X8,________________”8b.____:8b
__(8____,8dP’__,I____,8XXX8,________________`88,____8)
___8,___8dP’__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8
___8I___8P’__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8
___I8,__”___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I,
___`8I______I’__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8,
____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8,
___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8,
___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8,
___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8
___8888,____”88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8
__,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8″
__d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8′__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8″
__888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8′____”88XxxxxxxxxxxxX8″
__88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8″
__8888888I,_“””””””8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8″
__(8888888I,______________________.__“`”””””88888P”
___88888888I,___________________,8I___8,_______I8″
____”””88888I,________________,8I’____”I8,____;8″
___________`8I,_____________,8I’_______`I8,___8)
____________`8I,___________,8I’__________I8__:8′
_____________`8I,_________,8I’___________I8__:8
______________`8I_______,8I’_____________`8__(8
_______________8I_____,8I’________________8__(8;
_______________8I____,8″__________________I___88,
______________.8I___,8′_______________________8″8,
______________(PI___’8_______________________,8,`8,
_____________.88′____________,@@___________.a8X8,`8,
_____________(88_____________@@@_________,a8XX888,`8,
____________(888_____________@@’_______,d8XX8″__”b_`8,
___________.8888,_____________________a8XXX8″____”a_`8,
__________.888X88___________________,d8XX8I”______9,_`8,
_________.88:8XX8,_________________a8XxX8I’_______`8__`8,
________.88′_8XxX8a_____________,ad8XxX8I’________,8___`8,
________d8′__8XxxxX8ba,______,ad8XxxX8I”__________8__,__`8,
_______(8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I”____________8__II__`8
_______8I’___”8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I’____________(8__8)___8;
______(8I_____8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8″______________(8__8)___8I
______8P’_____(8XxxxxxxxxxxxxxX8I’________________8,_(8___:8
_____(8′_______8XxxxxxxxxxxxxxX8′_________________`8,_8____8
_____8I________`8XxxxxxxxxxxxX8′___________________`8,8___;8
_____8′_________`8XxxxxxxxxxX8′_____________________`8I__,8′
_____8___________`8XxxxxxxxX8′_______________________8′_,8′
_____8____________`8XxxxxxX8′________________________8_,8′
_____8_____________`8XxxxX8′________________________d’_8′
_____8______________`8XxxX8_________________________8_8′
_____8________________”8X8′_________________________”8″
_____8,________________`88___________________________8
_____8I________________,8′__________________________d)
_____`8,_______________d8__________________________,8
______(b_______________8′_________________________,8′
_______8,_____________dP_________________________,8′
_______(b_____________8′________________________,8′
________8,___________d8________________________,8′
________(b___________8′_______________________,8′
_________8,_________a8_______________________,8′
_________(b_________8′______________________,8′
__________8,_______,8______________________,8′
__________(b_______8′_____________________,8′
___________8,_____,8_____________________,8′
___________(b_____8′____________________,8′
____________8,___d8____________________,8′
____________(b__,8′___________________,8′
_____________8,,I8___________________,8′
_____________I8I8′__________________,8′
_____________`I8I__________________,8′
______________I8′_________________,8′
______________”8_________________,8′
______________(8________________,8′
______________8I_______________,8′
______________(b,___8,________,8)
______________`8I___”88______,8i8,
_______________(b,__________,8″8″)
_______________`8I__,8______8)_8_8
________________8I__8I______”__8_8
________________(b__8I_________8_8
________________`8__(8,________b_8,
_________________8___8)________”b”8,
_________________8___8(_________”b”8
_________________8___”I__________”b8,
_________________8________________`8)
_________________8_________________I8
_________________8_________________(8
_________________8,_________________8,
_________________Ib_________________8)
_________________(8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8,________________I8
__________________Ib________________8I
__________________(8_______________(8′
___________________8_______________I8
___________________8,______________8I
___________________Ib_____________(8′
___________________(8_____________I8
___________________`8_____________8I
____________________8____________(8′
____________________8,___________I8
____________________Ib___________8I
____________________(8___________8′
_____________________8,_________(8
_____________________Ib_________I8
_____________________(8_________8I
______________________8,________8′
______________________(b_______(8
_______________________8,______I8
_______________________I8______I8
_______________________(8______I8
________________________8______I8,
________________________8______8_8,
________________________8,_____8_8′
_______________________,I8_____”8″
______________________,8″8,_____8,
_____________________,8′_`8_____`b
____________________,8′___8______8,
___________________,8′____(a_____`b
__________________,8′_____`8______8,
__________________I8/______8______`b,
__________________I8-/_____8_______`8,
__________________(8/-/____8________`8,
___________________8I/-/__,8_________`8
___________________`8I/–,I8________-8)
____________________`8I,,d8I_______-8)
______________________”bdI”8,_____-I8
___________________________`8,___-I8′
____________________________`8,,–I8
_____________________________`Ib,,I8
______________________________`I8I

Sponsorlar

——————————————————————

. … … … … … … … … ,,—-~~”’¯¯¯¯¯¯”’~~—-,,
… … … … … …,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”’~,,
… … … … ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
… … … ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
… … …,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
… … .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\:::::::::::|:|:::::\::\
… … /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
… …/::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
… ../::::::/::::::’\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
… ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
… /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
… |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
…|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
…|::|:::|::::::::/:::\|:::’\,|: \.”‘” /: : : : : : : :’\.” ‘”/ : \: |:::|::\
…|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯’: : : : : : : : : :”¯” : : :\ : :/::::’\
…|::|:::|::::::/:::::/:::::’\: : : : : : : : : : : : : : :’: : : : 😐 :/::::::|
… \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
… .’\|::|:::::|::::::||::::::\’~,: : : : : : ‘~–~’: : : : ,,~”\:::::::::|:/
… …’\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::’\::::::::/
… … .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-’\::::::::\-,,_::|/
… … ..’,\,::|~–’-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\… .’|
… ..,~”’: : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”’~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~’-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:’-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-’\,|: 😐
…\ : : : : : : : : : :’\: : :\:::|: : ‘\’\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-’,_
… \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :’,-’-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”’-,
… .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“….”-,:\: : : : ‘\: : : : : : :,/…….”-,
… …\: : : : : : : : : : \: |: : :/………..\*/ : : : :|: : : : : :,-“………..’|
… … .\ : : : : : : : : : ‘\’: : /…………..\/ : : : : /: : : : : :,-“…………./
… … …\ : : : : : : : : : ‘\:/……………..\: : :,/: : : : : /……………../
… … …..\ : : : : : : : : : \……………………\:,-“: : : : :,/…………/
… … … …\ : : : : : : : : : \,_………….._,”======’,_……….,-“\
… … … … \,: : : : : : : : : \: ¯”’~—~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,’: :\
… … … … ..’\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ‘|: : \
… … … … … .\, : : : : : : : : ‘\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : ‘\
… … … … … …\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
… … … … … … ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
… … … … … … …\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
… … … … … … … .\\ : : : : : : : :’\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : ‘|
… … … … … … … ./:\: : : : : : : : :’\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : 😐
… … … … … … … /: : \: : : : : : : : : ‘\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : 😐
… … … … … … …/: : : ‘\: : : : : : : : : :’\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
… … … … … … ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
… … … … … … ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : ‘\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
… … … … … ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : 😐 : : : :\: |
… … … … … ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
… … … … ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :’\: : : 😐 : : : : : ,/
… … … … ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :’\: : |: : : : : : /
… … … …/: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : ‘\: |: : : : : /
… … … ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
… … … ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
… … …/-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :’\: : :’|
… … …|’,/,/:||:\,\: : : “’~,,~~—,,,_: : : : : : : : ‘\: : : : : :\,: 😐
… … ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,…….. ¯¯””~~~-~.|\: : : : : : \:|
… … ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,…………………..|: : : : : : : \|
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,…………………\: : : : : : : :\,
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\………………..“\: : : : : : : : ‘\
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\……………,/: : :\: : : : : : :\
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,………..,/: : : : ‘\: : : : : : ||
… … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \…….,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
… … ..’|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
… … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : 😐
… … … |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
… … … | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/

——————————————————————

____________________$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$§$

——————————————————————

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________________________________$
$______________________________________$
$____________________$$$______________$
$___________________$$$$$_____________$
$____________________$$$______________$
$____$$$$$$$$$$$$$$$________________$
$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$
$________________$$$$$$$$$$$_________$
$______________$$$$$$$$$$_$$$$_______$
$_____________$$$$$$$$$$____$$$______$
$___________$$__$$$$$$____$$$$$______$
$_________$$$$$___$$____$$$$$________$
$________$$$$_$$$$_____$$$$__________$
$______$$$$__$$$$_______$____________$
$_______$__$$$$_______________________$
$________$$$$_________________________$
$______$$$$$__________________________$
$_____$$$$____________________________$
$___$$$$___$$$$______________________$
$_$$$$$___$$__$$_____________________$
$__$$_____$$__$$_____________________$
$__________$$$________________________$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

——————————————————————

111111¶11111111111111111111111111111111111111
111111¶11111111111111111111111111111111111111
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶111¶11111111111111111111111111111111111111
11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111
¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111
¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111
1¶¶111111111111111111111111111111111111111111
11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111
111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111
11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111
1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111
111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111
1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111
111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111
11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111
1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11
111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111
11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111
11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111
1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111
1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111
111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶1111
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111

——————————————————————

“““““` ✬ ‘✧ ‘✬
““““` __♜_♜_♜__
“““` `{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
‘“` ✩`{✫/\/\✰/\/✰/\/\✫}` ✩
‘“` ♖_{♖___♖__♖___.♖}_♖
“` {/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
“{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
“{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

‘“““““✬ ‘✧ `✬
“““““ ♜=♜=♜
“““` ` {_♥_✿_♥_}
‘“` ✩ `✫{=✰=✰==}✫ `✩
““♖.{♖___♖_♖___♖}.♖
“`{==================}
“`{✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿}
“ {===================}
“{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

““““ * ` ` * ` ` *
‘““““ 0 ` ` 0 ` ` 0
““““ ||___||___||
““ * ` {,,,,,,,,,,,,,,,,,,,} ` *
““ 0 ` {/\/\/\/\/\/\/\/\} ` 0
‘“`_||_{_______”_____}_||_
“`{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
“`{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\}
“`{_____________”________}

.,,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,*,,,,,*
,,,,,,,,,,,,,,,,,’0,,,,”0,,,,”0
,,,,,,,,,,,,,,, _||___||___||_
,,,,,,,,,,,’*,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,},*
,,,,,,,,,, 0,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/},’0
,,,,,,,,,_||_{_________”___}_||_
,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
,,,,,,,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
,,,,,,,,{/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/}
,,,,,,,,{_____________”_________}

——————————————————————

████████████▓▓▓▓▓▓
████████▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓
██████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
██▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓
▓░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░██▒█░░░░░░░░░░░█░░░▓
▓░░░░░░░░░░██████░░░░░░░█████░░░▓
▓░░░░░░░░░███████░░░░░░██▒▒█░░░░▓
█▓░░░░░░░░█████▒█░░░░░██████░░░▓
█▓░░░░░░░░█▒▒▒▒▒█░░░░██████░░░▓
██▓░░░░░░░█▒▒▒▒█░░░░████▒▒█░░▓
███▓░░░░░░█▒▒▒█░░░░░█▒▒▒▒█░░▓
███▓░░░░░░████░░░░░░█▒▒▒█░░▓
████▓░░░░░░░░░░░░░░░░███░░▓
█████▓▓░░░░░░░█████░░░░░░▓
███████▓▓▓░░░░░██░░░░░░░▓
██████████▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓
█████████▓▓░░░░░░░░░▓
████████▓▓░░░░░░░░░░▓▓
████████▓░░▓▓░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░░▓
█▓▓░░░▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
█▓▓░░░░░░▓▓▓▓░░░░░░░▓▓░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓
██▓▓░░░░░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

╔══╗
║██║
║(O)║♫ ♪ ♫ ♪
╚══╝
▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
Min- – – – – – – – – – – -●Max

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver