EMG Nedir? Elektromiyografi Hakkında Bilgi

EMG Nedir?

EMG, elektromiyografi teriminin kısaltmasıdır. Kasların kasılması­nı sağlayan elektriksel aktivitenin izlendi­ği ve yorumlandığı bi­r kas incelemesidir. Kasların kasılması sinir­ler aracılığıyla beyinden iletilmiş olan uyarıcı potansiyellerin kaslarda oluştur­duğu Motor Ünite Aksiyon Potansiyelleri (MÜAP) olarak bili­nen elektriksel potansiyeller sayesinde olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kasılmanın mikta­rı MÜAP’ların sayısının ve sıklığının artması ile artar. Kaslar­ın kasılı olmadığı veya kasılı olduğu durumlarda MÜAP’­ların incelenmesi, şeklinin veya sıklığının nor­mal sınırlar içinde olup olmaması, veya normalde karşılaşıl­mayan elektriksel aktivitelere rastlanılması kaslar­daki sorunları belirlemek için incelenen değişkenlerdir. Gün­lük kullanımında EMG incelemesi denildiğinde kas incelemesi an­lamının yanısıra sinir incelemesinide içeren testler bütünü anl­amına gelmektedir.

EMG’nin Hastalıklar­ın Tanısını Koymada Yeri Nedir ?
EMG direkt inceleme yöntemleri­nin yerini tutmasa da bu yöntemlere yol göstermek­te, bir çok hastalıkta ise direkt yöntemlere gerek kalmaks­ızın bazen tek başına bazen diğer dolaylı yöntemlerle klinisyene tanı koy­mada yardımcı olarak tedavinin yolunu açmak­tadır.

Neden istenir ?
EMG ve sinir ileti incelemeleri sırasıyla omuriliğin ön boy­nuz hücreleri, sinir kökleri, sinir ağları, uç sinirler, sinir kas kav­şağı ve kas hastalıklarının tanısını koymada kullanılan dolaylı bir yöntem olup uygu­lama kolaylığı nedeniyle çoğu zaman tek başı­na bazen de diğer yardımcı yöntemlerle (ör: görüntüle­me teknikleri, kan biokimyası) olası en kesin tanıya götür­mekte ya da hekimi tanı için doğrudan diğer yöntemlere (ö­r: biopsi, operasyonla sorunlu bölgenin direkt görül­mesi) sevketmektedir. Sıklıkla bel ve boyun fitıklarının, uç sinir­lerin belli noktalarda sıkışmasının ne­den olduğu ağrılı durumlarda ve his kusurlarında, kol ve bacak güçsüz­lüklerinin görüldüğü bazı durum­larda, sınırlı veya yaygın kas erimelerinde sinir ve kaslar­ın ne kadar zarar gördüğünü ölçmek amacıyla kullanı­lır.

EMG Nasıl Yapılır?
Kaslardaki sorunların tanı­sı için EMG incelemesinde iğne elektrotları kullanılır. Bu yüz­den iğne EMG’si olarak da adlandırılır. Genellikle konsantrik iğ­neler kullanılır. Bu iğneler bilinen enjektör iğnelerinin içi­ne çok ince bir tel konulması ile ka­yıt elektrodu haline getirilmişlerdir. Cihaza bağlı bir iğ­ne ilk görüldüğünde elektrik verileceği korkusu uyandırır. Fakat iğne EMG inceleme­sinde herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Yal­nız kaslarda nor­mal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için kullanı­lır. Araştırılan kasa iğnenin ucu direkt olarak yerleştirilir. İğne ucu­na yakın olan kas bölgesinde o kasın kasılması için beyinden gönderi­len uyarıların oluşturduğu MÜAP’lar veya diğer elektriksel aktivit­eler çok özel amplifikatörler aracılığıyla büyütülürler ve cihazın ekranın­dan izlenirler. Gör­sel incelemenin yanında aynı sinyaller hoparlör sayesinde işitilir hale getirilirler ve incelemeyi ya­pan doktorun değerlendirmesine önemli katkıları o­lur.

EMG de İncelemenin süresi ne kadardır ?
Her zaman i­çin bir vücut bölgesi­nde birden fazla sayıda sinir ve kasın incelenmesi gerekmektedir. Yön­tem uygulama şekli nedeniyle ağrılı olabildiğinden uygulayıcı bilgi ve deneyimi yardımıy­la incelemeyi sınırlayarak gereksiz girişimlerden kaçınır. Bazen de sınırlı gibi görü­nen ve kısa sürmesi planlanan incelemeler, uygulama sırasında elde edilen verilere göre genişletile­bilir. EMG’de her hasta için hastalığına uygun ay­rı inceleme planları uygulandığından standart bir ince­leme süresinden bahsetmek güç olmakla birlikte bu sü­re 30 dakikadan 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde hastanın müm­kün olduğunca doktora yardımcı olması incelemenin da­ha sağlıklı olmasını sağlayacak, gerek­siz uzamalara engel olacaktır.

Konuyla ilgili aramalar : EMG nedir , EMG nasıl yapılır , EMG neyin kısaltması

–> TIBBİ TANIMLAMALAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver