EKG Nedir? Elektrokardiyografi Nedir?

EKG nedir?
* Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmi­ni, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması) kaydeden dalga for­mudur.

· Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Sponsorlu Bağlantılar

· Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinile bili­nir.

· EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.
EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür. Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler.
P dalgası:Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetleri­ni gösterir ve P dalgasının başlangıcından bitişine dek olan aralı­ğı ölçer.
PR aralığı:Atriyal depolarizasyonun başlangıcın­dan ventriküler depolarizasyonun başlangıcına dek geçen ile­tim zamanını gösterir. P dalgasının başlangı­cından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna ka­dar olan aralıkta en uzun PR ölçülür.
QRS Süresi:Ventriküler aktivas­yonun süresini gösterir.QRS kompleksinin başlangıcından sonuna kadar saniyeyle öl­çülür.
QT Aralığı:Ventriküler sistolün top­lam süresini gösterir.QRS kompleksinin başlan­gıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür.
ST Segmenti: Ventriküler depo­larizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun(T dalgası) başlaması arasındaki ara­lığı gösterir.
T Dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluş­turulan elektrik kuvvetleri gösterir.
U Dalgası:Tartışmalı ventrikül kasında­ki ardpotansiyeller yada purkinje liflerin repolarizasyonunu göste­rir.

EKG ne için kullanılır?
Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozuklukları belirlene­bilir. <
Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konu­labilir.
Kalp duvarlarında kalın­laşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. <
Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendiri­lebilir.
Bazı kalp ilaçları­nın etkileri, elektrolit dengesiz­liği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya faz­lalığı )
Kalp dışı hastalıkların kalbe et­kileri araştırılabi­lir.

EKG’nin ölçüm çeşitleri nelerdir?
*Ekstremitelerden yapı­lan ölçümler:Her iki kola ve her iki bacağa da birer tane olmak üzere dört elektrot bağ­lanır.Bu ölçümler sağ ba­cak referans alınarak kullanılır.
*Doğrudandoğruya kalpten yapı­lan ölçümler: Kalbin içine üzerinde genellikle altı uç bulunan ö­zel bir elektrot sokulur.Alınan sinyaller bir anah­tar kutusu yardımıyla EKG’de kuvvetlendirilir, çizi­lir ya da monitörde izleni­lebilir.
*Diğer ölçümler: Bunların dışında başka ölçümlerde yapı­lır.Örnek olarak;hastanın izlenmesi amacıyla göğse takı­lan üç elektrot ile sinyallerin gözlendiği ölçme,vektör kardiyografi(kalbin bir vektör olarak temsi­li gösterimi) ve göğüs üzeri­ne bir çok elektrotun takılmasıyla po­tansiyel dağılım haritasının çıkarılması veri­lebilir.

EKG cihazları nelerdir?

EKG cihazları iki şekil­de gruplanabilir;

a)Elektrokardiyografi kaydedi­ciler,
b)EKG izleme cihazları.

Bu iki cihazın birleş­tiği cihaz ve sistemlere rast­lamakta mümkün.Ayrıca tek kanallı ve çok kanallı ol­mak üzere bu cihazlar ikiye de ayrılabilir.

1)Elektrotlar:EKG cihazında kullanı­lan bir çok çeşidi vardır.Genelde vücut yüzeyinde
vücuda iletkenliği art­tırıcı bir jel sürülerek kullanılır.En iyi kayıt yapabilmenin koşulları elektrotların temiz kab­loların sağlam olmasıdır.
2)Yalıtım ve koruma devreleri: Yalıtım devreleri hastayı cihaz­dan gelebilecek tehlikeli elektrik akımlarına kar­şı korurlar. Elektrotlarla makinenin diğer kısım­larını ve bunlarla da şebekeyi yalıtırlar.Koruma devreleri ise cihazı,girişte olabilecek yüksek gerilimler­den korur.
3)Uç seçici:Bütün elektrotlardan gelen sinyal­ler bu bloğa girerler ve burada ölçülmek istenen derivasyona uygun şekilde ön kuvvet­lendirici girişlerine uygulanırlar.
4) 1 mV kalibrasyon sinyali, istenildiğin­de bir anahtarla ön kuvvetlendirici girişine uygulanır.
5)Ön Kuvvetlendirici:EKG’ye giren sinyal­lerin anahtarlandıktan sonra kuvvetlendi­rildikleri kattır.
6)Sürücü kuvvetlendirici:Bu kat EKG sinyali­nin yazıcıyı hareket ettirebil­mesi için gereklidir.
7)Kaydedici:Genellikle ısıl yazıcı­lar kullanılır. Isıl yazıcılarda ayarlanıp kayıt edilen çizgilerin koyuluğu ayarla­nabilir.
8)Besleme devreleri:Cihazın çeşitli bölümleri­nin çalışması için gereken akım ve gerilimi üretir­ler.
9)İşaretleyici:Kağıt üzerinde izlenen derivasyonları ba­zı kodlarla kaydetmeye yarar.

EKG cihazlarında karşı­laşabilinecek sorunlar?

* Frekans Distorsi­yonu
* Doyum veya ke­sim distorsiyonu
* Geçici elektriksel gerilimlerden mey­dana gelen artifaktlar
* Elektriksel düzenlerden ge­len parazitler
* Toprak çevrim­leri
* Manyetik alanların etki­si
* Elektriksel kökenli diğer bozucu etki­ler

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver