Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİMİ REHBERİHer izlemde gebe ve/veya aile yakınlarını karşılayarak uygun iletişimi kurmak için şunları yapınız: •    Gebeyi nazik bir şekilde karşılama •    Gerekli mahremiyeti sağlama•     Kendini tanıtma•     Gebenin adını öğrenme ve kullanma Gerekli olumlu beden dilini kullanma•     İletişim için gerekli mesafeyi ayarlama•     Gebe ile yüz yüze olma, göz teması kurma•     Her aşamada soru sorabileceğini belirtmeA.BİRİNCİ İZLEM(Gebeliğin 14, haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı) Gebeyi değerlendirme basamaklarına uygulayınız.1.   Öykü Alma1.1 Kişisel bilgilerini alınız.•     T.C Kimlik Numarası (biliniyorsa)•     Yaş (Doğum tarihi)•    Adres ve telefon numarası•     Medeni hali •    Akraba evliliği/derecesi1)   Birinci derece akraba (kardeş çocukları arasında)2)   İkinci derece akraba (kardeş torunları arasında)•     Yaşadığı ev tipi, büyüklüğü ve hane halkı sayısı•     Yaşadığı mekanın alt yapı koşulları; tuvalet, su kaynağı•    Yaşadığı mekanın elektrik ve ısınma kaynağı•     Eğitim düzeyi•     Ekonomik kaynakları;1)   Kendi mesleği ve çalışma durumu2)   Eşinin mesleği ve çalışma durumu•     Yaşadığı yerin en yakın sağlık kuruluşuna uzaklığı•     Ulaşım şartları•     Sosyal güvencesi1.2 Tıbbi öykü alınız.•     Kronik sistemik hastalıklar(Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kr.böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.)•   Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalıkları(Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb)•    CYBE öyküsü•    Madde bağımlılığı•    Toprak vb yeme•     Psikiyatrik hastalıklar•     Kan transfüzyonu•     Talasemi taşıyıcılığı•     Geçirilmiş operasyonlar•     Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar( Histerotomi, myomektomi vb)      • İlaç allerjisi     • Aile öyküsü(Diabetes mellitus, tekrarlayan fetal anomaliler, çift yumurta ikizi vb.)•  Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar(Antiepileptikler, insülin, antihipertansifler vb).   • Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi• İnfertilite mevcut ise süresi, gördüğü tedaviler1.3 . Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız.°    Bu gebeliği dahil toplam gebelik sayısı ( Gravida)•     Daha önceki doğum sayısı (Parite) •    Yaşayan çocuk sayısı°    Son gebeliğin sonlanma tarihi-yeri• Gebenin her gebeliği ile ilgili öyküsünün ve gebelik sonucunun aşağıdakilere göre irdelenmesi;•  Doğumların kim tarafından nerede yapıldığı  •Gebeliklerin sonlanma şekli ve gebelik haftası(Canlı    doğum,    ölü    doğum,    kendiliğinden    düşük, isteyerek düşük, ektopik gebelik, mol gebelik)    •  Bebek ölümü ve nedenleri •  Çocuk ölümü ve nedenleri  •  Prematür doğum  •  Postmatür doğum   •  İkiz veya çoğul gebelik   •  Tekrarlayan birinci trimester düşükleri   •  Tekrarlayan ikinci trimester düşükleri   •  Yasal tahliye ve isteyerek düşük ve komplikasyonları   •  Gebelik sırasında yaşanan komplikasyonlar(Kanama,preeklampsi,    eklampsi, gestasyonel diyabet, tromboz, emboli)    • Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar (Plasentanın erken ayrılması, plasenta previa,  makat, transvers ve diğer   prezentasyon anomalileri, uzamış doğum eylemi,   üçüncü   derece   perine  yırtıkları   ve   masif  kanama, plasentanın elle çıkarılması )   • Doğumun şekli(Normal doğum, sezaryen doğum, forseps veya vakumla müdahaleli doğum)  • Doğum sonrası dönemde yaşanan komplikasyonlar(Sepsis, kanama, depresyon, meme absesi vb.)  • Daha önceki canlı doğumlara ait yaşanan komplikasyonlar (Hidrops Fetalis, resüsitasyon veya başka tedavi almış yenidoğan, kromozomal anomali veya malformasyon,    düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve makrozomi) •   Daha önceki canlı doğumlara ait bilgiler(cinsiyeti, doğum ağırlığı, anne sütü alma süresi)  •  Tetanoz toksoid immünizasyon uygulaması1.4. Mevcut gebelik öyküsünü alınız.•  Son Adet Tarihi (Son adetin ilk günü)Son adet tarihine (SAT) göre tahmini doğum tarihi Nagele kanununa göre hesaplanır: Tahmini Doğum Tarihi = SAT -3 ay + 7 gün Adetleri düzenli olmayan hastalarda gebelik haftasının SAT ile uyumlu olmayabileceği unutulmamalıdır. Bilinmiyorsa; İlk gebelik testi tarihi Gebelikten ilk şüphelendiği tarih Fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih      •Adetlerinin düzeni   • Beklenen doğum tarihi     •Gebelik yakınmaları(Bulantı kusma, aşırı tükrük salgılanması, toprak vb.yeme, sık idrara çıkma, meme  hassasiyeti,   kabızlık,   mide  yanması,   bacaklarda  kramplar,   nefes  darlığı, çarpıntı, halsizlik vb…)     Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar(Vajinal   kanama,   yüksek   ateş,   karın   ağrısı,   solunum   güçlüğü  veya   sık solunum, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi)    Alışkanlıkların sorgulanması (sigara, alkol, madde bağımlılığı)     Kullandığı ilaçlar2. Fizik Muayene:•Gebenin boy ve kilosunu ölçünüz.•  Kan Basıncını ölçünüz ( Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının 90rnrnHg altında olması normal kabul edilir)•.Nabzını sayınız. • Ciddi anemi bulgularını kontrol edinizEl tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı      •Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol edinizNefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb     •Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız    •Gebelik haftası ile uterus büyüklüğün uygunluğunu değerlendirmek için vajinalmuayene yapınız.•Semptomatik CYBE bulgusu varsa değerlendiriniz   • Fetus kalp seslerini değerlendiriniz.Fetüs kalp atımları fetal steteskop ile 16-20., el Doppleri ile 10-12. haftalardan itibaren duyulabilir.    •Bebeğin ilk hareketlerini hissetme zamanını kaydetmesini isteyiniz.Fizik muayeneden sonraki bu aşamada risk değerlendirme formundaki sorgulamaları yapınız.Eğer risk değerlendirme formundaki kriterlerden birine bile “evet” cevabı verilir ise, izlemin uzman hekim danışmanlığı alınarak hangi basamakta devam edileceğine karar verilir. İzlem ikinci basamakta devam edecek ise gebenin yapılan müdahaleler ve izlem hakkında birinci basamağa bilgi vermesi konusunda gerekli danışmanlık verilir. Gebenin izlemi birinci ve ikinci basamağın koordineli çalışması ile sürdürülür.3.Laboratuvar Testleri:3.1.İdrar tahlili:•  Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız3.2 .Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:•   Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız.

3.3. Kan grubu tayini:•İlk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız.3.4.Gebenin  semptomlarına  göre  gereken  diğer testler  için  sağlık  kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.4.Gebeye Verilecek ilaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:4.1.ikinci trimesterin başından itibaren günde 40-60 mg/gün demir preparatı desteğine – başlayınız.”Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.4.2.Tetanoz toksoidi ile aşılamayı yapınız.Tetanoz bağışıklaması 12. haftadan itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit edilebileceği düşünülürse 4.ayda veya ilk izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer dozlar devam edilir.4.3.Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin ardından kontrol iziemde hala enfeksiyon devam ediyorsa bir üst basamağa sevk ediniz.5.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:5.1.Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.o   Yorgunluko    Bulantı ve kusmao    Sık idrara çıkmao    Baş dönmesio    Varis ve hemoroido    Kabızlıko    Mide yanmasıo    Bacaklarda kramplaro    Nefes darlığıo    Ciltteki değişikliklero    Memelerde hassasiyeto    Meme başındaki glandlarda belirginleşmeo    Kolostrum salınımıo    Aşırı tükürük salgılanmasıo    Toprak vb. yeme
5.2. Aşağıdaki konularda gebeye danışmanlık veriniz.o    Beslenme ve diyeto    Fiziksel aktivite ve çalışma koşullarıo    Gebelikte cinsel yaşamo    Hijyen ve genel vücut bakımıo    Ağız ve diş sağlığıo    Sigara alışkanlığıo    Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığıo    İlaç kullanımıo    Tetanoz toksoid immünizasyonu Gebelikte tehlike işaretleri:Vajinal kanamaKonvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)Başağrısı ile beraber görmede bozulma Ateş ve/veya ciddi güçsüzlükCiddi karın ağrısıSolunum güçlüğü veya sık solunumSuyunun gelmesiYüz, el ve bacaklarda şişine5.3.Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi5.4.Doğum eylemi ve doğum5.5.Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması5.6. Emzirme5.7.Postpartum aile planlaması danışmanlığı5.8. Fetal anomaliler, tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirme yapınız.6. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :6.1. İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz.6.2.İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz.Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır.6.3.Bir sonraki izlem tarihini 18-24. haftalar (tercihan 20-22.haftalar) olarak belirleyerek randevu kartına yazınız.6.4.Kuruluşun telefon numarası, ilgili sağlık personelinin adı ve soyadını da aynı karta not ediniz.B.İKİNCİ İZLEM( Gebeliğin 18-24. haftaları (tercihan 20-22. haftalar) arasında yapılması, süresi 20 dakika olmalıdır.)Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız.1. Öykü Alma1.1.Kişisel bilgilerini alınız•  İlk izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.1.2.Tıbbi öykü alınız•     İlk izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz.•     İlk izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.1.3.Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri iie ilgiii)alınız.•    İlk izlemde kayıt edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz.1.4.Mevcut gebelik öyküsünü alınız.•    Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.•    İlk izlemden bu yana olan gebelik yakınmalarını sorgulayınız.(Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, meme ağrısı, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb…)•    İlk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.(Vajinal kanama, kasılma nöbeti, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda    şişme,    fetus    hareketlerinin    hissedilmemesi,    günlük    aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi) °    Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz. °   Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.2.  Fizik Muayene:°Gebenin kilosunu ölçünüz. °Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız. °Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı°Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb. ° Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız. (Hekim Tarafından) ° Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz.  °Yaygın ödem kontrolünü yapınız.Gebeliğin  son  aylarında ayaklarda  hidrostatik basınca  bağlı  olarak ödem ortaya çıkabilir.Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.° Diğer sistemik muayenelerini yapınız(varis, tromboflebit bulguları açısındsan muayene edilir.) ° Vajinal muayene, karın ağrısı olan gebelerde yapılır. Suyu gelen ve kanamasıolan gebelerde ise spekulum muayenesi yapılır. Bu hastalar II. basamakta takipedilir. 0   ° Semptomatik Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz.° Fetüs kalp seslerini uygun teknikle değerlendiriniz  (Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)3. Laboratuvar Testleri :3.1.İdrar tahlili:•Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız3.2.Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:•Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız.3.3.Kan grubu tayini:• İlk izlemde bakılmadı ise gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (-) olanlar (.basamakta, (+) olanlar II. basamakta takip edilmelidir.3.4.Diğer muayene ve testler:• Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz. (Glukoz tarama testi)•Bu izlemde Temel Obstetrik Ultrasonografi önerilir. ( Fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir.)4. Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:4.1.Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg/gün demir preparatı desteğine devam ediniz.”Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz. 4.2.Gerekiyorsa tetanoz toksoidi ile aşılamanın 20. ve 24. haftalarda birinci ve ikinci dozunun yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Sponsorlu Bağlantılar

5.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:5.1.Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.o    Yorgunluko    Bulantı ve kusmao    Sık idrara çıkmao    Baş dönmesio    Varis ve hemoroido    Kabızlıko    Mide yanmasıo    Bacaklarda kramplaro    Nefes darlığıo    Ciltteki değişikliklero    Memede hassasiyeto    Meme başındaki glandlarda belirginleşmeo    Kolostrum salınımıo    Aşırı tükrük salgılanmasıo    Toprak vb. yeme5.2   Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz.o    Beslenme ve diyeto    Fiziksel aktivite ve çalışma koşullarıo    Gebelikte cinsel yaşamo    Hijyen ve genel vücut bakımıo    Ağız ve diş sağlığıo    Sigara alışkanlığıo    Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığıo    İlaç kullanımıo   Tetanoz toksoid immünizasyonuo    Gebelikte tehlike işaretleri:Vajinal kanamaKonvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)Başağrısı ile beraber görmede bozulmaAteş ve/veya ciddi güçsüzlükCiddi karın ağrısıSolunum güçlüğü veya sık solunumSuyunun gelmesiYüz, el ve bacaklarda şişmeFetus hareketlerinin hissedilememesiHızlı kilo alımı5.3.Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi5.4.Doğum eylemi ve doğum5.5.Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması5.6.Emzirme5.7.Postpartum aile planlaması danışmanlığı6. Sevk Edilecek Durumlar:• Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması•  Kanama ve lekelenme olması • Preeklampsi   belirtileri,   hipertansiyon (140/90mmHg   üzerinde  olması,   başlangıçtansiyonunun sistolik 30 veya diastolik 15 mmHg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veyaproteinüri olması  •Uterus yüksekliği değerlendirildiğinde beklenen haftayla uyumlu olmaması  (büyükveya küçük)                                                               •Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerininduyulmaması    •Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinindevam ediyor olması     •Tehlike işaretlerinin varlığı•Çoğul gebelik şüphesi olması (doğrulamak ve doğumu planlamak üzere)*İkinci basamak sağlık kuruluşlarında yukarıdaki durumların her biri için ayırıcı tanıyapılarak tedavinin planlanması gereklidir.Risk değerlendirme formunu kullanarak, gebenin kuruluştaki izlenebilirliğini tekrardeğerlendiriniz.7. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :7.1.İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz.7.2.İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz.Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır.7.3.Bir sonraki izlem tarihini 30-32. hafta olarak belirleyerek randevu kartına yazınız.7.4.Bu muayenenin yapıldığı sağlık kuruluşunun telefon numarası, ilgili sağlık personelinin adı ve soyadını da aynı karta not ediniz.DÖRDÜNCÜ İZLEM( Gebeliğin 30-32. haftaları arasında yapılmalı süresi 20 dakika  olmalıdır.) Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız 1.Öykü Alma1.1.Kişisel bilgilerini alınız• İkinci izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulaymız.1.2.Tıbbi öykü alınız• İlk ve ikinci izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz. İkinci izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulaymız.1.3.Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız.•  İlk izlemde kayıt edilen ve ikinci izlemde kontrol edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz.1.4. Mevcut gebelik öyküsünü alınız.• Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.• İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız. (Karın ağrısı,kasılmalar,bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, memede hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb…)•Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.(Vajinal kanama,  konvülziyon,  baş ağrısı  ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş,  karın  ağrısı,  solunum güçlüğü veya sık solunum,  yüz parmak ve bacaklarda    şişme,    fetus    hareketlerinin    hissedilmemesi,   kostovertebral açı hassasiyeti, günlük    aktivitelerin   gerçekleştirilememesi, suyunun gelmesi) • Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız.• Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.• Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.2. Fizik Muayene:• Gebenin kilosunu ölçünüz.•  Kan   basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.•  Ciddi anemi bulgularını kontrol edinizEl tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı  •Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.• Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz.•  Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu ile tespit edilmesi • Yaygın ödem kontrolünü yapınız.Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapaklan) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.• Diğer sistemik muayenelerini yapınız(Varisler, tromboflebit bulguları vb)• Meme muayenesini yapınız.• Semptomatik CYBE bulgusu varsa değerlendiriniz.•  Fetus kalp seslerini el Doppleri veya fetal steteskop ile değerlendiriniz(Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)3. Laboratuvar Testleri :3.1.İdrar tahlili:• Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız3.2. Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:• Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız.3.3.Kan grubu tayini:• İlk iki izlemde bakılmadı ise gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız.3.4.Gebenin semptomlarına göre  gereken diğer testler    için  sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.4. Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:4.1.Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg demir preparatı desteğine devam ediniz..”Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.4.2.Tetanoz toksoidi ile aşılamanın iki dozunun da yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.4.3.Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz.5.BilgiIendirme Ve Danışmanlık:5.1.Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.o    Yorgunluko     Bulantı ve kusmao    Sık idrara çıkmao    Baş dönmesio    Varis ve hemoroido    Kabızlıko    Mide yanmasıo    Bacaklarda kramplaro    Nefes darlığıo    Ciltteki değişikliklero    Memede hassasiyeto    Meme başındaki glandlarda belirginleşmeo    Kolostrum salınımıo    Aşırı tükürük salgılanmasıo    Toprak vb. yeme5.2.Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz.o    Beslenme ve diyeto    Fiziksel aktivite ve çalışma koşullarıo    Gebelikte cinsel yaşamo    Hijyen ve genel vücut bakımıo    Ağız ve diş sağlığıo    Sigara alışkanlığıo    Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığıo    İlaç kullanımıo    Tetanoz toksoid immünizasyonuGebelikte tehlike işaretleri:Vajinal kanamaKonvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)Başağrısı ile beraber görmede bozulmaAteş ve/veya ciddi güçsüzlükCiddi karın ağrısıSolunum güçlüğü veya sık solunum Suyunun gelmesi Yüz, el ve bacaklarda şişme Fetus hareketlerinin hissedilememesi Hızlı kilo alımı5.3. Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi5.4.Erken doğum eylemi (rahim kasılmalarının düzenli ve kuvvetli gelmesi, kanamanın buna eşlik etmesi, nişan gelmesi) konusunda gebenin bilgilendirilmesi5.5.Doğum eylemi ve doğum5.6.Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması5.7.Emzirme5.8. Postpartum aile planlaması danışmanlığı40.haftaya kadar doğum gerçekleşmezse gebenin doğumun yapılacağı sağlık kuruluşuna hemen başvurması konusunda bilgi verilmelidir.6. Sevk Edilecek Durumlar:o  Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olmasıo  Kanama ve lekelenme olmasıo  Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri olmasıo  Uterus yüksekliğinin (fundus – pubis mesafesi) beklenen haftaya görebüyük veya küçük olması ( +4cm.) o  Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması  o  Bir önceki  izlemde  bakteriüri  tespit  edilen  gebenin  tedaviye  rağmen, bakteriürinin devam ediyor olması o  Tehlike işaretlerinin varlığı o  Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu planlamak üzere)o  Makat prezentasyonu şüphesi* İkinci basamak sağlık kuruluşlarında yukarıdaki durumların her biri için ayırıcı tanı yapılarak tedavinin planlanması gereklidir.7. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :7.1.İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz.7.2.İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz.Gebe  başka   bir  sağlık  kuruluşuna   başvurduğunda     tüm   gebelik  süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır.

RİSK DEĞERLENDİRME FORMUBu risk değerlendirme formu “yüksek riskli gebeleri” saptamak için kullanılır; tüm gebelere uygulanır. Bu form uzman görüşü alınarak izlem sayısı ve izlemin nerede, nasıl yapılacağı konusunda karar verilmesi içindir. Risk değerlendirme formu sevk kriterlerini içermez. Sevk kriterleri doğum öncesi bakım protokolünün içende yer almaktadır. Bunlardan herhangi biri olmayan gebede de gebelik süresi içerisinde şevki gerektiren bir komplikasyon yaşanabilir.Hastanın Adı:                       Klinik Kayıt Numarası:Adres:                               Telefon:TC Kimlik Numarası:Aşağıdaki tüm soruları karşılık gelen kutuyu işaretleyerek cevaplandırınız.OBSTETRIK ÖYKÜ                                                                         Hayır              Evet1. Önceki gebeliklerde ölü doğum veya yeni doğan kaybı                 2. 3 veya daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü                                   3.  Erken doğum öyküsü (22-37 hf.arası)                                       4. Anomalili bebek doğurma öyküsü                                               5. Son bebeğin doğum ağırlığı < 2500g                                         6. Son bebeğin doğum ağırlığı > 4500g     .                                    7.Son gebelik:Yüksek tansiyon veya pre-eklampsi/eklampsi nedeniyle                            hastaneye yatış8. Üreme organlarına yönelik daha önce geçirilmiş operasyon?      (Miyomektomi, septum ameliyatı, kone biyopsi, klasik CSservikal serklaj)MEVCUT GEBELİK                                                                        Hayır              Evet9.Tanı konmuş veya şüpheli çoğul gebelik                                    10.18 yaşından genç                                                                     11.35 yaş ve üstü                                                                                                     12.  Mevcut veya önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu                              13. Vajinal kanama                                                                        14. Pelvik kitle                                                                               15.  Diastolik kan basıncının 90 mmHg üstünde olması                   16. Anemi öyküsü                                                                               GENEL TIBBİ ÖYKÜSÜ                                                                  Hayır              Evet17. İnsülin bağımlı diyabet hastası                                                 18.  Renal hastalık                                                                          19. Kardiyovasküler hastalık                                                              20.Tiroid hastalığı                                                                              21. Talasemi taşıyıcılığı                                                                 22. Sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı    23.  Diğer ciddi tıbbi hastalık veya durum Lütfen belirtin.                                                       
Eğer risk değerlendirme formundaki kriterlerden birine bile “evet” cevabı verilir ise, mutlaka Kadın-Doğum Uzmanı bulunan bir sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.Uzman hekimin değerlendirmesi sonucu önerisi doğrultusunda izlemler birinci veya ikinci basamakta devam ettirilir.Gebenin izlemi birinci ve ikinci basamağın koordineli çalışması ile sürdürülür, gerekirse izlem sayısı arttırılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver