Çocuklarda Bebeklerde Kulak Ağrısı

Çocuklarda ve Bebeklerde Kulak Ağrısı ve Tedavisi

Çocukta sık rastlanan bu sorun, içerdiği potan­siyel tehlikeden dolayı önemli bir kaygı kay­nağıdır. Diş çıkarma, çocuklarda sık karşılaşılan bir kulak ağ­rısı sebebidir ve çocuğun kulağını çekelemesine se­bep olur. Sık karşılaşılan diğer bir sebep, enfeksiyondur. Kulak zarının arkasındaki ortakulak, kı­sa bir tüple ( östaki borusu ) gırtlağın arkasına bağ­lanır. Bu tüp, boğazda­ki ve burundaki bakterilerin ko­laylıkla orta kulağa geçmelerine olanak verir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kulak Ağrısı Belirtileri

Ağrının ya­nı sıra diğer belirtileri; ateş, genel halsizlik, arada bir kusma ve burun akıntısıdır. Bu belir­tilerin tümü, her zaman gözükme­yebilir. Kulaktan bir akıntı ve akıntıdan sonra orta kulaktaki iltihabın yap­tığı basıncın azalması sebe­bi ile bir rahatlama olabi­lir. Akıntı görüldüğü zaman büyük bir olasılıkla antibiyotik tedavisi­ne başlanması gerekeceği için çocuk hemen doktora götürülme­lidir.
Kulak ağrısının orta kulak iltihabından mı ya da diş çıkarma gi­bi başka bir nedenden mi kaynaklan­dığını belirleyebilmek için önce çocuğun dik­katini bir şekilde dağıtmalı, sonra kulağını hafifçe öne ve arkaya doğ­ru çekmelidir. Bu kulağı çekişin çocuğa acı ver­mesi, rahatsız­lığın büyük bir olasılıkla orta kulak iltihabından kaynaklandığını gös­terir ve hemen doktora baş­vurulmalıdır.

Kulak Ağrısı Tedavisi

Acıyı gidermek amacıyla aspirin ya da benzeri ağrı kesiciler ve­rilir. Ağrıyan kulağa birkaç damla kulak dam­lası damlatılması, yine acıyı azaltmak açı­sından faydalı olabilir. Ancak damlanın a­şırı sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. İltihaplar, kısa sürede geçecek­tir.

Ne zaman doktora başvurmalı ?

Ağrı çok şiddetliyse veya 12 saatten da­ha uzun sürer­se, kulak akıntısı var ise, çocuğun genel durumu iyi değil­se, ateşliyse ve ku­suyorsa doktora başvurulmalıdır

Konuyla ilgili aramalar: Çocuklarda kulak ağrısı , Bebeklerde kulak ağrısı , bebeğimin kulağı ağrıyor , bebeğimin kulağı akıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver