Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Yaklaşımları (Fetüs, Neonatal,İnfant)

FETÜS, NEONATAL VE İNFANT

O İnfantil kolik tanısında Wessel kriterleri nelerdir?
33333! 3 aylıktan küçük bir çocukta günde 3 saaten haftada 3 günden veya toplamda 3 haftadan uzun süreli ağlama ve huzursuzluktur. Kolik çoğunlukla 3 aydan sonra devam etmez.
O İnfantların yüzde kaçında kolik olur?
%25, etyoloji bilinmiyor.
O Yenidoğanda fizyolojik sarılık ne zaman ortaya çıkar?
Doğumdan sonraki 2 ve 4. günlerde, bilurubin düzeyleri 6-9 mg/dl’ye ulaşabilir.
O Bir yenidoğan emme zayıflığı, kusma, solunum sıkıntısı ile geliyor ve abdominal distansiyon mevcut, ayrıca hiperbilurubinemi saptanıyor. Bu kompleks duruma ne neden olmuş olabilir?
Bu yenidoğan septik.
O Hayatın ilk günlerinde ortaya çıkan bazı sarılık nedenlerini sayınız?
Sepsis, konjenital enfeksiyonlar, ABO/Rh uygunsuzluğu.
O Apgar skorlama sistemini yazınız?

Sponsorlu Bağlantılar
Gösterge 0 puan 1 puan 2 puan
Nabız Yok <100 >100
Solunum çabası Yok Zayıf ağlama Kuvvetli ağlama
Renk Siyanotik Ekstremiteler siyanotik Pembe
Tonus Flask Zayıf tonus Kuvvetli
Cevap yok Hareketler ağlama

O İnfantlarda hayatın ilk yılındaki en sık ölüm nedeni ani bebek ölüm sendromudur. Sıklığı 2/1.000 veya 10.000/yıl’dır. Ani bebek ölüm sendromu ile ilişkili 6 risk faktörü nedir?
1. Düşük doğum ağırlığı ile birlikte prematürite.2. Önceden apne epizodlarının olması veya hayatı tehdit edici olay olması (ALTE). 3. Annede ilaç kötüye kullanımı varsa.4. Aile öyküsünün olması.5. Erkek cinsiyet.6. Düşük sosyoekonomik düzey.
O Yenidoğandaki normal nabız aralığı nedir?
120-160/dk. Yenidoğanların çoğunun nabzı 100’ün üzerindedir.
O Yenidoğanda dakikadaki kalp atım hızı kaçın altındaysa asite ventilasyonla beraber eksternal göğüs kompresyonu gerekir?
60 veya 60-80 atım arası ve yükselmiyorsa.
O Ani bebek ölüm sendromu bimodal dağılıma sahiptir. Hangi dönemlerde pik yapar?
2.5 ve 4. aylarda.
O Büyüme geriliğini tanımlayınız?
Boy ve ağırlık olarak üçüncü persentilin altında veya yaşına göre ideal ağırlığının %80’inden daha azına sahip olan infantlardır. Hemen hemen bütün hastalar 5 yaşın altında olmakla beraber çoğunluğunu 6-12 aylık çocuklar oluşturur.
O Büyüme geriliğinin en sık nedeni nedir?
Büyüme geriliğinin %70’inden azalmış besin alımı sorumludur. Vakaların üçte birinden, mamayı daha uzun sürede tüketmek için dilüe etmek gibi beslenmeyle ilgili yanlış bilgilenmeler sorumludur ve bu da eğitimsel bir problemdir.
O Büyüme geriliğinin prognozu nasıldır?
Çevresel faktörlere bağlı büyüme geriliği olan hastaların 1/3’ü normal yaşama sahip olabilir. Geri kalanı yaşına göre ufak kalır, gelişimsel, psikolojik ve eğitimsel problemler olur.
O Term bebekler fonksiyonel ter bezlerine sahip midir?
Evet, fakat adultlarla karşılaştırıldığında ter bezlerinin cevabı daha azdır.
O İnfantlar vücut ısılarını nasıl sağlarlar?
Kahverengi yağ dokusunun metabolizması ve kan aktivitesi ile.
O Kahverengi yağ dokusu depolarının lipolizini indükleyen nedir?
Norepinefrin ve tiroid hormonları.
O Göbek kordonu 30 gün içinde hala düşmemiş ise hangi anomaliler düşünülmeli?
Nötropeni veya nötrofil fonksiyonunda bozukluk.
O Uygun umblikal kateter seçiminde baş parmağın rolü nedir?
Umblikus ve omuzlar arası ölçülen mesafe.
O İkiz gebeliklerdeki gelişme uygunsuzluğu ne kadar sıktır?
Çok, ikiz gebeliklerin yaklaşık üçte birinde görülür.
O İlk doğan mı yoksa ikinci doğan ikiz eşi mi respiratuar disters gelişimi (RDS) için daha büyük risk altındadır?
İkinci doğan.
O Funisit nedir?
Çocuğun eğlendiği bir dönemde acil sıkışma hissi duymasıdır. Aynı zamanda umblikal kordaki damarların inflamasyonu anlamına da gelir.
O Hangi gestasyonel haftadaki prematüre infantlar prematüre retinopatisi (ROP) için değerlendirilmelidir?
<32 gestasyonel hafta.Doğum ağırlıkları <1250 gr ise veya 4 saatten fazla O2 tedavisi almışsa değerlendirilmelidir.
O Maternal ilaç kötüye kullanımını değerlendirmek için hangi spesmen kullanılır?
Mekonyum.
O Doğum esnasındaki klavikula kırıklarında en sık hangi tip görülür?
Yeşil ağaç kırığı.
O Fetal ölümün en sık iki nedeni nedir?
Konjenital malformasonlar ve kromozom anomalileri.
O Yenidoğan resüsitasyonu için neler gereklidir?
Aspirasyon cihazı, kurulama için havlu, 0-00 Miller blade ve laringoskop, göbek klempi, uygun boyda oksijen maskesi, küçük ventilasyon maskesi, 3.0 kafsız endotrakeal tüp, resüsitasyon için bunlar yeterli olacaktır. Nadiren İV damar yolu ve ilaçlar gerekecektir.
O Yenidoğanda entübasyon veya mekonyum aspirasyonu için en iyi yol nedir?
Yüz yüze gelecek şekilde pozisyon verin ve küçük havluyu rulo yapıp omuzlarının altına yerleştirin. Yenidoğanları başı büyük olduğu için fleksiyonu daha fazla olacaktır ve havlu baş pozisyonunu eşitlemeye yardımcı olur.
O Yenidoğanda normal nabız ve sistolik kan basıncı değerleri nelerdir? 1 aylık çocukta nedir?
Sırasıyla; nabız 125 ve sistolik kan basıncı 60 ± 10 mmHg. Ve nabız 120 ve SKB: 80 ±
O 1 yaşında çocuk için uygun ET tüp çapı ve laringoskop nedir? 5 yaşındaki için nedir?
ETT çapı 3.5-4.0 (Miller 1 ile) ve ET 5.0 (Miller 2 veya Macintosh 2).
O İnfantlardaki aritmilerin (bradikardi gibi) en sık nedeni nedir?
Hipoksi.
O ETT çapı seçimindeki 3 metod nedir?
1) Bütün çapları ezberlemek, 2) Çocuğun serçe parmağının boyu yaklaşık olarak tüp çapını verir, 3) Çap (mm)= {16+yıl olarak yaş}/4.
O İnfantlarda apnenin tanımı nedir?
20 saniyeden fazla solunumun durmasıdır veya daha kısa süre solunum olmayıp beraberinde siyanoz veya bradikardinin olmasıdır?
O ALTE’yi tanımlayınız?
Apne ile birlikte renk değişikliği (siyanoz veya kızarma), kas tonusu kaybı, boğulma, öğürme ile birlikte yaşamı tehdit eden olaylardır.
O Sağlıklı bir infanta göre ALTE öyküsü veren infantın SIDS’a ilerleme riski nasıldır?
3-5 kat daha fazladır.
O Öncesinde ALTE öyküsü olan infantların yüzde kaçında SIDS gelişir?
Yaklaşık olarak %5.
O Yeni doğmuş bir infantta solunmla birlikte göğüs hareketi var, ağzı kapalı fakat akciğerlerde hava giriş çıkışı duyulmuyor. En olası tanı nedir?
Koanal atrezi.
O 16 günlük infantın 38oC ateşi var, fakat iyi görünüyor, bu çocukta yapılacak doğru uygulama nedir?
Çocuğun görüntüsü sizi yanıltmasın, sepsis ve antibiyotik açısından değerlendirin.

Kaynak: hastaneciyiz.blogspot.com

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver