Çocuk Sağlığı Doktor Yaklaşımları (Baş ve Boyun)

BAŞ VE BOYUN
○ Normal göziçi basıncı hangi sınırlardadır?
10-23 mmHg. Akut kapalı açılı glokomlu hastalarda basınç genellikle 40-80 mmHg ya yükselmiştir.
○ Göz için topikal steroidler hangi durumlarda mutlak kontrendikedir?
Hastanın gözünde herpetik lezyon olduğunda (yarık lambada dendritik lezyonlar olarak görülür) veya başka bir yerde herpetik enfeksiyon varlığında.
○ AIDS li hastanın fundoskobik muayenesinde en yaygın bulgu nedir?
Mikrovasküler yapıların hastalığına bağlı pamuk yünü benekleri. Diğer bulgular hemoraji, eksuda, veya retinal nekrozdur.
○ Akut işitme kaybıyla gelen hastada yuvarlak veya oval pencere rüptüründen şüphelenirseniz hangi testi yapmanız gerekir?
Rüptür varsa, timpanik membrana pozitif basınç uygulama ile hastada aynı tarafta nistagmus olacaktır.
○ Ani sensorinöral işitme kaybı olan hastada vertigonun prognostik önemi nedir?
Vertigo zayıf bir prognostik bulgudur. Genç hastaların (40 yaş altı) %50 si normal işitmelerini yeniden kazanırlar. İyileşme, işitme kaybının derecesi ve işitmenin bozulduğu zamanın uzunluğu ile korelasyon gösterir. 1 aydan daha uzun süren işitme kaybı muhtemelen kalıcıdır.
○ Hangi seksüel geçişli hastalık sensörinöral işitme kaybı ile birlikte görülür?
Sifilis. İdiopatik işitme kaybı olan hastaların %7 sinde treponemal antikor testi pozitiftir.
○ Akut tinnitus hangi ilaç toksisitesi ile ilişkilidir?
Salisilatlar. Diğer tinnitus nedenleri vasküler anomaliler, mekanik anormallikler, ve hasarlı kohlear tüy hücreleridir. Tek taraflı tinnitus kronik süpüratif otit, Meniere hastalığı, veya travma ile ilişkilidir.
○ Tüylü (Hairy) lökoplaki hangi iki virüsün karakteristiğidir?
HIV ve Epstein-Barr virus. Tüylü lökoplaki genellikle dilin yan yüzeyinde bulunur. Oral pamukçuk da HIV li hastalarla ilişkili olabilir.
○ Odontojenik ağrının en sık nedeni nedir?
Çürük diş. Dil basacağıyla vurulduğunda çürüyen dişte keskin bir ağrı ollur. Ağrı kulakta, boğazda, gözlerde, şakakta, veya çenenin diğer tarafında hissedilebilir.
○ Bir çocuk düşüyor ve çarpma ile ön dişi yerinden çıkıyor. Çocuk 3 yaşında ise tedavi 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisinden nasıl farklılık gösterecektir?
Süt dişlerinde ankiloz veya kemiğe füzyon riski nedeniyle reimplantasyona kalkışılmamalıdır. Bununla birlikte, kalıcı dişlerde mümkün olduğunca kısa sürede reimplantasyon yapılmalıdır. Arta kalan periodontal lifler başarının anahtarıdır. Bu yüzden, halen mevcut olan periodontal ligament liflerini ayıracağından dolayı diş kurulanmamalıdır.
○ 18 yaşındaki hasta bir kavga sonrası her iki üst kesici dişi elinde olarak geliyor. Hangisinin sağ, hangisinin sol diş olduğunu nasıl ayırırsınız?
Dişin fasiyal (ön) yüzüne bakıldığında, daha keskin olan açı orta hattadır. Bu yüzden dişleri yerleştirirken iki dar açı orta hatta olmalıdır.
○ Köküyle beraber çıkan bir diş(avulsed tooth) için en iyi transport ortamı nedir?      
Hank’s solüsyonu. pH’ı dengeli hücre kültür ortamı olup , dişin avülsiyonu üzerinden 30 dakikadan daha uzun süre geçse de hücrenin canlanmasına yardımcı olabilir.Süt de bir alternatiftir, veya hasta aspire etmezse dişini dilinin altına koyabilir.
○ Hasta yemek yerken kazayla kaplamasını yutuyor. Başka bir kaplamaya bütçesinin müsait olmadığını  ve yuttuğu kaplamayı pasajı geçtikten sonra tekrar kullanıp kullanamayacağını bilmek istiyor.
Evet. Sterilize edilip yerine takılabilir.
○ Bir hasta düşme sonrasında hafifçe kırılmış bir dişten dolayı dilinde oluşan iritasyondan yakınıyor. Dentin hasarı yok. Bu hastaya hangi tedavi verilir?
Sadece mineyi kapsayan diş fraktürleri Ellis Class I fraktürleri olarak adlandırılır. Keskin kenarlar hastanın hemen rahatlaması için törpülenir ve hasta kozmetik onarım için bir diş hekimine yönlendirilir.
○ Ellis class II ve III fraktürleri nasıl ayırt edilebilir?
Class II:   Dentin ve mineyi içeren fraktürler. Etkilenen dentin pembemsi olur.Class III:  Mine, dentin ve pulpayı içeren fraktürler. Pembe dentinin merkezinde sıklıkla bir damla kan bulunur.
○ Ellis class III diş fraktürlerinde topikal analjezikler neden kullanılmamalıdır?
Kullanılmalarıyla şiddetli doku iritasyonu ve steril abseler oluşabilir. Tedavi tinfoil (kalay yaprağı) uygulanmasını, analjezikleri ve derhal diş hekimine sevki içerir.
○ Bir hasta dişeti ağrısı, ağız kokusu ve kötü tad alma ile geliyor. Muayenede ateş ve lenfadenopati mevcut. Dişetleri parlak kırmızı, papillalar ülsere ve gri bir membranla kaplanmış. Tanı ve tedaviniz nedir?
Akut nekrotizan ülseratif gingivitis. Antibiyotik (tetrasiklin veya penisilin) ve topikal anestezikler. Bu hastalığın olası komplikasyonu alveolar kemiğin destrüksiyonudur.
○ AIDS’in en yaygın oral belirtisi nedir?
Orofarengeal pamukçuk. AIDS’le ilişkili diğer orofarengeal hastalıklar Kaposi sarkomu, tüylü lökoplaki ve non-Hodgkin lenfomadır.
○ 17 yaşındaki bayan sağ yanağında artan ve azalan ‘elekrik çarpması tipinde’ dayanılmaz ağrılardan yakınarak geliyor. Tanı ve tedaviniz nedir?
Trigeminal nevralji (Tic douloureux). En anlamlı bulgu trigeminal sinir trasesine uyan ağrıdır. Çoğu kez minör triger zonu stimülasyonu sürekli ağrı oluşturabilir. Tedavide Karbamazepin kullanılır (100 mg günde iki kez başlangıç dozu ve gerekirse günlük artışlarla 1200 mg a çıkılır). Ponto-serebellar köşe tümörlerini, MS’u, nazofarengeal karsinomu, cluster (küme) başağrılarını, polimiyaljia romatikayı, temporal arteritisi ve oral patolojiyi ekarte etmek için hastayı bir nörolog ve dişhekimine yönlendirin.
○ Üç yaşındaki çocuk tek taraflı pirülan rinore ile getiriliyor. En muhtemel tanı nedir?
Nasal yabancı cisim.
○ Fizik muayenede nazal fraktürün hangi potansiyel komplikasyonları daima dikkate alınmalıdır?
Septal hematom ve cribriform plak fraktürleri. Septal hematom nasal septum üzerinde mavimsi bir kitle olarak görülür ve direne edilmezse septal  kartilajın aseptik nekrozu ve septal anomaliler oluşabilir. Cribriform plak fraktürü, travma sonrası şeffaf rinoresi olan hastalarda düşünülmelidir.
○ Hangi fizik muayene bulguları anteriordan ziyade posterior epistaksisi gösterir?
1. Kanama yerinin görülememesi. Anterior burun kanamaları genellikle nasal septum üzerinde kolayca görülebilen Kiesselbach pleksusundan kaynaklanır. 2. Burunun her iki tarafından kanama. Posterior burun kanamalarında kan koanaların yakınlığı nedeniyle kolayca diğer tarafa geçebilir.3. Orofarenkse doğru aşağıya sızan kan.4. Direk basıyla kanamanın kontrol edilememesi.
○ Posterior burun kanamalarında en sık kanayan yer neresidir?
Sfenopalatin arterin lateral nasal dalı.
○ Anterior burun kanaması için nasal tampon konulan hasta 2 gün sonra ateş, bulantı, kusma ve hipotansiyon ile acil servise geri dönüyor. Nasal tamponun hangi potansiyel komplikasyonu düşünülmelidir?
Toksik şok sendromu.
○ Sinüs enfeksiyonu olan bir çocuk propitozis, kırmızı-şiş bir göz kapağı ve inferolaterale doğru yer değiştirmiş göz küresi ile geliyor. Tanı nedir?
Etmoidal sinüzit ile ilişkili olan orbital selülit ve abse.
○ Frontal sinüziti olan bir hasta alnında büyük bir abse ile geliyor. Tanı nedir?
Pott’un puffy tümörü. Bu; frontal sinüzitin bir komplikasyonu olup, abse oluşumuna yol açan kafatası ön duvarının harabiyetiyle meydana gelir.
○ Kötü görünen bir hastanın 103˚ F ateşi, bilateral kemozisi, üçüncü kranial sinir felci, ve tedavi edilmemiş sinüziti mevcut. Tanı nedir?
Kavernöz sinüs trombozu. Bu hayatı tehdit eden komplikasyon kapaksız venlere direk yayılma ile olur. Sinüzit komplikasyonu lokal (osteomiyelit), orbital (selülit), veya merkezi sinir sisteminde (menenjit veya beyin absesi) olabilir.
○ Retrofarengeal abseler en sık hangi yaş grubunda görülür, ve bunun nedeni nedir?
6 ay – 3 yaş arasında. Bu, 3 yaşından sonra retrofarengeal lenf nodlarının boyutlarının küçülmesine bağlıdır.
○ Retrofarengeal abseli hastalar nasıl görünür?
Febril, kötü görünümlü, stridorlu, ağzı salyalı, ve opistotonik pozisyondadırlar. Yutma güçlüğünden yakınabilirler veya beslenmeyi reddedebilirler.
○ Retrofarengeal abse tanısının konulmasında hangi radyolojik bulgu kullanılabilir?
Retrofarengeal boşlukta genişleme (normali 3-4 mm veya vertebra gövdesinin genişliğinin yarısından daha az). Eğer röntgen hastanın boynu ekstansiyonda iken inspirasyon esnasında çekilmezse yalancı genişleme olabilir (bazen retrofarengeal boşlukta hava sıvı seviyesi bulunabilir).
○ Retrofarengeal abseye en sık hangi mikroorganizma neden olur?
Beta hemolitik streptokok.
○ 15 yaşındaki erkek hasta yüksek ateş, trismus, disfaji, ve boynunun yan tarafında mandibulanın altında şişlik ile geliyor. Tanı nedir?
Parafarengeal abse.
○ Ludwig anjini en sık nereden kaynaklanır?
Alt ikinci veya üçüncü molar diş. Ludwig anjini submandibular, sublingual ve submental alanlardaki şişliktir. Bu yumuşak doku şişmesi dilin yukarıya ve arkaya doğru yer değiştirmesine neden olabilir. En sık mikroorganizmalar hemolitik streptokoklar, stafilokok, ve karışık anaerob ve aeroblardır.
○ Fluktuasyon veren akut servikal lenfadenitin insizyon ve direnajı yerine neden iğne aspirasyonu tercih edilir?
Eğer hastada bakteriyal lenfadenit değil de atipik mikobakteri veya kedi tırmalaması hastalığı varsa fistül gelişme ihtimali vardır.
○ 16 yaşındaki bayan hasta sıkıcı sağ kulak ve çene ağrısı, ağız tavanında akşamları kötüleşen yanma hissi ile geliyor. Ağzını açtığında ve kapadığında  kıtırtı sesi de duyuyor. Muayenede eklem kapsülünde hassasiyet bulunuyor. Tanı ve tedavi nedir?
TMJ (temporomandibuler joint) sendromu. Fizyoterapi, analjezi, yumuşak diyet, kas gevşeticiler ve oklüziv tedavi. 7-10 gün boyunca günde 4-5 kez 15 er dakika ılık nemli kompres uygulama.
○ 14 yaşındaki diabetik erkek sağ kulağında ağrı, kaşıntı, ve akıntı ile geliyor. Timpanik membran intakt. Tanı nedir?
Otitis eksterna. Kulağı aspire edin ve 1 hafta antibiyotikli-steroidli kulak solusyonu ile tedavi edin. Bir kulak fitili antibiyotiğin dağılımını kolaylaştırır. Diabetik hastada malign otitis eksternadan kuşkulanın.
○ Bir hasta kulak ağrısı ve timpanik membranda sıvı dolu blisterlerle geliyor. Tanı nedir?
Büllöz mirinjit. Sıklıkla mikoplazma veya virüslerden kaynaklanır. Eritromisin ile tedavi edin.
○ Bir hasta şiş, hassas, kırmızı sol kulak kepçesi ile geliyor. Tanı nedir?
Pseudomonazın yol açtığı perikondrit.
○ İşitme kaybının en sık nedeni nedir?
Serumen tıkaması.
○ Tek taraflı sensöriyal işitme kaybının fizik muayene bulgusu ne olacaktır?
Hasta lateralize olacak ve hava iletimi kemik iletiminden daha fazla olacaktır. (normal Rinne testi örneği) ve bu da iletim tipi işitme kaybı olmadığını gösterir. Weber testi sağlam kulağa lateralize olacaktır. Bunun en sık nedeni viral nörittir.
○ Hastada bilateral sensöriyal işitme kaybı varsa hangi nedenler düşünülmelidir?
Gürültü veya belirli antibiyotikler, loop diüretikleri, antineoplastikler gibi ototoksik ilaçlar.
○ Akustik neuroma ile ilişkili en yaygın nöropati nedir?
Trigeminal nükleus tutulumuna bağlı olarak korneal refleks kaybolabilir.
○ Timpanik membran perforasyonunun nedenlerinden bazılarını sayınız.
Blast injüriler (su veya hava), kulakta yabancı cisimler (özellikle kulak temizleme çubukları), yıldırım çarpması, otitis media, temporal kemik fraktürleri.
○ Çocuklarda otitis mediaya en sık neden olan mikroorganizma nedir?
Streptococcus pneumoniae, bunu takiben Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis.
○ Bezold absesi nedir?
Akut mastoiditin bir komplikasyonudur, enfeksiyon kulağın aşağısındaki yumuşak dokulara ve sternokleideomastoid kasa yayılmıştır.
○ Sialoadenitin en sık nedeni nedir?
Kabakulak.
○ Bir hasta trismus, ateş, ve eritematöz-hassas parotis beziyle geliyor. Masajla stensen kanalından püy geliyor. Hangi durumlar bakteriyel parotitis için zemin hazırlar?
Tükürük akışını azaltan her durum. Radyasyon, fenotiazin, antihistaminikler, parasempatik inhibitörler, dehidrasyon veya debilitasyon (takatsizlik).Vakaların %30 una kadarı postoperatif ortaya çıkar.
○ Taşlar en sık hangi tükürük bezinde oluşur?
%80’i submandibulardır. En az olasılık ise sublingual bezdir.
○ İnspiratuar stridora karşı grunting (inleme) neyi gösterir?
Grunting pnömoni, astım veya bronşiolit gibi alt solunum yolu hastalığı için spesifiktir. Stridor respiratuar obstrüksiyonun lokalizasyonunun larinks seviyesinde veya daha üzerinde olduğunu gösterir.
○ Epiglottitin en sık etkeni nedir?
Hemophilus influenzae (en son literatüre göre, ancak Hib aşısından bu yana insidensi dramatik olarak azalmıştır ve  Streptococcus daha yaygın bir patojen olmaktadır).
○ Alt solunum yolunda yabancı cisimden şüpheleniliyor. Düz filmler neyi gösterir?
Düz filmler etkilenen tarafta hava hapsini gösterecektir. İnspirasyon ve ekspirasyon görüntüleri etkilenen taraftan diğer tarafa mediastinal shifti (yer değiştirmeyi) gösterir.
○ Bir hasta sağ gözünde kaşıntı ve göz yaşarması ile geliyor. Muayenede üst göz kapağının altında kaldırım taşı görünümünde dev papillalar bulunuyor. Tanı nedir?
Alerjik konjuktivit.
○ Burnunun ucunda herpetik lezyonlar olan bir hasta görülüyor. Bu, neden bir problem teşkil eder?
Burun ucu ve korneanın her ikisi de nasosilier sinir ile inerve edilir. Bu yüzden, kornea da tutulmuş olabilir.
○ Bir hasta konjuktiva ve göz kapağı kenarlarında inflamasyon ile geliyor. Yarık lamba muayenesinde özellikle kirpik diplerinin etrafında olmak üzere göz kapağı kenarlarında pullanma ile ‘yağlı’ bir görünüm ortaya çıkıyor. Tanı nedir?
Blefarit. Yağ bezlerinin ve kirpik foliküllerinin yanındaki derinin sıklıkla stafilokoksal enfeksiyonu  sonucu oluşur. Tedavi bebek şampuanı ile ovmayı ve göz hekimi ile konsülte ederek  sulfasetamid damlaları ve steroid kullanımını içerir.
○ Bir hasta göz kapağı kenarında püstüler bir vezikülle geliyor. Tanı ve tedavi nedir?
Hordeloum (arpacık). Meibomian bezinin (en sık üst göz kapağındaki) akut inflamasyonudur.Topikal antibiyotikler ve ılık kompreslerle tedavi edin. Cerrahi direnaj gerekli olabilir.
○ Bir hasta üst göz kapağında kronik, hassas olmayan ve inflamasyon göstermeyen bir nodülle geliyor. Tanı nedir?
Şalazyon. Cerrahi küretajla tedavi edin.
○ Bir hasta gözünde yabancı cisim hissiyle geliyor. Yarık lamba (slit-lamp) muayenesinde yılbaşı ağacı biçiminde dallı bir figür ortaya çıkıyor. Uygun tedavi nedir?
Herpes simpleks keratitini tedavi etmek için antiviral ajanlar ve sikloplejikler kullanılır. Steroidler facia getirir!
○ Hifema’nın komplikasyonları nelerdir?
4 S
Secondary rebleeds. Genellikle yaralanmadan sonra pıhtı retraksiyonunun süresi olan 2. ve 5. günler arasında oluşan sekonder yeniden kanamalar. Yeniden kanamalar ilk kanamaya göre daha kötü olmaya meyillidir.
Significantly increased intraocular pressure. Akut glokom, kronik geç glokom ve optik atrofiye yol açabilen anlamlı olarak artmış intraoküler basınç.
Staining of the cornea. Hemosiderin depozitlerine bağlı korneanın renklenmesi.
Synechiae. İris fonksiyonunu bozan yapışıklık
○ Orak hücreli anemili ve hifemalı hastalar oftalmolojik olarak düşünüldüğünde neden özel önem gerektirir?
Hücreler trabeküler ağda oraklaşırsa göz içi sıvısının ön kamaradan çıkmasını engelleyerek intraoküler basıncı artırabilir. Oraklaşma ihtimalini artıran hiperozmotikler ve Diamox gibi ilaçlardan kaçınılmalıdır.  
○ Orbita travması hikayesi olan hasta sıkıcı bir göz ağrısı, görme keskinliğinde azalma ve fotofobi ile geliyor. Muayenede pupillada konstriksiyon ve silier enjeksiyon ortaya çıkıyor. Yarık lamba muayenesinde ne bulunabilir?
Travmatik iritiste ön kamarada bulanıklık ve hücreler vardır.
○ Sublukse veya disloke lens nedenleri nelerdir?
Travma, Marfan sendromu, homosistinüri, Weill-Marchesani sendromu.
○ Bulanıklığa fizyolojik olarak ne sebep olur?
Bulanıklık, inflamatuar proteinlerden kaynaklanır. Bu inflamatuar proteinler yarık lamba muayenesinde ‘sinema projektör işığında toz’ veya ‘far ışığında sis’ fenomenine neden olurlar.
○ Bir göz ne zaman dilate edilmemelidir?
Bilinen dar açılı glokom ve iris destekli intraoküler lens varlığında.
○ Topikal oftalmolojik anestezikler neden reçete edilmemelidir?
Anestezikler iyileşmeyi inhibe ederler ve hissetme yoksunluğuna bağlı olarak hastanın gözünü koruma kabiliyetini azaltırlar.
○ Korneal ülserlerle ilişkili olarak kontakt lenslerde en sık görülen mikroorganizma nedir?
Pseudomonas.
○ Hastanın göz kapakları birbirine yapışmışsa Krazy tutkalı (siyanoakrilat) nasıl temizlenir?
Derhal bolca irrigasyon ve sonra mineral yağı. Aseton ve etanol gözde kabul edilemeyecek maddelerdir. Göz kapaklarının veya globun laserasyonunu önlemek için son derece dikkatli olarak cerrahi seperasyon yapılmalıdır. Hastalarda sıklıkla korneal abrazyon gelişir ve bu da uygun şekilde tedavi edilmelidir.
○ 15 yaşında anksiyöz bir bayan uzaktaki cisimlere baktığında daha da kötüleşen bulanık görme şikayetiyle geliyor. Muayenede gözlerde konverjans, pupillerde konstriksiyon ve maksimum akomodasyon mevcut. Tanı nedir?
Akomodasyon spazmı. Anksieteyi tedavi edin. Kısa etkili bir sikloplejik döngüyü durdurabilir.
○ Körlüğün histeriden kaynaklandığını saptamak için hangi test yapılmalıdır?
Optokinetik drum testi kullanılabilir. Eğer nistagmus oluşursa hasta çubukları görüyordur. Prizmalar da kullanılabilir.
○ Bir hasta sol göz arkasında travmatik ağrı, sol pupil afferent defekti, santral görme kaybı ve sol optik diskte şişme ile geliyor. Tanı nedir ve muhtemel nedenleri nelerdir?
Optik neurit. İdiopatik olabilir veya multipl skleroz, Lyme hastalığı, neurosifilis, lupus, sarkoidoz, alkolizm, toksinler veya ilaç suistimaliyle ilişkili olabilir.
○ Bir hastanın korneası fluorescein damlatılmadan önce floresan  ışığı yayıyor.Ne düşünülmelidir?
Pseudomonas enfeksiyonu. Birkaç türü floresan ışığı yayar.
○ Retrofarengeal abse en sık hangi yaş grubunda görülür?
Dört yaşından küçük çocuklarda. Semptomlar içinde solunum güçlüğü, ateş, büyümüş servikal lenf nodları, yutma güçlüğü ve boyun tutulması bulunabilir. Muayenede posterior farengeal alanda kitle veya doluluk saptanabilir.
○ Peritonsiller abseler en sık hangi yaş grubunda görülür?
Adolesanlar ve genç erişkinlerde. Semptomlar içinde kulak ağrısı, trismus, ağızdan salya akması, ve ses değişiklikleri bulunabilir.
○ AIDS’li hastalarda görmeyi tehdit eden en yaygın oküler enfeksiyon nedir?
Sitomegalovirus (CMV) retiniti AIDS’li hastalarda %15-40 oranda görülür.
○ Lyme hastalığının oküler belirtileri nelerdir?
Üveit, keratit ve optik neurit.
○ Dünya çapında körlüğün ana nedeni olan ve üveit, koryoretinal değişiklikler ve optik atrofi ile karakterize olan ‘River blindness’ (nehir körlüğü) nün etkeni hangi mikroorganizmadır?
Onkoserkiasis olarak da bilinen bu hastalığa Onchocerca volvulus’un microfilarya formları neden olur.
○ Oküler kandidiasis için iki majör risk faktörü nedir?
Venöz katater takılması, intravenöz ilaç bağımlılığı.
○ Konjenital rubellanın oküler belirtileri nelerdir?
İnce-tozlu retinal pigmentasyon ile retinit (en sık bulgu olup tuz-biber manzarası şeklinde retina beneklenmesi olur), katarakt, glokom (%10), mikroftalmi (%10), korneal ödem ve iris atrofisi.
○ Korneal epitelyal herpes simpleks keratiti için hangi tedavi daha efektiftir: topikal antiviraller mi, yoksa sistemik antiviraller mi?
Topikal antiviraller. 
○ Oral asiklovirin hangi hastalığın tedavisinde en etkili tedavi olduğu gösterilmiştir: rekürren herpes simpleks keratiti mi, yoksa herpes zoster oftalmikus mu?
Herpes zoster oftalmikus.
○ Geceleri takılan uzun kullanımlı kontakt lensler enfeksiyöz keratit riskini günlük kullanımlı lenslere göre ne kadar artırır?
Yaklaşık 10 kat.
○ Adenovirüsler hangi tip konjunktivite yol açarlar?
Akut foliküler konjunktivit.
○ Topikal antiviraller adenovirüs keratokonjunktivitinin tedavisinde etkili midir?
Hayır.
○ Adenoviral epidemik keratokonjunktiviti olan hastalar ikinci gözde semptomların başlamasından sonra ne kadar süreyle enfeksiyöz virüsü yayarlar?
2 hafta.
○ Kedi tırmalaması hastalığının oküler bulguları nelerdir?
Palpebral konjunktivada granülomatöz nodüller ile foliküler konjunktivit, preauriküler veya submandibüler lenf nodlarında şişlik.
○ Klamidyal inklüzyon konjunktiviti nasıl bulaşır?
Seksüel ilişki.
○ ABD’de oftalmia neonatarumun en sık nedeni nedir?
Chlamydia trachomatis.
○ Aşırı mukopirülan akıntı ile ‘hiperakut’ konjunktivit gelişen bir yenidoğanda en muhtemel tanı nedir?
Neisseria gonorrhea.
○ Kronik foliküler konjunktivitli bir hastada göz kapaklarının üzerinde birkaç tane düz, ortası göbekli papül bulunuyor. En muhtemel tanı nedir?
Molluscum contagiosum.
○ Pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu tedavi edilmemiş bir korneal ülserin korneal perforasyona ilerlemesi olası mıdır?
Evet.
○ Hangi retinal tutulum enfeksiyöz mononükleoz (Epstein-Barr Virus) ile ilişkili olabilir?
Makuler ödem, retinal hemorajiler, koryoretinit, benekli dış retinit, multifokal koryoretinit ve panüveit.
○ Endojen bakteriyel endoftalmitin en sık nedeni nedir?
Bacillus cereus.
○ Enfeksiyona başka bakımlardan predispoze olmayan bir konakçıda endojen bakteriyel endoftalmitin en muhtemel nedeni hangi iki mikroorganizmadır?
Neisseria meningitidis ve Haemophilus influenzae.
○ Natamisin hangi oküler enfeksiyonun tedavisinde ilk seçenektir (treatment of choice)?
Fungal keratit.
○ Orbital selülitle ilişkili en sık görülen durum nedir?
Sinüzit.
○ Orbital Aspergillozis immün kompetent (bağışıklık sistemi sağlam olan) hastalarda görülür mü?
Evet, ama immün kompromize hastalarda daha sıktır.
○ Neonatal keratokonjunktivitin en sık viral etkeni nedir?
Herpes simpleks.
○ Toksokariasis nedeniyle oluşan kronik endoftalmit genellikle hangi yaşta görülür?
2-9 yaşları arasında.
○ Strabismus hayatın ilk birkaç ayında ne kadar yaygındır?
Bebeklik dönemindeki strabismus hayatın ilk 6 ayındaki infantların yaklaşık üçte birinde görülür.
○ Psödoezotropya görünümüne neden olan nedir?
Geniş bir burun köprüsü ve/veya belirgin epikantal kıvrımlar.
○ Psödoezotropya gerçek ezotropyadan nasıl ayırt edilebilir?
Korneal ışık refleksi veya mümkün olduğunda karşılıklı kapama testi ile.
○ İnfantil ezotropyalı çocukların aileleri tarafından sıklıkla ne bildirilebilir?
Binoküler görmede azalma. Bu olaya, bozukluğa neden olan ‘genlerin’ subthreshold (eşik altı) etkisi olduğu ileri sürülmektedir.
○ İntermitan ekzotropyanın karakteristik özelliklerini tanımlayınız.
İntermitan ekzotropya gizli veya aşikar olabilen diverjan strabismustur (dışa şaşılık). Kişi yorgunsa, hastaysa veya tek gözün kapatılmasında olduğu gibi füzyon kesintiye uğramışsa kayma görülebilir.
○ İntermitan ekzotropyanın doğal gidişatı nasıldır?
Çoğu hastaya hayatlarının bir döneminde tedavi uygulandığından intermitan ekzotropyanın uzun süreli seyri bilinmemektedir.Çoğu otör tedavisiz bırakıldığında bozukluğun daha da kötüleşeceğine inanmaktadır. 
Kaynak: hastaneciyiz.blogspot.com

–> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Word Formatında Bilgiyarına İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver