CBS uygulaması yapan bir kuruluşun hazırladığı CBS uygulaması sorusunun cevabı ve kısaca hakkında bilgi özet

CBS’nin gerçekleştirilmesi karmaşık bir görev olup, basit görülmemelidir. Ancak, aynı zamanda kazançları da oldukça fazladır. CBS’nin sağlamış olduğu yararlar:

 • Daha açık haritalama
 • Coğrafi ana hat veri setlerinin oluşturulması
 • Verinin daha kolay işlenmesi
 • Daha verimli veri saklanması
 • Coğrafi değişkenler arasında ilgi kurma yeteneği
 • Karar verme kapasitesinin geliştirilmesi
 • İlgili gruplarla iletişim yeteneğinin geliştirilmesi

  Bazı sınırlamalar ve potansiyel problemler de yer almakta olup, bu etkenler (öğeler) her CBS analizinin kalitesini zayıflatabilmektedir. Bu etkenler dahilinde:

 • Verinin kalitesi
 • Verinin bulunabilirliği
 • Donanım ve yazılım maliyeti
 • Verinin maliyeti
 • Kullanıcının eğitim düzeyi

  Bu bölümde, sınırlamaların en aza indirilmesi ile kazançların en fazla duruma getirilmesinde kullanıcıya yardımcı olabilecek arayışlar sunulmaktadır.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Karar döngüsü süresince veri kalitesinin en yüksek düzeyde tutulmasını sağlamak için, karar vermeye yardımcı olan bir CBS’nin özenle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:

 • haritalanacak gerçek durumun karmaşıklığı
 • personel ve eğitim ihtiyaçlarını da kapsayan organizasyon nitelikleri
 • veri kalitesi
 • maliyet
 • kaynak verileri
 • kıyı çevresi ile ilgili zamana bağlı olan özel durumlar

  BKY için CBS kullanımında özel durumlar:

  Kıyı bölgeleri için karar-vermede, verilerle ilgili 4 önemli nokta; Bowers (1992) tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

  1.BKY için tüm verileri kapsayabilen ve/veya; tüm alternatifleri değerlendirebilen herhangi bir analiz bulunmamaktadır.2.Bir karar-verici olarak insan kapasitesinin fiziksel ve fizyolojik sınırları vardır. ( sınırlı bir rasyonellik ) ve çok fazla bilgi, ihmal edilenlerin yerine geçebilir.

  3.Her bir analiz için her defasında sadece sınırlı miktardaki veriler sunulabilir. Bunun nedenleri; kıyı eko-sistemlerinin karmaşıklığı

 • kıyısal karar-vermenin karmaşıklıkları
 • kıyının çok-kullanıcılı yapısı olabilir.4.Sonuçları sunmak için kullanılan format ile etkilenen faktörler;
 • sunulacak veri miktarı
 • verinin anlaşılabilirlik derecesi

  CBS proje yönetimi:Belirli bir projede CBS’nin başarı ile gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için; karar döngüsünün tüm elemanlarını dikkate alan bir strateji geliştirilmelidir. Bu sayede, veri kalitesi korunabilir ve kararın kalitesi de en uygun duruma getirilir.

  Tipik bir CBS proje yönetimi aşağıdaki şekilde yürütülebilir:

  1. Çalışma amacının belirlenmesi

 • Projeden beklenen sonucun tanımlanması
 • hedef, belirgin bir şekilde açıklanmalı
 • örnek olarak; kıyıdan uzaktaki yapılar için derin deniz deşarjına uygun olan bir alanın belirlenmesi.

  2. Veri ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • gerçeklik modelinin kurulması
 • Bilgiye dayalı ve stratejik bir karar vermek için, uygun verilere gerek duyulması
 • Parametrelerin tanımlanması

  3. CBS kullanımı için bir plan hazırlanması (bazen Kartografik Model olarak anılır)

 • Kullanılacak veri setlerini ve uygulanacak analitik teknikleri sıralayan bir akım diyagramıdır. Kalitenin sağlanmasında önemli olduğu kadar; yapılan analizlerin kayıt edilmesini de temin edebilir.
 • Bir CBS proje logu (kayıt sistemi) hazırlayınız.

  4. Gerekli verilerin birleştirilmesi

 • Bu; aşağıda belirtilen veri tiplerinin bir kombinasyonunu içerebilir:- yeni veriler

  – arşiv verileri

  Ancak, önemli noktalar olarak; aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:

  – verilerin kalitesi � çalışmaya uygun mudur?

  – veri yönetimi � veri kalitesinin sürdürülebilirliği için bir ‘yönetim’ gereklidir.

 • Sınırlar:

  – zaman- para

  – çalışmanın kapsamı

  5. CBS’ne verilerin girilmesi

 • veri giriş yönteminin seçimi
 • veri duyarlılık analizi � nihai sonuç için veri kalitesi etkisinin değerlendirilmesi

  6. CBS’nin sorgulanması

 • projede veri hatasından doğan etkilerin asgari tutulması
 • belirsiz (fuzzy) veya cebirsel (boolean) hesaplama yöntemlerinin kullanımı
 • çıktı elde edebilmek için bir sorgulama sistemi

  7. Karar-verme

 • sistem, potansiyel siteleri tanımlar
 • karar, diğer faktörlere de bağlı olur
 • değer yargıları
 • CBS’nin karar-vermedeki yardımcı rolü

  Özet olarak, veri kalitesinin alınan kararın seviyesine uygun olması önemlidir. Eğer veri kalitesi çok düşük ise; alınan karar, en-iyinin altında (optimal-altı) kalacaktır. Bir CBS projesinin her aşamasında, veri kalitesini zayıflatıcı bir unsur olabilir. Bu yüzden uygun veri kalitesini sürdürebilmek için proje, dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Kıyı alanlarında haritalanan birimler daha karmaşık olabileceğinden, veri kalitesinin önemi daha da artmaktadır.

  Gereken Yazılım ve Donanım:Son olarak, bir CBS’nin kurulması için, uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Günümüzde CBS yazılımları kolaylıkla temin edilebilmektedir. Bu yazılımlarda hiçbir veri bulunmamaktadır ancak, kullanıma hazır bir yapısı vardır. Gerek duyulan veriler girildiğinde, yazılımlar daha iyi karar almaya yardımcı olmaya başlamaktadır. Daha ileri CBS paket programlarının çalıştırılması için biraz daha özel ekipmanlar gerekmektedir. Bu halde, en kısa sürede CBS kullanımından bir yarar sağlanabilir. En büyük harcama kalemi ve en önemli donanım, standart ölçülerde iyi bir kişisel bilgisayar olmaktadır. Bilgisayarın tanımına yönelik önemli olan 2 unsur; bellek kapasitesi ve işlem hızıdır. Bellek ne kadar büyük olursa, o kadar fazla veri taşınabilir ve kısalan işlem süresi de analiz için gereken zaman ihtiyacını azaltır. İyi kalitede bir yazıcı da, profesyonel kalitede çıktılar alınmasını sağlayabilir.

  Zorunlu ekipmanlar:

 • kişisel bilgisayar
 • yazıcı
 • Veri yedekleme sistemi

  Seçenekli ekipman:

 • Tarayıcı
 • Sayısallaştırıcı
 • Büyük boyutlu kağıt yazıcıları (plotter)

  Bir CBS’nin kurulum maliyeti; gerekli donanım, seçilen yazılım, veri toplama ve girişi için yapılan harcamalara göre değişmektedir. Bu nedenle, bir maliyet tahmini çok güç olmaktadır. Genelde tavsiye edilen tahmin yöntemi; proje boyutu büyüdükçe (çok sayıda veri setleri, karmaşık analizler vs.), daha yüksek kapasitede ekipman gerektiği seklindedir. Daha küçük çaplı projelerde ise; standart bir masa-üstü bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı yeterli olacaktır. Bu özellikleri ile CBS; karar vermeyi geliştiren uygun maliyetli bir olanak sunar. CBS’nin kurulum maliyetinin, ilk aşamalarda fazla olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bununla birlikte, ilk masraflar karşılandıktan sonra, bunu izleyen harcama miktarı oldukça düşük kalmaktadır.Saygılar

 

Cavala Bölgesi, Yunanistan.

Bu örnekte, coğrafik bilgi toplanması ve kıyı izleme programının organizasyonu için bir kıyı gözlemevinin (rasathane) kurulması gereği anlatılmaktadır. Bu örnek kapsamında, kıyı yönetim kararlarını yönlendirmek için yeterli bir ‘bilgi yönetimi’ ihtiyacı olduğu açıkça belirtilmektedir:

1-) KİM? (BKAY süreci veya projesinde koordinasyonu (eşgüdüm) sağlayan birim veya lider katılımcı (kısa bir açıklama ile)):

Kavala Mülki İdaresi

Bölgesel İdare ile Belediyeler arasındaki Yerel İdari Makam

2-) NEREDE? (Konum (topluluk, il, ülke)):

Kavala kıyı bölgesi, kuzeydoğu Yunanistan, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi.

3-) NE ZAMAN? (Süreç ne zaman başladı? Devam ediyor mu?):

1998 ve halen devam ediyor

4-) NASIL? (Süreci kim başlattı? ve/veya finanse etti? Bu, programın bir parçası midir?):

Terra Kıyı Alanları Yönetim Projesi (ERDF)’ni kısmen kapsayan ve AB Terra Programı tarafından finanse edilen bir eylemdir.

5-) TEMEL KONULAR (Anahtar konular, temel sorunlar ve çatışmalar nelerdir?):

Kavala Mülki İdare alanı: 2113 km². Nüfus: 150,000. Kıyı uzunluğu: 180 km. 11 Belediye dahildir (6 kıyısal yerleşim ile). Ekonomi: tarım, balıkçılık, kültür-balıkçılığı, mermer çıkarılması, petrol üretimi ve rafinerisi, ticaret, turizm.

Kıyı karakteristikleri: kumsal plajlı kayalık uzantılar, plansız imar dokusundaki yazlık evler ve düzensiz kasabalar.

Etkin ekosistem: RAMSAR anlaşmasına göre korunmakta olan Nestos Deltası ve lagünleri.

Bölgenin temel sorunları:

 • Kıyıdaki plansız kentleşme 

   

 • Yoğun tarım, ormanlık alanda yasa-dışı besicilik (breeding), turizm gelişmeleri, denetimsiz yapılaşmalar, bayındırlık işleri, vs. faaliyetlere bağlı olarak kıyı ekosisteminin bozulması

  İdari sorunlar: 

   

 • Alansal ve gelişme planlaması üzerinde Merkezi ve Yerel Yetkililer arasındaki eşgüdüm eksikliği. Yetki tartışması. 

   

 • Kalkınma planlarının hazırlanması ve izlenmesi için Yerel İdaredeki (Mülki Birimler ve Belediyeler) yetersiz insan kaynakları ve teknik imkanlar (örnek: güncellenmiş ve doğru haritaların bulunmaması). 

   

 • ‘Kırsal’ – ‘Kıyısal’ gelişim için karmaşık ve sabit (durağan) olmayan mevzuat

  6-) GELİŞME ve DEVAMLILIK (Proje / süreç izlenmekte midir? Eğer yoksa: gelişme ne zaman durmuştur ve esas nedeni ne olmuştur? ): 

  Projenin devam etmekte olan 3 temel bölümü aşağıda verilmektedir:

  1. Bir kıyı gözlemevinin kurulması ve işletilmesi

  2. Taslak bir BKAY planının hazırlanması ve bir BKAY sürecinin oluşturulması

  3. Avrupalı ortaklar ile bilgi ağı kurulması ve sonuçların diğer yerel Yunan Yetkililere bildirilmesi

  7-)ALINAN DERSLER (Bu örnekten ne tür bir ders alınabilir? Kısaca karakterize ediniz):

  Halk desteğinin kazanılması ve yerel idare işbirliğinin sağlanması için, öncelikle kıyı konularına ve sorunlarına ait çözümler ile pratik araçların belirtilmesi gerekir. (örnek: kıyı alanları yönetiminde CBS uygulamalarının kullanımı).

  Saygılar

   

KİM:

Scottish Natural Heritage (SNH; İskoç Doğa Mirasçıları) – İskoçya’da yasal doğa koruma ajansı, İngiltere.

NEREDE:

Papa Stour ve Lochs Long Adaları, Duich ve Alsh.

Süreç ne zaman başladı? Devam ediyor mu?:

1996 (Devam ediyor).

Süreci kim başlattı? ve finanse etti?:

SNH tarafından finanse edilen CBS kullanımı.

TEMEL KONULAR:

İSKOÇYA’DAKİ ÖZEL KORUMA ALANLARININ (SAC) TASARLANMASINDA CBS KULLANIMI

Kapsam:

İngiltere (UK), Habitatlar Talimatını uygulamakla yükümlüdür. İskoçya’da İskoç Doğa Mirasçıları (SNH), potansiyel Özel Koruma Alanlarının (Special Areas of Conservation: SAC) belirlemesi için görevlendirilmiştir. Potansiyel SAC belirleme sürecini yürütmek için, aday bölgelerin habitatları hakkında bilgi gerekmektedir.

Gerekli bilgi kapsamında olanlar;

 

 • habitatların büyüklüğü 

   

 • habitatların dağılımı 

   

 • habitatların kalitesi 

   

 • ilgili biyotoplar

  Bu bilgi, SNH’nin aşağıda verilen işlemleri yapmasına izin verecektir: 

   

 • koruma hedeflerinin belirlenmesi (Talimat’ta talep edildiği gibi) 

   

 • yönetim planları hakkında bilgilendirme

  Uygulanan CBS Yöntemi: 

  Deniz habitatlarına ait veriler, uzaktan akustik algılama yöntemi ile derlenmiştir. Toplanan bu veriler dahilinde; derinlik, taban sertliği, ve pürüzlülüğü yer almaktadır. Zemin değerlendirmesi; telsiz-erişimli video, numune (gram) alımı ve dalgıç gözlemi vasıtasıyla ikmal edilmiştir. Bir kez taban karakteristikleri habitat türü ile ilişkilendirildiğinde; habitat türlerini temsil etmek için ham veriler, MapInfo CBS kullanılarak enterpole edilmiştir. Bu işlemle, incelenen her alan için, ulusal sınıflandırma sistemine uyumlu biyotop türlerinin tayin edilmesi mümkün olmuştur.

  GELİŞME ve DEVAMLILIK:

  Bilginin kullanımı

  Veriler, aşağıda verilen işlemler için kullanılmıştır:

   

 • bölgelerin koruma hedefleri için bir odak teşkil etmek 

   

 • Özel Koruma Alanlarının (SAC) yönetim planı için bilimsel kanıtlar sağlamak 

   

 • bölgenin kalite, büyüklük ve habitatlarının dağılımı açısından izlenmesini sağlamak 

   

 • ulusal SAC’lar için verilerin ana hatlarını temin etmek (6 yılda bir kez Avrupa Birliği’ne rapor verilir) 

   

 • İskoç Doğa Mirasçıları (SNH)’nin çalışma programı hakkında bilgilendirme 

   

 • yorumlama materyali için girdi sağlamak

  ALINAN DERSLER: 

  Genelde, bu örnekte CBS’nin rolü aşağıdaki konularda yer almıştır:

 • veri saklanması 

   

 • veri analizi 

   

 • bilgi sunulması 

   

 • harita sorgulaması 

   

 • karar-verme ve tartışma için kolaylık sağlanması 

   

 • İskoç Doğa Mirasçılarının (SNH) alan yönetim yöntemi ile entegrasyon (bütünleşim)

  Bu örneğin verdiği esas ders; karar-verme rolü içeren bir projeye CBS’nin sağladığı potansiyel faydalardır. Özel olarak, CBS aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Verilerin hızlı olarak enterpolasyonu 

   

 • Verilerin etkin ve verimli olarak saklanması ve verilere müdahale edilmesi 

   

 • Verilerin yüksek kalitede sunulması 

   

 • Yönetim faaliyetleri için sürekli olarak destek sağlanması

  İnşallah işinizi görür. 

  Saygılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver