Astronomi bilimi hakkında bilgi verir misiniz? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

Astronomi Tanımı ve Gelişimi – Tarihçesi

Sponsorlu Bağlantılar

ASTRONOMİ, gök cisimlerinin durumlarını, hareketlerini, birbirlerine olan uzaklıklarının ölçülmesini, fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilimdir.

Daha ilk çağlardan beri gökyüzündeki cisimler insanları yakından ilgilendirmeye başlamıştı. Bu bakımdan, astronomi öteki bilimlerin yanında daha hızla gelişmek imkânını bulmuştu. Yalnız, bu bilgilere bugünkü anlamıyla astronomi bilimi demek doğru olmaz. Ancak, Eski Yunanlılar zamanında deneyin teoriye katılmasından sonra bugünkü astronominin temelleri atılmış oldu. Astronomi bugünkü durumuna erişinceye kadar da türlü devrelerden geçti.

Astronominin Tarihi

M. Ö. 3000-2000 yılları arasında Çin’de astronomiyle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. O devirlerde Çin’de dini törenlerin vakitlerini bulmak amacı ile takvim, ay ve güneş tutulmaları ve buna benzer olaylarla meşgul olan bilginlerden kurulu bir heyet vardı. İmparator Yoa (M. Ö. 2373 – 2258) zamanında bilginler günle gecenin uzunluklarını ve mevsimlerin süresini ölçmeyi başarmışlardı. M. Ö. 1100. yıllarında ünlü matematikçilerden Çu-Kung’un Yer (Dünya) ile Güneş arasındaki uzaklığı ölçmek için yaptığı çalışmalar, Yer’i düz olarak kabul etmesi yüzünden hatalı bir şekilde sona ermişti. Bununla beraber, Yer’in yörüngesinin eğilimini doğruya yakın bir şekilde hesaplayabilmişti. Kubilay Han ( 1260-1294) zamanında da Çin’de bazı gözlem aletleri yapılmıştı.

Eski Mısırlılar yılın uzunluğunu Nil nehrinin yıllık taşmasına göre ölçmüşler, bu arada birçok yıldızları da incelemişlerdi. Ehramların yüzlerini belirli yönlere doğru yapmış olmaları da Mısırlılar’ın gökyüzünü incelemerindeki titizliğini, bilgilerini gösterir.

Babil’de de M. Ö. 3800 yıllarında göğün değişik şekillerinin incelendiğine dair bazı kayıtlar bulunmuş olması Babilliler’in bu alanda ne kadar ileri gitmiş olduklarını gösterir. Bugün bildiğimiz takımyıldızların o zaman tesbit edildiği sanılıyor. Babilliler’in yeniayın görüleceği zamanları, ay ve güneş tutulmalarını önceden haber veren astronomi yıllıkları vardı. Daha sonraları Yunanlılar Babilli astronomları memleketlerine getirerek bilgilerinden faydalanma yolunu tuttular.

Eski Yunanlılar’da Astronomi

Yunanlılar’ın sanata, bilime verdikleri değer sayesinde astronomi Yunanistan’da kısa zamanda önemli ilerlemeler kaydetti. M., Ö. VI. yüzyılda Miletos’lu Thaies bu konuda çok çalıştı, M. Ö. 525 yılında bir güneş tutulmasını önceden hesaplamayı başardı.

M. Ö. III. yüzyılda ünlü Babilli bilgin Berossos, astronomiye duyduğu merak üzerine rahiplikten ayrılmış, Atina’ya gitmişti. Uzun müddet astronomi üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra ömrünün sonlarına doğru da Kos (Istankoy) adasına yerleşerek bir astronomi okulu kurdu. M. Ö. VI. yüzyılda Pythagoras Mısır’a ve Doğu’ya yaptığı seyahatlerde sabah ve akşam yıldızların tanınmasını, Yer’in de serbest bir küre olduğunu, yörüngesinin eğik bulunduğunu öğrendi. Gene Eski Yunan bilginlerinden Aristarkhos ile Eratostene, M. Ö. III. ve II. yüzyıllarda Güneş’le Yer arasındaki uzaklığı, Yer’in büyüklüğünü ölçmeye çalıştılar.

İlk yıldız kataloğu M. Ö. III. yüzyılda İskenderiye’de Yunanlı astronomlar tarafından yapıldı. (M. Ö. II. yüzyılda) Hipparkhos ve Ptolemaios gibi eski çağların en ünlü iki astronomi bilgini yetiştiğini görüyoruz. Hipparkhos dönencel yılın ve yıldızıl yılın uzunluklarını, gezegenlerin kavuşum sürelerini, Yer’in ve Ay’ın yörüngesinin eğimini hesaplamıştır. O zamanın aletleriyle, bugünkü âletler arasındaki farkın büyüklüğü düşünülürse bu hesapların doğruya çok yakın oldukları hayretle görülmektedir.

Hipparkhos Yer’in sabit durup, onun etrafında göğün döndüğünü ispat etmeye çalıştı. ilk defa olarak gök küresini meridyenlere bölmeyi düşündü. Ayrıca 1080 yıldızlık bir yıldız katalogu yaptı, yıldızları parlaklık derecelerine göre 6 sınıfa ayırdı. Ptolemaios bu sınıflandırmayı «Megale Syntaksis tes As-tronornias» (Büyük Astronomi Sistemi) adlı eserinde daha da geliştirdi, yeni bir katalog yaptı. Bu katalog “uzun zaman kullanılmış ve en iyi yıldız, katalogu olarak kalmıştır.” Öte yandan, Ptolemaios gezegenlerin hareketlerini takip etmeyi, yerlerini önceden haber vermeyi sağlayan bir usul bulmuştu.

Araplar’da ve Türkler’de Astronomi

Arabistan’da 800 yıllarında Harunürreşit’in isteği üzerine Ptolemaios’un eseri «El Macisti» veya «Kitab-ül Mecist-i» adıyla Arapçaya çevrildi. El-Me’mun’un emriyle 829 yılında Bağdat’ta büyük bir rasathane kuruldu. Bu rasathanede Ef-Sufi ile Ebu-l-Vefa gibi ünlü astronomi bilginleri incelemeler yapmışlardı.

Türkler öteden beri astronomiyle uğraşmışlar, bu alanda incelemelerde bulunmuşlardı. Astronomi Türkler’de Uluğ Bey (1395-1449) zamanında en yüksek mertebesine erişti. 1420 yılında Semerkant’ta yaptırılan rasathanede «El Macisti» deki bütün yıldızlar yeniden gözden geçirildi. Bu incelemeler sonunda hazırlanan cetveller 200 yıl kadar kullanılmıştır.

Avrupa’da Astronomi

Araplar Ortaçağ’da astronomide çok ileri gitmişlerdi. İspanya’ya geçmeleriyle, astronominin Avrupa’da da ilerlemesine yardım ettiler. Bu arada gözlem âletlerinin gelişmesi de astronominin ilerlemesini sağladı. Polonyalı astronom Copernicus ( 1473-1543) Yer değil de Güneş sabit kabul edilirse gezegenlerin hareketlerinin daha kolay anlaşılacağını ileri sürmekle bu alanda önemli bir adım attı. Fakat o da Ptolemaios gibi yörüngeleri oval değil de daire olarak düşünüyordu. Hesse-Kassel Prensi L Wilhelm (1552-1592) ile Danimarkalı astronom Tycho Brahe (1546-1611 ) aynı zamanda incelemelere başlamışlardı. Prens, Kassel’de bir rasathane yaptırmıştı, yükseklik ve azimüt âletini Avrupa’da ilk defa burada kullanmışlardı.

Ünlü Alman astronomu Johannes Kepler (1571-1630) özellikle Mars gezegeni üzerinde çalışmalarda bulundu, denemeleri sonunda, kendi adını taşıyan bazı kanunlar ortaya koydu. Öte yandan, İtalya’da Galileo Galilei (1564-1642) Hollanda’da keşfedilen dürbünü gök gözlemlerinde kullandı.

Astronomi alanında en büyük adım dürbünün icadıyla atıldı. İsviçreli matematikçi ve astronom Leonhard Euler (1707-1783), Fransız matematikçisi ve astronomu Louis de Lagrange ( 1736-1813) ve Laplace (1749-1827), Alman matematikçisi ve astronomu Gauss ( 1777-1855), Fransız matematikçisi ve astronomu Poincare (1854-1912) gibi önemli bilginler astronomi biliminin ilerlemesine yardım ettiler. Bu arada, 1846 yılında Neptün gazegeni Le Verrier ile Adams tarafından ayrı ayrı yapılan hesaplara dayanılarak keşfedildi.

Yıldızlar astronomisinin kurucusu olarak Alman bilgini Herschell (1738-1822) gösterilebilir. Herschell araştırmaları esnasında 1781 ‘de Uranüs gezegenini keşfetti.

Astronominin Kolları

Astronominin esas kolları
1) Küresel Astronomi (veya Astrometri),
2) Gök Mekaniği,
3) Astrofizik,
4) Yıldızlar Astronomisi dir. Bunlardan Küresel Astronomi ile Gök Mekaniği astronominin klâsik; Astrofizik va Yıldızlar Astronomisi de astronominin modern kollarını meydana getirirler.

1.— Küresel Astronomi: Gök cisimlerinin yerlerini, daha doğrusu, görüm doğrultularını belirlemekle uğraşan astronomi koludur. Yıldızların ve gök cisimlerinin yerlerini kolayca tesbit edebilmek için bütün bunların bir küre üzerinde bulunduğu farzedilmiştir. Göğe baktığımız zaman bütün cisimleri bir küre üzerindeymiş gibi görürüz. Gerçekte var olmayan, fakat var olduğu kabul edilen merkezi de dünya farzedilen itibari küreye Gök Küresi denir. Yer’in kutuplarının bu küreyi deldiği noktalara Göğün Kutupları, Yer’in Ekvator düzleminin Gök Küresi ile ara kesitine de Gök Ekvatoru adı verilir.

2.— Gök Mekaniği: Gök cisimlerinin çekim kanununa göre karşılıklı çekimleriyle hareketlerini inceler.

3.- Astrofizik: Yıldızların fiziksel ve kimyasal yapılarının araştırılması ile uğraşır.

4.-Yıldızlar Astronomisi yıldızlara dair bütün bilgileri inceleyen astronomi koludur.

Yıldızlara dair bütün bilgilerimiz, yeryüzüne düşen bazı göktaşı parçaları hariç, sadece bunların bizlere gönderdikleri ışınların incelenmesiyle elde edilir.

Astronomi bilimi hakkında bilgi

Astronomi; Yerin dışındaki gökcisimlerinin ve bunların oluşturduğu sistemleri uzayda dağılımlarını, hareketlerini, sınıflanmalarını, yapılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, oluşumlarını, evrimlerini ve yaşamını kökenini inceleyip bu gökcisimlerini içeren evreni tanıtmayı amaçlayan bilim dalıdır.

Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarıyla bağlantılı olup bir yandan bu bilim dallarının gelişmesine yardımcı olurken öte yandan da onların verilerini ve yöntemlerini kullanarak kendi gelişmesini sürdürür. Astronomi, araştırma konu ve yöntemlerine göre çeşitli dallara ayrılır:

Astrometri (Gökölçümü): Astronomik ölçümler için temel koordinat sistemlerini, gökcisimlerinin hareketleri ve konumlarını, yer hareketinin yasalarını, zaman saptanması ve temel astronomi sabitlerinin hesabını konu olarak içerir.

Gök Mekaniği: Yapay uydular da içinde olmak üzere gökcisimlerinin hareketlerini, bu hareketleri sırasında üzerinde bulunacakları yörüngelerini, birbirlerine olan etkilerini, ne zaman nerede gözlenebileceklerini inceler ve evrensel çekim kuvveti altında genel hareket kuramlarını ortaya koyup geliştirir.

Astrofizik (Gökfîziği): Gök cisimlerinin ve bunların oluşturduğu sistemlerin, yıldızlararası ortamın kimyasal ve fiziksel özellikleriyle yapılarını inceler. Genel amaç, gözlemsel astrofizik yöntemleriyle değerlendirilen bilgilerin, kuramsal astrofizikle genelleştirilerek evrenin yapısı ve evrimi araştırmalarına katkıda bulunur. Gözlem yöntemlerine ve araştırma alanlarına göre çeşitli dallara ayrılır.

Radyoastronomi: Yer atmosferinin, radyo dalgalarının bir bölümünü geçirmesi nedeniyle hem yer dürbünleri hem de uydularla atmosfer dışında yapılan radyoastronomi gözlemleri ilginç gökcisimlerinin bulunmasını sağladı. 1930′dan başlayarak gerek haberleşme gerekse bilimsel amaçlarla uzun dalga boyunda çalışmalar yapıldı. K. Jansky’ nin ABD’deki Bell Telefon Laboratuvarı’nda 1930-1933 arasında yaptığı deneyler, uzaydan alınan ilk uzun dalga sinyalleri olduysa da bilimsel amaçlarla kullanılamadı. 1944′te G. Reber, 1965′te A. Penzias ve R. W. Wilson uzayda radyo dalgaları yayınlayan bölgelerin ilk haritalarını yaptılar.

İlk çalışmaların basit antenlerle yapılmasına karşın son yıllarda dev radyo teleskoplar oluşturularak uzayın çok ötelerinden ve çok zayıf ışınım yollayan kaynaklardan sinyaller alınabildi. En güçlü radyo teleskoplar: Hale, Jodreli Bank (ABD), Max Plank (Almanya), Lovell (İngiltere) vb. Radyoastronomi gözlemleriyle bulunan en önemli bulgular pulsarlar (atarca) ve kuazarlar’dır. Bu ilginç gökcisimleri evrenin yapısı ve evrimi araştırmalarına yeni boyutlar getirdi. 25 Nisan 1990′da Yer atmosferinin dışında uzaya yerleştirilen Hubble Teleskobu, evrenin derinliklerinden gönderdiği fotoğraflarla astronomide devrim niteliğinde yeni buluşlar gerçekleştirdi.

Kırmızıötesi astronomi: 8×10^-5  0,1 cm dalga boyu aralığında uzaydan gelen ışınımla yapılan çalışmaları oluşturur. Bu dalgaboyu aralığının bir bölümü yer atmosferince soğurulur; bu nedenle hem yerden hem de atmosfer dışında uygulardan gözlem yapılır. Elektroniğin gelişmesiyle birlikte kırmızıötesi ışınımı saptamak olanaklı duruma gelip yüksek dağ tepelerine yerleştirilen dürbünlerle hem gece hem de gündüz gözlem yapabilme olanağı doğdu ve yıldız gözlemleri dışında özellikle yıldızlararası ortama ilişkin gaz ve toz bulutlarının araştırılması sağlandı.

Hawaii’deki Mauna Kea en büyük ve güçlü kırmızıötesi gözlemlerin yapıldığı gözlemevidir.

Görsel bölge astronomi: 4×10^-5 -8×10^-5 cm dalga boyu aralığında, gök cisimlerinden gelen ışınım Yer atmosferinden geçer ve yer dürbünleriyle saptanır. Böylece elde edilen bilgiler yıldız ve yıldız sistemlerinin genel yapılarına ışık tutar.

En önemli gözlemevleri: ABD’de Kitt Peak, Mt. Wilson, Mt. Palomar; Fransa’da Houte Provence; Şili’de La Silla vb. Astrofiziğin en geniş ve verimli araştırma alanı olan bu dal, son yıllarda uydu gözlemleriyle de desteklenmekte ve çok kalabalık bir araştırma gurubuna sahip olmaktadır.

Morötesi astronomi: 1×10^-6 -4 x 10^-5 cm dalga boyu aralığındaki ışınımla yapılan araştırmaları oluşturur. Bu dalga-boyu aralığını yer atmosferi tümüyle soğurduğu için gözlemler uydular yardımıyla atmosfer dışında yapılır. Son on yıllarda ABD, Avrupa ülkelerinin bir bölümü, SSCB ve Japonya’nın uzaya gönderdiği uydularla elde edilen veriler yardımıyla çok sıcak ve çok soğuk yıldızların dış katman yapıları konusunda önemli bulgular elde edildi.

X-ışın astronomisi: 10^9-10^6 cm dalga-boyu aralığında yapılan gözlemlere dayanır. Yer atmosferi bu aralığı tümüyle soğurduğu için uydularla atmosfer dışında gözlem yapılır. Güneş en iyi bilinen X-ışın kaynağıdır. Bunun dışında, UHURU ve EXSOSAT uydularıyla yapılan gözlemler sonucu yeni kaynaklar saptandı. X-ışın astronomisinin ortaya çıkardığı en önemli bulgu kara deliklerdir. Henüz gözlemsel olarak kesinlik kazanmayan bu gökcisimleri evrenin sınırlarını zorlayan kuramsal açıklamalar getirmektedir.

Kozmogoni: Gerek tek tek gökcisimlerinin gerekse bunları oluşturan sistemlerin ve özellikle de Güneş Sistemi’ nin kökenini inceler. Kuramsal ağırlık çalışmaları gerektirir.

Kozmoloji: Evrenin genel yasalarını ve yapısını bulmayı amaçlar. Kuramsal fizik ve matematikle iç içe girmiş durumdadır.

Biyoastronomi: Yaşamın kökenini belirlemeye çalışan bilim dalıdır. Biyolojik ve kimyasal verileri astronomi yöntem ve araç-gereçleriyle birleştirerek gelişmektedir. 1971′de başlayan ilk çalışmalar, 1982′de Dünya Astronomi Birliği’ne bağlı olarak kurulan uluslararası bir komisyonla kapsamlı araştırmalara yönelmiştir.

Genel Amaçları

1) Güneş sistemi dışında benzer yeni sistemler aramak;
2) Gezegenlerin evrimlerini araştırmak;
3) Galaksi dışı kaynaklı radyo sinyalleri saptamak;
4) Biyolojik özellikle, yıldızlararası moleküllerin varlığını ortaya çıkarmak;
5) İleri yaşam biçimine sahip uygarlıkların var olup olmadığını araştırmak.

SSCB’den V. Ambartsumyan, N. Kardeşev, ABD’den F. Drake, C. Sağan, M. Papagiarmis, Çekoslovakya’dan R. Pesek ve İtalya’dan F. Facini bu bilim dalının kurucuları arasında en önemlileridir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver