Aöf Maliyet Muhasebesi Deneme Sınavı Dersi İzle Videolu Konu Anlatımı

  • 3. sınıf derslerinden olan maliyet muhasebesi dersinin çıkmış soruları ve sınavda karşınıza gelecek soru tarzlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Maliyet Muhasebesi soruları ,Maliyet Muhasebesi ders notları, Maliyet Muhasebesi çıkmış sorular , Maliyet Muhasebesi vize soruları ,Maliyet Muhasebesi final soruları

Maliyet Muhasebesi
SINAV – 1

1)
DB Mal. Stoğu 300.000.000
DS Mal. Stoğu 150.000.000
GÜM 400.000.000
Dönemiçi Mal. Alışları 850.000.000
Direkt İşcilik 800.000.000 Toplam üretim maliyeti kaç TL’dir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) 2.500.000.000 TL
B) 2.200.000.000 TL
C) 1.800.000.000 TL
D) 3.000.000.000 TL
E) 2.400.000.000 TL

——————————————————————————–

2)

A) 13.400.000
B) 14.000.000
C) 15.200.000
D) 13.200.000
E) 11.000.000

——————————————————————————–

3) Bir işçi çalışma süresinin so­nunda 4 tane çalışma masası yapmıştır. Bir masanın akord değeri 20.000.000 TL. oldu­ğu­na gö­re işçinin hak ettiği ücret kaç TL.’dir?

A) 100.000.000
B) 20.000.000
C) 10.000.000
D) 80.000.000
E) 160.000.000

——————————————————————————–

4) En düşük en yüksek noktalar yöntemine göre 10.000 MS faaliyet hacminde bütçe¬lenecek GİM ne kadardır?

A) 1.000.000.000
B) 11.000.000.000
C) 10.000.000.000
D) 4.000.000.000
E) 23.000.000.000

——————————————————————————–

5) Endirekt malzeme ve endirekt işçiliğin gi­der merkezlerine da­ğıtımı kaçıncı dağı­tımdır?

A) İkinci Dağıtım
B) Üçüncü Dağıtım
C) Beşinci Dağıtım
D) Dördüncü Dağıtım
E) Birinci Dağıtım

——————————————————————————–

6) Fabrika genel hizmetlerinin aydınlatma­dan aldığı payı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) 20.000.000
B) 15.000.000
C) 35.000.000
D) 45.000.000
E) 25.000.000

——————————————————————————–

8) Bir üretim süreci sonunda elde edilen birleşik mamüllerden nispi satış değeri yüksek olan ve üretimin amacını oluş­turan mamüllere, ne ad verilir?

A) Özel Mamül
B) Esas Mamül
C) Yarı Mamül
D) Tali Mamül
E) Birleşik Mamül

——————————————————————————–

10) Bir üretim işletmesinin genel üretim gi­de­ri hesabının borcu 120.000.000TL ve ge­nel üretim giderleri yansıtma hesabının alacağı 125.000.000TL olduğunda, bu iş­let­mede fiili genel üretim gideri ve eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri tu­tarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiili GÜG 120.000.000 olup, 5.000.000TL fazla yükleme var
B) Fiili GÜG 125.000.000 olup, 5.000.000TL eksik yükleme var
C) Fiili GÜG 120.000.000 olup, 5.000.000TL eksik yükleme var
D) Fiili GÜG 125.000.000 olup, 5.000.000TL fazla yükleme var.
E) Fiili GÜG 120.000.000TL olup, eksik ya da fazla yükleme yoktur.

——————————————————————————–

11) Safha maliyet sistemini uygulayan bir imalat işletmesinin imalat faaliyetleri ile ilgili birinci safhasının bazı bilgileri şun¬lardır: Üretimine başlanan 100.000 birim, üretimi tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen 70.000 birimdir. İmalatta hiç fire yoktur. Dönem sonu yarı mamul stokları direkt malzeme bakımından % 100’ü, şekillendirme açısından % 70’i ta¬mam¬lanmıştır. Dönem içinde katlanılan direkt malzeme maliyeti 3.000.000.000 TL ve şe¬kil¬lendirme maliyeti 1.820.000.000 TL’dir. Ortalama yönteme göre direkt malzeme ve şekillendirme toplam eşdeğer birim sayıları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70.000 birim şekillendirme, 91.000 birim direkt mal­ze­me
B) 100.000 birim şekillendirme, 70.000 birim direkt malzeme
C) 70.000 birim direkt malzeme, 70.000 birim şekillendirme
D) 100.000 birim şekillendirme 91.000 birim direkt malzeme
E) 100.000 birim direkt malzeme, 91.000 birim şekillendirme

——————————————————————————–

12) Aşağıdakilerden hangisi, safha maliyeti sis­teminde birim maliyetin hesap­lanma­sında kullanılan FİFO yönteminin özellik­lerinden biridir?

A) Mamul maliyetine direkt ve endirekt maliyetler birleştirilerek ulaşılması
B) Dönem başı stokları ile dönem içinde katlanılan maliyetlerin ortalamasının hesaplanması
C) Dönem içinde üzerinde işlem yapılan dönem başı ve dönem sonu yarı ma­mul miktarı hesaplanması
D) Fireler için eşdeğer birim sayısı hesaplanması
E) İmalatı öncelikle tamamlanan mamul­lerin satıldığının varsayılması

——————————————————————————–

13) FİFO yöntemine göre dönem içinde ta­mamlanan 40.000 birimin toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.100.000.000
B) 950.000.000
C) 1.255.000.000
D) 1.150.000.000
E) 1.250.000.000

——————————————————————————–

14) FİFO yöntemine göre I. safhanın şekillen­dirme açısından eşdeğer birim miktarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 39.000
B) 36.500
C) 37.000
D) 41.000
E) 31.500

——————————————————————————–

15) Ortalama yönteme göre I. safhanın direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim başına maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23.000
B) 25.000
C) 28.000
D) 32.000
E) 35.000

——————————————————————————–

16) Ortalama yönteme göre tamamlanan 25.000 birimin toplam maliyeti aşa­ğı­dakilerden hangisidir?

A) 1.000.000.000
B) 1.150.000.000
C) 1.225.000.000
D) 1.250.000.000
E) 1.500.000.000

——————————————————————————–

17) Üretimin son aşamasında veya kalite kont­rol noktalarında ortaya çıkan ve stan­dartlara uymayan mamule ne ad verilir?

A) Kusurlu Mamul
B) Bozuk Mamul
C) Fire
D) Yan Mamul
E) Artık

——————————————————————————–

18) Anormal firenin maliyetinde aşağıdaki hangi hesap borçlandırılır?

A) Genel Üretim Gideri
B) DİMM Gideri
C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Gider Tahakkukları
E) Yarımamul- Üretim

——————————————————————————–

19) Aşağıdakilerden hangisi, safha maliyeti için doğru bir ifade değildir?

A) Tamamlanıp devredilen mamullerin mali­yetinin belirlenebilmesi için birim mali­yetin bilinmesi gerekir.
B) İmalatta ortaya çıkan firelerin birim mamul maliyetine etkisi yoktur.
C) Eşdeğer birim sayısı dö­nem sonu mamul stokla­rının miktarı ile tamam­lanma derecesinin çarpı­mına eşittir.
D) Bir safhanın maliyeti, iz­leyen safhanın maliyetine eklenir.
E) Dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti direkt malzeme, direkt işçilik ve genel imalat maliyet­le­rinden oluşur.

——————————————————————————–

20) Bir üretim işletmesinde döne­me ilişkin toplam sabit mali­yetler 250.000.000 TL. br. ba­şı­na değişken maliyet ise 100.000 TL’dir. İşletmede dö­nem içinde 10.000 saat çalı­şılması durumunda toplam mali­yet kaç TL’dir?

A) 2.000.000.000
B) 1.750.000.000
C) 900.000.000
D) 2.500.000.000
E) 1.250.000.000

——————————————————————————–

21) İşletme ( cinsi mamulden 1.000birim sat­mayı planla­mak­ta­dır. Mamulün birim sa­tış fi­yatı 100.000 TL ve birim başına de­ğiş­ken maliyet ise 60.000 TL’dir. İşletme bu mamulü üret­mek için toplam 20.000.000 TL sabit maliyete katlanacağını düşün­mek­tedir.
Bu bilgilere göre mamule ilişkin toplam katkı kaç TL’dir?

A) 60.000.000
B) 50.000.000
C) 40.000.000
D) 30.000.000
E) 20.000.000

——————————————————————————–

22) Beklenen durumun gerçek­leşmemesi ve­ya kabul edilen varsayımlarda farklılık ol­ması durumunda maliyet-hacim-kâr ana­­­lizi sonuçlarının ne yönde deği­şece­ği­nin model­lenmesine ne ad verilir?

A) Katkı Payı
B) Katkı Oranı
C) Duyarlılık Analizi
D) Duyarsızlık Analizi
E) Başabaş Noktası

——————————————————————————–

23) Bir işletmede I. dönem satış miktarı 200 br. II. dönem 250 br. olarak be­lirt­ilmiştir. Her dönemin sa­tış miktarının %20’si ka­dar dönem sonu bulu­na­caktır. I. dönemin dö­nembaşı stoğu 50 br. oldu­ğu­na göre II. dönemin bütçe­lenmiş üretim miktarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 260
B) 220
C) 180
D) 350
E) 310

——————————————————————————–

24) İşletme bütçesini 3 aylık olarak hazır­la­maktadır. Bütçelenen satış miktarı sıra­sıyla 3000br, 5.000br, 6.000br ve 8.000br’ dir. İşletme dönem satış miktarı­nın %5’i kadar dönem sonu stoku bulun­dur­mak istemektedir ve I. üç aylık dönem­de dö­nem­ başı stok miktarı 400 birimdir. Bu bil­gilere göre II. üç aylık dönem için üretim miktarı kaç birimdir?

A) 5.100
B) 5.200
C) 6.000
D) 6.100
E) 5.700

——————————————————————————–

25) Ampul üreten bir işletme, 2004 yılında 180.000 adet ampul satabileceğini tahmin etmektedir. İşletmenin dönem başı stokları 5.000 adettir. İşletmenin bu satış mik­tar­larını ve dönem sonu stok miktarını karşı­la­­ya­bilmesi için 186.000 ampul üret­mesi gerektiğine göre arzu edilen dönem sonu stok miktarı kaç adettir?

A) 12.000
B) 7.000
C) 10.000
D) 11.000
E) 9.000

——————————————————————————–

26)
İşletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem içinde çalışılan fiili süre 25.000 saat, fiili ücret ise saat başına 400.000 TL’dir. İşletme dönem içinde 24.000 saat çalışı­la­ca­ğını ve saat üc­re­tinin ise 420.000TL olacağını planla­mıştır.
Bu bilgilere göre direkt işçilik verim farkı kaç TL’dir?

A) 420.000.000 TL aleyhte
B) 420.000.000 TL lehte
C) 400.000.000 TL aleyhte
D) 400.000.000 TL lehte
E) 20.000.000 TL lehte

——————————————————————————–

27)
İşletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem içinde çalışılan fiili süre 25.000 saat, fiili ücret ise saat başına 400.000 TL’dir. İşletme dönem içinde 24.000 saat çalışı­la­ca­ğını ve saat üc­re­tinin ise 420.000TL olacağını planla­mıştır.
Bu bilgilere göre direkt işçilik ücret farkı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 200.000.000
B) 300.000.000
C) 400.000.000
D) 500.000.000
E) 600.000.000

——————————————————————————–

28) Belirli bir amacı ger­çek­leş­tir­mek ama­cıy­la, başka bir ama­cın gerçekleşmesinden vaz­geçilmesi durumunda vaz­ge­çilen amacın sağlayacağı çı­karın net tutarına ne ad verilir?

A) Fırsat maliyeti
B) Geçerli maliyet
C) Batmış maliyet
D) Ek maliyet
E) Kontrol edilebilen maliyet

——————————————————————————–

29) ( İmalat İşletmesi’nin üretim kapasitesi 50.000 birimdir. İşletme dönem içinde 40.000 birim mamulü birim fiyatı 10.000 TL’den satmayı plan­la­maktadır. İmalat için birim de­ğişken maliyet 6.000 TL ve toplam sabit maliyet 100.000.000 TL’dir. İşletme ay­rıca satış komisyonu gideri olarak birim başına (değişken) 500 TL ödeme yapacağını tahmin etmiştir. Sabit satış ve yönetim giderleri toplam olarak 25.000.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre işletmenin toplam kârı veya zararı kaç TL’dir?

A) 275.000.000 TL kâr
B) 50.000.000 TL kâr
C) 15.000.000 TL kâr
D) 15.000.000 TL zarar
E) 50.000.000 TL zarar

——————————————————————————–

30) Sorumluluk merkeziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmedeki örgüt birimleridir.
B) Üstün astan bir görevi yerine getirmesini talep etme hakkına sorumluluk denir.
C) Sorumluluk merkezi, yöneticinin çeşitli girdiler kullanarak belirli çıktılar ürettiği yerdir.
D) Yöneticilerin finansal performansının nasıl ölçüleceğini gösterir.
E) Sorumluluk merkezleri, yönetim kontrol sürecini geliştirir.

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı
1 B
2 A
3 D
4 B
5 E
6 A
7 C
8 E
9 A
10 A
11 E
12 C
13 C
14 E
15 C
16 C
17 A
18 C
19 B
20 E
21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 D
28 A
29 C
30 B

Maliyet Muhasebesi
SINAV – 2

1)
Satılan malın maliyeti 500.000.000
Tamamlanan malın maliyeti 600.000.000
DB Mamul Mevcudu 200.000.000
İmalata yüklenen maliyet 400.000.000
ise, dönem sonu mamul stoğu, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) 200.000
B) 300.000
C) 400.000
D) 500.000
E) 600.000

——————————————————————————–

2) Aşağıdakilerden hangisi, ilk madde ve malzeme değerlemelerinde ortalama mali­yet yönteminin avantajlarından biridir?

A) Fiyatların yükseldiği dönemlerde dönem kârı yüksek çıkar
B) Dayanıksız ürünlerin bozulma nedeniyle ortaya çıkacak zararların azalmasını sağlar
C) Düşük ve yüksek maliyetli malzemelerin mamul maliyeti üzerindeki etkisini azal­tarak değerleme denge ve istikrar sağlar.
D) Kârların olduğundan daha fazla görün­mesini engeller
E) Bilançoda stoklar cari fiyatlara en yakın düzeyde bulunur.

——————————————————————————–

3) Bir işçinin işyerinde bulun­duğu süre için­de, hangi gider merkezinde, hangi işler üze­­rinde ne kadarlık süreyle ça­lış­tığını, bo­şa geçen zaman ve fazla çalışmalarının olup olmadığını gösteren belgeye ne ad verilir?

A) İşçi Çalışma Kartı
B) İşçi Çalışma Kartı Özeti
C) Puantaj Usulü
D) İşçi Saat Kartı
E) Otomatik Saat Kullanımı

——————————————————————————–

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Belli bir faaliyet hacmi aralı­ğında birim sabit maliyetler değişmez.
B) Sabit maliyetler yönetilebilen ve yöne­tilemeyen sabit mali­yetler olmak üzere ikiye ayrılır.
C) Yönetilebilen sabit maliyetler işletmenin uzun dönemli amaçları üzerinde olumsuz etkisi az olan maliyetlerdir.
D) Toplam sabit maliyetler faali­yet hacminin artması duru­munda basamaksal olarak artar.
E) Reklam harcamaları, araş­tırma, geliş­tir­me harcamaları yönetilebilen sabit mali­yet­lere örnektir.

——————————————————————————–

5) Makine üreten bir işletmede, departman­lar­daki ma­ki­nelerin bakım onarım işlerini yapan Bakım Onarım Departmanı aşağı­daki maliyet yerlerinden hangisi içinde yer alır?

A) Genel Yönetim Maliyet Yeri
B) Esas Üretim Maliyet Yeri
C) Yardımcı Üretim Maliyet Yeri
D) Üretim Yönetimi Maliyet Yeri
E) Yardımcı Hizmet Maliyet Yeri

——————————————————————————–

6) Doğrudan dağıtım yöntemine göre, A de­part­manının yemekhaneden aldığı pay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13.500.000
B) 14.000.000
C) 20.000.000
D) 22.500.000
E) 12.000.000

——————————————————————————–

7) Bir birleşik imalat sürecinde 10. 000 birim (Y) ve 5.000 birim (Z) birleşik mamullerini üretebilmek için 17.500.000TL maliyete katlanılmıştır. Birim satış fiyatları (Y) mamulü için 2.000TL, (Z) mamulü için ise 3.000TL’dir. İşletme birleşik maliyetleri satış değerlerini esas alarak dağıtmaktadır.
Bu bilgilere göre (Z) mamulü için toplam birleşik maliyet kaç TL’dir?

A) 15.000.000
B) 12.500.000
C) 10.000.000
D) 7.500.000
E) 5.000.000

——————————————————————————–

8) B’nin birim maliyeti aşağıdakilerden han­gisidir?

A) 443.500
B) 440.250
C) 445.500
D) 450.500
E) 400.500

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, genel üretim ma­li­yetinin özelliklerinden değildir?

A) Genel üretim maliyetleri ile mamüller arasında doğrudan bir ilişki vardır.
B) Genel üretim maliyetleri birbirine ben­zemez.
C) Yıl içinde düzensizlikler olur
D) Mevsimsel değişikliklerden etkilenir.
E) Çok sayıdadır.

——————————————————————————–

10) A ve B mamulü üreten işletme bir birim A’nın üretimi için 2 direkt işçilik saati, bir birim B mamulü için 3 direkt işçilik saati harcamaktadır. A’nın üretim miktarı 1.000 br B’nin ise 2.000 birimdir. Bütçelenen GİM 280 milyon TL ise GİM yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25.000
B) 30.000
C) 20.000
D) 40.000
E) 35.000

——————————————————————————–

11) FİFO yöntemine göre dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti aşağıda­kiler­den hangisidir?

A) 450.000.000
B) 250.000.000
C) 500.000.000
D) 350.000.000
E) 540.000.000

——————————————————————————–

12) Safha maliyet sisteminde malzeme istek fişleriyle ambardan çekilip üretime sevk edilen Direkt İlk Madde ve Malzeme hangi hesabın neresine kaydedilir?

A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı’nın alacağına
B) Direkt İşçilik Giderleri Hesabı’nın borcuna
C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı’nın borcuna
D) Genel Üretim Giderleri Hesabı’nın bor­cuna
E) Genel Üretim Giderleri Hesabı’nın ala­cağına

——————————————————————————–

13) Ortalama yönteme göre direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim mik­tarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31.000
B) 35.000
C) 32.500
D) 32.000
E) 33.000

——————————————————————————–

14) Mart ayı içinde I. safhada üretime giren top­lam miktar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) 10.000
B) 30.000
C) 40.000
D) 25.000
E) 15.000

——————————————————————————–

15) FİFO yöntemine göre II. safhada tamam­lanan 20.000 birimin toplam maliyeti aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) 2.747.500.000
B) 2.587.900.000
C) 2.650.000.000
D) 2.428.500.000
E) 2.848.500.000

——————————————————————————–

16) Ortalama yönteme göre II. safhanın stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 560.000.000
B) 780.000.000
C) 910.000.000
D) 860.000.000
E) 940.000.000

——————————————————————————–

17) Aşağıdakilerden hangisi üretim kayıpları olarak ele alınmaz?

A) Kusurlu mamuller
B) Fire
C) Artıklar
D) Dayanıksız mamul
E) Bozuk mamul

——————————————————————————–

18) İşletme artık satışından elde edilen geliri toplam üretim maliyetinden düşerek net üretim maliyetini hesaplamaktadır. Bu durumda elde edilen satış geliri aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kaydedilir?

A) Mamuller Hesabı
B) İlk Madde ve Malzeme Hesabı
C) Satılan Mamullerin Maliyeti Hesabı
D) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
E) Kasa Hesabı

——————————————————————————–

19) Aşağıdakilerden hangisi, üretim kayıpları için yapılan gruplama içinde yer almaz?

A) Yan mamul
B) Kusurlu Mamuller
C) Bozuk Mamuller
D) Artık
E) Fire

——————————————————————————–

20) İşletme A cinsi mamulden 2000 birim satmayı planlamaktadır. Mamulün birim satış fiyatı 300.000TL ve birim başına değişken maliyet 100.000TL’dir. Toplam sabit maliyet 300.000.000TL ise mamulün satış kârı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100.000.000
B) 200.000.000
C) 300.000.000
D) 400.000.000
E) 500.000.000

——————————————————————————–

21)
Birim satış fiyatı 40.000 TL
Birim değişken maliyet 25.000 TL
Üretim miktarı 10.000 br
Toplam sabit maliyet 75.000.000 TL
Bu verilere göre sabit maliyet 75.000.000 TL’den 100.000.000TL’ye yük­selirse, katkı payı nasıl değişir?

A) 25.000.000 artar
B) 25.000.000 azalır
C) 2.500 artar
D) 2.500 azalır
E) Değişmez

——————————————————————————–

22) Toplam sabit maliyetlerdeki azalma iş­let­me için nasıl bir etki doğurur?

A) Katkı payını artırır.
B) Katkı payını azaltır.
C) Katkı payı ve net kâr değiş­mez.
D) Katkı payı değişmez, net kâr artar.
E) Katkı payı değişmez, net kâr azalır.

——————————————————————————–

23) Aşağıdan yukarıya doğru bütçeleme ola­rak ifade edilen bütçe çeşidi aşağıda­kiler­den hangisidir?

A) Kabul Ettirilen Bütçe
B) Sürekli Bütçe
C) Ayrıntılı Bütçe
D) Nakit Bütçesi
E) Katılımlı Bütçe

——————————————————————————–

24) Elektrikli süpürge üretimi ya­pan bir iş­let­mede 2004 yı­lında 1.000.000 adet süpürge üretilmesi planlanmaktadır. Üretilen sü­pür­geler kutuların içinde satışa su­nul­makta­dır ve bu boş kutuların tanesi 75.000.- TL’ye dışarıdan alınmaktadır. İşletme bu ku­­tu­lardan dönem sonunda 25.000 adet stoklamayı arzu­la­maktadır. 1 Ocak 2004 tari­hinde bu kutulardan 40.000 adet bu­lunduğuna göre bu dönemde satın alına­cak kutular için satıcıya öde­necek toplam ilk madde ve malzeme maliyeti kaç TL’dir?

A) 73.875.000.000
B) 75.620.000.000
C) 81.310.000.000
D) 62.870.000.000
E) 50.750.000.000

——————————————————————————–

25) Tek mamül üretip satan bir şir­ket gelecek döneme ait bütçe­lerini hazırlamaktadır. Satı­ş­lar 650.000 birim olarak büt­çelenmiştir. Bütçe dönemi başında elde 85.000 birim olacağı tahmin edilmekte, bütçe döne­mi sonunda da elde 120.000 birim bulunması isten­mek­tedir. Buna göre bütçe döneminde kaç birim üretim yapılmaktadır?

A) 615.000
B) 650.000
C) 685.000
D) 735.000
E) 770.000

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, direkt ilk madde ve malzeme sapmasıdır?

A) Ücret sapması
B) Verim sapması
C) Fiyat sapması
D) Bütçe sapması
E) Kapasite sapması

——————————————————————————–

27) Bir birim ürün için gerekli di­rekt işçilik süresi 1,9 saattir. Kişisel ihtiyaçların ve mo­la­la­rın süresi 0,2 saattir. Temizlik ve makine durmaları için süre 0,15 saat, hatalı ürünün için­deki direkt işçilik süresi 0,05 saat olarak ölçüldüğüne gö­re, bir birim ürün içindeki di­rekt işçilik süresi kaç saattir?

A) 2,25
B) 2,1
C) 2,05
D) 2,15
E) 2,3

——————————————————————————–

28) İşletmeye 5.000 birimlik özel bir sipariş gelmiş ve bu sipa­riş için müşteri 8.000TL birim fiyat vermiştir. Bu sipariş için işletme satış komisyonu öde­meyecektir. Yukarıdaki bil­gi­lere göre işletmenin bu sipa­rişi kabul etmesi durumunda toplam kârı veya zararı kaç TL değişecektir?

A) 20.000.000 TL kâr
B) 18.000.000 TL kâr
C) 10.000.000 TL kâr
D) 10.000.000 TL zarar
E) 15.000.000 TL zarar

——————————————————————————–

29) Yapılan araştırmaya göre fi¬yatın 55.000 TL’ye yük¬sel¬til¬mesi halinde satış miktarı 8000 birime düşecektir. Fi¬ya¬tın yüksel¬tilmesi sonucu kârda meydana gelecek artış veya azalış ne kadardır?

A) 10.000.000 artar
B) 10.000.000 azalır
C) 100.000.000 artar
D) 20.000.000 artar
E) 20.000.000 azalır

——————————————————————————–

30) Dağıtım işletmelerinin satış mağazaları aşağıdakilerden hangisine örnek göste­rilebilir?

A) Gelir Merkezi
B) Kâr Merkezi
C) Maliyet Merkezi
D) Yatırım Merkezi
E) Üretim Merkezi

——————————————————————————–
Cevap Anahtarı
1 B
2 C
3 A
4 A
5 E
6 D
7 D
8 A
9 A
10 E
11 E
12 C
13 D
14 C
15 B
16 C
17 D
18 D
19 A
20 A
21 E
22 D
23 E
24 A
25 C
26 C
27 E
28 C
29 B
30 A

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver