Aöf İstatistik Deneme Sınavı Dersi İzle Videolu Konu Anlatımı

  • aöf 2. sınıfın derslerinden olan İSTATİSTİK dersi ile ilgili soru ve çözümleri DERSİZLESENE.COM’da.. Aöf İstatistik Deneme Sınavı,Aöf İstatistik soruları ,Aöf İstatistik soruları ve çözümleri,Aöf İstatistik çıkmış soruları ,Aöf İstatistik çıkmış soruları indir

İstatistik
SINAV – 1

1) Belirlenen amaç ya da amaç­lar doğ­rul­tu­sunda gözlenen yı­ğın olaylardan der­le­nen sa­yı­sal verilerin işlenerek ilgili olay­ların oluşturduğu yı­ğın­la­rın bilimsel olarak in­ce­­len­mesinde kullanılan teknik yön­tem­ler bilimine ne ad verilir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Matematik
B) İktisat
C) İstatistik
D) Maliye
E) Muhasebe

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık de­ğeri olabilir?

A) -1/2
B) -0,5
C) 17/12
D) 1,33
E) 1/2

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi, ala­nı ilgili sı­nı­fın frekansına ve tabanı da ilgili sınıfın ara­­lı­ğı­na eşit birbirine bitişik dik­dört­genlerden oluşan bir gra­fik göste­ri­midir?

A) Çubuk Grafik
B) Histogram
C) Frekans Poligonu
D) Ters Eğrisi
E) Serpilme Diyagramı

——————————————————————————–

5) Bu histogram kaç gözlemden oluşmuştur?

A) 14
B) 18
C) 22
D) 24
E) 26

——————————————————————————–

6) Bir fabrikada üretilen piller arasında rast­­gele 40 tanesi seçilmiştir. Bun­lar­dan 10 tanesinin bozuk olduğu tespit edil­miştir. Bozuk pillere iliş­kin aşa­ğı-da­kilerden hangisi söy­lenebilir?

A) Pillerin yaklaşık %10’u bozuktur.
B) Bozuk pil oranı 10/30’dur.
C) Bozuk olmayan pil oranı 9/10’dur.
D) Pillerin yaklaşık %25’İ bozuktur.
E) Pillerin yaklaşık % 40’ı bozuktur.

——————————————————————————–

7) 4! . 0! işlemin sonucu kaçtır?

A) 0
B) 4
C) 24
D) 12
E) 2

——————————————————————————–

9) X sürekli rassal değişken, ortalaması 35 ve standart sapması 6 olmak üzere nor­mal dağılmıştır. Bu bilgile­re göre P(32

A) 0,2178
B) 0,3336
C) 0,4599
D) 0,5564
E) 0,5997

——————————————————————————–

11) Bir kot pantolon firması üretmiş olduğu yeni bir model hakkında beğenilerin ora­­nı­nı tahminlemek istiyor. Bu amaçla kot pan­ta­lo­nu satın alanlar arasından 70 ki­şiyi seçiyor ve bunların 45’inin pan­­­ta­lo­nu be­ğendiklerini öğre­ni­yor. Be­ğe­nilerin nokta tah­mi­ni­ni hesaplayınız.

A) 0,85
B) 0,20
C) 0,40
D) 0,80
E) 0,64

——————————————————————————–

14) Bir işletmede üretilen am­pullerin 700 saat olan da­yanma sürelerini arttırmak için yen­i bir hammaddenin kullanılması isten­mek­te­dir. Bu hammadde kul­la­nı­la­rak 2000 ürün üretilmiş ve or­talama da­ya­nma sü­resi 800 saat olarak he­sap­lan­mıştır. Ham­mad­denin olumlu so­nuç ve­rip vermediği %95 gü­venle sınana­cak­tır. Bu sına­mada ör­nek­le­me dağılımının red bölgesi aşa­ğı­daki­lerden han­gisi­dir?

A) Sağ uçta, %2,5’lik alan
B) Sağ uçta, % 10’luk alan
C) Sağ uçta, % 5’lik alan
D) Sol uçta, % 5’lik alan
E) Sol uçta, %2,5’lik alan

——————————————————————————–

15) Anakütle ortalamasının 90 olup ol­ma­dı­ğı­nın sınanma­sın­da, çekilen bir örneğin or­tala­ması 86, standart hatasının tah­mi­ni değeri 15 olarak he­sap­lanmıştır. Ör­nek ortala­ma­sı­na karşılık gelen t değeri kaçtır?

A) -0,08
B) -0,50
C) -0,20
D) -0,26
E) -0,38

——————————————————————————–

16) Aşağıdakilerden hangisi, ör­neklem is­ta­tis­tiklerini kulla­narak bir hipotezin doğ­ru olup olmadığını ortaya koy­maya yö­ne­lik yapılan çalış­malardır?

A) İstaistiksel Hipotez Testi
B)
C)
D) Karşıt Hipotez Testi
E) Parametrik Olmayan Testler

——————————————————————————–

17) Tabloya göre 2. satır 1. sütunun gözlenen frekansı nedir?

A) 10
B) 5
C) 17
D) 3
E) 15

——————————————————————————–

18) Aşağıdaki tabloya göre B makinesi ile II. vardiyanın gözlenen frekansı kaçtır?

A) 10
B) 8
C) 19
D) 12
E) 35

——————————————————————————–

19) Bir araştırmada ki-kare istatisti­ğinin değeri 19,047 ve kon­tenjans katsayısı (c) 0,40 hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre gözlem sayısı (n) kaçtır?

A) 100
B) 50
C) 40
D) 20
E) 10

——————————————————————————–

20) x ve y değişkenleri arasındaki ilişkiye gös­te­ren denklem aşağıdakilerden han­gi­sidir?

A) Normal denklemler
B) Hipotez
C) Ki-kare testi
D) Regresyon denklemi
E) Kritik t değeri testi

——————————————————————————–

21) Regresyon katsayının 0,02 anlam dü­ze­yin­de test edilmesi istendiğinde, test istatistiğinin değeri kaçtır?

A) t=10
B) t=11
C) t=12
D) t=1,2
E) t=12,75

——————————————————————————–

22) Yukarıdaki verilere göre, hi­po­tez test­in­de sıfır hi­po­tezi­nin red bölgesi aşağı­da­ki­­ler­den hangisidir?

A) t=2,447
B) t=2,532
C) t>2,532
D) t>2,447
E) t<2,532

——————————————————————————–

23) Aynı yönde güçlü ilişkiyi gös­teren ko­re­­lasyon katsayısı kaçtır?

A) 2
B) 1
C) 1/2
D) -1/2
E) 0

——————————————————————————–

24) Y’nin X’e göre regresyon katsayısı byx= -0,45 ve X’in Y’ye göre regresyon kat­sa­yı­sı byx=-0,34 ise korelasyon katsayısı kaçtır?

A) r= 0,39
B) r= -0,39
C) r= -1
D) r= 0
E) r= 1

——————————————————————————–

25) Y’deki değişimin %100’ünün X ba­ğım­sız değişkeni ta­ra­fın­dan açıklanabildiği, r2= 0 değeri kaçtır?

A) r2= -1
B) r2= 1,5
C) r2= 0
D) r2= 0,5
E) r2= 1

——————————————————————————–

26) Bir malın farklı yıllardaki fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. 1989 yılına ait zincirleme indeks değeri 125 ise 1988 yılına ait fiyat kaç liradır?

A) 140
B) 120
C) 62,5
D) 160
E) 200

——————————————————————————–

27) 1997 yılına ilişkin indeks değeri 125’dir. 1995 yılı üretim miktarı ise 120’dir. 1995 yılı baz alınırsa 1997 yılı üretim miktarı nedir?

A) 96
B) 150
C) 100
D) 80
E) 70

——————————————————————————–

28) Yukarıdaki tabloda iki mad­de­nin 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin fiyat ve miktarları verilmiştir. Buna göre Laspeyres in­deksinin bulununuz.

A) 128,87
B) 128,78
C) 125,78
D) 128
E) 129

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, za­man serisi çö­zümlemesi ça­lışmaları arasında yer al­maz?

A) Seriyi etkileyen bileşenlerin belir­len­mesi
B) Belirlenen bileşenlerin etki­lerinin tah­min­­lenmesi
C) Hesaplanan tahminlerden yarar­la­nıl­ması
D) Serinin gelecek dönemle­rine ilişkin ön­görü yapılma­sı
E) y1, y2 gibi gözlem değerle­rinden olu­şan kü­menin belirlenmesi

——————————————————————————–

30) Zaman serilerinin çözüm­len­me­si süre­cin­de k çift sayıysa aşağıdakilerden han­gisi kul­la­nılır?

A) Hareketli Ortalamalar
B) Çarpımsal Model
C) Toplamsal Model
D) Mevsimsel Model
E) Merkezileştirilmiş Hareketli Ortala­ma­lar

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı
1 C
2 C
3 E
4 B
5 B
6 D
7 C
8 A
9 E
10 B
11 E
12 D
13 A
14 C
15 D
16 A
17 B
18 B
19 A
20 D
21 C
22 D
23 B
24 B
25 E
26 D
27 B
28 B
29 E
30 E

 

İstatistik
SINAV – 2

1)

A) Simetrik bir dağılımdır.
B) Sağa çarpık bir dağılımdır
C) Sola çarpık bir dağılımdır
D) Dağılım hakkında hiçbir şey söy­le­ne­mez
E) Eş dağılımdır.

——————————————————————————–

2) İçerisinde % 15 mavi ve % 85 beyaz bil­ye bulunan tor­ba­dan rasgele çekilen bir bil­yenin mavi olmama ola­sılığı kaçtır?

A) 85/100
B) 15/100
C) 1/15
D) 1/85
E) 15/85

——————————————————————————–

5) Aşağıdakilerden hangisi, be­lirli bir za­man aralığı içinde herhangi bir anda göz­lene­bi­len istatistik birimleridir?

A) Ani Birimler
B) Sürekli Birimler
C) Doğal Birimler
D) Gerçek Birimler
E) Varsayımsal Birimler

——————————————————————————–

6) Hilesiz bir zarın atılışı dene­yinde üste gelen yüzün en az 4 gelmesi olasılığı nedir?

A) 1/6
B) 3/6
C) 4/6
D) 5/6
E) 6/6

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerden hangisi, ke­sikli bir rassal değişkenin özellikleri arasında yer al­maz?

A) x değişkeninin alabileceği her bir de­ğe­rin olasılığı en az 0’dır.
B) x değişkeninin alabileceği her bir de­ğerin olasılığı en çok 1’dir.
C)
D) x değişkenin alabileceği tüm de­ğe­r­le­rin olasılıkları toplamı 1’dir.
E) x değişkeninin alabileceği her bir de­ğe­rin olasılığı 0’la 1 arasındadır.

——————————————————————————–

8) Varyansı 3,5 olan bir dağılım için p=0,5 ve q=0,7 şeklinde X binom dağılmış bir değişkende n kaçtır?

A) 1
B) 10
C) 5
D) 7
E) 8

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi nor­mal olasılık dağılımının özel­likleri arasında bulun­mamak­­ta­dır?

A) Normal dağılım eğrisi altın­daki toplam alan 1.0’dır.
B) Normal dağılım eğrisi orta­lamaya göre simetriktir.
C) Normal dağılım eğrisinin iki kuyruğu 0 ile 1 arasındadır.
D) Normal dağılım eğrisinin iki kuyruğu yatay eksene asimtottur.
E) Normal dağılım eğrisinin iki ucu sonsuza gitmektedir.

——————————————————————————–

10) Örneklemin, araştırmacının ya da ör­nek­lemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyim­le­rine gö­re seçilmiş olduğu ör­nekleme aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Yargısal Örnekleme
B) Kota Örneklemesi
C) Kolayda Örnekleme
D) Rassal Örnekleme
E) Kartopu Örneklemesi

——————————————————————————–

12) Bir hazır gıda firması ürettiği yeni kon­ser­­veler hakkında beğenilerin oranını ta­minle­mek istiyor. Bu amaçla kon­ser­ve kullananlar arasında rassal olarak 500 kişi seçiyor ve bunların 180’nin kon­­ser­veyi beğendiklerini öğreniyor. Bu istenenin nokta tahmini aşa­ğı­da­ki­ler­­den hangisidir?

A) 0,40
B) 0,36
C) 0,52
D) 0,34
E) 0,48

——————————————————————————–

14) Bir üniversiteden 1993 yılında mezun olan öğrencilerin not ortalamasını 72’den küçük olup olmadığı 0,80 gü­ven­le sınanacaktır. Örnekleme da­ğılımın red böl­gesi nedir?

A) Dağılımın sağ tarafındaki %20’lik alan
B) Dağılımın sol tarafındaki %20’lik alan
C) Dağılımın her iki tarafındaki %20’lik alan
D) Dağılımın sağ tarafındaki %10’luk alan
E) Dağılımın sol tarafındaki %10’luk alan

——————————————————————————–

15) Tek yönlü sınamada 0,05 anlam düzeyi ve n=15 büyük­lü­ğün­de­ki örnekler için kritik t değeri ne­dir?

A) 2,228
B) 1,740
C) 1,761
D) 0,4772
E) 0,413

——————————————————————————–

16) Bir işletmede üretilen ampulle­rin 1450 saat olan dayanma süresini arttırmak için yeni bir ham­madde kullanılarak 1000 ürün üre­til­miş ve or­talama süresi 1620 saat olarak he­sap­lan­mış­tır. Hammaddenin olum­lu sonuç ver­mediği %95 gü­venle sınanacaktır. Bu sınamadaki örnekleme da­ğılımının red bölgesi aşağıda­ki­lerden hangisidir?

A) Sağ uçta %2,5’lik alan
B) Sol uçta %5’lik alan
C) Sağ uçta %5’lik alan
D) Her iki uçta %10’luk alan
E) Her iki uçta %2,5’lik alan

——————————————————————————–

17) Bu tabloya göre sarışın siyah gözlü insanların beklenen frekansı nedir?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 18
E) 21

——————————————————————————–

18) Yukarıdaki tabloda sabah vardiya­sındaki hatalı üretim miktarının beklenen frekansı nedir?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
E) 28

——————————————————————————–

19) İki ilacın aynı hastalığa et­ki­lerini kar­şı­laş­tırmak amacıyla yapılan bir ça­lış­ma­da yukarıdaki tablo elde edilmiştir. Tablonun sıfır hipotezinin doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki ilacın hastalığa karşı etkileri ara­sın­da fark vardır.
B) İki ilacın hastalığa karşı etkileri ara­sında fark yoktur.
C) A ilacı hastalığa daha iyi gelmektedir.
D) B ilacı hastalığa daha iyi gelmektedir.
E) B ilacını kullanıp iyileşenler daha faz­ladır.

——————————————————————————–

20) Bir dershane 5 kayıt haftası bo­­yunca yap­mış olduğu üc­ret­siz tanıtım dersleri bo­yun­ca yap­tığı harcamalar ve kesitleri haf­ta­lara göre yukarıdaki tab­loda ver­i­l­miştir. Yukarıdaki bilgilere göre toplam xy değeri kaçtır?

A) 1320
B) 1300
C) 1250
D) 1200
E) 320

——————————————————————————–

21) Regresyon denklemi aşa­ğı­da­kilerden han­gisini gösterir?

A) X ve Y arasındaki ilişkiyi
B) X’deki artışı
C) Y’deki artışı
D) X ve Y’den hangisinin büyük olduğunu
E) X ve Y’den hanisinin küçük olduğunu

——————————————————————————–

23) Korelasyon katsayısı aşa­ğı­da­ki hangi değeri alamaz?

A) 0
B) -1
C) 1
D) 2
E) -1/2

——————————————————————————–

24) Örneklem büyüklüğü n= 16, r= 0,52 de­ğe­rinin anlamlılığını sınamak için he­sap­lanan test istatistiğinin değeri aşa­ğı­­da­ki­ler­den hangisidir?

A) 2,277
B) 2,288
C) 2,299
D) 2,000
E) 2,266

——————————————————————————–

25) X ve Y değişkenleri ara­sın­da­ki ilişkiyi gösteren kore­las­yon katsayısı r= 0,67 ol­du­ğun­da anlamlılık katsayısı kaç­tır?

A) r2= 0,44
B) r2= 1
C) r2= -1
D) r2= 0,67
E) r2= 0,48

——————————————————————————–

26) Yukarıdaki bilgilere göre Mersin iline ilişkin indeks değeri nedir?

A) 120
B) 91,8
C) 84,7
D) 101,7
E) 141

——————————————————————————–

27) Yukarıdaki tabloya göre 2002 yılı temel yıl kabul edildiğinde, 2003 yılına ilişkin Laspeyres fiyat indeksinin değeri aşağı­da­ki­ler­den hangisidir?

A) 150,228
B) 135,125
C) 165,625
D) 148,759
E) 182,165

——————————————————————————–

28) Yukarıdaki tabloda iki mad­de­nin 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin fiyat ve miktarları verilmiştir. Buna göre 1999 yılı temel kabul edi­le­rek hesaplanacak Fisher fi­yat indeksinin de­ğe­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den hangisidir?

A) 119,8
B) 131,2
C) 128,3
D) 120,5
E) 129,8

——————————————————————————–

30) Tt’nin doğrusal tahmin mo­de­li tt= 16,752+12,822t olduğuna göre serinin trendi nasıl bir eğilim gösterir?

A) b1= 12,822 pozitif bir değer olduğu için serinin trendi artan bir eğilim gösterir.
B) b0 azalan bir eğilim gösterir
C) Serinin trendini bulmak için yt / mt formülünden faydalan­mak gerekir.
D) Azalan bir eğilim gösterir.
E) Trend bileşeni Tt’nin tahmini için doğrusal modelin bulun­ması gerekir.

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı
1 B
2 A
3 A
4 B
5 B
6 B
7 C
8 B
9 C
10 A
11 B
12 B
13 B
14 B
15 C
16 C
17 D
18 C
19 B
20 A
21 A
22 B
23 D
24 A
25 A
26 D
27 C
28 C
29 B
30 A

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver