aöf ders izle kamu maliyesi deneme sınavı çöz sorular cevap anahtarı yanıtları

 

arkadaşlar kamu maliyesi sıanvına ilşkin sizlere 20 adet soru bulduk ve bu sorualrı sizlere sunuyoruz bu sorualr kolaydan zora şeklinde sıralanmış olup hocalarımızın göz bebeği sorulardır bu soruları çözerken en önemli şeyleri hissedeceksiniz.

1. Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Genel bütçe

B) Konsolide bütçe

C) Mahalli idareler bütçesi

D) Özerk bütçe

E) Özel bütçe

2. Mahalli idarelerin toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının, 1985 yılında , 1980 yılına göre %7’den %12’ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir vergisindeki mahalli idareler paylarının

artırılmasıdır.

B) Emlak vergisi hasılatının konsolide bütçe

gelirleri içerisinden çıkarılarak belediyelere

verilmesidir.

C) KDV’nin alınmaya başlamasıdır.

D) Çöp vergisinin uygulamaya konulmasıdır.

E) Mahalli idarelerin borçlanma imkanlarının

genişlemesidir.

3. Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyokrasi

B) Merkantilizm

C) Liberalizm

D) Keynesyen görüş

E) Monetarizm

4. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili olarak doğru bir ifadedir?

A) 18.yy’da İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

B) Devletin ekonomiye müdahalesinden

yanadırlar.

C) Liberalizme karşıdırlar.

D) Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.

E) Borçlanmayı uygun görürler.

5. Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal / hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden hangisinde söz konusudur?

A) Parklar

B) Yiyecek

C) Ayakkabı

D) Şifreli TV

E) Ulusal güvenlik

6. Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

A) Marjinal Maliyete

B) Marjinal Faydaya

C) Marjinal Sosyal Faydaya

D) Dışsal Maliyete

E) Ortalama Maliyete

7. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır?

A) Parklar

B) Ulusal Savunma

C) Okullar

D) Ortak mallar

E) Hava – Deniz

8. Kamu malı üretim düzeyi için gerekli olan tercih toplamına ulaşılamamasına ne ad verilir?

A) Mahkum ikilemi

B) Sıkışıklık

C) Dışsallık

D) Bedavacılık sorunu

E) Bilgi yetersizliği sorunu

9. Kamu mallarının etkin tahsisinde kısmi ve genel denge analizlerinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim

düzeyi, genel dengeye göre fazladır.

B) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim

düzeyi, genel dengeye göre azdır.

C) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim

düzeyi genel dengedeki ile aynıdır.

D) Birey faydaları yüksek ise, kısmi denge analizi

geçerlidir.

E) Birey faydaları yüksek ise genel denge analizi

geçerlidir.

10. Kapalı yerlerde sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Vergileme

B) Sübvansiyon

C) Mülkiyet hakkını belirleme

D) Piyasa yaratma

E) Miktar kısıtlaması

11. Bireyler kamu malından elde ettiği faydadan daha fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

A) Olumsuz dışsallık

B) Dışsal zarar

C) Mali rant

D) Mali sömürü

E) Coase teoremi

13. Dışsallık söz konusu olduğunda devlet neden ekonomiye müdahale etmek zorunda kalır?

A) Müdahale etmediği sürece kaynak tahsisinde

etkinlikten uzaklaşıldığı için

B) Yasalar zorunlu kıldığı için

C) Toplumda kargaşayı önlemek için

D) Devlete ek gelir sağlamak için

E) Toplam talebi artırmak için

14. Kamusal tercihlerde bir birey – bir oy kuralına karşı özel tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Bir birey – bir oy

B) Bin TL – bin oy

C) Bin TL – bir oy

D) Bir oy – bir puan

E) Bir birey – beş oy

15. Siyasi yelpazedeki oy dağılımının grafikteki gibi olması halinde, sağ ve sol eğilimli iki partinin yarıştığı bir seçimi kazanmak isteyen sağ parti aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Uç sağa kaymalıdır.

B) Ortaya kaymalıdır.

C) Ortanın soluna kaymalıdır.

D) Ortanın sağına kaymalıdır.

E) Uç sola kaymalıdır.

16. Çoğunluk kuralının etkin kaynak tahsisini sağlaması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun büyük bir kısmının kamu mallarını

tercih etmesi

B) Kamusal mal tercihlerinin ortalama etrafında

normal dağılmış olması

C) Oylamaya katılan herkesin aynı yönde oy

kullanması

D) Nitelikli çoğunluğun kesinlikle sağlanması

E) Üretim kaynaklarının tamamının kamu

mallarına tahsis edilmesi

17. Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

A) Dernek

B) Örgüt

C) Siyasi parti

D) Çıkar grubu

E) Ortalama seçmen

18. Güvenlik ve savunma hizmetlerinin üretimi artırıcı etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknoloji üretmesi

B) Araştırmalar yapması

C) Üretimin genel koşullarını sağlaması

D) Üretim için girdi üretmesi

E) Üretim için tasarruf sağlaması

19. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer almaz?

A) Maliye Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) İstanbul Üniversitesi

D) İstanbul Büyükşehir Belediyesi

E) SSK

20. Aşağıdakilerden hangisi analitik sınıflama içerisinde fonksiyonel sınıflamanın ilk düzeyinde yer almaz?

A) Eğitim hizmetleri

B) Genel kamu hizmetleri

C) Yedek ödenekler

D) Sağlık hizmetleri

E) Ekonomik işler ve hizmetler

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver