aöf 1.sınıf polisin görev ve yetkileri soruları cevapları yanıtları

  1. polis etiği soruları
  2. 2 sınıf polis nedir
  3. polisin gorevi
  4. polisin görev ve yetkileri nelerdir aöf 1 sınıf
  5. polisin görev ve yetkileri konusunda sorular

aöf polis soruları,aöf polis cevapları,aöf polis sınavları,aöf polisin yetkileri soruları,aöf polisn görevleri soruları,aöf polis yetkileri dersi,

1. İlk modern kolluk örgütü olarak kabul edilen Londra Metropolitan Polis Örgütü hangi tarihte kurulmuştur?

Sponsorlu Bağlantılar

a. 1829

b. 1858

c. 1882

d. 1892

e. 1928

2. Otoriter devlette kollukla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Kolluğun temel amacı bireysel özgürlükleri korumaktır.

b. Vatandaşlar hukuk güvencesine sahiptir.

c. Siyasal otorite bir meşruluk arayışı içindedir.

d. Kolluk, siyasal iktidarın emrinde bir araçtır.

e. Kolluk, insan haklarına saygılıdır.

3. Reaktif polislik modelinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Suçu işlenmeden önlemesi

b. Suçun önlenmesinde çok kurumlu yaklaşımı benimsemesi

c. Suç işlendikten sonra suçlunun yakalanmasına önem vermesi

d. Kolluğun vatandaşla ilişkiye girmesine öncelik vermesi

e. Suçun nedenlerini araştırması

4. Toplum destekli polislik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bir proaktif yaklaşımdır.

b. Reaktif polislik modelinin bir uygulamasıdır.

c. Suçun önlenmesine öncelik verir.

d. Suçun önlenmesinde toplum desteğini arar.

e. Sorunları tespit ve analiz eder

5. Türkiye hangi Avrupa Birliği Zirvesinde aday ülke olarak kabul edilmiştir?

a. 1993 Kopenhag

b. 1997 Lüksemburg

c. 1999 Helsinki

d. 2000 Nice

e. 2002 Kopenhag

6. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği’ne üyelik koşullarını belirleyen Kopenhag Kriterleri arasında yer almaz?

a. Demokratik bir rejimin varlığı

b. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü

c. İnsan haklarına saygı

d. Pazar ekonomisi

e. Hıristiyan dinine mensup olma

7. 4744 Sayılı 1.Uyum Yasasında yapılan düzenlemeyle toplu olarak işlenen suçlarda azami gözaltı süresi kaç gündür?

a. 1

b. 3

c. 4

d. 7

e. 10

8. Aşağıdakilerden hangisi AB’ne üyelik sürecinin kolluk üzerindeki etkilerinden biri değildir?

a. Delilden sanığa ulaşmanın önem kazanması

b. Eğitime daha çok ağırlık verilmesi

c. AB üyesi ülkelerle kolluk işbirliğinin gelişmesi

d. Kolluk görevlileri sayısının hızla artması

e. AB ile ilgili yeni birimlerin kurulması

9. Avrupa Polis Etiği Yönetmeliği hangi uluslararası örgüt tarafından oluşturulmuştur?

a. Avrupa Birliği

b. Birleşmiş Milletler

c. Avrupa Komisyonu

d. Avrupa Polis Ofisi

e. Avrupa Konseyi

10. Aşağıdakilerden hangisi kolluk meslek etiğine uygun düşmeyen davranışlardan birisidir?

a. Kötü Muamele

b. Rüşvet

c. Ayrımcılık

d. İstismar

e. Ketum

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Glaucon’un görüşleriyle bağdaşmaz?

a. Yanlış yaptığımızda cezalandırılacağımız korkusuyla iyi davranırız.

b. Yakalanma korkusu olduğu için özgürlüğümüze belirli sınırlamalar getiririz.

c. İnsanlar, kötü davranma kudretleri olmadığı için iyi (ahlâklı) davranırlar.

d. İnsanlar bazen ahlâki değerleri benimsedikleri için adil davranırlar.

e. Adalet, trafik işaretleri gibi bir çeşit düzenlemedir.

12. Hukuk normlarının, yapılmasını veya yapılmamasını öngördüğü hususlara ne ad verilir?

a. Emir

b. Ödev

c. Talimat

d. Hizmet

e. Yetki

13. Türkiye’de bugünkü polis teşkilatının kökeninin aşağıdakilerden hangisine dayandığı varsayılmaktadır?

a. Yeniçeri

b. Belediye Zabıtası

c. Şeyhülislam

d. İhtisap Teşkilatı

e. Jandarma

14. Polisin, insanlara gideceği yer ve yol hakkında bilgi vermesi hangi görevi kapsamına girer?

a. Kanuni görevler

b. Genel asayiş görevleri

c. Önleme görevi

d. Olayları bastırma görevi

e. Sosyal yardım görevi

15. “Kamusal güç kullanma iktidar ve yeteneğidir” ibaresi aşağıdakilerden hangisinin tanımına uygun düşmektedir?

a. Yetki

b. İktidar

c. Hizmet

d. Egemenlik

e. Görev

16. Polisin kullandığı gücün, varılmak istenen sonuçla orantılı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a. Ölçülülük

b. Yerindelik

c. Uygunluk

d. Nisbilik

e. Sınırlılık

17. “Polis devleti” deyiminde geçen “polis” kavramı hangi anlamdadır?

a. Kolluk

b. Zabıta

c. Kamu gücü

d. Amir

e. Üst

18. Aşağıdakilerden hangisi polisin önleyici yetkilerindendir?

a. İfade alma

b. Devriye gezme

c. El koyma

d. Arama

e. Gizli izleme

19. Aşağıdakilerden hangisi polisin gerçekten başarılı olduğunun göstergesidir?

a. Mahkumiyet oranlarının artması

b. Gözaltı oranlarının artması

c. Tutuklama oranlarının artması

d. Yakalama oranlarının artması

e. Suç oranlarının artması

20. Aşağıdakilerden hangisi ceza adalet sisteminin aşamalarından biri değildir?

a. Önleme

b. Soruşturma

c. Yargılama

d. İnfaz

e. Caydırma

21. Aşağıdakilerden hangisi ortada olmayan, saklı ve gizli olan nesneleri ortaya çıkarma faaliyetidir?

a. El koyma

b. Arama

c. İfade alma

d. Sorgulama

e. Teşhis

22. Aşağıdakilerden hangisi arama işleminin niteliklerindendir?

a. Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahale Oluşturması

b. Özel hayatın gizliliğine müdahale oluşturmaması

c. Arama işleminin başlı başına bir amaç olması

d. Arama işleminin bir ceza olması

e. Aramanın amacına ulaşmış olmakla son bulmaması

23. Aşağıdakilerden hangisi aramanın koşullarından biri değildir?

a. Yasal temeli olmalıdır.

b. Orantılılık ilkesi gözetilmelidir.

c. Haklı bir sebep olmalıdır.

d. Kural olarak hakim kararına dayanmalıdır.

e. Gece yapılmalıdır.

24. Kapatma yetkisinin kullanılmasını gerektiren sebeplerin adli kovuşturmayı gerektirmesi durumunda ne yapılır?

a. Soruşturma evrakı derhal adliyeye verilir.

b. Polis tahkikatına devam edilir.

c. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi beklenir.

d. Dosya jandarmaya aktarılır.

e. Mülki amirin emriyle ruhsat iptal edilir.

25. Aşağıdakilerden hangisi kolluğun olay yerinde yapması gereken işlemlerden biri değildir?

a. Tanıklar ayrılmadan bilgi alma

b. Çevre güvenliğini sağlama

c. Faili koruma altına alma

d. Cumhuriyet savcısına suçun işlendiğini haber verme

e. Delilleri yok etmeye çalışanlara engel olma ve yakalama

26. Aşağıdakilerden hangisine olay yerinde yapılan bir inceleme sonucu ulaşılma ihtimali yoktur?

a. Faili suça iten sebep

b. Parmak izi

c. Ayak izi

d. Saç teli

e. Kan damlası

26. Olay yerinde elde edilen iz, belirti ve emarelerin laboratuarda incelenmesi sırasında hangi bilim dalından faydalanılmaz?

a. Fizik

b. Kimya

c. Hukuk

d. Biyoloji

e. Matematik

27. Araştırılan bir suçla ilgili bilgi almak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

a. Tanık

b. Mağdur

c. Yakalanma şartları doğmamış şüpheli

d. Yakalanmış şüpheli

e. Mağdurun 15 yaşındaki oğlu

28. Bilgi alma sırasında hazırlanan tutanağa ne ad verilir?

a. Tanık ifade tutanağı

b. Tanık bilgi alma tutanağı

c. Yakalama tutanağı

d. Yer gösterme tutanağı

e. Teşhis tutanağı

29. El koyma aşağıdaki yetkilerden hangisinin devamıdır?

a. Bilgi alma

b. Olay yeri incelemesi

c. Arama

d. Yakalama

e. İfade alma

30. Aşağıdakilerden hangisi el koyma yetkisinin kullanılmasıyla tehlikeye giren öncelikli temel haklardandır?

a. Mülkiyet hakkı

b. Düşünce özgürlüğü hakkı

c. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

d. Adil yargılanma hakkı

e. Yaşama hakkı

31. Kişinin yanındaki eşyayı istendiği halde kolluğa teslim etmemesinin müeyyidesi nedir?

a. Zorlama hapsi

b. Zor kullanma

c. Yakalama

d. Bilgi alma

e. Olay yeri incelemesi

32. Aşağıdakilerden hangisi el koyma kararı veremez?

a. Hakim

b. Cumhuriyet savcısı

c. Tanık

d. Kolluk amirleri

e. Kolluk memurları

33. Anayasaya göre, hakim kararı olmadan yapılan el koyma işlemi kaç saat içinde hakim tarafından onaylanmalıdır?

a. 24

b. 48

c. 72

d. 96

e. 120

34. Cumhuriyet savcısının iletişimi dinleme kararı verdiği durumlarda kararın kaç saat içinde hakimin onayına sunulması gerekir?

a. 24

b. 48

c. 72

d. 96

e. 120

35. İletişimin dinlenmesi kararı en çok kaç ay için verilebilir?

a. 3

b. 6

c. 9

d. 12

e. 18

36. İletişimin dinlenmesi kararının kaldırılması sonrası elde edilen verilerin kaç gün içinde yok edilmesi gerekir?

a. 3

b. 7

c. 10

d. 12

e. 15

37. Gizli görevli kullanma yetkisi hangi kanunda düzenlenmiştir?

a. CMUK

b. Anayasa

c. TCK

d. PVSK

e. ÇASÖMK

38. Gizli görevli kullanma kararı kim/kimler tarafından verilebilir?

a. Hakim/Savcı

b. Hakim

c. Hakim/Savcı/İl Emniyet Müdürü

d. Hakim/Savcı/Vali

e. Savcı

39. İfade alma, hangi yetkiden sonra kullanılması gereken bir yetkidir?

a. Olay yeri incelemesi

b. Bilgi alma

c. Yer gösterme

d. Teşhis

e. Yakalama

40. İfade alma işlemi kural olarak nerede gerçekleştirilmelidir?

a. Olay yerinde

b. Yolda

c. Araçta

d. Gözaltı biriminde

e. şüphelinin evinde veya işyerinde

41. İfade alma tutanağında, ifadenin başlangıç ve bitiş saatinin olmaması yasak sorgu yöntemlerinden hangisini çağrıştırır?

a. Yorma

b. Aldatma

c. Hile

d. Baskı

e. Cebir

42. Normal şartlarda, 25 yaşında sağlıklı bir kişinin, aralıksız, maksimum kaç saat içinde ifadesinin alınması gerekir?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

43. Aşağıdakilerden hangisi yasak sorgu yöntemlerinden biri değildir?

a. Baskı

b. Hile

c. Aldatma

d. Hakları hatırlatmama

e. Kanuna aykırı menfaatte bulunma

44. Organize suç örgütleri hangi şekillerde karşımıza çıkar?

a. Terör örgütü – Çıkar amaçlı suç örgütü

b. Terör örgütü – Bireysel suç örgütü

c. Adam kaldırma – Yağma

d. Hırsızlık – Dolandırıcılık

e. Dolandırıcılık – Bölücü akımlar

45. Nihai hedef olarak ekonomik amaca yönelen organize suç örgütleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Terör örgütü

b. Bölücü akımlar

c. Çıkar amaçlı suç örgütü

d. Yıkıcı faaliyetler

e. Bireysel suç örgütü

46. Organize suç örgütleriyle mücadelede, yetkisini normal koşullarda aşağıdakilerden hangisi verir?

a. Emniyet müdürü

b. Avukat

c. Kaymakam

d. Emniyet amiri

e. Hakim

47. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin takibi ve tespitinde kullanılan araçlardan biri değildir?

a. Taşınabilir minyatür vericiler

b. Gizli mikrofonlar

c. Telefon dinleme aygıtları

d. Radyo

e. Bilgisayar

48. Türk Ceza Yasası’nda bilişim alanı ihlalleri hangi kavramla ifade edilmektedir?

a. Mali suç

b. Bilgisayar suçu

c. Teknolojik suçlar

d. Siber suçlar

e. Bilişim suçu

49. Bilişim suçları konusunda düzenlenen Siber Suçlar Sözleşmesi hangi uluslararası kuruluş tarafından hazırlanmıştır?

a. Avrupa Birliği

b. Avrupa Konseyi

c. Birleşmiş Milletler

d. UNESCO

e. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

50. “Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya başkasına zarar vermek üzere kullanmak, nakletmek, çoğaltmak…” Bilişim suçlarına ilişkin yukarıdaki tanım hangi yasada yer almaktadır?

a. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

b. Basın Kanunu

c. Bilgisayar Suçları Kanunu

d. Türk Ticaret Kanunu

e. Türk Ceza Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver