aöf 1.sınıf muhasebe uygulamaları soruları testi ve cevapları 2012-2013

  1. aöf ders mizan dersleri ile ilgili sorular
  2. 10 sınıf muhasebe testleri uygulamalı

aöf 1.sınıf testleri,aöf muhasebe testleri,muhasebe testleri,muhasebe soruları,muhasebe yazılı soruları,muhasebe uygulamaları soruları,muhasebe uygulamaları testleri,aöf ders izle,

1-) Muhasebe kayıtları dikkate alınmadan varlık, alacak ve borçların miktarını bulma ve değerleme işlemine ne ad verilir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Envanter işlemleri

B) Muhasebe içi envanter

C) Değerleme

D) Sayım

E) Muhasebe dışı envanter

2-) Alacak senetleri V. U. K’na göre hangi değerleme ölçsüne göre değerlenir?

A) Tasarruf değeri

B) Maliyet bedeli

C) Rayiç Bedel

D) Vergi değeri

E) Borsa Rayici

3-) Banka kredileri hesabının alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Bankalardan kullanılan krediden ödenen kısmını

B) Bankalardan ve henüz geri ödenmemiş kredi borcunu

C) Bankalardan kullanılabilecek toplam kredi limitini

D) Bankalara yatırılan toplam paraları

E) Bankalardan olan alacak tutarını

4-) Aşağıdakilerden hangisi, “Öz kaynaklar” grubunda yer almaz?

A) Gelecek aylara ait gelirler

B) Sermaye yedekleri

C) Kâr yedekleri

D) Geçmiş yıllar kârları

E) Sermaye yedekleri

5-) Aşağıdakilerden hangisi dönem kârı ve zararı hesabına devredilmez?

A) Finansman giderleri

B) Satılan malın maliyeti

C) Gelecek aylara ait gelirler

D) Reeskont faiz geliri

E) Amortisman gideri

6-) Hesaplar hangi işlemden sonra kapatılır?

A) Hesap kontrolünden sonra

B) Muhasebe dışı envanterden sonra

C) Sayım ve değerleme yapıldıktan sonra

D) Genel geçici mizandan sonra

E) Kesin mizan düzenlendikten sonra

7-) Aşağıdakilerden hangisi anasözleşme gereğince ayrılan yedeklere verilen addır?

A) Yasal yedek

B) 1. Tertip yedek

C) 2. Tertip yedek

D) Statü yedek

E) Yedek Akçe

8-) Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde kâr dağıtımı ile kanunlardan değildir?

A) Sermaye piyasası

B) Kurumlar vergisi kanunu

C) Türk ticaret Kanunu

D) Gelir vergisi kanunu

E) Fon Kanunu

9-) Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzerine nazaran sahip olacağı değere ne ad verilir ?

A) Mukayyet değer

B) Emsal bedel

C) Maliyet bedeli

D) Rayiç bedel

E) Vergi değeri

10-) Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir ?

A) Dönem Net Karı

B) Olağanüstü Yedekler

C) Kar Yedekleri

D) Hisse Senedi İptal Karları

E) Hisse Senedi İhraç Primleri

11-) “Ödenmemiş Sermaye” hangi tabloda ve ne şekilde ödenir ?

A) Bilançonun pasifinde, öz kaynaklardan indirim olarak

B) Bilançonun aktifinde, ortaklardan alacaklar olarak

C) Bilançonun pasifinde, sermaye yedeği olarak

D) Bilançonun pasifinde, geçmiş yıllar zararı olarak

E) Gelir tablosunda, net dönem karından indirim olarak

12-) Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmez ?

A) Finansman giderleri

B) Satılan malın maliyeti

C) Gelecek yıllara ait giderler

D) Reeskont faiz giderleri

E) Amortisman gideri

13-) Aşağıdakilerden hangisi, Adi şirketlerin bir özelliği olabilir ?

A) Tüzel kişiliğin olması

B) Şİrket sözleşmesinin sözlü olması

C) Kuruluşun şekle tabi olması

D) Bir ticaret unvanına sahip olması

E) Ortakların tüzel kişi olması

14-) Şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahüt edildiği, kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ani

B) Tedrici

C) Kayıtlı

D) Yeni

E) Halka açık

15-) Mali Karın hesaplanmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz ?

A) Değerleme farkları

B) I. Tertip yedek akçe

C) Vergiden muaf gelirler

D) İşletmeden çekilen değer

E) Kanunen kabul edilmeyen gider

16-) “Kooperatifler ve Birlikler Muhasebe Yönetmeliğine” göre, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir ?

A) Envanter Defteri

B) Günlük Kasa Defteri

C) Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri

D) Karar Defteri

E) Ortaklar Defteri

 

1 2 3 4 5 6 7 8
E A B A C E D A
9 10 11 12 13 14 15 16
B E A C C C D B
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver