aöf 1.sınıf hukuka giriş soruları testi cevap anahtarı yanıtları

  1. muhasebe ve hukuk dersleri 1 sınıf video
  2. medeni hukuka giriş soruları
  3. ekol hoca kişiler hukuku
  4. aşağıdakilerden hangisi esnaf değildir? a) fırıncı b) matbaacı c) terzi d) berber e) ayakkabı tamircisi
  5. aöf 4 sınıf ısletme ekol hoca anlatımları

aöf 1.sınıf hukuka giriş soruları testleri,aöf soruları,aöf testleri,aöf yazılı soruları,aöf denemeleri,aöf çöz,aöf dersi izle,hukuka giriş soruları,hukuka giriş yazılı soruları

1) Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Ceza

B) Cebri icra

C) Hükümsüzlük

D) İptal

E) Butlan

2) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

A) Ceza Hukuku

B) Medeni Yargılama Hukuku

C) Borçlar Hukuku

D) İdare Hukuku

E) Vergi Hukuku

3) Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku kurallarının düzenleme alanına girmez?

A) Devlet idaresinin teşkilatı

B) Devlet İdaresinin işleyişi

C) Kamu hizmetleri

D) Suç teşkil eden eylem ve davranışlar

E) Kişilerin idare ile olan anlaşmazlıkları

4) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak sayılmaz?

A) Çek

B) Tapu senedi

C) Konişmento

D) Makbuz senedi

E) Bono

5) Aşağıdakilerden hangisi esnaf değildir?

A) Fırıncı

B) Matbaacı

C) Terzi

D) Berber

E) Ayakkabı tamircisi

6) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

A) İradi kaynak

B) Bilimsel görüş

C) Yargısal kararlar

D) Yazılı kaynak

E) Özel kaynak

7) 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye gönderme yetkisi yoktur?

A) Ceza Kanunlarını

B) İş kanunlarını

C) Ticaret kanunlarını

D) Askeri kanunları

E) Bütçe kanunlarını

8) Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

A) Kamu hakları

B) Nisbi haklar

C) Özel haklar

D) Mutlak haklar

E) Kişilik hakları

9) Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

A) Seçme hakkı

B) Seçilme hakkı

C) Memur olma hakkı

D) Mülkiyet hakkı

E) Cumhurbaşkanı olma hakkı

10) Hukuki fiil ne demektir?

A) İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaylar

B) Bir yerde birden çok kişinin hukuki sonuca yönelik irade açıklaması

C) Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylar

D) Hukuka uygun fiiller

E) Hukuk metinlerinde tanımlanan fiiller

11) Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Haksız fiil

C) Sebepsiz zenginleşme

D) Hukuki fiil

E) Hukuki işlem

12) Ölüm tehlikesi içinde kaybolan gaip kimse hakkında gaiplik kararı alınabilmesi için son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

E) 15

13) Aşağıdakilerden hangisi ayırteetme gücüne sahip küçüğün tek başına kesinlikle yapamayacağı hukuki işlemlerden biridir?

A) Borç para alma

B) Vakıf kurma

C) Satın alma

D) Kira sözleşmesi yapma

E) İstisna akdi yapma

14) Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, aşağıdaki davalardan hangisiyle karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?

A) Tesbit davası

B) Saldırıya son verilmesi davası

C) Önleme davası

D) Manevi tazminat davası

E) Maddi tazminat davası

15) Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?

A) Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri

B) Merkezinin bulunduğu yerin mahkemesi

C) Derneğin denetleme kurulu

D) Derneğin yönetim kurulu

E) Derneğin genel kurulu

16) Şu an ülkemizde geçerli olmayan sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel sorumluluk

B) Kişi ile sorumluluk

C) Sınırlı sorumluluk

D) Belli mallarla sorumluluk

E) Belli miktarla sorumluluk

17) Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

A) İcabın yapılmasıyla

B) İcabın öğrenilmesiyle

C) Kabulün açıklanmasıyla

D) Kabulün icapçıya ulaşmasıyla

E) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

18) Sözleşmenin miktarında hata ne tür bir hatadır?

A) Esaslı hata

B) Saikte hata

C) Mutlak hata

D) Nisbi hata

E) Gayede hata

19) Tolga oğlu Onur’u mirasından yoksun bırakmak için tapuda kayıtlı taşınmazını kendisi ile anlaşarak kızı Damla’ya bağışlamış ancak satış gibi göstererek Damla adına tescil ettirmiştir. Olaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Üç işlem sözkonusudur

B) Bağışlama gizli işlemdir

C) Satış görünürdeki işlemdir

D) Tolga’nın iradesi ile irade açıklaması arasında uygunsuzluk yoktur

E) Tolga ile Damla arasında muvazaa anlaşması vardır

20) Temsilcinin hukuki işlemi kendi namına, temsil olunanın hesabına yaptığı temsil türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanuni temsil

B) İradi temsil

C) Doğrudan doğruya temsil

D) Dolaylı temsil

E) Yetkisiz temsil

21) Bir temsil ilişkisinde bulunması gereken kişiler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Haberci – Temsil olunan – 3. kişi

B) Postacı – Temsilci – Temsil olunan

C) Temsilci – Temsil olunan – 3. kişi

D) Vekil – Temsilci – Temsil olunan

E) Tacir – Vekil – Temsilci

22) Alacaklının, borcun ifasındaki menfaatinin gerçekleşmemiş olması yüzünden uğramış olduğu zarara ne denir?

A) Munzam zarar

B) Olumlu zarar

C) Olumsuz zarar

D) Manevi zarar

E) Olağanüstü zarar

23) Bir borç ilişkisinde edimin ifasının mümkün olmasına rağmen, borçlu tarafından zamanında ifa edilmemesine ne ad verilir?

A) Beyinne külfeti

B) Kusursuz imkansızlık

C) Alacaklının temerrüdü

D) Borçlunun temerrüdü

E) Aranacak borç

24) Aşağıdakilerden hangisi satıcının satım sözleşmesinde kanundan doğan borçlarından biri değildir?

A) Teslim ve mülkiyeti nakil borcu

B) Satılanı saklama borcu

C) Ayıba karşı garanti borcu

D) Satılanı gönderme borcu

E) Zapta karşı garanti borcu

25) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleme

B) Kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleme

C) Sosyal hayatı düzenleme

D) Maddi müeyyideli olma

E) Manevi yaptırımlardan oluşma

26) 6570 sayılı kanuna tabi kira sözleşmelerinde kiralayanın sözleşmeyi temerrüt sebebiyle feshedebilmesi için yazılı olarak ne kadar süre içinde kaç haklı ihtarda bulunmuş olması gerekir?

A) 2 ay içinde 2 haklı ihtar

B) 1 yıl içinde 3 haklı ihtar

C) 1 yıl içinde 2 haklı ihtar

D) 1 yıl içinde 4 haklı ihtar

E) 2 yıl içinde 2 haklı ihtar

27) Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesi hakkında doğru değildir?

A) Avukatlar dışında şekle bağlı değildir

B) Mutlaka karşılıklıdır

C) Zaman önemli değildir

D) Özel veya genel olabilir

E) Borçlar Kanununda düzenlenmiştir

28) Borçlunun ödeme yapmaması riskinin tamamen şirket tarafından üstlenildiği factoring sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek olan factoring

B) Gerçek olmayan factoring

C) Satım şartlı factoring

D) Hükümsüz factoring

E) Şartsız factoring

29) Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?

A) Salt çoğunlukla

B) Mutlak çoğunlukla

C) 2/3 oy çokluğuyla

D) Oybirliğiyle

E) 3/4 oyçokluğuyla

30) Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay

B) Bölge İdare Mahkemesi

C) Disiplin Mahkemeleri

D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

31) Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kurallarına dönüşmesine örnek teşkil etmez?

A) Adam öldürmek

B) Hırsızlık

C) Nafaka yükümü

D) Konkordato

E) Dolandırıcılık

32) Tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir yaptırım türüdür

B) Maddi veya manevi olabilir

C) Sadece haksız fiillere uygulanır

D) Sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanır

E) Sözleşmeyi geç yerine getiren kimse, tazminat ödemek zorunda kalır

33) “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye, ceza hukukunda ne ad verilir?

A) Hukuku bilmemek mezeret sayılmaz ilkesi

B) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

C) Kanunların geriye yürümezliği ilkesi

D) Suç ve ceza ilkesi

E) Cezaların şahsiliği ilkesi

34) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve ne ad verilir?

A) Yasal grev

B) Yasak grev

C) Kanun dışı grev

D) Lokavt

E) Kanunsuz grev

35) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir?

A) Ticaret hukuku

B) Medeni hukuk

C) Medeni yargılama hukuku

D) Borçlar hukuku

E) Devletler özel hukuku

36) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir?

A) Kooperatif

B) Limited Şirket

C) Kollektif şirket

D) Komandit şirket

E) Adi şirket

37) Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne, uygulamada ne ad verilir?

A) Bilimsel içtihat

B) Yargısal içtihat

C) Mevzuat

D) Külliyat

E) Düstur

38) Kanun hükmünde kararnameler hangi makam tarafından hazırlanır?

A) TBMM

B) Bakanlar Kurulu

C) Cumhurbaşkanlığı

D) Adalet Bakanlığı

E) Milli Eğitim Bakanlığı

39) Markaların korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil edilmiş olması gerekir?

A) Türk Patent Enstitüsü

B) Sermaye Piyasası Kurulu

C) Ticaret Sicili

D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

E) Bakanlar Kurulu

40) Bir hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi hakkın hangi niteliğini gösterir?

A) Mutlak hak

B) Nisbi hak

C) Alelade hak

D) Devredilebilen hak

E) Yenilik doğuran hak

41) Bir vahşi hayvandan kaçarken, başka birinin evinin kapısını kırarak içeri sığınan kimsenin içinde bulunduğu durum, hangi kavramı açıklamaktadır?

A) Haklı savunma

B) Kuvvet kullanma

C) Zaruret hali

D) Dava yolu

E) Savunma hakkı

42) Mirasçılardan birisinin murisi öldürmek suretiyle kanunen mirasçılık hakkını kaybetmesi, hakkın kaybedilmesine ne tür bir örnek teşkil eder?

A) Hukuki olay

B) Hukuki fiil

C) Hukuki işlem

D) Haksız fiil

E) Sebepsiz zenginleşme

43) Hukukumuzda bir gerçek kişi hak ehliyetini ne zaman kazanır?

A) Sağ ve tam doğduğunda

B) Ayırtetme gücünü elde ettiğinde

C) Evlendiğinde

D) Ergin olduğunda

E) Kısıtlılığı ortadan kalktığında

44) Fiil ehliyetinin şartları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Medeni Kanunda

B) Ceza Kanununda

C) Borçlar Kanununda

D) Trafik Kanununda

E) Ticaret Kanununda

45) Kişilik haklarına yapılan tecavüzün hukuka aykırılığının mahkemece karar altına alınması için aşağıdaki davalardan hangisi açılır?

A) Saldırıya son verilmesi davası

B) Önleme davası

C) Maddi tazminat davası

D) Tesbit davası

E) Manevi tazminat davası

46) Bir kimsenin kişilik haklarına karşı haksız bir saldırıda bulunulması ve saldırının hala devam etmekte olması halinde hangi dava açılabilir?

A) Saldırıya son verilmesi davası

B) Tesbit davası

C) Gaiplik davası

D) Önleme davası

E) İçtinap davası

47) Devletin, en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kişi ile sorumluluk

B) Belli miktarla sorumluluk

C) Belli mallarla sorumluluk

D) Sınırsız sorumluluk

E) Kişisel sorumluluk

48) Failin hukuka aykırı sonucu istemiş olması, haksız fiil sorumluluğunun hangi şartını açıklamaktadır?

A) Hukuka aykırılık

B) Kusur

C) Zarar

D) İlliyet bağı

E) Tazminat

49) Bir sözleşmede iradesi hata, hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

E) 10

50) Kendisine bakan çocuğuna evini bağışlamak isteyen, ancak diğer çocuklarından çekindiği için evi bu çocuğuna satmış gibi gösteren kimsenin bu davranışına ne ad verilir?

A) İkrah

B) Muvazaa

C) Tehdit

D) Kanuna karşı hile

E) Hile

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver