AÖF 1.Sınıf Genel İşletme Ara Sınavı Soruları ve Testleri 2013 2014 Cevapları Yanıtları

  1. genel işletme video anlatım
  2. ekol hoca aöf 1 sınıf işletme
  3. ekol hoca işletme test çöz
  4. işletme 1 sınıf konu anlatımı video
  5. ekol hoca isletme problemleri birinci sınıf

açık öğretim fakültesine giden arkadaşlar genel işletme derslerinde sorularınıza sorularınızın cevaplarına kolaylık sağlamak amacıylasizlere çok ama çok güzel bir test arşivi hazırladık bu hazırladığımız arşiv AÖF ye yeni başlamış öğrenciler içindir…

Genel İşletme 1.Test toplam 10 Adet Test Vardır

Sponsorlu Bağlantılar
1      İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
     Örgütsel araştırma
      Teknik araştırma
      Yasal araştırma
      Finansal araştırma
      Ekonomik araştırma
2          İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
      Pazara uygun mal üretilmesi
      Üretim faktörlerinin sınırlı olması
      Denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi
      Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi
      Kalifiye personel istihdamına önem verilmesi

 

3         Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?
      Karlılık
      Ekonomik etkenlik
      Ekonomiklik
      Teknik etkenlik
      Verimlilik

 

4          Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?
      Üretime geçilmesi
      İşgücünün belirlenmesi
      Yatırım düşüncesinin oluşması
      Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesi
       Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesi

 

5         Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?
      Tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri ortaklaşa gerçekleştirmek
      Daha yüksek kar sağlamak
     Pazarlara daha çok egemen olmak
      Daha iyi olanaklara sahip olmak
      Rakip işletmelerdeki iyi personeli transfer etmek
6         İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?
       Çalışanlara uygun ücret verme
      Toplumsal sorumluluk
       Topluma hizmet
      Nitelikli mal sunma
      Uzun dönemli büyüme
7        Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
      Doğal kaynaklar
      İnsanların gereksinme ve istekleri
      Kaynakların insanlar arasında bölüşümü
     Üretim faktörlerinin sınırlı olması
      Kar elde etme isteği
8        Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?
      Üretim malları
      Serbest mallar
      Dayanıklı mallar
      Dayanıksız mallar
     Tüketim malları
9        Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
      Girişimci
      Sermaye
      Emek
      Teknoloji
      Doğal kaynaklar
10          İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
      Üretilen mal ve hizmet çeşidi
      Ulusal köken
      Üretim araçlarının mülkiyeti
      Hukuksal yapı
      İşletmeler arası anlaşmalar

Genel İşletme 2.Test toplam 10 Adet Test Vardır

1      Üretim sınırlamasına giderek fiyatın belli bir seviyenin altına düşmemesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
      Tröst
     Fiyat karteli
      Konsern
      Miktar karteli
      Bölge karteli

 

2      Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet ve hırsızlık işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?
      Görevi kötüye kullanma
      Görevi kişisel çıkarlar için kullanma
      Denetim dışı davranış
      Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma
      Görevde hatalı davranış

 

3      Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?
      Hammadde
      Pazara yakınlık
      İşgücü
      Enerji ve yakıt
      Ulaştırma

 

4      Aşağıdakilerden hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almaz?
       Çıkar çatışmaları
      İçtenlik ve doğruluktan sapma
      İletişim
      Örgütsel ilişkiler
      Yasal düzenlemeler

 

5      Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyüme biçiminin kararlaştırılmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?
      Rakiplerin sayısı
      İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı
      İşletmenin mevcut durumu
     Rakip işletmelerin büyüme modelleri
       Ekonominin gidişi

 

6      Endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgiyi sağlamayı kabul etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
       Müşterilerle ilgili ilkeler
       Rakiplerle ilgili ilkeler
      Toplumla ilgili ilkeler
      Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler
      İşletme çalışanları ile ilgili ilkeler

 

7     İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?
      Çalışanlar
       Müşteriler
      Hükümet
      Girdi verenler
      Toptancılar

 

8      İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
      Teknik araştırmalar
      Projenin uygulanması
      Örgütsel araştırmalar
      Yasal araştırmalar
      Ekonomik araştırmalar

 

9      Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
      İşgücü
      Hammadde
     Özendirme önlemleri
      Pazara yakınlık
      Ulaştırma

 

10     Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?
      Fonların kullanımında etkinlik sağlanması
      Rekabette finansal üstünlük sağlanması
      Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlanması
     Üretim hacminin arttırılması
      Karın arttırılması

Genel İşletme 3.Test Toplam 10 Adet Soru

1      Mevcut yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanı anlamaya çalışarak yeteneklerinden yararlanmayı amaç edinen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
      Sistem yaklaşımı
      Modern yönetim yaklaşımı
      Durumsallık yaklaşımı
      Neo – klasik yönetim yaklaşımı
      Klasik yönetim yaklaşımı

 

2     Başkaları aracılığı ile iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
     Yönetim
      İnsan kaynakları
      Finans
      Muhasebe
      Pazarlama

 

3      Üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
      Yatay iletişim
      Olasılık zinciri
      Dedikodu
      Dikey iletişim
      Çapraz iletişim

 

4      Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması, yaratıcı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili gereksinmeye ne ad verilir?
       Güvenlik
      Sosyal
      Kendini gerçekleştirme
       Saygınlık
      Fizyolojik

 

5      Yöneticilerde bulunması gereken, insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilebilmesinde işbirliği yapmalarını sağlama yeteneğine ne ad verilir?
      Beşeri ilişkiler yeteneği
       Karar verme yeteneği
      Teknik yetenek
      Politika oluşturma yeteneği
      Kavramsal yetenek

 

6      Üretim artışını amaçlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
      Bürokrasi yaklaşımı
      Yönetim süreci yaklaşımı
       Durumsallık yaklaşımı
      Sistem yaklaşımı
     Bilimsel yönetim yaklaşımı

 

7      Taktik planların yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla, organizasyonun alt kademe yöneticileri tarafından hazırlanan planlara ne ad verilir?
      Taktik planlar
      Orta süreli planlar
      Eylemsel planlar
     Kısa süreli planlar
      Stratejik planlar

 

8      Öncelikle işletmenin genel amaçlarının belirlendiği planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?
      Eylemsel planlar
     Stratejik planlar
      Sürekli planlar
      Taktik planlar
      Tek kullanımlı planlar

 

9      Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?
      Liderlik
      Güç
      Statü
      Görev
      Yetki

 

10     Güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin, etkileyebildiği kişilerin toplamına ne ad verilir?
      Güç kaynakları
      Güç yeteneği
      Güç konusu
      Güç alanı
      Güç türü

Genel İşletme 1.Sınıf 4.Testi Toplam Soru 10 Adet

1      İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
      Finansal araştırma
      Yasal araştırma
      Teknik araştırma
      Ekonomik araştırma
     Örgütsel araştırma

 

2      İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
      Projenin uygulanması
      Örgütsel araştırmalar
      Teknik araştırmalar
      Yasal araştırmalar
      Ekonomik araştırmalar

 

3      Teorik bilgiler öğretmek ve personelin düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir?
      İşdışı eğitim yöntemleri
       Düşünsel eğitim yöntemleri
      Uygulamalı eğitim yöntemleri
      İşbaşı eğitim yöntemleri
      Fiziksel eğitim yöntemleri

 

4          Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?
      İşgücünün belirlenmesi
      Üretime geçilmesi
      Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesi
      Yatırım düşüncesinin oluşması
       Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesi

 

5     Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?
       Yaşlı personele
      Genç personele
      İşe yeni alınan personele
      Verimsiz personele
      Deneyimsiz personele

 

6      İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?
     İş değerleme
      Ölçümleme
      Nitelik değerleme
      Boylandırma
     Performans değerleme

 

7      Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?
      Ulaştırma
      İşgücü
      Enerji ve yakıt
      Hammadde
      Pazara yakınlık

 

8      Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?
      Eğitim ve geliştirme
      Kalite kontrol
      İş güvenliği ve işçi sağlığı
      İşgücü planlama
      Endüstriyel ilişkiler

 

9      A işletmesinin 2003 yılı personel dönüşüm oranı % 12 ise, bu oranın doğru yorumu aşağıdakilerden hangisidir?
      İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten ayrılmış yerine yenileri alınmıştır.
      İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmıştır.
      İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmış yerine yenileri alınmıştır.
      İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır.
     İlgili yılda toplam 120 kişi işten ayrılmıştır.

 

 

10      İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?
      Komuta
      Kurmay
      İşlevsel
      Dikey
      Yatay

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver