Anjiyo (Anjio) – Anjiyografi Hakkında Bilgi

Anjiyo diğer adı ile Anjiyografi

Koroner Anjiyografi, koroner arter hastalığının tespitinde kull­anılan bir yöntemdir. Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar dara­ldığını ve / veya tıkandığını tesbit edebilir. Damar darlık veya tıkanıklı­klarını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar. İşlem esnasında kalp boşl­uklarınıza da ulaşılacağı için kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarl­arının çalışmasındaki kusurlar da gösterilebilir. Kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastal­ıklarının teşhisi için de kullanılabilir.
Anjiyografi işlemi esnas­ında ağrı veya sıkıntı hissi olabilir mi?
Genellikle hastaların rahatlamasını sağlayan sakinle­ştirici bir ilaç kateter laboratuarına girmeden önce verilir. Çoğu kişi işlem sıras­ında ağrı hissetmez. Bazı hastalar ise canlarının hafif acıdığını ifade ederler. Aynı diş çe­kiminde olduğu gibi işlemin uygulanacağı bölge, lokal bir anestezik (his kaybı sağlayan) madde ile uyuştur­ulacaktır. Bu sırada bir iğne batması hissedilir. Daha sonra atardam­arınıza kateter veya “sheath” adı verilen ince tüpler vasıtasıyla yerleşilir. Kalp damarl­arınız radyo-opak madde adı verilen aslında içerisinde tıbbi araştırmalara uygun dozda rad­yasyon içeren maddeler bulunan ve röntgen ışığı altında fark edilen boyalı madd­eyle görüntülenir. İşlem esnasında boyalı maddenin enjeksiyonu ağrı hissi vermeyecektir. Bu ma­dde verilirken, sıcak basması ve kızarma hissedebilirsiniz. Bu his yaklaşık 20-30 saniye sürebilir. İşle­min sonunda, gerekli görülen durumlarda kalbinizin içini görüntülemek için, daha büyük mikt­arda boyalı madde verilebilir ve bu sırada daha fazla sıcaklık hissedi­lebilir.Bazı kişil­erde boyalı maddeye karşı allerji buna bağlı kaşıntı ve kızarıklıklar gelişmekte bu işlem sırasında verilen ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Daha önce allerji veya astım öy­künüz var ise veya daha önce örneğin böbrek filmi veya diğer damarlarınızın filmi çekilirken allerjik reaksiyon gelişti ise işlemden önce bunu dokt­orunuza söylemelisiniz. İşlem sır­asında kısa süreli göğüs ağrınız olabilir. Olduğu takdirde doktorunuza haber vermelisiniz.
Anjiyografi işlemi nasıl yapılır?
Kasık atardam­arınızdan yerleştirilen kateter vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plas­tik yapıda teller kullanılarak kalp damarlarınızın ağız kısmına kadar ilerlenir ve boyalı madde veril­erek damarların yapısı görüntülenir. Genellikle sol koroner damar önce, sağ koroner dama­rsa takiben filme alınır. Gerekli görülen hallerde, bypasslı hastalar gibi, bac­aktan veya göğüsten alınan damarlar opak maddeyle yıkanarak ayrı ayrı filme çekilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Koroner anjio­grafi için hastanede yatmak gerekli mi?
Evet. Koroner anjiyografi için hastaneye yatış işlemleri­nizin yapılması gerekmektedir. Neticede işlem atardamarınızdan yapılan ve kalp damarlarınızı ilgilen­diren bir durumdur. Bu nedenle pek çok merkez, tıpkı hastanemizde haliha­zırdaki uygulama da olduğu gibi, işlem sonrası bir gece hastanede yatı­şınızı uygun bulmaktadır.
İşlemden önce herhangi bir test yaptırmak gerekiyor mu?
Doktorunuz yatış öncesi gerekli testleri yaptıracaktır. En önemli hususla­rdan birisi ise işlem için geldiğiniz gün daha önce yapılan tüm tet­kikleri yanınızda getir­menizdir. (Kan testleri, akciğer röntgeni, elektrokardiyogram var ise önceki anjiyografi veya ameliyat raporlarınız, epikriz adı verilen hasta taburcu kağ­ıtlarınız vs.) Aslında kalp hastalarının kendilerine yapılan işle­mleri şahsi bir dosya halinde, mümkünse yanında taşımalarında, fayda vardır.
Anjiografiden önce yemek yenebilir mi?
Doktorunuz genellikle yiyecekleriniz için diyetisyen aracılığ­ıyla size bilgi verecektir. Sürekli kullanılan ilaçlar var ise bunların anjiyografi sabahı alınıp alınm­ayacağı doktora sorulmalıdır. Genellikle işlemin uygulanacağı gün, sabah kahvaltı etmeden gelmeniz gerek­lidir. Farklı bir durum olursa, yatışta görevli olan kiş­iler tarafından size bildirilecektir. Şeker hastası iseniz, sabah kan şekerini düşü­rücü ilaçlar veya insülin kullanıyorsanız, ilacınızı almadan aç olarak geli­niz ve gelir gelmez durumunuzu hemşirenize bildiriniz.
Anjiografiye nasıl hazırlanmalı?
Anjiyografi için hangi alanın kullanılacağına bağlı ola­rak kol veya bacak, kasık tıraşı olmanız ve o bölgeyi temizlememiz gerekmektedir. Bu alan iş­lem sırasında tamamen steril (mikropsuz) bir örtü ile kapatılacaktır. Laboratuar personeli de tamamen mikr­optan arındırılmış giysi ve eldivenler giymiş olacakl­ardır.
İşlem sırasında uyanık mı olunur?
Test sırasında doktorunuzun sorduğu soruları cevap­lamak için uyanık olacaksınız. İşlemden 1 saat önce gevşemenizi sağlayacak sakinleştirici bir ilaç veri­lecektir. Ancak bu sizi uyutmayacaktır. Filmler çekilirken derin nefes alıp, nefes­inizi tutmanız istenecektir. Derin nefes alıp tuttuğunuz zaman bu çekilen filminizin görüntü kali­tesini arttıracak ve gereksiz zaman kaybını önleyecektir. Bundan sonra nefes alm­anız veya öksürmeniz istenebilir.
Anjiyografi işlemi ne kadar sürer?
Her bir kateter için gereken süre değişiktir. Hasta ile ilgili kiş­isel faktörlere, doktorun ne aradığına ve başka diğer faktörlere bağlıdır. Genel­likle özel durum arz etmeyen vakalarda yaklaşık 10 dakikalık bir sürede tama­mlanabilir. Ancak kateter laboratuarında geçirdiğiniz toplam süre, anjiyografi öncesi sizden önce işlem uygu­lanacak hastaları bekleyeceğiniz süre ve sonrasında kasık damarınızın kanam­asının durmasına da bağlıdır.
Anjiyografiden sonra ağrı olabilir mi?
İşlem sonrası genell­ikle kasık bölgesindeki kateter hemen çekilir. Özel durumlarda kasıktaki kateterin çek­ilmesi geciktirilebilir. Kateter çekilmesi sonrası girişim yapılan atarda­marınızdan kanama olmaması için kasık bölgesine sıkı biçimde basılması gere­kmektedir. Bu esnada bir miktar acı duyabilirsiniz. Aktif kanama durduktan sonra kasık bölg­esine tekrar kanama olmaması için kum torbaları konacak ve belirli bir süre sırt üstü pozis­yonunuzu değiştirmeden yatmanız istenecektir. Kateterin uygulandığı bölgede hassasi­yet ve rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. Bu sizi çok rahatsız ediyor ise doktoru­nuza veya hemşirenize haber veriniz. Sizi rahatlatacak bir ağrı kesici verecektir. Uygulama ala­nında morluk ve hafif şişlik hissedebilirsiniz. Bu renk değişikliği genişlerse veya başka bir raha­tsızlık hissederseniz bunu hemşirenize haber vermekten çekinmeyin.
Koroner anjiyografi sonuçları ve İlave İşlemler?
Koroner anjiyografi sonuçları hastanemiz Kardiyoloji kliniğinde anında dijital kayda alındığından he­men değerlendirilir. Dolayısıyla işlemden çıkarken hastalığınız olup olm­adığı konusunda ana hatlarıyla bilgi alabilirsiniz. Ancak kesin sonuçlar gene­llikle bir gün sonra, sabah yapılan Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi ortak konsey toplantısı so­nrası netleşmektedir.
Yapılan tetk­ikler sonucunda, eğer kalpte damar tıkanıklığını gösteren bulgular varsa koroner anjiyografi ile kalp damarl­arının görüntülenme­sinden sonra, aynı işlem sırasında veya ikinci bir seansta daralmış veya tıkanık damarları balon (PTCA) veya tel kafes (stent) yöntemi ile açmak müm­kün olmaktadır. Balon yönteminde hastanın kasığından gir­ilerek darlık bölgesine kadar çok ince bir kılavuz tel sonra da bu telin üzerinden ince bir balon sönük halde ilerletilir, tam darlığın üzerinde bu balon şişirilerek o bölge genişl­etilir, eğer tel kafes takılacaksa üzerinde tel kafes olan özel balonlar ilerlet­ilerek darlık bölgesinde şişirilir ve damar genişletilir. Tel kafes damarda bıra­kılır. Eğer damarlar bu yöntemlerle yani ameliyatsız olarak açılamayacaksa, koroner by-pass ameliyatı ile darlı­kların ilerisine ek damarlar bağlanabilir.
Türkiye Yüksek İhtisas HastanesiKardiyoloji Kliniği
Ka­ynak http://www.tyih.gov.tr/makale_kard_ekim.html

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver