Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Görev Tanımı

Statüsü                       : Memur
Ünvanı                        : Ameliyathane Sorumlu  Hemşiresi

Bağlı Olduğu Birim   :  İdari Olarak     —>                  Başhemşire
                                      İşleyiş Olarak    —>            Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Bağlı Çalışanlar         : Ameliyathane Hemşireleri (Steril Hemşire,  Dolaşan Hemşire, Ayrılma Ünitesi Hemşiresi),                                        Temizlik Firması Çalışanları
Yetkinliği:

En az üç yılı ameliyathanede çalışıyor olmak. Cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda ya da hemşireliğin diğer alanlarında yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir. başhemşire tarafından görevlendirilir.
Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:
SorumluluklarıKurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
GörevleriØ               Kurum ve başhemşirelik  tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyumu sağlamak.            Bunları sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetmek. politikalardan              sapmayı önleyici tedbirler almak.Ø               Kurumun hemşirelik hizmetleri ile koordine çalışmak ve hizmetin günün koşullarına göre geliştirilmesini            sağlamak.Ø               Ameliyathane için gerekli hemşire sayısı ve niteliğini belirlemek, bilgi vermek.Ø               Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenlemek, başhemşireliğe  onaya sunmak.Ø               Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak.Ø               Hemşirelerinin terfi, yer değiştirme ve disiplin gibi özlük işleri ile ilgili konularda başhemşireliğe önerilerde            bulunmak.Ø               Dolaşan ve steril hemşireleri belirleyerek günlük çalışma listelerini hazırlamak. yemek ve dinlenme aralarını            düzenlemek, listelemek ve kaydetmek.Ø               Gerekli araç-gereci temin etmek. Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını            sağlamak.Ø               Acil cerrahi müdahale gerektiren durumlarda organizasyonu sağlamak.Ø               Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasını sağlamak.Ø               Kullanılan malzeme sarfını planlamak, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini            sağlamak. ilgili birimlere geri bildirimde bulunmak.Ø               Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını ve formların düzenli kullanımını ve muhafazasını            sağlamak.Ø               Ameliyat sonrası ameliyatta sayımı yapılacak malzeme formunu kontrol etmek, belgelerin arşivlenmesini            sağlamak.Ø               Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını,            steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak.Ø               Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin standart listelerinin oluşturulmasını ve güncelliğini sağlamak.Ø               Ameliyathanenin genel olarak günlük, ameliyat odalarının ise vaka aralarında temizliğinin yapılmasını            sağlamak.Ø               Enfeksiyon kontrol komitesi ve sterilizasyon bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon             kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlamak.Ø               Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlama amacıyla ilgili birimlerle            bağlantı kurmak.İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlamak.

Ø               Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol etmek, kayıt altına almak.Ø               Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye kabulünü sağlamak, mahremiyetine özen göstermek, varsa            emaneti hasta eşyaları teslim formunu kullanmak ve ameliyathanede bulunduğu süre içerisinde gerekli              bakımı almasını sağlamak.Ø               Hastanın ameliyat öncesi gerek duyduğu destek ve yardımı almasını, gerekirse yalnız kalmamasını            sağlamak. Hastanın ilgili bölüme güvenli bir biçimde taşınmasını sağlamak, hastaya refakat ederek servis              hemşiresine sözlü ve yazılı olarak teslim edilmesini sağlamak.Ø               Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket eder/edilmesini sağlar.Ø               Her hasta için kullanılan malzeme ve ilaçların kullanıldığını gösteren masraf formunun doldurulmasını,            ameliyathane sekreterliğine teslim edilmesini sağlamak.Ø               Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, ameliyathane hemşireleri ile toplantılar yapmak ve            yenilikleri duyurmak, toplantı ile ilgili kayıtları tutmak, başhemşireliğe  rapor etmek.Ø               Bölümdeki hemşirelerin mesleki gelişimlerinde rehberlik ve danışmanlık yapmakØ               Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin performans değerlendirmelerini yapmak. İş doyumu ve            motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapmak.Ø               Bölüme yeni başlayan hemşirelerin rehber hemşire gözetiminde ve uyum eğitimi yoluyla işe alıştırılmasını            sağlamak.Ø               Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunmak,            hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlamak.Ø               Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlamak.Ø               Başhemşireliğin  bilgisi dahilinde hemşirelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapmak/katılmak, bu tür            çalışmalarda hemşirelere rehberlik etmek.Ø               Mesleki ilerleme ve gelişim için başhekimlikçe uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılmak,            diğer kurum ve ameliyathane sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini geliştirmek.Ø               Başhemşireliğin belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistikleri sağlamak.Ø               Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulamak/uygulanmasını sağlamak.Ø               Ameliyathanede oluşan iş kazalarına ait raporları tutmak/tutulmasını sağlamak ve ilgili birimlere bildirmek.             Gerektiğinde dolaşan ve steril hemşirenin görevlerini yerine getirmek, rehberlik etmek, Ø               Ameliyathanenin temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlerine ilişkin ilgili birimlerle            işbirliği yapmak.Ø               İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önermek.Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapmak/yapılmasını sağlamak.

Sponsorlu Bağlantılar

Konuyla ilgili aramalar: Ameliyathane Sorumlu Hemşiresinin görevi nedir , Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi görev tanımı , Ameliyathane Sorumlu Hemşiresinin görev ve yetkileri nelerdirr

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver