8. Sinif Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013 ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

8. Sınıf Fen Ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Eğitimhane, 8. Sinif Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı indir. kolay gelsin. 


Sponsorlu Bağlantılar
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PAMUKELİ YİBO 8. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
 I.DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
ADI-SOYADI:………………………………………………………….
SINIFI-NO:…………………………………………
A)-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.( 32 P )
1- Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A) Ribozomlar                        B) Kromozomlar            C) Endoplazmik retikulum           D)Mitokondriler
2- Hangisi sitoplâzmada bulunmayan yapıdır?
    A) Kromozom                       B) Koful                       C) Ribozom                         D)Sentrozom
3- Aşağıdakilerden hangi canlı bölünerek çoğalır?
   A) Bakteri                B) Eğrelti otu                    C) Hidra                       D) Bira mayası
4- Aşağıdaki yapılardan hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelmez?
   A) Polen                      B) Yumurta                      C) Sperm                    D) Zigot
5- Aşağıdakilerden hangisi kromozomların yapısında bulunmaz?
      A) DNA        B) Klorofil        C) Gen          D) Protein
6- Aşağıda verilen, hangi yapıda oluşabilecek mutasyon kalıtsal özelliğe sahiptir?
       A) Beyin                       B) Testis                     C) Karaciğer                 D) Kas
7- DNA’nın her canlıda farklı bilgiler taşımasının sebebi  nedir?
     A) Çekirdekte bulunması         B) Fosfatın dizilişi          C) Organik bazların dizilişi      D) Şekerin dizilişi
8- Kromozomlardaki kalıcı değişikliğe ne ad verilir?
       A) Mutasyon              B)  Modifikasyon                    C) Seleksiyon             D) Varyasyon
9- Aşağıdakilerden hangisi Mendel’ in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin sebebi değildir?
       A) Kolayca üreyebilmesi                                                 B) Tümünün aynı karakteri taşıması

       C) Tozlaşmanın kontrol altında tutulması                       D) Çiçeklerinin, dışındaki çiçek tozlarına kapalı olması 


12- 13Al   ve   16S atomlarının arasında oluşacak
bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
      A.) Al3S2        B.) AlS        C.) Al2S3            D.) AlS3
13-
Madde
A
B
C
D
 pH
12
8
6
3
pH değeri verilen yandaki maddelerle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

     A.) A çözeltisinin tadı ekşidir
B.) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir
     C.) C maddesi asidik özellik gösterir
D.) D’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez
14- I. Çamaşır sodası             II. Süt              III. Soğan suyu
     Yukarıda verilen maddelerden hangisine fenolftalein çözeltisi damlatılırsa pembe renk elde edilir?
      A.) Yalnız I               B.) I ve II             C.) Yalnız III           D.) I,II ve III
15-Seçeneklerde verilenlerden hangileri metallerin özellikleri arasında yer almaz?
     A.) Isıyı ve elektriği iletirler               B.) Oda sıcaklığında katı,sıvı ya da gaz halinde olabilirler
     C.) Tel ve levha haline gelebilirler       D.) Ametallerle iyonik bağ oluştururlar
16-Suyun içinde seçeneklerde verilen maddelerden hangisi çözünürse,kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşür?
     A.) NH3              B.) HNO3              C.) H3PO4             D.) HCl
B)-Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Yanlışın doğrusunu belirtiniz.(15P)
1- (   D  ) Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir.
2- (   Y  ) Uluslar arası birim sisteminde basıncın birimi Newton’dur.
3- (   Y  ) Katı maddeler,uygulanan kuvveti aynı yönde ve artırarak iletir.
4- (   D  ) Arabalardaki hidrolik fren sistemi,sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
5- (   Y  ) Mutasyonlar vücut hücrelerinde olursa kalıtsal olur.
6- (   Y  ) Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.
7- (   D  ) DNA’nın en küçük temel yapı birimi nükleotidlerdir.
8- (   D  ) Periyodik tablonun sol tarafında metaller,sağ tarafında ametaller bulunur.
9- (   D  ) Metaller elektrik akımını iletir.
10- (   D  ) Metaller elektron vererek katyon oluşturmaya daha yatkındır.
11- (   Y  ) Metallerin görünümü mat,ametallerin görünümü parlaktır.
12- (   Y  ) Kimyasal tepkimeler sonucunda atomlar yok olur ve yeni atomlar oluşur.
13- (   D  ) Kimyasal etkileşmeler element atomlarının en son katmanındaki elektronları arasında gerçekleşir.
14- (   Y  ) Sabun yapısında bulunan asitlerden dolayı ekşimsi tada sahiptir.
15- (   Y  ) Asitler ve bazlar karıştırılarak elde edilen çözeltilerin pH değeri 14’ tür.
C)- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 15 P )

 

46,doğal seçilim,modifikasyon,Lamarck,periyodik tablo,atom numarası,periyot, grup,yedi, metaller, ametaller,bir,iki , üçüncü,elektron,iyonik,hidrojen gazı,bazlar,hidrojen,iletkenlik 
1- Sağlıklı bir insanda 46 kromozom bulunur.
2- Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah  kelebeklerin yaşamını sürdürmesi doğal seçilim dir.
3- Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin  işçi arılar olmaları modifikasyon dur.
4- “Kullanılan organ gelişir, kullanılmayan organ körelir”  görüşünü öne süren bilim insanı Lamarck dır.
5- Elementlerin benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla oluşan tabloya periyodik tablo  denir.
6- Bir element atomunun çekirdeğindeki proton sayısı atom numarası  adını alır.
7- Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot ,düşey sıralara grup  denir.
8- Periyodik tabloda yedi  tane periyot vardır.
9- metaller elektron vermeye, ametaller elektron almaya yatkındır.
10-  Katyon oluşturmaya yatkın elementler periyodik cetvelin bir,iki  ve  üçüncü  grubunda yer alır.
11- Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron  alışverişi ile iyonik  bağ oluşur.
12- Asitler,metallerle birleşince hidrojen gazı  açığa çıkar.
13- bazlar  kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür.
14- Suda çözündüğünde hidrojen  iyonu verebilen maddelere asit denir.
15- Asit ve bazlar birleşerek tuzları oluşturduğunda iletkenlik   dışındaki özelliklerini kaybederler.
D)- Tabloda otom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimlerini,cinslerini ve periyodik tablodaki
yerlerini bulunuz.( 10 P )
Atom Numarası
Elementin Adı
Elektron Dizilimi
Cinsi
Grup Numarası
Periyot Numarası
5
B
2-3
metal
3A
2
32
Ge
2-8-18-4
ametal
4A
4
14
Si
2-8-4
ametal
4A
3
19
K
2-8-8-1
metal
1A
4
36
Kr
2-8-18-8
soygaz
8A
4
E)- İyonik bağ nedir? Kısaca açıklayarak atom numarası 3 olan Li atomu ile atom numarası 9 olan F atomu arasında gerçekleşecek iyonik bağı çizimle gösteriniz.( 5 P )
İyonik bağ:Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alış-verişi ile gerçekleşen kimyasal bağa iyonik bağ denir.
  
F)-Asitlerin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.( 8 P )
1-Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
2-Mavi murnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler
3-Hepsinin yapısında H+ iyonu vardır
4-Sulu çözeltilerinin tadı ekşidir
5-Bazlarla birleşerek tuzları oluştururlar
6-Sulu çözeltileri metallere etki ederek H2 gazı açığa çıkarırlar.
G)- Aşağıda verilen tepkime denklemini denkleştiriniz.( 5 P )
     C2H6      7  O2              4 CO2   +    6 H2O       
H)- Aşağıda formülleri verilen asit ve bazları adları ile eşleştiriniz.( 10 P )
ADI
FORMÜLÜ
1
Hidroklorik asit
7
NH3
2
Sülfürik asit
8
HNO3
3
Karbonik asit
5
CH3COOH
4
Potasyum hidroksit
9
NaOH
5
Asetik asit
2
H2SO4
6
Fosforik asit
4
KOH
7
Amonyak
1
HCl
8
Nitrik asit
10
Ca(OH)2
9
Sodyum hidroksit
6
H3PO4
10
Kalsiyum hidroksit
3
H2CO3

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver