7. Sinif Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013 ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Din Yazılısı, 7. Sinif Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları, 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Din Yazılısı indir. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı 7.sınıf 2.dönem 1. yazılı soruları

“İmamiyye veya İmamilik olarak
adlandırıldığı da olur. Şiiliğin çoğunluk mezhebidir. Günümüzde
İran
İslam Cumhuriyeti
‘nin
resmi mezhebidir. Bu mezhepte öğle-ikindi ve akşam-yatsı namazları cem edilir
ve ayaklar yıkanmak yerine mesh edilir.”
1-   Yukarıda özellikleri verilen mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Mu’tezile                               b) Şafiilik             
     c)   Caferilik                                d) Maturidilik

“Bir gün abdest esnasında Hazreti Aişe
peygamber efendimize:” Ya Rasulallah alnınız kanamış” diyerek eliyle
Resulullah’ın alnındaki kanı siler, sonrasında ise Peygamberimiz tekrar abdest
almaya başlar”
2-   Yukarıdaki olayı mezhep imamlarımızdan
İmam-ı Azam Ebu Hanife nasıl değerlendirmiştir?
a)   Kadının
erkeğe dokununca abdestinin bozulacağı
b)   Kadının
erkeğin eline su dökmesinin caiz olduğu
c)   Vucuttan
çıkan kanın abdesti bozduğu
d)   Abdest
alırken konuşulamayacağı

I- Ebu
Hanife    II- İmam Şâfii       
III-
İmam Mâlik            IV- Ahmed bin Hanbel
3- Yukarıdaki mezhep imamlarının kronolojik
olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)   I-II-III-IV                               b) II-I-III-IV         
c)    IV-III-II-I                              d) I-III-II-IV


İyi-kötü;
güzel ve çirkin akılla bilinebilir.

Kendine
herhangi bir vahiy ulaşmayan kimse dahi Allah’ı aklıyla bulmakla sorumludur,
yükümlüdür.
4-
Yukarıda
ifade edilen görüşler inançla ilgili mezheplerimizden hangisine aittir?
a)   Eş’arilik                                               b) Maturidilik      
c) Şâfiilik                                    d) Yesevilik

Sponsorlu Bağlantılar


5-
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden
biri değildir?
a) İtikat
(inanç)                                 b) Hilafet         
c)
Tasavvuf                                         d) Fıkıh
“İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır.
Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin
etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din
anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.”
6-
Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerde
hangisine değinilmiştir?
a) İnsanın
Yapısı 
                         b)
Ekonomi
c)
Toplumsal değişim                  d)
Ortam ve kültür

    
Dinde zorlama yoktur ”
     “ Sen hatırlat, öğüt ver. Sen ancak bir
öğüt vericisin.”
7-
Yukarıdaki ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. 
a) Hiç
kimse bir dine girmek için zorlanamaz.            
b) Bir
dine inanıp inanmamak insanların vicdanına bırakılmıştır. 
c) Allah
insanları imana zorlamıştır.   
                        
d)
Peygamberin görevi insanlara öğüt vermektir.

8-
Kurucusu Numan b. Sabit ( Büyük İmam ) olan
fıkhı mezhebin ismi nedir?
a) Şafii
mezhebi                                  b) Maliki Mezhebi
c) Hanbelî
Mezhebi                            d) Hanefi Mezhebi

9-
Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan
bir ifade değildir?
a) Din
vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
b) Din
Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
c) Din
hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. 
d) Din
yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

10-
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî yorumlar çerçevesinde görüşler ortaya
koymuştur?
a) Ebû
Hanîfe.                                   b)
Mevlana
          
c) Ahmed
b. Hanbel                          d) İmam Şâfii.

11-
Aşağıdaki isimlerden hangisi İslam tasavvuf ekolleri içinde yer almamaktadır?
a)
Mevlevîlik                                        b) Yesevîlik         
c) Ahilik                                                               d) Eşarilik

12-
Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorum yapan ( İtikadi ) başlıca mezheplerdendir?
a)
Hanefilik-Şâfilik                              b) Yesevilik-Mâlikîlik
c)
Mevlevîlik-Hanbelîlik                     d) Eş’arilik-Mâturîdîlik

Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye
gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru
et yiyen bir insanım “ demiştir
.
13-
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?
a) Görgülü
olduğunu            b) Alçak gönüllü olduğunu
c) Sözünde
durmasını             d)
Yemek seçmediğini

14-
Peygamberimizin Mekke ‘den varını yoğunu bırakarak Medine’ye göç eden Müslümanlar
arasında gerçekleştirmiş olduğu sosyal dayanışma, İslam dininin en çok hangi
özelliği
ile ilgilidir?
a)
İslam’ın komşuya verdiği önem
b)
İslam’ın kardeşliğe verdiği önem
c)
İslam’ın ahlaka verdiği önem                    
d)
İslam’ın demokrasiye verdiği önem

15-
Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve bu kişilerle aynı toplum
içinde barış içersinde yaşamaya ne denir?
a)
Doğruluk                                         b) Yardımseverlik
c) Hoşgörü                                          d) Kardeşlik

Peygamberimiz “Irmak veya deniz kenarında
bile abdest alsanız, suyu israf etmeyiniz.“ buyurmuştur.
16-
Yukarıdaki Hadis – i Şerif’te peygamberimiz bizlere neyi tavsiye etmektedir?
a)
Abdestin her yerde alınabileceğini
b) Deniz
suyunun içilemeyeceğini
c)
Savurgan olmamamızı
d)
Abdestsin namaz olmayacağını

·
Peygamberimiz,
Bedir Savaşı esirleri hakkında ne yapacağına arkadaşlarıyla görüşerek karar
verir.
·
Bedir
Savaşı’nda, savaş alanının seçimini sahabelerin görüşleri doğrultusunda
belirler
17-
Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?
a)
Hoşgörülü oluşunu                      b) Merhametini  
c)
Danışarak iş yaptığını 
                  d) Verdiği sözde durur
“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da
bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”
18-
Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını
gerektirecek
bir davranıştır?
a)
Bildiğini başkalarıyla paylaşması                              
b) İlim
öğrenen kişilere engel olması
c) Öğreten
ve öğrenenlere destek olması   
d)
Bilmediğini öğrenmek için çaba göstermesi


 “Hiç
kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” ( Hadis
)
19-
Yukarıda verilen hadis neyin önemine dikkat çekmektedir?
a)
Çalışmanın önemi  
                        b)  Doğruluğun önemi 

c) İbadetin önemi                              d)  Şükrün önemi


“ Cennet cennet dedikleri birkaç köşk,
birkaç huri, İsteyene ver ânı bana seni gerek seni. “
20-
Türk tasavvuf büyüğü Yunus Emre’ye ait olan bu dizelerde aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmaktadır?
a)
Cennetin önemsenmeyecek bir nimet olduğu.      
b) Cennete
girenlerin ancak birkaç tane köşkünün olacağı
c) Cennet
nimetleri istemenin doğru bir şey olmadığı.
d) Allah
sevgisi ve rızasının her isteğin önünde olduğu
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver