7. sinif din kültürü 2. dönem 1. yazılı sınav soruları ve Cevapları Çözümleri Yanıtları

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKÖĞRETİM OKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

1. İslam dininin birçok coğrafyaya yayılması bu anlayışlar sayesinde olmuştur, İnsanların ahlaklarını olgunlaştırmaya çalışmışlardır, İnsanlara Allah sevgisini ve hoşgörüyü anlatan yorum biçimleri hangisidir?
A) Fıkhi Yorumlar                  B) Tasavvufi Yorumlar
C) İnançla ilgili yorumlar       D) Felsefi Yorumlar
2.“Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yinede yolumdan dönmem.”Yukarıdaki hadis- i şerifte anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir.
A)Cesaret ve Kararlılık         B) Sabır ve Metanet
C) Hoşgörü ve Merhamet      D) Hak ve Adalet
3. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”(Ahzab suresi, 70-71)Ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah’ın peygamberlerine itaat edenler kurtuluşa ererler.
B) Allah’ın günahlarını bağışlayacağı kişiler arasında Allah’tan korkan ve doğru sözlü olanlar da vardır.
C) Allah’a itaat etmek kurtuluşa ermek için gereklidir.
D) Kim olursa olsun doğru sözlü olanların, Allah günahlarını bağışlar.
4. Din anlayışlarının farklı olmasının sebepleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) İnsan unsuru-Kitle iletişim araçları
  B) İnsan unsuru-Toplumsal değişim
  C) İnsan unsuru-Bağnazlık
  D) Taassup-İnsan unsuru
5. “Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler. Şahitliklerinde dürüsttürler.”Ayetinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.
A)Emaneti korumak          B)Şahitlikte dürüst olmak
C)Akrabayı korumak          D)Verilen sözde durmak
6. Herhangi bir canlıya karşı sevgi şefkat ve acıma duygusuna …………………,üzüntü sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermeye ………………. denir.
Boşlukları anlamlarına uygun bir şekilde sırasıyla doldurunuz.
A)Metanet-Sevgi               B)Merhamet-Sabır
C)Sabır-İsraf                    D)Merhamet-Cesaret
7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
A) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir
B) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir
C) Farklı anlayışlar farklı toplumla­rın ihtiyaçlarına cevap verir.
D) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir.
8. “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.”(Yasin–38)
Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi yasaları içine girmektedir?
A)  Biyolojik Yasalar                B) Kimyasal Yasalar
C) Fiziksel Yasalar                  D) Toplumsal Yasalar
9. Ha kutuplarda bir Eskimo genci / ha Afrika’da garip bir zenci/ fark etmez ne dili ne dini ne rengi/ mademki insandır saygımız vardır./ İnsanız insana saygımız vardır.(Selahattin Sarıkaya)  Bu sözler Hz. Muhammed’in(SAV) aşağıdaki örnek davranışlarından hangisine uygundur?
  A) Hz. Muhammed(SAV) adaletliydi
  B) Hz. Muhammed(SAV)  danışarak iş yapardı.
  C) Hz. Muhammed(SAV)  insanlara değer verirdi.
D) Hz. Muhammed(SAV)  affediciydi.
10. İslam düşüncesindeki, inançla ilgili yorumların temel amaçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İslam dininin temeli olan tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak.
B) İman esaslarını anlaşılmaz bir şekilde yorumlamak
C) Din adına doğruyu ve gerçeği arayanlara engel olmak
D) Hurafe ve batıl inançların gelişmesini sağlamak
11. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farklardan biri değildir?
A)     Din tektir, din anlayışları birden fazladır.
B)     Din bireyseldir, din anlayışları ise evrenseldir.
C)     Din vahye dayanır, din anlayışı ise yoruma dayanır.
D)     Din değişmez, din anlayışları değişir.
12.‘’Ümmetimin ihtilâfı( Farklı görüşlere sahip olması) rahmettir.’’( Hz. Muhammed(SAV)) Bu hadis aşağıdaki ifadelerden hangisini doğrular?
A) Din evrenseldir.
B) Din anlayışları İslam dini için birer noksanlıktır.
C)  Farklı din anlayışları birer zenginliktir.
D) Din değişmezdir.
Ahmet: Din vahye dayanır.
Aslı: Din anlayışı dinden farklıdır
Mehmet: Din anlayışı dine aykırı olabilir.
Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.
13. Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır?
A) Sadece Aslı         B) Mehmet ve Ahmet
C) Sadece Mehmet   D) Ahmet ve Derya
14.     Aşağıdakilerden hangisi bir Fıkıh mezhebi değildir?
A)     Hanefilik   B) Şafiilik  C Malikilik      D) Eş’ari
15. Aynı dine inanan insanlar arasında farklı din anlayışları ortaya çıkmıştır. Çünkü herkes kendi içinde bulunduğu şartlara göre dini anlamıştır. Bunda insanın yaşadığı toplumun sosyo-kültürel yapısı psikolojik durumu vb. nedenler ön plandadır.
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün egemen olduğu farklı din anlayışlarının yaşandığı toplumların bir özelliği olamaz?
A)Farklı düşünen insanlara saygı vardır.
B)Toplumda barış ve huzur hâkimdir.
C)Düşünme ve tartışma ortamı yaygındır.
D)İnsanlar sadece kendi düşüncelerine önem verirler.
16. Hz Muhammed(SAV) sağ iken Müslümanlar problemlerini rahat bir şekilde çözüyorlardı. Dinimizle ilgili bir sorunu peygamberimize(sav) götürüyorlardı ve O(sav) anında yanıtlıyordu. Ancak Onun(sav) ölümünden sonra insanlar problemlerini temel iki kaynağı kullanarak çözmüşlerdir. Yani Kur’an ve sünnet yoluyla.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların dini anlarken izlemiş oldukları yöntem olabilir?
A)Kur’an-ı ve sünneti yorumlama çalışmalarını bırakmışlardır.
B)Dinin bazı esaslarını tahrip etmişlerdir.
C)Kur’an-ı ve sünneti temel kaynak olarak görmüşlerdir.
D)Herkes kendi düşünce yapısına göre dini yorumlamıştır.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) yazınız.
17.(……..) İnsanlara iyi davranıp güzel söz söylemek Salih Amel demektir.
18.(……..) Farklı yorum biçimleri dine zarar vermektedir.
19. İtikadi ve Fıkhi mezhepleri maddeler halinde yazınız.
………………………………………………………………………………………………
İlk 18 soru 5’er puandır. 19. soru 10 puandır. Süreniz 40 dakikadır.
Allah kolaylık versin.
Metin ŞİMŞEK
 “Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”
                                           (Hz. Ali)
“Sakın oturduğunuz yerde, Allah’ım rızkımı ver deyip durmayın. Biliyorsunuz ki, gökten ne altın yağar ne de gümüş” (Hz. Ömer)
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver