5. SINIF BİR ÜLKE, BİR BAYRAK DEĞERLENDİRME SORULARI ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: 5. SINIF BİR ÜLKE, BİR BAYRAK DEĞERLENDİRME SORULARI özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, 5. SINIF BİR ÜLKE, BİR BAYRAK DEĞERLENDİRME SORULARI hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri

BİR ÜLKE, BİR BAYRAK1.      Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir?
A. Trafik kuralları    
B. Ahlak kuralları     
C. Hukuk kuralları    
D. Yönetmelikler2.      Demokratik davranış, sevgi, saygı, dayanışma gibi alışkanlıkların ilk kazanıldığı yer hangisidir?
A. Toplum             
B. Aile                 
C. Okul                 
D. Çevre 3.      Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.     Demokratik yaşayışın en önemli unsurlarından biri seçimdir.
B.     Demokratik bir toplumda fikirlerimizi özgürce söyleyebiliriz.
C.     Demokratik toplumda başkalarının haklarına saygı gösterilir.
D.     Demokratik toplumlarda geleneklere uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılır.(+)4.      Ülkemizin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini hangisi yürütür?
A. İç İşleri Bakanlığı                          
B. Turizm Bakanlığı
C. Dış İşleri Bakanlığı                         
D. Kültür Bakanlığı
 5. “Toplum içinde kendi ……………………………… sahip çıkarken başkalarının ……………………………….. da saygı göstermeliyiz.”Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A. haksızlıklarımıza-haklarına                   
B. mallarımıza-haklarınaC. vatanımıza-paralarına                        
D. haklarımıza-haklarına
6.Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarından biridir?
A. Okuma yazma öğrenmek                     
B. Büyüklere saygı göstermek
C. Vergi ödemek                                  
D. Seçimlerde oy kullanmak
7. Ülkemizde yargı görevini devlet adına aşağıdakilerden hangisi yürütür?
A. Bağımsız Mahkemeler                       
B. TBMM
C. Cumhurbaşkanı                               
D. Bakanlar Kurulu
8. İnsanlarla insanlar arasındaki ve insanlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen en önemli kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ahlak kuralları    
B. Gelenekler          
C. Yazısız kurallar       
D. Yazılı kurallar
9. Ümit, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ümit hangisiyle karşılaşır?
A.     Trafik cezası alır.
B.     Toplum tarafından kınanır.(+)
C.     Para cezası alır.
D.     Okul müdürü tarafından cezalandırılır.
10. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun her yerinde hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanır?
A. Görgü kuralları                           
B. Ahlak kuralları 
C. Hukuk kuralları                           
D. Gelenekler      
11. Aşağıdakilerden hangisi birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce Türk kadınına verilen  kadınına verilen haklardan biridir?
A. Öğrenim hakkı                                
B. Seçme ve seçilme hakkı
C. Çalışma hakkı                                 
D. Seyahat hakkı
12. Bugün yurdumuzda kullanılan Anayasa hangisidir?
A. 1929 Anayasası                              
B. 1924 Anayasası
C. 1982 Anayasası                              
D. 1961 Anayasası
13. Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa’mızın bir özelliği değildir?
A. Meclis oyu ile kabul edilir.
B. Yasalar Anayasa’ya aykırı olamaz.
C. Sık sık değiştirilebilir.
D. Devletin temel ilkelerini anlatan temel kanundur.
14. Yasaların çıkarılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Asla değiştirilemez.
 B. En son cumhurbaşkanı onaylar.
C. Oy çokluğu ile kabul edilir.
D. Yasa teklifini milletvekilleri yapabilir.
15. Aşağıdakilerden hangisi il idaresine bağlı olarak çalışan yönetim birimlerinden biri değildir?
A. İl Sağlık Müdürlüğü
B. Belediyeler
C. İl Mili Eğitim Müdürlüğü
D. İl Emniyet Müdürlüğü
16. Devletin üç temel görevinden biri olan yasama görevini devletin hangi organı yerine getirir?
A. Cumhurbaşkanı                              
B. TBMM      
C. Bağımsız Mahkemeler                       
D. Yerel Yönetimler
17. “Hak ve özgürlüklerimiz …………………… tarafından güvence altına alınmıştır.” tümcesini  aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
A. devlet            
B. dernekler             
C. halk           
D. vakıflar
18. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarından biri değildir?A. Yalan söylememek                           
B. Verdiği sözü tutmakC. Yoksullara yardım etmek                    
D. Başkalarının arkasından kötü konuşmak
19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türk kadını erkeklerle eşit haklara sahiptir.B. Türk kadını milletvekili ve başbakan olabilir.C. Yurdumuzda kadınlar her mesleğe giremez.D. Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 20. Aşağıdakilerden hangisi toplumda kendiliğinden doğup gelişmiştir?  A. Kanunular                              
B. Görgü kurallarıC. Tüzükler                               
D. Anayasa
21. Aşağıdakilerden hangisine karşı gelirsek devletin yetkili organları tarafından cezalandırılırız?                       
A. Görgü kurallarına                       
B. Ahlak kurallarınaC. Yasalara                                  
D. Geleneklere
22. Demokratik toplumlarda insanlar yönetime nasıl katılır?A. Seçimlerde aday olarak veya oy vererekB. Toplum kurallarına uyarakC. Büyüklere saygı göstererekD. Çok çalışarak
23.   
I. Gelenek ve görenekler
II. Tüzükler
III. Ahlak kuralları
 IV. Hukuk kuralları
V. Anayasa
VI. Trafik kuralları             Yukarıdakilerden hangileri yazılı kurallardandır?
A. I, II, III         
B. II, VI, V         
C. I, II, III, IV        
 D. II, IV, V, VI
24. Aşağıdakilerden hangisi ailenin resmiyet kazanmasında görevli memurdur?
A. Okul müdürü       
B. Köy imamı       
C. Nikah memuru       
D. Vali
25. Ulusun kendi egemenliğini elinde tuttuğu ve bunu seçimlerde seçtiği vekillerle kullandığı yönetim biçimi hangisidir?A. Demokrasi         
B. Mutlakiyet        
C. Meşrutiyet        
D. Padişahlık
26. Aşağıda Türkiye’de hükûmetin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?A. Başbakanı halk seçer.B. Başbakan ve bakanlardan oluşan gruba hükûmet denir.C. Bakanlar kurulu İstanbul’da görev yapar.D. Başbakan, cumhurbaşkanını seçer.
27. Aşağıda vali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İlde en büyük mülki amirdir.B. İlde yasaların uygulanmasından sorumludur.C. İldeki resmi kuruluşlar (askerî ve adli kuruluşlar hariç) valiye bağlıdır.D. Halk tarafından seçilir.
28. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kaymakam için doğrudur?A. Yasaları değiştirebilir.B. Validen üstündür.C. Yol, su, elektrik işlerini yapar.D. İlçelerde bulunur.
29. Şehir içindeki yolların yapım ve onarımı aşağıdakilerden hangisinin görevidir?A. Belediyelerin                             
B. Semt sakinlerininC. Kara yolları teşkilatının                 
D. Okul müdürlüklerinin
30. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle karşılaştığımızda belediyeye başvurmayız?
A. Toplu taşıma araçları seferlerini aksattığında
B. Yol, su ve kanalizasyon ile ilgili bir sorunla karşılaştığımızda
C. Mahallemizde çöp konteynerlerinden çöplerin alınmadığı durumlarda
D. Nüfus kağıdımızı kaybettiğimizde
31. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Sadece erkekler belediye başkanı olabilir.
B. Yerel yönetimler, kamuya hizmet eder.
C. Yerel yönetimlerin amacı vergi toplamaktır.
D. Belediye başkanı bir önceki belediye başkanı tarafından belirlenir.
32.             I. Oy vermek için 17 yaşını doldurmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir.II. Belediye başkanları ve muhtarlar her beş yılda bir yapılan seçimlerle halk tarafından      seçilirler.
A. Yalnız I doğrudur.                              B. Yalnız II doğrudur.C. Her ikisi de doğrudur.                          
D. Har ikisi de yanlıştır.33.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.     Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Kutlanır.
B.     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanır.
C.     Cumhuriyet yönetiminde cumhurbaşkanını halk seçer. Diğer tüm yöneticileri de Cumhurbaşkanı seçer.(+)
D.     Egemenliğin millete verilmesinden sonra halk seçme ve seçilme hakkı elde etti.
34. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak, düzenli yollarda yürümek isteriz. Bizim bu isteklerimizi Yerel yönetimler sağlar. Yerel yönetim halkın ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan ve halk tarafından seçilen yönetim demektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?
A. Sivil toplum örgütleri                          
B. TBMMC. Belediyeler                                     
D. Valilikler35. “Siyasi partilerin seçim öncesi televizyonlarda ve halka açık toplantılarda yapmış oldukları tanıtım çalışmalarına ………………………………….  denir.”
Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
A. demokrasi          B. yargı organı         
C. seçmen         D. propaganda
36.   “Cumhuriyetten önce ………………………………………….. hakkı yoktu.”
Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
A. yaşama hakkı                          B. askere gitme zorunluluğu
C. vergi ödeme                           D. seçme ve seçilme hakkı
37. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı farklı kişi ve kurumlar tarafından yapılmaktadır. Yürütme organının başında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A. Başbakan          B. Cumhurbaşkanı          
C. TBMM            D. Vali
39.     
I. Seçimler gizli oy ile yargının denetiminde yapılır.
II. Seçimle belirlenen milletvekilleri TBMM’de görev yaparlar.
III. Seçimde en çok oy alan parti ülkeyi yönetir.
IV. Başbakan cumhurbaşkanı tarafından atanır.           
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A. I ve II          B. II ve III        
C. I, II ve III         D. I, II, III ve IV
40.   23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından biri değildir?
A. Yeni bir Türk devletinin kurulması
B. Egemenliğin halkın eline geçmesi
C. Devletimizin Birinci Dünya Savaşına katılması
D. Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
41.       
I. Demokrasi ile yönetilen toplum kendi kararlarını kendisi alır.II. Demokratik toplumlarda yöneticiler seçimle iş başına gelir.III. Demokratik toplumlarda hukukun üstünlüğü vardır.IV. Egemenlik çeşitli grup ve zümreler tarafından kullanılır.            Yukarıda verilen bilgiler demokratik toplumun özelliklerini anlatmaktadır. Bu özellikler içinde            hangisi sayılamaz? A. I                      B. II                
C. III                    D. IV
42. Ulusal sembollerimiz arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?A. Başbakanlık forsu                      B. BayrağımızC. Paramız                                      D. Anıtkabir
43.  “Türkiye devleti bir cumhuriyettir.” maddesi, anayasamızın kaçıncı maddesidir?
A. 1                      B. 2              
C. 3                     D. 4
44. “Demokrasi” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A. İfade özgürlüğü vardır.B. Kişisel haklara saygı vardır.C. Sınırsız özgürlükler vardır.D. Herkesin yasa önünde eşitlik hakkı vardır.
45. Kanun koyma, kaldırma görevleri hangi devlet organı tarafından yerine getirilir?A. TBMM           B. Mahalleler        
C. Bakanlar Kurulu       D. Cumhurbaşkanlığı
46. Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilmemektedir?   A. Milletvekili        B. Muhtar        
C. Belediye Başkanı        D. Kaymakam
47. Mahkemeler, ceza evleri hangi bakanlığa bağlıdır?A. İç İşleri Bakanlığı                B. Milli Savunma BakanlığıC. Adalet Bakanlığı                 D. Milli Eğitim Bakanlığı
48. Atatürk’ün “…………………………  kayıtsız şartsız milletindir.”  sözünde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?A. eğitim             B. egemenlik          
C. kurtuluş              D. hak
49. Toplum yaşamının huzur ve güven içinde yaşaması için neye gereksinim vardır? A. İnsanlara         B. Kurallara            
 C. Sınırlamalara       D. Güvenliğe
50. Toplumsal yaşamı düzenleyen ve herkes tarafından uyulması gereken kurallara ne denir?A. Ahlak             B. Madde               
C. Yetki                 D. Yasa
51. Yasalara uyulmadığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?A. İnsanlar daha rahat eder.            B. Düzenli bir hayat olur.C. Özgürlükler ortaya çıkar.            D. Toplum düzeni bozulur.
52.   Okulda yönetimi müdür, ilçede kaymakam, ülkede ise ………………………….. yürütmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden  hangisi yazılamalıdır?A. Vali               B. Muhtar              
C. Başbakan          D. Hakim
53. İllerin en büyük idari amiri olan valiler kime karşı sorumludur?A. İç İşleri Bakanlığına                       B. Belediye BaşkanınaC. Kaymakama                                 D. Dış İşleri Bakanlığına      
56. Ülkemizin ulusal egemenliği aşağıdakilerden hangisi ile sembolleştirilmiştir?A. Topraklarımız       B. İnsanlarımız         
C. Denizlerimiz      D. Bayrağımız
57. Vatandaşların güven içinde yaşamaları için ülkenin huzurunu koruyan polisler hangi bakanlığa                 bağlıdırlar?A. İç İşleri Banklığı                            B. Milli Savunma BakanlığıC. Dış İleri Bakanlığı                           D. Milli Eğitim Bakanlığı
58. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevi değildir?A. Kanunları onaylamak                              B. Başbakan atamakC. Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek         D. Hükümete başkanlık
59. Bir ülke sınırları içinde uygulanan yazılı kurallara ne denir?A. Güvenlik kuralları                            B. Terbiye ve ahlak kurallar C. Anayasa ve yasalar                          D. Görgü kuralları
 60. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Anayasayı” açıklar?A. Devletin temel niteliklerini belirler.              B. Vatandaşlık görevlerimizi anlatır, haklarımızı belirler.C. Bir ülkede uygulanacak yasaları anlatır.D. Çocuk haklarını belirler.
61. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası kaç yılında çıkarılmıştır?A. 20 Ocak 1921’de                          B. 23 Nisan 1924’te C. 1 Ocak 1960’ta                            D. 12 Eylül 1980’de
62. Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere ne denir?A. Asker               B. Memur              
C. Sivil               D. Vatandaş
63. Ülkemiz kolay yönetilmesi için hangi idari birimlere ayrılmıştır?A. İlçe ve kasaba                    B. İl ve ilçeC. Köy, kasaba, ilçe               D. Kasaba, ilçe, il
64. Ülkemizdeki merkezi yönetim birimleri olan bakanlıkların illerde temsilcisi kimdir?A. Kaymakam                                 B. Mal MüdürüC. Milli Eğitim Müdürü                       D. Vali
65. Bakanlıkların ilçedeki temsilcileri kimlerdir?A. Kaymakam           B. Emniyet Müdürü          
C. Vali             D. Polis
66. Bakanları kim seçer?A. Cumhurbaşkanı          B. Başbakan       
 C. Hakim        D. Genelkurmay Başkanı
67. Yasaları aşağıdakilerden hangisi çıkarır?A. Cumhurbaşkanı                                   B. Bağımsız Mahkemeler  C. Başbakan                                         D. TBMM
68. Ülkemizin merkezi yönetimi hangi şehirden yapılmaktadır?A. Konya          B. İstanbul          
C. Ankara           D. İzmir
69. Ülkemizde yönetim yapısı gereğince yürütmenin başında kim vardır?A-Başbakan            B. Bakan           
C. Cumhurbaşkanı        D. TBMM Başkanı
70. Aşağıdakilerden hangisi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim sistemidir?A. Krallık           B. Padişahlık         
C. Cumhuriyet          D. Monarşi
71. Ülkemizde halk egemenlik hakkını nasıl kullanır?A. Seçtiği milletvekilleri aracılığıylaB. Ankara’ya giderekC. Çıkan yasalara itiraz ederekD. Her ilden bir grup insan görevlendirerek
72. Aşağıda verilenlerden kaçı egemenlik sembolüdür?“Bayrak, milli marş, para, anayasa, tarihi eserler”
A. 2                  B. 3                  
C. 5                   D. 4  
73. Vatanı ve milleti için savaşırken, çalışırken hayatını kaybeden kişilere ne denir?A. Gazi               B. Şehit             
C. Paşa                D. Mareşal
74. Demokrasi niçin önemlidir?
A. Değişik başkanlar geldiği içinB. Seçim yapıldığı içinC. Başımıza geçenlerin kısa bir süre başta kalmasından dolayıD. İnsan haklarını koruduğu ve egemenliğin millete ait  olmasını sağladığı için
75. Vatanı için savaşmış ve zafere savaştan sağ çıkmış askerlere ne denir?A. Gazi               B. Paşa            
C. Şehit              D. Er
76. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili kişisi ve Türk milletinin temsilcisi kimdir?A. Dışişleri Bakanı                         B. BaşbakanC. genelkurmay Başkanı                    D. Cumhurbaşkanı
77. Seçimle oy kullanmak hangi tür görevdir?A. Askerlik görevi                          B. Vatandaşlık göreviC. Aile görevi                               D. Vatan görevi
78. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir anayasasının olması neyi ifade eder?
A. Herkesin yasalara uyduğunu     B. Devletin bakanlar tarafından yönetildiğiniC. Bağımsız ve yasalara uygun yönetildiğiniD. Her devletin bir anayasasının olduğunu
79. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?A. Cumhurbaşkanı                                B. BaşbakanC. Dışişleri Bakanı                               D. Genelkurmay Başkanı
80. Ülkemizde yönetim; merkezi, yerinden ve yerel yönetimler olmak üzere ayrılmıştır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kurumlarından birisinin en üst yöneticisidir?A. Vali                               B. Bakan         
C. Belediye Başkanı           D. Genel Müdür
81. Devletlerin ana yönetimini oluşturan kuruluşlar merkezi yönetimin başında bulunurlar.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?A. Cumhurbaşkanı         B. Vali            
C. Başbakan            D. Danıştay
82.        
I. Karayolları Genel MüdürlüğüII. Danıştay III. Milli Güvenlik Kurulu IV. Devlet Planlama TeşkilatıYukarıdakilerden hangisi merkezi yönetimin yardımcı kuruluşlarından biri değildir? A. I.                   B. II                  
C. III                 D. IV
83. Anayasamıza göre ülkemizde, mili güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı hangisi sorumludur?A. Genel Kurmay Başkanlığı                     B. Bakanlar KuruluC. Kuvvet Komutanları                           D. Milli Savunma Bakanlığı
84. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı olmanın koşullarından biri değildir?   A. Yükseköğrenimini yapmış olmak.B. Türk vatandaşı olmak.C. Milletvekili olmak.D. 40 yaşını doldurmuş olmak.
85. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?  A. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.B. Milli marş İstiklal Marşı’dır.C. Başkent, Ankara’dır.D. Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıldır.
86. Milli bayrak ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A. Bir devletin veya milletin amblemini taşır.
B. Bir devletin veya milletin ayırt edici özelliği ve bağımsızlık sembolüdür.
C. Siyasi değeri vardır.
D. Askeri kıtalar tarafından taşınır.
87. Merkez ve taşra örgütü olmayan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Eğitim Bakanlığı                   B. Sağlık Bakanlığı C. Kültür ve Turizm Bakanlığı             D. Devlet Bakanlığı           
88.     
I. Öğrencilerin demokratik alışkanlık kazanmasını sağlamakII. Öğrencilere düşüncelerini söyleme fırsatı vermekIII. Öğrencilere kendi kendilerini yönetmelerini öğretmek
Öğrencilerin yukarıdaki demokratik öğeleri kazanmalarını sağlamak için okulda hangi çalışma yapılır?
A. Zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.B. Okul meclisleri oluşturulur.C. Yıl sonu geziler düzenlenir.D. Veli toplantıları yapılır.
89.     
I. Devletin ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesinde hükümete yardımcı olmak.II. Kalkınma ilkelerini saptamakIII. Beş yıllık kalkınma planlarını, yıllık  programları hazırlamak ve uygulamaları izlemekYukarıda görevleri verilen ve başbakana bağlı olarak çalışan kurum hangisidir?
A. Devlet Planlama Teşkilatı                  B. Devlet İstatistik TeşkilatıC. Milli Güvenlik Kurulu                        D. Bakanlar Kurulu
90. Sınıfımızı okulda sınıf başkanımız temsil ederken, ilimizden seçilen milletvekilleri tüm halkımızı aşağıdakilerden hangisinde temsil edilir?A. Yurt dışında                                B. Bakanlar Kurulunda  C. TBMM’de                                   D. Seçimlerde
91. Demokrasinin olduğu ülkemizde aşağıdakilerden hangisi demokratik değildir?    A. Bütün vatandaşların özgür olması.B. Düşüncelerin özgürce ifade edilmesi.C. Kişilerin can ve mal güvenliğini devletin güvence altına alması.D. Kararların bazen çoğunluğun görüşünü yansıtması.
92. TBMM Başkanını aşağıdakilerden hangisi seçmektedir?A. Cumhurbaşkanı        B. Milletvekili        
C. Başbakan        D. Genel Kurmay Başkanı
93. Ülkemizde yasaları hangi kurum çıkarır ve düzenler?A. Belediye Meclisleri                         B. TBMMC. Bağımsız Mahkemeler                      D. Danıştay
94. TBMM’de yapılan yasalar hangi kurum tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanması için ilgili birime gönderilir?A. Bağımsız Mahkemeler                      B. AdliyelerC. Cumhurbaşkanlığı                           D. Genel Kurmay Başkanlığı     95. Yazılı ve yazısız kuralların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?A. Toplum hayatını düzenlemesi                B. Özgürlükleri kısıtlamasıC. Bazen uyulabilir olması                       D. İnsanları mecbur bırakması
96. Yasaların yapıldığı TBMM’de yasaları aşağıdakilerden hangisi belirleyerek aynı zamanda halkın da karar verici olmasını sağlar?A. Anayasa Mahkemesi Başkanı                  B. AvukatlarC. Hukukçular                                      D. Milletvekilleri
97. Toplumun huzurunu ve düzenini bozan yani yasalara uymayanları yargılama ve cezalandırma görevi hangi kuruma aittir?A. Emniyet Müdürlüğü                             B. İç İşleri BakanlığıC. Bağımsız Mahkemeler                           D. Polis
98.          
I. İlçe Sağlık MüdürlüğüII. Mahalle Muhtarlığı III. KaymakamlıkIV. Belediye Başkanlığı    Yukarıdaki yönetim birimlerinden hangileri yerel yönetim birimidir?A. I, III               B. II, IV               
C. I, IV              D. II, III  
99. Demokratik bir yönetimin geçerli olduğu ülkede aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? 
A. Egemenlik halka aittir.B. Yasalar her şeyin üstündedir.C. Yasaları aydınlar belirler.D. Toplumun huzuru devletçe güvence altındadır.
100. Demokrasinin ülkemizde gelişimi adına en büyük adım olan cumhuriyeti ilanı ne zaman  gerçekleşmiştir? A. 23.04.1923                                  B. 19.05.1919 C. 23.10.1920                                  D. 29.10.1923

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver