4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri İlkokul 4.Sınıf İçin İndir Yükle

4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri 2012 2013 dos, 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri İndir Yükle,  4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri Word Excel Doc xls İndir, 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri Etkinliği Dosyası Şablonu Örneği İndir, 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri İçin MEB 2012 2013 dos, 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri Taslağı Etkinlikleri Güncel Yeni Sene Başı Sonu 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri 1. Dönem 2. Dönem dosyası İndir 2012 2013 dos

4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri  ilkokul ortaokul Ortaöğretim lise dosyalarımızı paylaşıyoruz.  4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri bu sayfadan indirebilirsiniz. 4. Sınıf Müzik Dersi Hız Değişiklikleri için aşağıdaki sürenin sona ermesi bekleyiniz ve ardından beliren dosya linkine tıklayarak dosyayı indiriniz. İndirdiğiniz doküman hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşınız.

Sponsorlu Bağlantılar
 indir.png (426×83)
bir müzik eserinin hangi yavaşlıkta veya hangi hızlılıkta çalınacağını belirten terimlerdir.italyancadırlar.

grave : çok ağır
lento : ağır
largo : geniş
larghetto : oldukça geniş
adagio : acele etmeden
andante : orta yürüme hızında
moderato : orta hızda
allegretto : oldukça hızlı
allegro : hızlı
vivace : canlı
presto : çok hızlı
prestissimo : son derece hızlı

Bilimsel Müzik Ve Müzik Nedir
Müzik en genel tanımı ile sesin biçem ve devinim kazanmış halidir. Biçim ve devinim içeren birses oluşumunun Müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. Tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında Müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 20. yüzyıl çağdaş Batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklıkültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir Akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak büyük farklılık vardır. Tüm bu yaklaşımlar müzikologlar ve müzik teorisyenleri tarafından araştırılır ve değerlendirilir.

Müziğin Özellikleri
Temel olarak dört ana unsurdan oluşur: Diklik, yoğunluk, süre ve tını.

Diklik, bir sesin ne kadar ‘tiz’ ya da ‘pes’ olduğunu ifade eder. Örneğin her nota ismi (Do, re, mi) farklı bir dikliğe sahiptir. Aynı nota isimleri de hangi oktavda bulunduklarına bağlı olarak farklı diklikleri hangi edebilirler. Akustik olarak birimi frekanstır.

Yoğunluk, bir sesin gürlüğünü ifade eder. Müzikte nüans olarak da kullanılır (forte, piano, fortessimo vb). Akustik olarak birimi desibeldir.

Süre, bir sesin ne kadar sürdüğünü ifade eder. Müzikte ikinin katları biçiminde ifade edilir (birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik) ancak nota değerlerinin yanlarına konan noktalar sürenin kendi değerinin yarisi kadar daha uzamasini sağlar.

Tını, bir sesin rengini ifade eder. Örneğin aynı oktavda aynı notayi aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki fark tını farkıdır. Dört özellik içinde en karmaşık olan özellik budur. Akustik olarak tını, sesin doğuşkan (harmonik) yapısına bağlı olarak değişir.

Bilimsel Müzik Nedir Ve Müzik Nedir
Müzik konusunda en büyük sıkıntı müziğin bilimsel yönleriyle yeteri kadar tanıtılamamasıdır. İnsanların günlük hayatta bile sürekli iç içe oldukları bu olgu hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı olacağı kanâatindeyim.

Müziğin tanımıyla ilgili şu görüşler vardır
Kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması sanatıdır

Müzik duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum olgu ve olayları belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle işleyerek anlatan estetik bir bütündür. Herkesin anlaya bildiği ve anlayabileceği yegane dildir.”

Prof. Dr. Ali Uça
Eski Yunan Felsefesinde müziğin etkisi yoğun olarak görülür Nitekim musiki-musika-muzika-müzik kelimeleri Yunanca kökenlidir

Yunan Alfabesinde m-o-u-s-a harfleriyle yazılan ve musa diye okunan peri anlamındaki kelimenin sonuna gelen –ike veya –ika takısı, o kelimeye konuşulan dil anlamını kazandırır; Elenika (Yunanca)Turkika (Türkçe), İtalika (İtalyanca) örneklerinde olduğu gibi

Musa’ya eklenen –ike takısı peri kelimesine de perilerin konuştuğu dil anlamını verir(ta musiké)

Musikiye daha sonraları toplumumuzda İslâmi terimle meleklerin dili denilmiştir.(Elest bezmi’nin avazesi)

Bu durum müziğe eski çağlardan itibaren batıda da doğuda da tanrısal özellikler atfedildiğini gösterir

Müzik hem bir sanat hem de bir bilimdir

Duygusal olarak algılanışının yanı sıra akıl ile de kavranabilir Bu özelliği ile bireyin ve toplumun duyuş ve biliş açısından durumunu belirlediği gibi gelişim ve değişimini de sağlayan organik bir yapıdır Sesin en güzel şekli müzik ile dile gelir Resim renklerin birleşmesinden; şiir, kelimelerin kaynaşmasından nasıl oluşuyorsa; müzik de seslerin, duygu, düşünce ve heyecanımızı anlatmak üzere belli bir estetik anlayışına göre seçilip işlenmesinden oluşmaktadır.

Bilimsel Müziğin Eğitime Etkisi
Bireylerin eğitimsel sürecinde de müzik önemli yer tutmakta, duyuşsal ve bilişsel yönden geliştirmektedir. Doğumdan itibaren insanlar duyuş yeteneği kazanmakta, çevrede var olan sesleri belleğine yerleştirmektedir. Müzik, özellikle ilköğretim döneminde çocuklara bilimsel olarak kazandırılmalı ve duygu dünyalarına düzenli olarak yerleştirilmelidir. Gelişme; organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesidir. Gelişme, ürün olarak ele alındığında gelişim bu ürünün süreç yönü ile tanımlanabilir

Gelişim, organizmanın var olmasından başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal sosyal yönden belli koşulları olan ve en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür Gelişim ise süreçtir Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz

İnsanların olgunlaşmasında müzik önemli yer tutmaktadır Çocukların okul yaşantısıyla da desteklenen müziksel yaşantıları kendilerini müziksel işitme, müziksel söyleme, müziksel çalma ve müziksel beğeni davranışlarıyla boyutlandırmaktadır

Müzik hayatın içerisinde var olan ve dinamik bir yapı gibi sürekli gelişen bir olgudur. Bizler, çocuklarımızı Müzik ile erken yaşlarda tanıştırmalı ve mümkün olduğunca Müziğin insan yaşamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız
MÜZİK DERSİ HEDEF VE DAVRANIŞLARI

Hedef 1:Hayatında insan müzik ilişkisini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Hayatıyla müzik arasındaki ilişkiyi söyleme.
2.İnsan ile müzik arasındaki ilişkiyi söyleme.
Hedef 2:İnsanın müziğe olan ihtiyacını kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Hayatında müziğe ihtiyaç olduğunu söyleme.
2.Günlük hayatında müziğe yer vermenin önemini söyleme.
Hedef 3:İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıları söyleyebilme.
Davranışlar:
1.İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıların sözlerini anlamlarına uygun tekrarlama.
2. İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıların ezgilerini anlamlarına uygun tekrarlama.
Hedef 4:İnsan hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme.
Davranışlar:
1. İnsan hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalmak için uygun ortam yaratma.
2. İnsan hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalgısıyla ezginin anlamına dikkat ederek tekrarlama.
Hedef 5:Müzik eserlerini, insan, hayat ve müzikle ilişki kurarak dinleyebilme.
Davranışlar:
1. İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri dinlemek için uygun ortam arama.
2.Dinlediği müzikte konu alınan insan, hayat ve müzik ilişkisini anlatma.
Hedef 6:Sesin oluşumunu kavrayabilme.
Davranışlar:
1.İnsan sesinin nasıl oluştuğunu söyleme.
2.Çalgı sesinin nasıl oluştuğunu söyleme.
Hedef 7:İnsanda ses değişimi (Mutasyon) döneminin özelliklerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Mutasyon döneminin genellikle hangi yaşlar arasında olduğunu söyleme.
2.Mutasyon döneminde ses sağlığını korumanın gerekliliğini söyleme.
3.Mutasyon döneminde ses değişim dönemine uygun örneklerin söylenebileceğini anlama.
4.Mutasyon döneminde erkek seslerinde olan değişmeyi söyleme.
Hedef 8:Ses eğitiminin konuşma ve şarkı söylemedeki önemini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Ses eğitiminin doğru şarkı söylemede gerekli olduğunu söyleme.
2.Ses eğitiminin güzel konuşmada gerekli olduğunu söyleme.
Hedef 9:Konuşurken şarkı söylerken diyafram soluğunu doğru kullanabilme.
Davranışlar:
1.Soluğu karın boşluğuna alma.
2. Aldığı diyafram soluğunu istenilen sürede verme
3. Aldığı diyafram soluğunu istenilen basınçta verme.
Hedef 10: Konuşurken, şarkı söylerken sesini doğru ve etkili kullanabilme
Davranışlar:
1. Doğru duruş alma
2.Ağız ve burun boşluklarından diyafram nefesini alma
3.Diyafram nefesini istenilen süre ve basınçta tutma.
4.Ağız ve sinüs boşluklarından yararlanma.
5.Kullanılan sözlerdeki sesli harfleri doğru çıkarma.
6. Kullanılan sözlerdeki sessiz harfleri doğru boğumlama.
Hedef 11Big Grinağarcığındaki çalgı müziklerini doğru, temiz ve anlamlı çalabilme.
Davranışlar:
1.Çalgısını doğru tutma.
2.Çalgısından doğru, temiz ses çıkarma.
3.Çalarken ezginin anlamını verme.
Hedef 12Big Grineğişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel anlatımdaki yerini ve önemini kavrayabilme.
Davranışlar:
1. Değişik hız ve gürlük basamaklarının şarkılardaki yerini ve önemini anlama.
2. Değişik hız ve gürlük basamaklarının oyun müziklerindeki yerini ve önemini anlama.
3. Değişik hız ve gürlük basamaklarının diğer müziklerdeki yerini ve önemini anlama.
Hedef 13:Ana hız basamakları, değişiklikleri ve terimlerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Orta-çabuk hıza ‘moderato’ denildiğini söyleme.
2.Orta-yavaş hıza ‘andante’ denildiğini söyleme.
3.Çabuk hıza ‘allegro’ denildiğini söyleme.
4.Yavaş hıza ‘adagio’ denildiğini söyleme.
5.Çabuklaşmaya ‘accelerando’ denildiğini söyleme.
6.Yavaşlamaya ‘ritardando’ denildiğini söyleme.
Hedef 14:Ana gürlük basamakları, değişiklikleri, terimleri ve işaretlerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Orta kuvvetli gürlüğe ‘mezzoforte’ (mf) denildiğini söyleme.
2.Orta hafif gürlüğe ‘mezzopiano’ (mp) denildiğini söyleme.
3.Kuvvetli gürlüğe ‘forte’ (f) denildiğini söyleme.
4.Hafif gürlüğe ‘piano’ (p) denildiğini söyleme.
5.Giderek kuvvetleşmeye ‘crescendo’ denildiğini söyleme.
6.Giderek hafifleşmeye ‘decrescendo’ denildiğini söyleme.
Hedef 15Big Grinağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine, terimlerine ve işaretlerine uygun söyleyebilme ve çalabilme.
Davranışlar:
1.Dağarcığındaki müzikleri sesiyle ve çalgısıyla değişik hız terimleri ve işaretlerine uygun tekrarlama.
2. Dağarcığındaki müzikleri sesiyle ve çalgısıyla değişik gürlük terimleri ve işaretlerine uygun tekrarlama.
Hedef 16:Verilen müzik eserindeki hız ve gürlük terimlerini yerlerine yazabilme.
Davranışlar:
1.Verilen müzik eserindeki hız terimlerini yerlerine koyma.
2.Verilen müzik eserindeki gürlük terimlerini yerlerine koyma.
Hedef 17Big Grinağarcığındaki müzikleri dinlerken hız ve gürlük terimlerine ve işaretlerine dikkat edebilme.
Davranışlar:
1. Dağarcığındaki müzikleri dinlerken hız terimlerine ve işaretlerine duyarlı olma.
2.Dağarcığındaki müzikleri dinlerken gürlük terimlerine ve işaretlerine duyarlı olma.
Hedef18: Müzikte ritm öğesini tanıyabilme.
Davranışlar:
1. nota süre değerlerinin ikiye, dörde bölünümlerini anlama.
2.İkiye bölünen süre değerlerinin üçe bölünümünü (üçleme) anlama.
Hedef 19:Müzikte ezgi öğesini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Seslerin ezgi içindeki rollerini anlama.
2.Ezgide inici, çıkıcı özellikleri anlama.
3.Verilen bir ezgide durucu ve yürüyücü sesleri gösterme.
4.Verilen bir ezginin karar sesini söyleme.
Hedef 20:İnce mi sesinin dizekteki yerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.İnce mi sesinin dizeğin dördüncü aralığına yazıldığını söyleme.
2.Verilen bir ezgide ince mi seslerini gösterme.
Hedef 21:Şarkılardaki ezgi-söz ilişkisini kavrayabilme
Davranışlar:
1.Sözün ezgi ile ilişkisini anlama
2.Ezginin söz ile ilişkisini anlama
Hedef 22: Beş sekizlik karma ölçüyü tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Beş sekizlik karma ölçünün iki vuruşlu olduğunu söyleme.
2.Verilen ölçünün karma ölçü olduğunu söyleme.
Hedef 23: Tam ve eksik ölçüleri tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Verilen bir müzik eserinin tam ölçü olduğunu söyleme.
2.Verilen bir müzik eserinin eksik ölçü olduğunu söyleme.
Hedef 24: Çeşitli bölünümlerden oluşan ritm kalıplarını vurabilme.
Davranışlar:
1.Değerlerin ikiye ve dörde bölünümlerinden oluşan ritm kalıplarını vuruşlarla belirleme.
2.İkiye bölünen süre değerlerini üçe bölünümlerinden oluşan ritm kalıplarını vuruşlarla belirleme.
Hedef 25: Çeşitli bölünümlerden oluşan ritm kalıplarını yazabilme.
Davranışlar:
1.süre değerlerin ikiye ve dörde bölünümünlerinden oluşan ritm kalıplarını dizekte işaretleme.
2. ikiye bölünen süre değerlerinin üçe bölünümlerinden oluşan ritm kalıplarını dizekte işaretleme
Hedef 26: İnce mi sesini doğru çıkarma.
Davranışlar:
1.Verilen ezgideki ince mi sesini doğru çıkarma.
2.Verilen ezgideki ince mi sesini dizekteki yerine doğru yazma.
3.Verilen ezgideki ince mi sesini çalgısıyla doğru çıkarma.
Hedef 27: Müzikte dizilerin yapısını tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Verilen diziyi oluşturan sesleri söyleme.
2.Diziyi oluşturan seslerin tam ve yarım aralıklarını söyleme
3.Verilen dizinin adını söyleme
Hedef 28: Ses değiştirici işaretleri tanıyabilme
Davranışlar:
1. Gösterilen işaretin diyez ( ) işareti olduğunu söyleme.
2. Gösterilen işaretin bemol ( ) işareti olduğunu söyleme.
3. Gösterilen işaretin naturel ( ) işareti olduğunu söyleme.
Hedef 29: Adı verilen diziyi yazabilme.
Davranışlar:
1.Dizideki sesleri dizekteki yerlerine doğru işaretleme.
2.Nota yuvarlaklarını düzgün yapma.
Hedef 30: Verilen diziyi doğru okuyabilme
Davranışlar:
1.Dizinin başlangıç sesine doğru başlamak.
2.Dizideki tam ve yarım aralıkları doğru çıkarma.
Hedef 31: Şarkıdaki ses değiştirici işaretleri doğru kullanabilme.
Davranışlar:
1.Şarkıda geçen ses değiştirici işaretleri doğru söyleme.
2.Şarkıda geçen ses değiştirici işaretleri çalgısıyla doğru çalma.
3.Ses değiştirici işaretleri dizekteki yerlerine doğru yazma.
Hedef 32: Çeşitli diziler oluşturabilme
Davranışlar:
1.Verilen bir ses üzerine dizi yapma.
2.Çalgısı ile çeşitli diziler seslendirme.
Hedef 33:Tek sesli şarkıları ayıt edebilme.
Davranışlar:
1.Bildiği tek sesli şarkıların adlarını söyleme.
2.Verilen bir şarkının tek sesli olduğunu söyleme.
Hedef 34:Kanonlarının yapısını tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Verilen kanonun kaç sesli olduğunu söyleme.
2.Kanonun nasıl seslendirildiğini söyleme.
Hedef 35:Çok sesli şarkıları ayırt edebilme.
Davranışlar:
1.Verilen bir şarkının tek sesli olduğunu söyleme.
2.Verilen bir şarkının çok sesli olduğunu söyleme.
Hedef 36:Ezgilerin, şarkıların biçim öğeleri ve gösterimlerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Verilen ezginin ve şarkının motiflerini ve motiflerin ( m1, m2, m3 )ile gösterildiğini söyleme.
2.Verilen ezginin ve şarkının cümlelerini ve cümlelerin ( a, b, c )ile gösterildiğini söyleme.
3.Verilen ezginin ve şarkının dönemlerini ve dönemlerin ( A, B, C )ile gösterildiğini söyleme.
Hedef 37:Ülkemizdeki başlıca müzik türlerini ve temel özelliklerini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Geleneksel Türk Halk Müziğinin temel özelliklerini söyleme.
2.Geleneksel Türk Sanat Müziğinin temel özelliklerini söyleme.
3. Çağdaş-Çok Sesli Müziğinin temel özelliklerini söyleme.
4. Türk Popüler Müziğinin temel özelliklerini söyleme.
5. Uluslar arası ve Evrensel Müziklerin temel özelliklerini söyleme.
Hedef 38Big Grinüzeyine uygun tek sesli ezgi denemeleri yapabilme.
Davranışlar:
1.Sesiyle tek sesli ezgiler doğaçlama.
2.Çalgısıyla tek sesli ezgiler doğaçlama.
Hedef 39Big Grinüzeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme.
Davranışlar:
1.Verilen iki sesli kanonların ezgisini doğru tekrarlama.
2. Verilen iki sesli kanonları, kanon söyleme biçimine uygun tekrarlama.
Hedef 40Big Grinüzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme.
Davranışlar:
1.Verilen iki sesli şarkıda 1. Ezgi söylenirken 2. Ezgiyi doğru tekrarlama.
2.Verilen iki sesli şarkıda 2. Ezgi söylenirken 1. Ezgiyi doğru tekrarlama.
Hedef 41:Ülkemizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri temel özelliklerine göre söyleyebilme ve çalabilme.
Davranışlar:
1.Ülkemizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri sesiyle temel özelliklerine göre tekrarlama.
2. Ülkemizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri çalgısıyla temel özelliklerine göre tekrarlama.
Hedef 42:Dinlediği ezgilerin, şarkıların Örgüsüne ve dokusuna duyarlı olabilme.
Davranışlar:
1.Dinlediği ezginin ve şarkının tek sesli olduğuna dikkat etme.
2.Dinlediği ezginin ve şarkının kanon olduğuna dikkat etme.
3.Dinlediği ezginin ve şarkının iki sesli olduğuna dikkat etme.
Hedef 43:Ülkemizdeki müziklerden başlıca örnekleri dinlerken tür ve özelliklerine dikkat edebilme.
Davranışlar:
1.Dinlediği Türk Halk Müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma.
2.Dinlediği Türk Sanat Müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma.
3.Dinlediği Çağdaş ve Çok Sesli Türk Müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma.
4. Dinlediği Türk Popüler Müziği örneklerinin tür ve özelliklerine duyarlı olma.
5. Dinlediği Uluslar arası ve Evrensel Müzik örneklerinin tür ve özelliklerine duyarlı olma.
Hedef 44:Ülkemizin müzik kültürünü tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Müzik kültürümüzün temel özelliklerini anlama.
2. Müzik kültürümüzdeki çeşitlilik ve zenginliği anlama.
Hedef 45:Genel çizgileriyle müzik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Geçmişten günümüze başlıca müzik dönemlerini söyleme.
2.Ülkemizdeki başlıca müzik kurum, kuruluş, topluluk ve etkinliklerini söyleme.
3.ülkemizdeki başlıca besteci, seslendirici ve yorumcuları söyleme.
Hedef 46: Ülkemiz müzik kültüründen seçkin örnekleri tanıyabilme.
Davranışlar:
1.Geleneksel Türk Halk Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme.
2.Geleneksel Türk Sanat Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme.
3.Çağdaş Çok Sesli Sanat Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme.
Hedef 47: Müzik kültürümüzden düzeyine uygun örnekleri özelliklerine göre çalabilme.
Davranışlar:
1.Geleneksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri çalgısıyla kültür özelliklerine göre tekrarlama
2.Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri çalgısıyla kültür özelliklerine göre tekrarlama
3.Çağdaş çok sesli Türk Sanat Müziğinden düzeyine uygun çocuk ve gençlik şarkılarını çalgısıyla kültür özelliklerine göre tekrarlama
Hedef 48: Müzik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için çeşitli kaynaklardan yararlanabilme.
Davranışlar:
1.Türk müzik kültürünün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için kaynak araştırma.
2.Türk müzik kültürünün tarihsel oluşumunu ve gelişimini konu alan kaynakları inceleme.
Hedef 49: Atatürk’ün müzikle ilgili temel düşüncelerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Atatürk’ün müzik sevgisini anlama.
2.Atatürk’ün müziğe verdiği değeri anlama.
Hedef 50: Atatürk’ün Türk müziğine ilişkin düşüncelerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.Atatürk’ün Türk müziğine olan sevgisini anlama.
2.Atatürk’ün ‘Türk müziğinin geliştirilmesi gerektiği’ konusundaki düşüncelerini anlama.
Hedef 51: Atatürk ile ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme.
Davranışlar:
1.Atatürk ile ilgili marşların, şarkıların sözlerini anlamlarına uygun tekrarlama.
2.Atatürk ile ilgili marşların, şarkıların ezgilerini anlamlarına uygun tekrarlama.
Hedef 52: Atatürk ile ilgili şarkı ve marşları söylemekten, çalmaktan zevk alabilme.
Davranışlar:
1.Atatürk ile ilgili şarkıları söylemekten hoşlanma.
2:Atatürk ile ilgili şarkıları çalmaktan hoşlanma.

Kulak yoluyla beyni uyaran bir etkidir. Bir sesin var olabilmesi için, ses etkisini saptayacak iyi işleyen bir kulak ve algılayabilme yetisi olan bir beyin; kulağı ve beyini uyaracak bir etken; ayrıca etkenin oluşacağı bir ortam gereklidir. Ses, bir sistemin denge konumundan ayrılarak salınıma geçmesi ile oluşur ve bir ortam aracılığıyla orta kulaktaki kemikleri etkileyerek sinir uçları vasıtasıyla beyni uyaran ve beynin algılaması sonucu bu etkinin duyulması ile olur.

Ses tartım, yükseklik, şiddet, genlik, tını, süre, hız, vurgu, ince, kalın, dalgalanma, çıkak farkları, suskulu ya da devamlı, çıkıcı, inici ve benzeri özellikleri ile birbirinden ayırtedilebilir.İnce sesler yüksek frekans, kalın sesler düşük frekanstan oluşur. İnsan kulağı 20 –20.000 frekans arasındaki sesleri duyabilir. Şiddet kuvvetli sesle zayıf ses arasındaki farktır. Genlik çok düşükse, kulak sesi algılayamaz. Kulağın algılayabileceği minimum şiddetine işitme eşiği; kulağın dayanabileceği maksimum şiddete acı eşiği denir. İnsan kulağı 0 –120 desibel genliğindeki sesleri algılayabilir. Bir sistem olarak baş yapısına göre titreşime katılan diş, dil, dudak, çıkakların darlığı ve genişliği sesin bir başka özelliği olan tını’yı meydana getirir. Buna ses rengi adı verilmektedir. Sesin özelliklerinden olan hız’ın yavaş, kesik, askılama, hızlanma ve tekrar ağırlaşma gibi değişik kullanımlarla anlam farklılığı yaratılabilir. Sesin doğasından ayrı düşünülemeyecek unsurlardan birisi de tartım’dır. Tartım değişken sürelerin ardıllanması ile biçimlenir. Ses kalıplarının kümelenmesi ve yinelenmesi olan düzüm kişiyi tartımsal buyruk altına alır ve devinimlerini buna uydurmaya zorlar. Sesler, sesleri kullanan kişinin isteğine bağlı olarak yanyana gelip anlatım öbekleri oluştururlar.

Ses, akciğerlerden gelen havanın gırtlaktaki kirişlere çarpması ve onları titretmesiyle oluşur.İki büyük körük biçimindeki akciğerlere depo edilen hava altta diyafram, üstte kaburga kemikleri yine altta mide kasları ile tıpkı bir tulum ya da akordeon gibi sıkıştırılıp, gırtlağın içindeki ses yarığında ikisi sağda, ikisi solda olan dört ince kirişte titreştirilerek ötüm sağlanması ile oluşur. Bu ötüm gırtlak, damak, burun, geniz ve ağız boşluğu (maske) gibi çıkaklarda büyütülmektedir. Havanın dışa atılması sırasında sıkıştırma yolu ile sağlanan basınçla, gürlük derecesi düzene sokulmakta ve yüklenen enerjiye göre ince, kalın, sert, yumuşak, korkunç, okşayıcı sesler tonlanmaktadır.

Göğüs boşluğundan dudaklara dek uzanan kısıma ses yolu denir. Alt ve üst doğuşkanlar sesyolunda çeşitlenir. Seslerin çıkmasına ve çeşitlenmesine yarayan göğüs boşluğu, ağız, gırtlak, akciğerler, kirişler, küçük dil, dil, damak, diş etleri, dişler, dudaklar, geniz ve burun gibi organların hepsine birden konuşma aygıtı denir. Ağız bir rezonans kutusudur. Kirişde oluşanses, ağzımızda bulunan organların açılıp kapanma, yaklaşıp uzaklaşma ve gerilip çözülme biçimlerine göre boğumlanır; konuşma sesi biçimine dönüşür. Bu sesin titreşimleri zenginleştirilip düzenli ve uyumlu bir hale getirilerek müziksel bir nitelik kazanır.[1]

“Kişioğlu duyan, imgeleyen, düşünen, gereksedikçe arayan ve bulmaya çalışan yaratıktır… Toplu yaşayış, anlaşma gereğini artırmıştır. İlk çağlarda imler yetiyordu. Anlatılacak nesneler arttıkça imler de zenginleşti. Ses imlerinin gelişmesinden ilk sözcükler doğmaya başladı”[2]

Sözcük, iletişim sağlayan, belli bir anlamı içinde barındıran kültürel bir sembol sayılır. Sembolü bilmeyen için bir kavram yaratamaz ve bir davranış oluşturamaz. Ezgisel yapısı ile anlam kazanır. Sözcük ve cümle yapısında, müzik kuralları bilinçli bir şekilde kullanılarak, çıkak ve ses renginde gezinmeler, değişik vurgulama, tonlama, tartımda ve hızda değişiklik yaparak anlam ve içeriği değiştirebilir, istediğimiz anlamı (olumlu ya da olumsuz) yaratabilir ve istediğimiz konuyu benimsetebiliriz.

Seslemeye gerekli havayı şiddeti sağlayan solunum sistemi; titreşimi sağlayan ses tellerinin bulunduğu gırtlak; dil, damak, dudaklar ve çene konuşma anında görev üstlenir.

Sözlü bildirişimin ilk adımı, kişinin söyleyeceklerini dilsel bilgilere göre düzenlediği beyinsel etkinliktir. Daha sonra bu bilgiler harekete geçirici sinirler aracılığıyla, ses telleri, dil, damak, çene ve dudakları yöneten kaslar uyarılarak gerekli çıkaklara aktarılır.

Konuşmacılar, eğiticiler, komutanlar, şairler, politikacılar, v.s. dilerlerse, metinde ve sıralamada hiçbir değişiklik yapmadan, konuşma aygıtındaki organları kullanarak sözcüklerinmüziklerinde yapacakları değişikliklerle, istedikleri düşünceyi karşısındakine benimsetebilirler.

İletişimin içeriğini ve sonucunu belirlemede, sözcüklerin müzik yapısı önemli bir rol oynar.

Sesler, bir düşünce, nesne, olay ya da duyguyu uyandırabilmek için yaptığımız düzenlemelerle çeşitli doğrultularda hareket ettirilir. Kalından inceye doğru çıkıcı dikey hareketle, ses çizgileri aydınlık alana açılır. Aydınlık alan ince seslerin bulunduğu alandır. Burada şenlik, neşe, sevinç, güldürü, coşku, canlılık, tatlılık, saygı, yücelik, üstünlük, kudret, övgü, şirinlik, şaka, atılganlık, içtenlik, samimiyet, hoşluk, çalım, telaş, panik, uçma istekleri, düşlemeler, kıvraklık, enerji belirtileri, saldırganlık istekleri, kışkırtma, hırçınlık, şımarıklık, çılgınlık, öfke, yır­tıcılık, sertlik, gerginlik, mutluluk, iyilik, duygusallık, hülyalı istekler, aşk, kara sevda, yürek çarpıntıları, sevecenlik gibi duygular işlenir.

Ses çizgileri, inceden kalına doğru inici dikey hareketle karanlığa dökülür. Kalın seslerin bulunduğu karanlık alanda; yas, acı, elem, üzüntü, şok, çöküntü, felaket, kaygı ve tasa, içe kapanıklık, bitkinlik, keder, korku, ürküntü, kırıklık, kesiklik, çatlaklık, dağınıklık, durgunluk, ölüm, v.b. duyguları anlatmak için kullanılır.

Karanlık alanla, aydınlık alan arasında kalınımsı ve incemsi seslerin yer aldığı gri alan, daha çok tamamlayıcı ve destekleyici görev üstlenir. Durgunluk, tembellik, rahatlık, dinlenme istekleri, yorgunluk,hoşgörü, gevşeklik, boşverme, durulma, dalgınlık, uysallık, dostluk, sokulganlık, yakınlık, ağırbaşlılık, dini konular, güven, oyalama, tutuk anlatımlar bu alanda işlenir. Yer yer incemsi seslerle aydınlık alan çalışmalarına ani geçişler yapmak; yer yer kalınımsı seslerle, karanlık alanın görevini üstlenmesini olanaklı kılan alandır.

Seslerin yatay çizgideki hareketinde durgunluk, bitim duygusu ve hareketsizliği görebiliriz. Yatay hareket ani değişiklik yaparsa keskin; sürekli ani değişikliklerle Kırık; yavaş yavaş hareket ettirilirse yumuşak eğri ses çizgileri oluşur. Keskin çizgiler soğuk, yumuşak eğri çizgiler sıcak duyguların uyanmasına, çıkıcı çizgiler yorucu, inici çizgiler sakinlik duyguları oluşturur.

Sesin konuşma aygıtında burun çıkağında kullanılması, hım hım, sızlanma, şikayet duygularını; sesin dişlere çarptırılarak kullanılması öfke, kızgınlık, saldırı duygularını; damak çıkağı mistik, kahramanlık duyguları; dudaklara çarptırarak çıkan ses homurdanma; titreşimi gırtlakta tutarak çıkan ses acı, burukluk, ızdırap duygularını verir. Sesin maske denilen yüzün ön kısmına, yanaklar ve ağız boşluğuna yerleştirilmesi ile en temiz, en berrak ses elde edilir. Konuşma aygıtındaki diğer çıkaklar anlatımı güçlendirmek ve amaç doğrultusunda biçimlendirmek için devreye sokulur.

Tartım, düzüm ve durgularda yapılacak değişiklikler de sözcüğün anlamını değiştirir.

Kişi ses çizgileri ve alanlarını yöneterek; ritimde değişiklikler oluşturarak tümceleri değiştirmeden farklı duygular, anlamlar ve kavramlar oluşturabilir..

Son yıllarda yapılan araştırmalar artık müziğin fiziksel etkilerini ve beynin gelişimine katkılarını ortaya koymaktadır. Müzik etkisini pasif ve aktif etkinlikler sayesinde gerçekleştirmektedir.

Pasif etkinliklerdeyse kişi pasif olarak müziği dinlemektedir. ‘Reseptif Müzikterapi’ adı verilen yaklaşımda dinleme yoluyla müzikten istifade edilmektedir. Titreşim özelliklerini kullanan ‘Vibrasyonel Terapi’, müzikle rahatlamayı hedef alan ‘Müzikle Neurobiofeedback’ bu yöntemlerden bazılarıdır (1).

Aktif etkinlikler çalgı çalma, şarkı söyleme ve müzikle hareket gibi kişinin aktif olarak sürece katıldığı etkinliklerdir. Klasik müzikterapi uygulamaları genelde aktif etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.

Her iki yöntem de müziğin şu dört komponentini kullanmaktadır:

1. Makam
2. Ritim
3. Çalgı
4. Aktif müzik eğitimi
1. Çalgı çalma
2. Şarkı söyleme
3. Müzikle hareket

Pasif Müzikal Aktiviteler ve Biyolojik Etkileri

(=Reseptive Musictherapy)

Pasif yaklaşımda özellikle makam, ritim ve çalgının etkileri daha ön plandadır. Batı Musikisinde‘Mod’ terimi, Türk Musikisinde ‘Makam’ adıyla anılmaktadır. Klasik Batı müziğinde majör ve minör olmak üzere iki ana makam bulunmaktadır. Majör makamlara Türk Musikisinde ‘Rast, Mahur, Acemaşiran’, minör makamlara ise ‘Nihavend, Buselik’ gibi makamlar karşılık gelmektedir. Birbirlerini andırır olmalarına karşın seyir ve perde açısından önemli farklılıklara sahiptirler.

Makam ve beden etkileşimi ilk olarak Osmanlıda telaffuz edilmiştir. Şuuri Hasan Efendi, Gevrekzade Hasan Efendi gibi Osmanlı hekimleri makamların hastalıklar ve duygular üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ancak bu bilgiler yıllarca tarihi bir bilgi olmaktan öteye gidememiş ve bunun üzerine somut araştırmalar yapılmamıştır. Nihayet 20. yüzyılın son çeyreğinde başlatılan müzik araştırmalarıyla ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmalardan biri 2001 yılında Kanada’da yapılmıştır. Bu araştırmada hızlı ritimlerin ve majör makamların beynin sol ön bölgesinde alfa aktivitesinde azalma sağlayarak uyarılma (alfa azalması) yaptığı tespit edilmiş mutluluk duygusunda artış elde edilmiştir. Yine aynı araştırmada yavaş ritimlerin ve minör makamların etkisi de incelenmiş ve bu sefer sağ ön bölgede uyarılma (alfa azalması) ve hüzün duygusunda artış saptanmıştır (2).

Benzeri araştırmalarla makam ve ritmin beyne etkileri ortaya konulmuşsa da etkileşimin kişiden kişiye değiştiği gözlenmiştir. Bu sebeple etkili olacak makamı ve ritmi belirlemede kişisel bilgileri ve objektif tepkileri kullanma zorunluluğu doğmuştur. Kişinin hoşlanması ve tercih etmesi, kültürel yapısı, eğitim durumu, duygusal ihtiyaçları, mesleği, dini inancı göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu faktörlerin yanında bedenin ve beynin verdiği tepkileri ölçen objektif ölçme araçlarını da kullanmak gerekir. Fonksiyonel MR, QEEG (beyin haritası ve beyin elektrosu), ‘Neurobiofeedback’, hormonlar bu obfektif ölçme araçlarından bazılarıdır. Fonksiyonel MR dinletilen müziğin beyinde nasıl bir metabolik etki oluşturduğunu, bilgisayarlı beyin elektrosu ne gibi elektriksel değişikliklerin meydana geldiğini tespit etmeye yarar. ‘Neurobiofeedback’ ise dinlenilen müziğin kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı ve kalitesi, deri ısısı, deri direnci, kas gerginliği ve beyin istirahat ritmine etkisini ölçmektedir. Subjektif ve objektif verileri değerlendirerek belirlenen müziğin kişisel ihtiyaçları karşılama şansı yüksek olmaktadır. Nitekim 1998 yılında McCraty ve arkadaşlarının 144 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmada kişiye özel tasarlanmış müziğin gerginlik, zihinsel dağınıklık ve olumsuz duygulanım üzerinde diğer müziklere nazaran daha olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (3).

Müziğin coşturucu ve sakinleştirici niteliği bedende farklı etkiler yaratmaktadır. Hirokawa adlı bir araştırmacı 18 ergen üzerinde coşturucu ve hareketli müziğin mutluluk kimyasallarından nörepinefrini artırdığını tespit etmiştir (4). Öte yandan gevşetici müziğin stres hormonlarından olan kortizolü azalttığı bildirilmiştir (5, 6, 7).

İlginç bir çalışma da Sutoo adlı bir araştırmacı tarafından Japonya’da yapılmıştır. Sutoo, Mozartdinlettiği yüksek tansiyonlu farelerde kan kalsiyumunun arttığını ve bu yolla dopamin hormonunun yükseldiğini ve tansiyonun normale geldiğini saptamıştır (8). Strese bağlı tansiyon yüksekliği yaşayan hastalarda müziğin etkili olduğu birçok araştırmada gösterilmiştir (9).

Yamamato’nun 6 erkek üzerinde yaptığı bir araştırmada katılımcılara egzersiz öncesinde yavaş ve hızlı ritimli müzik dinletilmiş ve kan norepinefrin seviyesinde yavaş ritimli müzik sonrasında azalma hızlı ritimli müzik sonrasında artma tespit edilmiştir (10).

Bir başka çalışmada 20 erkek Alzheimer hastasına 4 hafta boyunca, haftada 5 olmak üzere 30-40’ar dakikalık seanslar halinde müzikle tedavi uygulanmıştır. 4 haftanın sonunda melatonin hormonunda artış tespit edilmiş ve bu artışın seansların bitiminden 6 hafta sonra da devam ettiği gözlenmiştir. Mutluluk kimyasallarının ise (Norepinefrin ve epinefrin) seansların devam ettiği dönemde yükseldiği, bitiminden sonra ise eski seviyesine gerilediği görülmüştür. Melatonin artışı hastaların gevşemesine ve sakinleşmesine katkıda bulunmuştur. 2005 Viyana Dünya Biyolojik Psikiyatri Kongresi’nde müzikle tedavinin Alzheimer hastalarının huzursuzluk ve sıkıntı belirtilerinin giderilmesinde ilaçlar kadar etkili olduğu bildirilmiştir (11).

Hoşa gitmeyen müziğin etkilerinin incelendiği bir araştırmada, kişilere hoşa giden ve gitmeyen müzikler dinletilmiş ve kan serotonin miktarı ölçülmüştür. Serotonin beyinde bulunan aracı maddelerden olup mutlulukla yakından ilişkilidir. Bu madde eksildiğinde depresyon ortaya çıkmaktadır. Sonuçta hoşa gitmeyen müziğin kandaki serotonin miktarını azalttığı tespit edilmiştir (12).

Müzik koruyucu ruh sağlığı açısından da önemli etkilere sahiptir. Beyni ve bedeni strestesin etkilerine karşı korumaktadır. 28 sağlıklı kişi üzerinde müzikterapi öncesinde ve sonrasında duygudurum ve kortizol seviyelerinin ölçüldüğü bir araştırmada, 13 haftalık bir uygulamadan sonra duygudurum olumlu yönde etkilenmiş ve kortizol seviyesi düşmüştür (13).

Müzik strese bağlı bedensel tepkileri azaltmada da etkilidir. Özellikle tıbbi ve cerrahi girişimde bulunulan hastalarda strese bağlı çarpıntı, kan basıncı yükselmesi ve kalp hızı artışı gibi bulguların müzikterapi girişimiyle düzeldiği saptanmıştır. Kolonoskopi yapılan hastalardan bir gruba işlem esnasında müzik dinletilmiş, bir gruba da dinletilmemiş. Müzik dinletilmeyen grupta strese bağlı kalp hızı artışı ve kan basıncı yüksekliği tespit edilmiş, müzik dinleyen grupta ise hem kalp hızı hem de kan basıncı normal değerlerde seyretmiş, sıkıntının azaldığı gözlenmiştir (14).

Lokal anestezi ile ameliyat edilen kişilerde kendi seçtikleri müziğin dinletilmesi sonrasında daha az sıkıntı, daha iyi bir kalp hızı ve kan basıncı saptanmışken müzik dinletilmeyenlerde aynı etki elde edilememiştir (15).

Müzikal çalışmalar kas gevşemesine, düzgün ve etkili solunuma da katkıda bulun maktadır (16). Streste deri direnci artar ve deri ısısı düşer. Uygun müzik bu değişiklikleri kontrol edebilmektedir.

Bir fonksiyonel MR çalışmasında polifonik müzikle istirahat eden bireylerde beyin kabuğunun ön ve yan bölgelerinde (frontal, temporal, pariyetal) kan akımı artışı olduğu ve sonuçta dikkat, hafıza, anlamlandırma ve hedefe yönelme fonksiyonlarının arttığı gözlenmiştir (17).

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver