10 sınıf edebiyat notları 2012 2013

EDEBİYAT DERS NOTLARI

Ø Köktürk yazıtları ilk türk yazılı eseridir.
ü Bu eser türk tarihini, türk dillini, medeniyetini öğreniriz.
ü Köktürk yazıtları 2 köktürk dön. dikilmiştir.
Ø Türklerin kulandıkları alfabeler sırasıyla köktürk,uygur,kiri,ararp ve latindir.
Ø Köktürkler;
ü Göktanrı inancını benimsemişler.
ü Türk tarihi konular işlenir.
ü Köktürk alfabesi kullanılmıştır.
Ø Uygurlar;
ü Budizim ve mani dinine inanmışlardır.
ü Dini konular işlemişlerdir.
ü Uygur alfabesini kullanmışlardır.
Ø Karahanlılar;
ü İlk müslüman türk devletidir.
ü Dinleri islamiyettir
ü Dini konular işlemiştir
ü Arap alfabesini kullanmışlardır.
Ø Türklerin değişmeyen özelikleri;
· Devlet kurma
· İnançları
Ø İlk resmi gazete tercümanı ahval dır.
Ø Mitler; genel olarak yayılan veya toplum hayal gücü etkisi ile yaratığı halk hikayeleri.
Ø İlk derlenen kitap divan-ı lügatit türk tür.
Ø Destan dönemi 3 e ayrılır;
· Destan 
· Sözlü ve yazılı 
ü Destan dönemi; destan ve efsaneler vardır.
ü Sözlü edb; destan-koşuk-sagu
Ø Sagu ve koşuk arasındaki farklar ve benzerlikler ; 
Benzerlikler;
· ikiside sözlü edb. Eseridir. 
· Deyim vardır
· 7 li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
· Kafiye ve redif vardır.
farklar
· Nazım şekli sage ve koşuk
· Temalar ; ölüm ve aşk, savaş, doğa
Ø Destanlar ;
ü Tema; savaş, kaharamanlık, yiğitlik
ü Dil ve anlatımı; devrik cümleler, destansı anlatım
ü Olay örgüsü ; bir kişi etrafında gerçekleşir.
ü Destanlar 2 ye ayrılır;
ü Doğal destanlar ; yazarı belli olmayan destanlar.
ü Yapay destanlar; yazarı belli olan destanlar.
ü Dogal ve yapay destan arasındaki farklar ve benzerlikler;
Benzerlikler;
Milletlerde yankı uyandırmış konuları işler.
Uzun manzum eserlerdir. Olağan üstü konular işler.
Farklar;
Doğal destanın yazarı belli değil.
Yapay destanın yazarı bellidir.
ü Destanların genel öz;
· Toplumda derinden iz bırakmış olayları anlatır.
· Olaylar ve kişiler olağan üstü nitelikler gösteriri.
ü Mesneviler;
· Öğüt verici olayları uzun anlatır
· Beyitlerle yazılır.
· Her beyit kendi içinde kafiyelidir
· İslam dön. eseridir.
· Uzun anlatımlar içindir.

Olağan üstü; insanların anlayamadıkları şeleri uydurmaları.
Ölüm konulu şiirler;
ü Destan dön; sagu
ü Halk ed; ağıt
ü Divan edb; mersiye dir.
Aşk,savaş, doğa konulu şiirler;
ü Destan dön; koşuk
ü Halk edb; koşma
ü Divan edb ; gazeldir.
Ø Tip; bir gurup içinde kendini belli edendir.
Ø İslamiyet önc. Türk edb. Genel öz.;
ü Dil son derece sadedir
ü Nazım birimi 4 lüktür.
ü Hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar
İslami dönem;

Ø Kutadgu bilig;
İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun’lu yusuf has hacip tarafından kaleme alınmıştır.

Ø Kutadgu Bilig’deki kahramanların temsil ettikleri değerler:

Kutadgu Bilig, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.

Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder; 
Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder; 
Ögdülmiş de vezirdir ve aklı temsil eder;
Odgurmış ise akibeti/kanaati temsil eder.

Ø Mesnevi bizim romanımızdr.
Ø Yusuf has hacip;
· Türk edebiyatının ilk siyasetnamesini yazmıştır.
· İslam dön. ilk eserini vermiştir.
· Ağız ölçüsünü ilk kulllanmıştır.
· Didaktik eserler vermiştir.
· Türk edebiyatının ilk mesnevisini yazmıştır.
Ø Mesnevi; uzun beyitler hallinde yazılır. Herbeyit kendi içinde kafiyelidir. İlk olarak 10 yy ortaya çıkmış 11 yy türk ed. girmiştir.
Ø ATABETÜ’L-HAKAYIK: 
Ø 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır
ü Özellikleri:
. Gerçeklerin eşiği anlamına gelir. 
. Konusu din ve ahlaktır. 
. Didaktik (öğretici) bir eserdir. 
. Mesnevi tarzında yazılmıştır. 
. Nazım birimi olarak beyit ve dörtlük kullanılmıştır.
. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 
. Arapça ve Farsça kelimeler vardır. 
. Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır. 
Eserin Konusu:Eser 14 bölümden oluşur.Baştaki 5 bölüm giriş,şairin adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür. 
Giriş bölümleri {kaside}biçimiyle(aa ba ca da…) ,asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü (dörtlüklerle) [aaba]yazılmıştır.Giriş bölümünde 80 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır.Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.
Ø Edip ahmet yükneki;
· Dil araştırmaları açısından değeri vardır.
· İslami dönemin yazarlarındandır.
· Didaktik eserler veriri.
DİVAN-I HİKMET: 

12. yüzylda ahmet yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Dörtlüklerin her birine “hikmet” adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu’da yayılarak halkı derinden etkilemiştir. Yesevilik tarikatının da kurcusu olan Ahmet Yesevi daha sonra Anadolu’da kurulan pek çok tarikata kaynak olmuştur.
Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlerede yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır.
Özellikleri:
*Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir. 
*Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir 
*Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. 
*Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır. 
*Dörtlük ve beyitle yazılmıştır. 
*144 hikmet ve 1 münacaat ‘tan oluşur. 
*Eser karahanlı türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir 
*İstifham (soru sorma) ve Tecahul-i Arif (bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır. 
*Ahmet Yesevinin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
*Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir. 
*Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir. 
*Allah’a yakın olma isteği vardır. 
*Şiirlerde ulusal ögeler(ölçü,nazım biçimi,yarım uyak)ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler(din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler)bir arada kullanılmıştır. 
*Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir. 
*Divan-ı Hikmet’i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi’nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş, Ahmet Yesevi’nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmişlerdir. 
*Didaktiktir ve manzum bir eserdir
Ø Ahmet yesvi 
· Tasavuf edb. Kurucusudur.
Yalın bir türkçe kullanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver